2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Логістика як інструмент ринкової економіки

Додано: 12 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
30 запитань
Запитання 1

Логістика як економічна наука сформувалася на

засадах ... .

варіанти відповідей

математичної логіки;

дослідження операцій;

військової логістики;

кібернетики.

Запитання 2

Засновником логістики вважають ... .

варіанти відповідей

Т. Левітта;

А. Джоміні;

П. Друкера;

Е. Мескона.

Запитання 3

Логістика в перекладі з грецької мови означає ... .


варіанти відповідей

логіка;

рівновага систем;

мистецтво обчислювати, міркувати;

встановлювати тотожність.

Запитання 4

Для якого етапу розвитку логістики характерне

формування принципів логістики в області управління мате-

ріальними потоками?


варіанти відповідей

Перший (1920–50-ті роки).

Другий (1950–70-ті роки).

Третій (1970–80-ті роки).

Четвертий (із 1980-х років).

Запитання 5

5. Основним об’єктом вивчення логістики є ... .


варіанти відповідей

процеси, що відбуваються у торгівлі;

матеріальні та інформаційні потоки;

ринки і кон’юнктура конкретних товарів і послуг;

економічні відносини у процесі доставки товарів і по-

слуг від місць виробництва до місць споживання.

Запитання 6

Предметом логістики як науки є ... .

варіанти відповідей

відносини, що виникають у сфері виробництва;

логістичні процеси на стадіях постачання, виробни-

цтва і збуту;

організаційно-економічні відносини у сфері товаро-

руху;

процеси, пов’язані з функціонуванням ринку збуту.

Запитання 7

Головною метою логістики є забезпечення ... .

варіанти відповідей

заданого рівня зайнятості населення;

споживачів необхідною продукцією з мінімальними

витратами і досягнення максимального прибутку;

інформацією для прийняття управлінських рішень.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 8

Загальними завданнями логістики є ... .

варіанти відповідей

контроль руху матеріальних, інформаційних і фінан-

сових потоків;

прогнозування обсягів виробництва;

розподіл транспортних засобів.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 9

Яке із завдань логістики є локальним?

варіанти відповідей

Максимальне скорочення часу перевезень вантажів.

Створення комплексних, інтегрованих систем матері-

альних, інформаційних, а за можливості й інших супутніх

потоків.

Раціональний розподіл транспортних засобів.

Контроль руху матеріальних, інформаційних і фінан-

сових потоків.

Запитання 10

За масштабом проблем, що вирішує логістика, во-

на буває ... .

варіанти відповідей

зовнішня і внутрішня;

транспортна і складська;

макро- і мікрологістика;

запасів і складування.

Запитання 11

Управління матеріальними потоками у процесі

забезпечення підприємства ресурсами передбачає ... логістика.

варіанти відповідей

виробнича;

закупівельна;

інформаційна;

збутова.

Запитання 12

Відокремлена сукупність дій з реалізації логістич-

них функцій, спрямована на перетворення матеріального

та/або інформаційного потоку, – це ... .


варіанти відповідей

логістичний процес;

логістична операція;

логістичний елемент;

логістична синергія;

Запитання 13

До базових логістичних функцій не належить ... .


варіанти відповідей

постачання;

розподіл;

виробництво;

інформатизація.

Запитання 14

Який принцип передбачає організацію та здій-

снення закупівель, виробництва, збуту і транспортування як

єдиного технологічного процесу?

варіанти відповідей

Системність.

Оптимальність.

Гнучкість.

Надійність постачань.

Запитання 15

Що з названого входить до семи правил логістики?

варіанти відповідей

Мінімальні витрати енергії.

Максимальна рентабельність.

Відповідний товар.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 16

Логістику вперше почали застосовувати у сфері ... .

варіанти відповідей

торгівлі;

військової справи;

будівництва;

промисловості.

Запитання 17

Яке визначення найкраще конкретизує логістику?

варіанти відповідей

Організація перевезень.

Матеріально-технічне постачання.

Управління матеріальними і пов’язаними з ними ін-

формаційними потоками.

Підприємницька діяльність.

Запитання 18

Першим автором наукових праць із логістики у вій-

ськовій сфері вважають ... .

варіанти відповідей

А. Смітта;

А. Джоміні;

К. Маркса;

Д. Кейнса.

Запитання 19

Термін «логістика» в економічній літературі по-

чали використовувати ... .

варіанти відповідей

на початку ХІХ ст.;

в середині ХІХ ст.;

на початку ХХ ст.;

в середині ХХ ст.

Запитання 20

Основним об’єктом вивчення логістики є ... .

варіанти відповідей

процеси, що відбуваються у торгівлі;

матеріальні, фінансові та супутні їм інформаційні по-

токи;

економічні відносини у процесі доставки товарів і по-

слуг від місць виробництва до місць споживання;

ринки і кон’юнктура конкретних товарів і послуг.

Запитання 21

Метою сучасної логістики є ... .

варіанти відповідей

своєчасне постачання товарів відповідних кількості,

якості й асортименту до місця їх споживання;

узгодження політики продажу товарів із політикою їх

виробництва;

виконання замовлень із найвищою якістю, у стислі

строки.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 22

Головною метою логістики є ... .

варіанти відповідей

оптимізація рівня запасів;

оптимізація постачання сировини і ресурсів;

мінімізація логістичних витрат;

оптимізація виробничого процесу.

Запитання 23

За ступенем значущості завдання логістики поді-

ляють на три групи. Яка з наведених груп зайва?

варіанти відповідей

Глобальні.

Загальні.

Регіональні.

Часткові (локальні).

Запитання 24

До глобальних завдань логістики не належить ... .

варіанти відповідей

створення комплексних інтегрованих систем матері-

альних, інформаційних та інших потоків;

стратегічне узгодження, планування і контроль вико-

ристання логістичних потужностей сфер виробництва та обігу;

постійне вдосконалення логістичної концепції в ме-

жах обраної стратегії у ринковому середовищі;

раціональний розподіл транспортних засобів.

Запитання 25

За характером зон управління логістику поділяють

на ... .

варіанти відповідей

закупівельну і виробничу;

зовнішню і внутрішню;

транспортну й інформаційну;

регулювальну та результативну.

Запитання 26

Управління операціями, що їх проводять у процесі

доставки готової продукції до споживача, – це ... .

варіанти відповідей

закупівельна логістика;

розподільча логістика;

логістика запасів;

складська логістика.

Запитання 27

Укрупнена група логістичних операцій, спрямова-

них на реалізацію мети логістичної системи, називається:

варіанти відповідей

логістичною діяльністю;

логістичною функцією;

логістичним елементом;

логістичною системою.

Запитання 28

Яка з визначених функцій не належить до логіс-

тичних?

варіанти відповідей

Інтегрувальна.

Стимулювальна.

Результативна.

Контролювальна.

Запитання 29

Який принцип припускає високу здатність логіс-

тичної системи пристосовуватися до специфічних запитів

споживачів?

варіанти відповідей

Системність.

Оптимальність.

Гнучкість.

Надійність постачань.

Запитання 30

Що з переліченого входить до семи правил ло-

гістики?

варіанти відповідей

Мінімальні витрати.

Максимальна рентабельність.

Продуктивність праці.

Усі відповіді є правильними.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест