12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Фонетика

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 140 разів
36 запитань
Запитання 1

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

тьохкає, щемить, гривня, заява

щемління, пісня, місяць, любов

зілля, дзеркало, зєднати, нюанс

щедрість, пам'ять, ячмінь, людина

Запитання 2

Звук [д] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

родина, погода, депутат, молодість

здоровий, джаз, одержати, думка

футбол, сад, дискусія, надписати

адреса, дзеркало, дріт, відплата

Запитання 3

Звук [й] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

ярус, лінія, юність, боєць

буря, кальцій, мрія, єдність

іній, синій, більярд, клятва

узлісся, історія, сяйво, юрмитися

Запитання 4

М'який приголосний є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

земля, сідло, місто, вогонь

потік, небеса, ряд, яровина

крамниця, бюро, м'ясо, льон

звичай, юрта, таксі, свято

Запитання 5

Глухий приголосний є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

світанок, міць, боротьба, вогнище

пальма, юнак, голуб, вочевидь

дзьоб, затишок, сонце, донька

чудо, соловей, вулиця, канал

Запитання 6

Шиплячий приголосний є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

межа, ходжу, печальний, щастя

юшка, служба, хвороба, борщик

цілий, ячмінний, кожух, шприц

вуж, зачарувати, шепіт, фіранка

Запитання 7

Звук [з] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

зустріч, зірка, приказка, берізка

знахідка, слизько, дзвіночок, зона

фазан, резюме, азимут, вазон

береза, зима, аналіз, привозити

Запитання 8

Звук [ш] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

шедевр, сушити, щока, книжка

щедрівка, довший, хрущ, арешт

кришталь, шанс, ніж, тяжко

мурашка, душа, нижче, важко

Запитання 9

Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

голова, козацький, молоко

повернути, предмет, екран

столичний, сяйво, голубка

перемога, герой, поет

Запитання 10

Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

зірка, просьба, кузня

вокзал, куля, крига

гордість, поріг, кігті

Запитання 11

Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

джерело, дим, вода

тепло, тривога, тінь

баскетбол, дим, вода

Запитання 12

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

вітчим

засуха

подруга

подушка

Запитання 13

М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядкаваріанти відповідей

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший


Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина


В безбат..ченко, змагаєш..ся, ковз…кий


Г ін..ший, жен..шень, бурул…ці


Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо

Запитання 14

Літеру Е на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка


варіанти відповідей

А р..тельно, горл..чко, мар..во


Б п..нал, кл..котіли, горл..ичка

В п..сати, справ..дливий, ст..блина

Г з..рнина, зад..вився, л..вада

Д заб..рати, оп..рація, оч..рет

Запитання 15

Правильно написано всі похідні слова в рядку

варіанти відповідей

А Запоріжжя-запоріжський, чех-чеський, Одеса - одесський


Б Прага - пражський, козак - козацький, Овруч - овручський


В Рига - ризький, узбек - узбецький, казах - казахський


Г Париж - парижський, латиш - латиський, Буг - бузький


Д Кавказ - кавкаський, турок - турецький, Чортомлик - чотомлицький

Запитання 16

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А юн…ат, с..авці, написан..ий


Б сприян..я, шален..ий, військ..омВ баштан..ик, проніс..я, ніжніст..ю


Г бов..аніти, віділ..ється, цілин..ий


Д міськ..ом, під..аний, заздріст..ю

Запитання 17

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А верхів..я, довір..я, різдв..яний, пов..язаний


Б круп..є, міжбрів..я, р..яска, з..юрмитися


В возз..єднання, верб..я, перемир..я, інтерв..ю


Г сузір..я, під..яремний, зв..язківець, б..юджет


Д зав..язь, роз..єднати, ін..єкція, бр..яжчати

Запитання 18

Літеру С треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А бе..коштовний, ..казати, ..керований

Б ..формувати, пере..кочити, ..хотіти


В ..плетений, ..питати, чере..плічник


Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний


Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

Запитання 19

Літеру И на місці крапок треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А х..имера, през..дент, п’єд..стал, Афр…ка


Б в..мпел, єх..дна, імб..р, к..парис


 В к..шеня, К…пр, дез..нфекція, л..ман


Г мар..во, Ват..кан, Флор..да, кр..тичний


Д с..нус, зар..во, рец..див, дез..нформація

Запитання 20

Граматичне значення слова містить:

варіанти відповідей

А) основа слова

Б) закінчення слова

В) корінь слова

Г) префікс і суфікс

Запитання 21

Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

А) пр..пишний, пр..йти, пр..йменник

Б) пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити

В) пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти

Г) пр..їхати, пр..міський, пр..добрий

Запитання 22

В якому випадку сполучення літер дж, дз передають окремі звуки?


варіанти відповідей

якщо [д] належить до кореня, а [ж] або [з] до суфікса слова


якщо [д] належить до префікса, а [ж] або [з] до суфікса слова;


якщо [д] належить до префікса, а [ж] або [з] до кореня слова.


Запитання 23

У слові маячить букв та звуків така кількість

варіанти відповідей

 7 букв та 7 звуків;


7 букв та 6 звуків;


 7 букв та 8 звуків.


Запитання 24

Літери я, ю, є позначають два звуки

варіанти відповідей

Коли вони стоять на початку слова, всередині слова після голосного, після апострофа і м'якого знака

літери я, ю, є завжди позначають один звук

літери я, ю, є завжди позначають два звуки

Запитання 25

Орфоепія - це розділ науки про мову, що вивчає …


варіанти відповідей

правильне написання слів


правильну вимову слів


правильне розуміння слів


Запитання 26

Фонетика – це розділ науки про мову, що вивчає …


варіанти відповідей

звуки саме людського мовлення


саме природні звуки

будь-які звуки, які утворюються

Запитання 27

Правильно поділено для переносу всі слова в рядку

варіанти відповідей

фі-зич-ний, Є-ЕС, про-дзве-ніти

ін-'єк-ція, а-том, карти-нний

ба-йка, прис-лів-ник, за-сту-пи-ти-сь

ав-то-мо-біль, хо -дже-ний, над-зви-чай-ний

Запитання 28

Знак м'якшення слід писати на місцях пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

л..он, д..оготь, близ..ко

пол..с..кий, Натал..чин, Гал..ці

рибал..ці, кіл..це, ручен..ки

тіл..ки, їдален.., бал..ці

Запитання 29

Знак м'якшення потрібно писати в усіх словах рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

дон..ка, міл..йон, ніжен..ка

кін..чик, чотир..ма, сон..ця

косит..ся, Гриц..ко, джерел..це

болгарс..кий, багат..ом, здаєт..ся

Запитання 30

Виділене слово пишуть без апострофа в словосполученні

варіанти відповідей

різдв..яні канікули

торф..яні добрива

нав..язлива думка

моя кар..єра

Запитання 31

Зазначте рядок, у якому допущені помилки

варіанти відповідей

з'єднати, між'ярусний, в'язкість, цвях

різьб'ярський, кон'юктура, з'явитися, мілйони

верхів'я, роз'яснити, з'юрмити, духмяний

комп'ютер, тор'фяний, Святослав, об'єкт

Запитання 32

Буква н на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

туман..о, сезон..ий

склян..ий, ран..ій

вікон..ий, орлин..ий

соколин..ий, закон..о

Запитання 33

Подвоєні букви треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

читан..я, вовчен..я, спросон..я

безділ..я, л..ється, суд..я

гіл..я, Запоріж..я, міжгір..я

узбереж..я, змаган..я, радіст..ю

Запитання 34

Чергування приголосних можливе в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сніг, птах, погода

увага, казати, берег

кликати, рік, часто

нога, річка, алмази

Запитання 35

Чергування [ о ] з [ і ] можливе в усіх словах рядкаваріанти відповідей

пора, болото, золото

дорога, голова, спорт

сторона, сорока, сльоза

нога, пороги, носик

Запитання 36

Літеру в треба писати в рядку

варіанти відповідей

глянула у/в вікно

сестра у/в магазині

телефон у/в кишені

у/в новому пальто

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест