18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Екологія

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 67 разів
46 запитань
Запитання 1

Автор вчення про біосферу:

варіанти відповідей

Т. Морган

Г. Мендель

В. І. Вернадський

М. І. Вавилов

Запитання 2

Автотрофні організми, які продукують органічні речовини:

варіанти відповідей

редуценти

продуценти

деструктори

консументи

Запитання 3

Тип взаємодії шапкових грибів та дерев:


варіанти відповідей

мутуалізм

паразитизм

конкуренція

хижацтво

Запитання 4

До абіотичних факторів природного середовища відносять:

варіанти відповідей

сукупність взаємодій організмів з умовами навколишнього середовища

вологість повітря

усі компоненти і властивості неживої природи

господарська діяльність людини

Запитання 5

Виберіть консументів ІІ порядку:

варіанти відповідей

жаби

хрущі

пріони

лисиці

Запитання 6

Предметом вивчення екології є:

варіанти відповідей

взаємодія організмів між собою та навколишнім середовищем

спадковість і мінливість

інформаційні біополімери

вплив людини на навколишнє середовище

Запитання 7

Екосистема - це:

варіанти відповідей

об'єднання рослин і тварин

група тварин, рослин, мікроорганізмів об'єднаних спільним місцем перебування та трофічними зв'язками

велика численна популяція

ділянка середовища з більш-менш однорідними умовами існування

Запитання 8

Перетворення лісового озера на болото, болота на луку, а луки на ліс. Таку послідовну зміну біоценозів на певній території називають - ...

варіанти відповідей


біотопом

сукцесією

біоценозом

екологічною пірамідою

Запитання 9

Колообіг Нітрогену неможливий без ....

варіанти відповідей

блискавки під час якої синтезується оксид Нітрогену

бульбочок азотфіксуючих бактерій на корінні бобових

нітрифікуквальні бактерії, що трансформують амоніак в нітрити та нітрати

оксиди нітрогену потрапляють до грунту під час кислотних дощів із викидів промисловості й транспорту, що є шкідливим

Запитання 10

5. Частина біосфери, видозмінена внаслідок різних форм антропогенної діяльності називається:

варіанти відповідей

А. Ноосфера;

Б. Техносфера;

В. Антропосфера

Г. Геосоціосистема.

Запитання 11

8. У відсотковому відношенні повітряна оболонка Землі утворена:

варіанти відповідей

А. O2 (78,08%) > N2 (20,95%) > CO2 (0,93) > Ar (0,03) та ін.;


Б. O2 (78,08%) > CO2 (20,95%) > N2 (0,93) > Ar (0,03) та ін.;

В. N2 (78,08%) > O2 (20,95%) > Ar (0,93) > CO2 (0,03) та ін.;

Г. N2 (78,08%) > CO2 (20,95%) > Ar (0,93) > O2 (0,03) та ін.;

Запитання 12

13. Популяцією називається:  

варіанти відповідей

А. Природне угруповання рослин, тварин, мікроорганізмів, які співіснують за певних умов 

Б. Групи особин різних видів, що існують у межах однієї території

В. Природне угруповання тварин, пристосованих до специфічних умов 

Запитання 13

19. Які компоненти міських екосистем у найбільшому ступені забезпечують регуляцію газового складу атмосфери: 

варіанти відповідей

А. Консументи

Б. Редуценти

В. Симбіонти

Г. Продуценти 

Запитання 14

Виберіть етапи екологічних сукцесій:

варіанти відповідей

піонерних угруповань

вторинні сукцесії

первинне заселення

проміжні угруповання

зрілі екосистеми

Запитання 15

Установіть основні компоненти ланцюга живлення:

варіанти відповідей

цілісність

редуценти

стійкість

продуценти

консументи

Запитання 16

Консументом є:

варіанти відповідей

печериця 

 глива 

 рогоз 

олень 

Запитання 17

До штучних екосистем належать:


варіанти відповідей

парк


хвойний лісдіброва


озеро


Запитання 18

26. Риби-прилипали пересуваються, причепившись до акули

чи іншої великої риби, і живляться недоїдками, що їх залишає після живлення хазяїн. 

варіанти відповідей

конкуренція;

паразитизм;

коменсалізм;

нахлібництво.

Запитання 19

До біотичних факторів належать:

варіанти відповідей

Пилова буря

Наявність хижака в екосистемі

Радіаційне забруднення

Хімічний склад ґрунту

Запитання 20

На наступний трофічний рівень в екологічній піраміді переноситься енергії

варіанти відповідей

97%

50%

10%

5%

Запитання 21

Виберіть характеристики учасника, який перебуває на самому початку трофічного ланцюга

варіанти відповідей

Гетеротрофний організм

Автотрофний організм

Здатний до фотосинтезу

Продуцент

Запитання 22

Розкладають мертву органіку до найпростіших неорганічних сполук

варіанти відповідей

Детритофаги

Редуценти

Автотрофи

Консументи першого порядку

Запитання 23

Сукцесія - це

варіанти відповідей

Стійкість екосистем до факторів

Сезонні коливання чисельності організмів під дією антропогенного фактора

Скорочення видового різноманіття екосистеми внаслідок діяльності людини

Послідовна зміна екосистеми на певній території

Запитання 24

На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували грунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування:

варіанти відповідей

Фітоценозу

Біогеоценозу

Біоценозу

Агроценозу

Запитання 25

Будь-який екологічний фактор позитивно впливає на живі організми лише в певних межах – це закон:

варіанти відповідей

мінімуму 

Алена 

оптимуму 

Бергмана 

Запитання 26

На рисунку зображено схему дії екологічного фактору. Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні.

І. Межі витривалості виду позначено точками А і Б.

ІІ. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

обидва неправильні

Запитання 27

Як твердження правильно відображає дію лімітуючого фактора?

варіанти відповідей

поширення водоростей на велику глибину обмежується низьким умістом кисню

поширення багатьох рослин на північ стримується нестачею води в ґрунті

розміри кореневих систем обмежуються високим умістом вуглекислого газу в ґрунті

недостатній вміст Нітрогену в ґрунті уповільнює розвиток культурних рослин

Запитання 28

Проаналізуйте варіанти відповідей і виберіть ті, які стосуються даного зображення:

варіанти відповідей

на малюнку зображена вторинна сукцесія

сукцесія, показана на малюнку зазвичай починається із лишайників

цифрою 4 на малюнку зображено клімаксну екосистему

даний вид сукцесій виникає після пожежі чи іншої катастрофи

Запитання 29

Властивістю ноосфери є те, що вона:

варіанти відповідей

Частина біосфери, яка містить розумні живі організми

Початкова стадія розвитку біосфери

Частина біосфери, що містить всі живі організми

вища стадія розвитку біосфери, сформована людським розумом

Запитання 30

Є ланцюг живлення : фітопланктон - зоопланктон - риба - дельфін .Скільки треба біомаси фітопланктона, для того щоб виріс дельфін вагою 300 кг.

варіанти відповідей

30 кг

3 000 кг

30 000 кг

300 000 кг

Запитання 31

Виберіть характеристику агроценозу

варіанти відповідей

існує без втручання людини

слабка стійкість

добре розгалужені трофічні сітки

висока саморегуляція

Запитання 32

Виберіть правильну послідовність появи угрупування при первинній сукцесії

варіанти відповідей

мохи-лишайники-трав′янисті рослини-дерева-чагарники

трав′янисті рослини-чагарники-дерева-лишайники-мохи

лишайники-мохи-трав′янисті рослини-чагарники-дерева

дерева-чагарники-трав′янисті рослини-мохи-лишайники

Запитання 33

Укажіть рівень організації життя, позначений на рисунку

варіанти відповідей

екосистемний

біосферний

популяційно-видовий

організмовий

Запитання 34

Розгляньте малюнок. Який тип взаємовідносин зображений на ньому?

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

конкуренція

хижацтво

Запитання 35

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

паразитизм - це взаємовигідне співжиття організмів

конкуренція - це боротьба між видами за певні ресурси

ланцюг живлення завжди починається з тварин

мутуалізм - це використання одним видом іншого як місця проживання і їжі

Запитання 36

Ланцюг живлення: опале листя – дощовий черв’як – кріт – лисиця, є

варіанти відповідей

детритним

пасовищним

класичним

розгалудженим

Запитання 37

Визначте, пасовищний ланцюг живлення, що розміщений у правильному порядку.

варіанти відповідей

клен→ гусінь→ дрізд→ сова→ мукор

мукор→ клен→ гусінь→ сова→ дрізд

клен→ мукор→ гусінь→ дрізд→ сова

гусінь→ клен→ дрізд→ мукор→ сова

Запитання 38

Який трофічний рівень посідають білка, заєць та миша?

варіанти відповідей

Консументи 3-го порядку

Консументи 2-го порядку

Консументи 1 -го порядку

Продуценти

Запитання 39

Глива звичайна - це гриб, що руйнує деревину мертвих дерев. У харчовому ланцюзі є ...

варіанти відповідей

продуцентом

редуцентом

консументом І порядку

консументом II порядку

Запитання 40

Що більша різноманітність ланцюгів живлення, то екосистема буде ...

варіанти відповідей

вразливішою

біднішою на види

не здатною до саморегуляції

стійкішою в часі

Запитання 41

Відновлення рослинності на місці лісової пожежі — це приклад


варіанти відповідей

первинної сукцесії.  

вторинної сукцесії.  .  

еволюції.

клімаксу

Запитання 42

Риби-прилипали пересуваються, причепившись до акули

чи іншої великої риби, і живляться недоїдками, що їх залишає після живлення хазяїн. 

варіанти відповідей

конкуренція;

паразитизм;

коменсалізм;

мутуалізм

Запитання 43

У багатьох грибів існує тісний зв'язок з деревами. Розгалужені гіфи гриба виконують роль кореневих волосків, допомагаючи рослині витягувати з грунту мінеральні речовини. Гриби, у свою чергу, отримують від партнера деякі продукти фотосинтезу. Вкажіть тип співіснування.

варіанти відповідей

коменсалізм;

мутуалізм;

хижацтво;

конкуренція.

Запитання 44

Розгляньте малюнок. Який тип взаємовідносин зображений на ньому?

варіанти відповідей

паразитизм;

мутуалізм

коменсалізм;

конкуренція

Запитання 45

Стосунки між раком відлюдником та актинією, що прижилась на його мушлі, відносять до типу

варіанти відповідей

мутуалізму

нейтралізму

коменсалізму

паразитизму

Запитання 46

Назвіть місце, де зосереджена основна частина азоту

варіанти відповідей

гідросфера

атмосфера

літосфера

техносфера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест