Контрольна робота з фізики

Додано: 16 грудня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 40 разів
45 запитань
Запитання 1

Яка одиниця вимірювання абсолютної температури? 

варіанти відповідей

°С         

К          

°F          

°D

Запитання 2

Фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення. 

варіанти відповідей

Розріджений газ     

Ідеальний газ     

Реальний газ    

Фізичний газ

Запитання 3

Графік якого ізопроцесу зображено на рисунку?

варіанти відповідей

Ізотермічний.

Ізобарний.

Ізохорний.

Адіабатний.

Запитання 4

Виразіть у градусах Цельсія значення температури 673 К.

варіанти відповідей

500

400

873

473

Запитання 5

Виразіть у градусах Кельвіна значення температури 300 оС

варіанти відповідей

27

327

373

573

Запитання 6

R = 8,31 Дж/(мольК) - універсальна газова стала, яка дорівнює...

варіанти відповідей

добутку числа Авогадро на квадрат сталої Больцмана

відношенню числа Авогадро і сталої Больцмана

добутку числа Авогадро на сталу Больцмана

різниці числа Авогадро і сталої Больцмана

Запитання 7

Стала Авогадро рівна

варіанти відповідей

6.02*10 моль

6,02*1023 моль̅1

6,02*102моль̅1

6,02 моль̅1

Запитання 8

В яких одиницях вимірюється кількість речовини?

варіанти відповідей

а) Кг

б) Моль

 в) Кг/моль

 г) Грам

Запитання 9

Молярна маса речовини в задачах визначається в :

варіанти відповідей

Молях

г/моль

г/метр

кг/моль

Запитання 10

За допомогою рівняння Менделєєва- Клапейрона можна встановити...

варіанти відповідей

а) Динамічну рівновагу

б) Зв'язок між тиском, об'ємом та температурою

в) Тиск ідеального газу

г) Зв'язок між енергією та температурою

Запитання 11

Який вид має рівняння Клапейрона - Менделєєва?

варіанти відповідей
Запитання 12

В одному молі будь- якої речовини міститься одне й те саме число атомів або молекул. Це число називається...

варіанти відповідей

сталою Авогадро 

сталою Планка 

сталою  Больцмана

сталою Фарадея

Запитання 13

Як називається рівняння?

варіанти відповідей

 Больцмана

 Менделєєва- Клапейрона

Гей- Люссака

Шарля

Запитання 14

Стала величина 1,38*10-23 Дж/К - це ... і вона ...

варіанти відповідей

стала Авогадро ... залежить від кількості речовини

стала Больцмана ... не залежить ані від температури, ані від складу та кількості газу.

стала Кельвіна ... не залежить ані від температури, ані від складу та кількості газу.

стала Больцмана ... залежить від температури та складу газу.

Запитання 15

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов’язані співвідношенням: ...

варіанти відповідей
Запитання 16

Оберіть декілька правильних відповідей.

Мікроскопічні параметри - це ...

варіанти відповідей

тиск газу

маса молекули газу

середня квадратична швидкість руху молекул 

температура газу

 густина газу

об'єм газу

концентрація

Запитання 17

Оберіть декілька правильних відповідей.

Макроскопічні параметри - це ...

варіанти відповідей

тиск газу

температура газу

маса молекули газу

густина газу

середня квадратична швидкість руху молекул 

об'єм газу

Запитання 18

Основне завдання МКТ - ...

варіанти відповідей

визначати швидкість руху молекул в речовині

встановити залежність сил притягання та відштовхування від відстані між молекулами

встановити зв’язок між макроскопічними і мікроскопічними параметрами речовини й, виходячи з цього, знайти рівняння стану даної речовини

Запитання 19

В яких одиницях вимірюється тиск?

варіанти відповідей

Моль

Дж

Па

кг

Запитання 20

Дано такі параметри газу: тиск, об'єм, температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина. Які з цих параметрів є макроскопічними?

варіанти відповідей

Температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули.

 Тиск, об'єм, середня квадратична швидкість руху молекул.

 Тиск, об'єм, температура.

Тиск, маса молекули, густина.

  Середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина.

Запитання 21

Як називають величину, яка є мірою інертності тіла? 

варіанти відповідей

Маса.

Сила.

Швидкість.

Шлях.

Запитання 22

Видатний учений, засновник класичної фізики. 

варіанти відповідей

Галілео Галілей.

Арістотель.

Ісаак Ньютон.

Клавдій Птолемей.

Запитання 23

. Рух тіла лише під дією сили тяжіння. 

варіанти відповідей

Вільне падіння.

Рух тіла по вертикалі.

Рівномірний рух

Запитання 24

Сила, з якою тіло діє на опору або підвіс. 

варіанти відповідей

Вага.

Маса.

Інертність.

Запитання 25

За формою траекторії механічні рухи бувають:

варіанти відповідей

Криволінійними

Кольоровими

Прямолінійними

Обертальними

Запитання 26

Як називається довжина траекторії, яку описало рухоме тіло за певний інтервал часу?

варіанти відповідей

Матеріальна точка

Траекторія

Шлях

Переміщення

Запитання 27

Як називається рух, при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення?

варіанти відповідей

Криволінійний рух

Обертальний рух

Поступальний рух

Прямолінійний рівномірний рух

Запитання 28

Тіло кинуто під кутом до горизонту. У верхній точці траєкторії тіло...

варіанти відповідей

має лише кінетичну енергію

має лише потенціальну енергію

має кінетичну і потенціальну енергію

не має механічної енергії

Запитання 29

Переміщенням тіла називають...

варіанти відповідей

відстань, яку проходить тіло за ввесь час руху

уявну лінію, у кожній точці якої послідовно перебуває тіло під час свого руху

довжину лінії, що сполучає початкове й кінцеве положення тіла

напрямлений відрізок, що сполучає початкове й кінцеве положення тіла

Запитання 30

Автобус везе пасажирів по прямій дорозі зі швидкістю 10 м/с. Пасажир рівномірно йде по салону автобуса зі швидкістю 1 м/с щодо автобуса, рухаючись від задніх дверей до кабіни водія. Чому дорівнює модуль швидкості пасажира щодо дороги?


варіанти відповідей

9 м/Їс

10м/с

11 м/с

11 км/год

Запитання 31

З однієї висоти одночасно кинули горизонтально два тіла. швидкість першого в два рази більше швидкоста другого. Яке з них швидше впаде на Землю?

варіанти відповідей

перше

друге

обидва одночасно

правильної відповіді не має

Запитання 32

Закон інерції це

варіанти відповідей

перший закон Ньютона

другий закон Ньютона

третій закон Ньютона

Запитання 33

F=ma це формула для

варіанти відповідей

перший закону Ньютона

другого закону Ньютона

третього закону Ньютона

Запитання 34

F=-F це вираз для

варіанти відповідей

першого закону Ньютона

другого закону Ньютона

третього закону Ньютона

Запитання 35

Перпендикулярно до поверхні напрямлена

варіанти відповідей

сила реакції опори

сила пружності

сила тяжіння

сила тертя

Запитання 36

Вертикально вниз завжди напрямлена

варіанти відповідей

сила пружності

сила реакції опори

сила тяжіння

сила тертя

Запитання 37

F=μN це сила

варіанти відповідей

пружності

тертя

тяжіння

рефкції опори

Запитання 38

Сила тяжіння обчислюється за формулою

варіанти відповідей

F=ma

F=mg

F=-kx

F=mo

Запитання 39

Яка сила діє у поверхні землі на людину масою 60 кг?

варіанти відповідей

0.6 Н

60 Н

6 Н

600 Н

Запитання 40

Сила характеризується

варіанти відповідей

довжиною і напрямком

товщиною і точкою прикладання

величиною, довжиною і точкою прикладання

величиною, точкою прикладання і напрямком

Запитання 41

Інерцією називають:

варіанти відповідей

здатність тіл зберігати швидкість руху за відсутності дії інших тіл

зміну положення тіла відносно інших тіл

явище збереження швидкості тіла при компенсації дії на нього іншого тіла

рівномірний прямолінійний рух

Запитання 42

Динаміка – це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

варіанти відповідей

рух тіла без урахування сил

умови рівноваги тіла

рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього

вивчає рух тіл залежно від їх взаємодії з іншими тілами

Запитання 43

За якою формулою обчислюють силу пружності?

варіанти відповідей

F=mg

F= - kx

F= ρgV

F= Α ∕ ś

Запитання 44

Важку валізу необхідно пересунути в купе вагона у напрямку до локомотиву. Це легше буде зробити, якщо поїзд в цей час..


варіанти відповідей

стоїть на місці


рухається рівномірно прямолінійно


прискорюється

гальмує

Запитання 45

Які з тверджень правильні? 

А) Сила тяжіння, що діє на деяке тіло біля поверхні Місяця, менша за силу тяжіння, що діє на це тіло біля поверхні Землі.

Б) Всесвітнє тяжіння між Землею і Місяцем проявляється в океанічних приливах і відпливах.

варіанти відповідей

А

Б

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест