Fyzika skuška. Fyzika Bim-Bim

Додано: 14 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 40 разів
58 запитань
Запитання 1

Teleso hmotnosti m má rýchlosť v. Jeho hybnosť je definovaná vzťahom:

варіанти відповідей

m*|v⃗|

1/2*m²

m*v⃗

v⃗/m

Запитання 2

Sú vypálené dve strely. Prvá strela má hmotnosť m a rýchlosť v, druhá strela má 2-násobnú hmotnosť aj rýchlosť. Hybnosť druhej strely je v porovnaní s hybnosťou prvej strely:

варіанти відповідей

polovičná


2-násobná


4-násobná


nezmenená

Запитання 3

Dve gule, jedna hmotnosti m1=1kg a druhá hmotnosti m2=2kg padajú súčasne voľným pádom z výšky 80 m. po 40 m pádu sú ich kinetické energie v pomere Ek1:Ek2=


варіанти відповідей

1:√2


1: 2


2: 1


√2: 1

Запитання 4

Na gitarovej strune vznikla stojatá vlna s frekvenciou 500 Hz, ktorá má 5 kmitní. Aká je základná frekvencia stojatej vlny na tejto strune:


варіанти відповідей

100hz


200Hz


500Hz


400Hz


300Hz

Запитання 5

Dve tenké tyče majú rovnaký prierez a tú istú hmotnosť. Jedna tyč je plastová a druhá je z olova.Ktoré tvrdenie platí pre momenty zotrvačnosti týchto tyčí vzhľadom na os kolmú na tyč a prechádzajúcu stredom tyče?


варіанти відповідей


- Momenty zotrvačnosti plastovej tyčí je väčší


- Momenty zotrvačnosti olovenej tyčí je väčší


- Momenty zotrvačnosti oboch tyčí su rovnaké


- Nevieme nič o nich povedať

Запитання 6


Teleso koná netlmený harmonický kmitavý pohyb s amplitúdou A a frekvenciou f. Maximálna hodnota jeho zrýchlenia je daná vzťahom:


варіанти відповідей

2π⋅f⋅A


f²⋅A


4π²⋅f⋅A²


4π²⋅f²⋅A²


4π²⋅f²⋅A

Запитання 7

Ideálny plyn je uzavretý vo valci s piestom. Valec má výšku 0,5 m. Plynu dodáme 50 J tepla, pričom piest zostane v pôvodnej polohe. Práca, ktorú plyn vykonal sa rovná:


варіанти відповідей


25J


10 J


0 J


50 J

Запитання 8


Mechanická vina, ktorá sa šíri prostredím, má vlnovú dĺžku λ, frekvenciu f a periódu T. Pomocou ktorého výrazu možno vypočítať' rýchlosť jej šírenia v?


варіанти відповідей

v = fT


v = f/T


v = λ/f


v = λf


v = f/λ

Запитання 9

Ak na teleso hmotnosti m pôsobí v gravitačnom poli telesa hmotnosti M sila F⃗, intenzita gravitačného poľa E⃗ telesa hmotnosti M je definovaná vzťahomваріанти відповідей

E⃗ = F⃗M


E⃗ = F⃗/m


E⃗ = F⃗/M


E⃗ = F⃗m

Запитання 10

Ak pri konštantnom tlaku teplota plynu rastie, závislosť objemu plynu od jeho teploty je:варіанти відповідей

kružnica


priamka so zápornou smernicou


hyperbola


elipsa


priamka s kladnou smernicou

Запитання 11

Ktorá z tvrdení popisujú vlastnosti polohového vektora?варіанти відповідей

Polohový vektor je vektor, ktorý určuje polohu bodu vzhľadom na ľubovoľný bod v priestore.Polohový vektor je vektor, ktorého počiatok sa nachádza v mieste okamžitej polohy bodu a koncový bod je v mieste vzťažného bodu .Polohový vektor je vektor, ktorého počiatok sa nachádza v mieste vzťažného bodu a koncový bod je v mieste okamžitej polohy bodu.Polohový vektor je vektor, ktorý určuje polohu bodu vzhľadom na vzťažný bod v priestore.

Запитання 12

Ak výslednica všetkých sil pôsobiacich na voľné teleso je nulová, teleso:варіанти відповідей

- môže konať len otáčavý pohyb okolo osi


- pohybuje sa so zrýchlením


- koná posuvný pohyb s konštantnou rýchlosťou


- môže byť v pokoji alebo konať rovnomerný priamočiary pohyb

- vykonáva pohyb neuvedený v žiadnej možnosti

Запитання 13


Teleso sa pohybovalo tak, že prvý úsek dráhy prešlo rýchlosťou v1 a druhý rovnako veľký úsek dráhy prešlo rýchlosťou v2. Podľa akého vzťahu vypočítame jeho strednú rýchlosť


варіанти відповідей


v = (v₁*v₂)÷(v₁+v₂)


v = (v₁+v₂)÷2


v = (2v₁v₂)÷(v₁+v₂)


v = (v₁+v₂)÷ (v₁*v₂)

Запитання 14


Ako vypočítame tuhosť' pružiny k, ak závažie hmotnosti m zavesené na túto pružinu spôsobí, že sa pružina predĺži o ∆l.:варіанти відповідей

k= mg∆l


k= ∆l/mg


k= mg/∆l

k= g/mk


Запитання 15

Stredná hodnota kinetickej energie jednej častice ideálneho plynu závisí od:варіанти відповідей

počtu mólov


objemu mólov


teploty plynu


tlaku plynu

Запитання 16

Na *grafe* je zobrazená poloha telesa, ktoré sa pohybuje pozdĺž osi x v závislosti od času t.варіанти відповідей

- Rýchlosť telesa rastie


- Rýchlosť telesa sa nemení


- teleso je v pokoji


- rýchlosť telesa klesá

Запитання 17


Na sústavu hmotných bodov pôsobí výsledná sila F, ktorá sa v čase nemení, celková hmotnosť sústavy hmotných bodov je m. Aký pohyb bude konať' ťažisko sústavy?


варіанти відповідей

Ťažisko sústavy bude v pokoji.


-Priamočiary pohyb rovnomerne zrýchlený


-Priamočiary pohyb konštantnou rýchlosťou


-Priamočiary pohyb konštantnou spomalením

Запитання 18

Tvrdenie, že teplo spontánne prechádza len z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou je:варіанти відповідей

nultým termodynamickým zákonom


druhým termodynamickým zákonom


nie vždy pravdivé


prvým termodynamickým zákonom

Запитання 19

Ak s je prejdená dráha, r⃗ je polohový vektor, ktorá z definície okamžitej rýchlosti je správna?


варіанти відповідей

v =∆s/∆t


v⃗=∆r⃗/∆t


v = dx/dt


v⃗= dr⃗/dt

Запитання 20

Teleso hmotnosti 4m, ktoré leží v rovine xy náhle vybuchne a rozpadne sa na tri kusy. Dva kusy, každý hmotnosti m sa pohybujú rovnakými rýchlosťami v, ktoré sú navzájom kolmé. Celková kinetická energia, ktorá pri výbuchu vzniká jeваріанти відповідей

Ek = ³⁄₂m


Ek =4m


Ek =m*v²


Ek = 2m*v²

Запитання 21

Z kruhovej dosky s polomerom R s hmotnosťou M je vyrezaný kruhový otvor priemeru R tak, že jeho okraj prechádza stredom dosky. Ktorým vzťahom je určený moment zotrvačnosti tejto dosky vzhľadom na os prechádzajúcu stredom dosky a kolmú na jej rovinu?варіанти відповідей

(15MR²)/32


(9MR²)/32


(11MR²)/32


(13MR²)/32

Запитання 22

Poloha ťažiska sústavy hmotných nezávisí na:варіанти відповідей

-polohe hmotných bodov


-silách pôsobiacich hmotných bodov


-hmotnostiach hmotných bodov


-vzdialenostiach hmotných bodov

Запитання 23

Pružina s tuhosťou K je vo zvislej polohe upevnená na hornom konci Ak na druhý voľný koniec zavesíme závažie hmotnosti M, pružina sa predĺži, jej predĺženie je dane vzťahom:варіанти відповідей

-(4Mg)/k


-(2Mg)/k


-(Mg)/k


-(Mg)/2k

Запитання 24

Pre výpočet dráhy pohybujúceho sa telesa možno použiť' vzťah s=vt v prípade, že:варіанти відповідей

rýchlost je konštantná


zrýchlenie rovnomerne rastie


vzdialenosť je konštantná


zrýchlenie je konštantné

Запитання 25

Jednotka momentu hybnosti má rozmer:варіанти відповідей

kg²m²s⁻¹


kgm³s⁻²


kgms⁻¹


kgm²s⁻¹

Запитання 26

Atóm argónu v plyne s teplotou 20°C má strednú hodnotu kinetickej energie rovnú:


варіанти відповідей

6x10⁻²¹ J


10x10⁻²¹ J


6x10²¹ J


6x10⁻²¹ ms⁻¹

Запитання 27


Rozochvená struna vykoná 12,8 kmitov za 19 s. Frekvencia kmitavého pohybu struny sa rovná:


варіанти відповідей

12,8s⁻¹


1,48s⁻¹


19s⁻¹


0,67s⁻¹

Запитання 28

Konštantná sila F⃗ pôsobí na teleso na ramene r⃗, pričom vektory F⃗ a r zvierajú uhol

варіанти відповідей

M⃗ = r⃗ * F⃗, M = rFsin

M⃗ = r⃗ x F⃗, M = rFsin

M⃗ = r⃗ * F⃗, M = rFcos

M⃗ = r⃗ x F⃗, M =- rFcos

Запитання 29

Ako sa z Kamenného brala v určitej výške odtrhne ku kameňa potencionálna energia kameňa počas jeho pádu:варіанти відповідей

bude narastať


bude klesať


nebude sa meniť


bude nulová

Запитання 30


Ak Cp, a Cv sú merne tepelné kapacity za konštantného tlaku a objemu plynu s molárou hmotnosťou M, potom pre ne platí


варіанти відповідей

Cp + Cv = R


Cp - Cv = R


Cp - Cv = R/M


Cp + Cv = R/M

Запитання 31

Kruhová doska s momentom zotrvačnosti I, rotuje v horizontálnej rovine okolo svojej osi symetrie konštantou uhlovou rýchlosťou ω. Druha kruhová doska, ktorá je v pokoji a má moment zotrvačnosti Is je polozená na rotujúcu kruhovú dosku. Potom obe kruhové dosky rotujú rovnakou uhlovou rýchlosťou. Úbytok kinetickej energie počas tohto procesu v dôsledku trenia vyjadruje nasledujúci vzťah:варіанти відповідей

½ (I₂²)/(I₁+I₂) ω²


½ (I₁I₂)/(I₁+I₂) ω²


½ (I₁-I₂)/(I₁+I₂) ω²


(I₂²)/(I₁+I₂) *ω²

Запитання 32


Bod sa pohybuje rovnomerne zrýchleným pohybom po kruhovej dráhe. Ktoré z tvrdení sú pravdivé?варіанти відповідей

- uhlová rýchlosť je konštantná


-normálové zrýchlenie sa zväčšuje


- tangencialne zrýchlenie je konštantné


-uhlové zrýchlenie je nulové

Запитання 33

Kovová lyžička je v hrnčeku s horúcim čajom. Po určitom čase je voľný koniec lyžičky horúci aj keď nie je v priamom kontakte s čajom. Tento jav možno vysvetliť pomocou:варіанти відповідей

-Šírenia tepla vedením


-Šírenia tepla prúdením


-Šírenia tepla žiarením


- teplotnej rozťažnosti

Запитання 34

Na napnutej strune dĺžky L = 6m vznikla strata mechanická vlna. Aká je jej vlnová dĺžka?


варіанти відповідей

1m

6m

2m

3m

4m

Запитання 35

Ak sa amplitúda mechanických vĺn v danom prostredí zväčši dvakrát, potom:


варіанти відповідей

- ich perioda klesne na polovicu


-Sa rýchlosť častíc prostredia zdvojnásobí


-Sa ich rýchlosť šírenia zdvojnásobí


-sa dvakrát zvačší ich frekvencia

Запитання 36

Keď tenkú tyč ohrejeme ktorá z nasledujúcich veličín bude mat väčšiu hodnotu?варіанти відповідей

ťažisko


moment zotrvačnosti


hmotnosť


tiaž

Запитання 37

Molekuly plynu teploty 10°C majú určitú strednú hodnotu kinetickej energie. Táto hodnota bude dvojnásobná, keď' sa teplota plynu zvýši na hodnotu:варіанти відповідей

563,3 K


20C


293,15 K

Запитання 38

Teleso sa pohybuje priamočiaro s kladným konštantným zrýchlením. Veľkosť jeho rýchlosti narastáваріанти відповідей

-Rovnomerne s prejdenou dráhou


-s druhou mocninou prejdenej dráhy


-Rovnomerne s časom


-s druhou mocninou času

Запитання 39


Teleso koná pohyb po kružnici tak, že veľkosť jeho obvodovej rýchlosti je konštantná. Potom platí, že:варіанти відповідей

-veľkosť vektora zrýchlenia je konštantné


-jeho zrýchlenie je nulové


- smer jeho zrýchlenia sa nemení v čase


-vektor jeho celkového zrychlena je kolmý na vektor okamžitě rychlosti

Запитання 40

Newtonov gravitačný zákon má tvar:


варіанти відповідей

F⃗= -k (m₁m₂)/r *r⃗


F⃗= -k (m₁m₂)/r² *r⃗


F⃗= -k (m₁m₂)/r³ *r⃗


F⃗= -k (m₁m₂)/r⁴ *r⃗

Запитання 41

Ak dráha, ktorú teleso pri priamočiarom pohybe prejde rastie s druhou mocninou času, potom platí, že:варіанти відповідей

jeho zrýchlenie sa v čase mení


vektor jeho rýchlosti je konštantný


velkost jeho zrýchlenia je konstantna


jeho zrýchlenie je konštantné

Запитання 42

Pri adiabatickej stavovej zmene dochádza k zmene nasleduúcich veličín


варіанти відповідей

U,W',Q


Q,U


p,V,T


W,U

Запитання 43

Ktoré z nasledujúcich veličín musia by konštantné v prípade, že teleso vykonáva priamočiary rovnomerne zrýchlený pohyb:варіанти відповідей

-veľkosť zrýchlenia


-smer rýchlosti


-veľkosť a smer rýchlosti


-Žiadna z uvedených veličín


-veľkosť rýchlosti

Запитання 44

Teleso koná harmonicky kmitavý pohyb s frekvenciou 1, 25 s-¹. Teleso vykoná 100 kmitov v čase:варіанти відповідей

• 12,5s


• 125s


• 1,25s


• 80s

Запитання 45

Ak na pružinu zavesíme závažie hmotnosti 0,30 kg, pružina sa predĺži o 0,015 m. Tuhosť pružiny je približneваріанти відповідей

• 250 Nm-¹


• 350 Nm-¹


• 200 Nm-¹


• 150 Nm-¹


• 300 Nm-¹

Запитання 46

Ak c. a cv sú hmotnostne tepelne kapacity za konštantného tlaku a objemu plynu s morálnou hmotnosťou

M, potom pre nich platí:варіанти відповідей

• cp - cv = R/M


• cp - cv = R


• cp + cv = R/M


• cp + cv = R

Запитання 47

Nech Ep, je potenciálna energia Ek je kinetická energia a W je mechanická práca. Ktoré z rovníc vyjadrujú vetu o kinetickej energií?


варіанти відповідей

∆Ek = W


Ek₂ - Ek₁= W


Ek + Ep= W


Ek + Ep= konst

Запитання 48

Vzdialenosť, ktorú mechanická vlna prejde za jednu periódu sa volá:варіанти відповідей

frekvencia


perióda


vInová dĺžka


amplitúda


rýchlosť šírenia

Запитання 49

Keď sa tuhe teleso otáča okolo svojej geometrickej osi a nepôsobí naň moment sily, platí že:варіанти відповідей

jeho uhlová rýchlosť sa mení v čase


jeho uhlová rýchlosť je konštantná


jeho uhlová zrýchlenie je nenulové a konštantné


jeho uhlová zrýchlenie sa mení v čase

Запитання 50

Ideálny plyn má pri teplote O℃ vnútornú energiu U. Keď plyn zvýši svoju teplotu na 273,15 ℃, jeho vnútorná energia budeваріанти відповідей

• 4U


• ½U


• 2U


• 1/4U


• U

Запитання 51

Pre všetky hmotné body telesa, ktoré vykonáva otáčavý pohyb platí,варіанти відповідей

-majú tú istú uhlovú rýchlosť a uhlové zrýchlenie


• Majú rovnakú uhlovú rýchlosť a rovnaké tangenciálne zrýchlenie


-majú rovnakú uhlovú a obvodovú rýchlosť


• môžu mať rôznu uhlovú rýchlosť a rovnaké uhlové zrýchlenie

Запитання 52

Každý, kto sa ráno bosý prechádzal po pláži, zistil, že suchý piesok sa ráno veľmi rýchlo zohreje. Je to kvôli tomu, že:варіанти відповідей

má vysokú tepelnú vodivosť


je svetlej farby


má nízku hodnotu hmotnostnej tepelnej kapacity

Запитання 53

Aký rozmer má jednotka impulzu sily?


варіанти відповідей

• kgms⁻¹


• kgms⁻2


• kgm2s⁻2


• kgm⁻¹s⁻2

Запитання 54

Keď' sa teleso pohybuje po drsnej podložke konštantnou rýchlosťou platí, že:


варіанти відповідей

• na teleso pôsobí len sila kinetického trenia


• na teleso pôsobí len vonkajšia sila v smere rýchlosti


• na teleso nepôsobí ziadna sila


• výsledná sila posobiaca na teleso je nulová

Запитання 55

Astronaut sa nachádza na planéte, ktorá má 4-krát väčšiu hmotnosť a taký istý priemer ako Zem. Jeho hmotnosť na planéte bude v porovnaní s tou. ktorú má na

варіанти відповідей

Zemi


4-krát väčšia


4-krát mensia


tá istá

Запитання 56

Keď hmotný bod koná pohyb po kružnici, jeho moment hybnosti je vektor:варіанти відповідей

v smere dotycnice ku kružnice


kolmý na rovinu kruznice


v smere polomeru kružnice


zviera uhol 45 s rovinou kružnice

Запитання 57

Poľovník stojaci uprostred medzi dvomi kopcami vystreli z pušky. Po výstrele počuje prvú ozvenu v čase t a druhú ozvenu po ?варіанти відповідей

• v(t₁+ t₂)/2


• v(t₁-t₂)/2


• v(t₁+ t₂)


• v(t₁+ t₂)/2(t₁+ t₂)

Запитання 58

Слава Україні! (Glory to Ukraine!)

варіанти відповідей

Героям слава! (Glory to the heroes)

Я кацап :( (I am fuckin'bastard!)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест