Електричний струм у металах та електролітах

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 236 разів
23 запитання
Запитання 1

Якими носіями електричних зарядів створюється струм в електролітах?

варіанти відповідей

негативними йонами

позитивними йонами

вільними електронами

позитивними і негативними йонами

Запитання 2

Яка маса міді виділиться під час електролізу (k=0,33⋅10-6 кг/Кл), якщо за 1 хв. через електроліт проходить струм 1 А? 

варіанти відповідей

1,98⋅10-4 кг

19,8⋅10-6 кг

1,98⋅10-5 кг

19,8⋅10-7 кг

Запитання 3

Як називається процес розпаду молекул солей, кислот і лугів у воді на йони?

варіанти відповідей

дисоціація

рекомбінація

іонізація

електроліз

Запитання 4

Як залежить опір електролітів від температури?

варіанти відповідей

при збільшенні температури опір електроліта зменшується

при збільшенні температури опір електроліта збільшується

опір електроліту не залежить від температури

Запитання 5

Позитивно заряджені йони будуть рухатися до електроду, який зветься...

варіанти відповідей

електрод

катод

анод

Запитання 6

Що показує електрохімічний еквівалент?

варіанти відповідей

масу речовини

масу речовини, що виділяється під час проходження струму

масу речовини, що виділяється під час проходження через електроліт заряду 1 Кл.

масу речовини, що виділяється за одиницю часу

Запитання 7

Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму збільшити в 6 разів, а час проходження струму залишити сталим?


варіанти відповідей

збільшиться в 12 раз

збільшиться в 6 раз

збільшиться в 36 раз

зменшиться в 6 разів

Запитання 8

В електролітичній ванні міститься розчин кухонної солі. Яка речовина осідатиме на катоді?

варіанти відповідей

Na

Cl2

NaCl

H2O

Запитання 9

Закони електролізу відкрив

варіанти відповідей

Кулон

Ампер

Фарадей

Джоуль

Запитання 10

Із збільшенням температури електролітів іх ....

варіанти відповідей

Провідність зменшується, а опір відповідно збільшується

Провідність збільшується, а опір відповідно зменшується

Провідність збільшується і опір також збільшується

Провідність зменшується і опір також зменшується

Запитання 11

Розщеплення речовини на йони в водному розчині, або в розплаві називають...

варіанти відповідей

Рекомбінацією

Дисоціацією

Поляризацією

Іонізацією

Запитання 12

Яка речовина не належить до електролітів ?

варіанти відповідей

Солі

Кислоти

Луги

Дистильована вода

Запитання 13

Носії зарядів у розчинах солей утворюються завдяки явищу

варіанти відповідей

рекомбінації

ударної іонізації

електролітичної дисоціації

термоелектронної емісії

Запитання 14

Встановіть відповідність між процесом та його назвою:

1- очищення металів за допомогою електролізу;

2- отримання за допомогою електролізу точних рельєфних копій;

3- покриття виробу тонким шаром металу

варіанти відповідей

1-гальванопластика

2-гальваностегія

3-рафінування

1- рафінування

2-гальваностегія

3-гальванопластика

1-гальванопластик;

2-рафінування

3-гальваностегія

1-рафінування

2-гальванопластика;

3-гальваностегія

Запитання 15

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму через електроліт

варіанти відповідей

елетроліз

електролітична дисоціація

рекомбінація

електризація

Запитання 16

Процес приєднання електронів до позитивних йонів називається…

варіанти відповідей

газовим розрядом

несамостійним газовим розрядом

йонізацією газу

рекомбінацією

Запитання 17

Протягом 20 хв електролізу водного розчину солі цинку на катоді електролізної ванни виділився метал масою 2 г. За якої сили струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку 3,4⋅10-7кг/Кл. Результат округліть до цілих

варіанти відповідей

3 А

4 А

5 А

29 А

Запитання 18

Носіями електричного струму у металах є....

  

  

варіанти відповідей

електрони

електрони та йони

електрони та дірки

Запитання 19

З підвищенням температури металевого провідника, його опір...

варіанти відповідей

не змінюється

збільшується

зменшується

Запитання 20

Зміна опору металу під час нагрівання залежить від...

варіанти відповідей

довжини провідника

речовини провідника

площі поперечного перерізу провідника

від усіх перерахованих факторів

Запитання 21

Явище різкого зменшення опору металу при температурі, близькій до 0 К (-2730С), має назву...

варіанти відповідей

суперпровідність

гіперпровідність

надпровідність

Запитання 22

Оберіть вчених, які мають відношення до явища надпровідності

варіанти відповідей

 Г. Камерлінг-Оннес

М.М.Боголюбов

М.Фарадей

 Дж. Бардін

Дж. Шриффер

Запитання 23

Природу електричного струму у металах пояснили...

варіанти відповідей

М Фарадей

Л. Мандельштам

Дж. Максвел

М. Папалексі

Р. Толмен

Т. Стюарт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест