5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX СТ..(ЗНО) І частина

Додано: 22 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 55 разів
23 запитання
Запитання 1

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли?

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту.

скасуванню заборон щодо української мови.

відкриттю українських кафедр в університетах.

зрівнянню в правах усіх верств суспільства.

Запитання 2

Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався?

варіанти відповідей

засиллям іноземного капіталу.

поглибленням господарської спеціалізації регіонів.

скороченням поміщицького землеволодіння.

збереженням селянської общини.

Запитання 3

У результаті Кримської війни (1853–1856 рр.) Російська імперія втратила

варіанти відповідей

Брацлавщину.

Західне Поділля.

Східну Київщину.

Південну Бессарабію.

Запитання 4

Яка з указаних ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?

варіанти відповідей

щоденний відробіток селянами панщини

особиста залежність селянина від пана

сплата селянами натурального чи грошового оброку

виконання певних повинностей у маєтку поміщика

Запитання 5

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення?

варіанти відповідей

селянської реформи Йосифа II 1780 р.

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

селянської реформи Олександра II 1861 р.

земельної реформи П. Столипіна 1906 р.

Запитання 6

Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України наприкінці XIX ст.

варіанти відповідей

демографічний вибух і збереження великого землеволодіння

соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників

скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель

поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи

Запитання 7

Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?

варіанти відповідей

Уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму.

Уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини.

Уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху.

Уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції.

Запитання 8

«Негайно вислати з краю Драгоманова і Чубинського як невиправних й однозначно небезпечних для краю агітаторів» — це одна з вимог

варіанти відповідей

Валуєвського циркуляру (1863 р.).

Емського указу (1876 р.).

Університетського статуту (1884 р.).

Столипінського циркуляру (1906 р.).

Запитання 9

Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»?

варіанти відповідей

товариство «Просвіта»

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків

Запитання 10

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

кваліфікована робоча сила

значні природні ресурси

розгалужена транспортна інфраструктура

утворення монополістичних об’єднань

Запитання 11

Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

виступали за політизацію національно-визвольної боротьби

діяли як легальні культурно-просвітні організації

активно готували народне повстання проти самодержавства

брали участь у терористичній діяльності російських народників

Запитання 12

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано

варіанти відповідей

1856 р.

1863 р.

1876 р.

1892 р.

Запитання 13

У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії розвитку: 

промисловий переворот — індустріалізація — монополізація.


Реформи 60 — 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли

варіанти відповідей

початку промислового перевороту.

завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації.

завершенню індустріалізації та початку монополізації.

завершенню монополізації.

Запитання 14

Викрита російською поліцією «Чигиринська змова» стала свідченням діяльності

варіанти відповідей

хлопоманів.

громадівців.

народників.

радикалів.

Запитання 15

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника:

«Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?

варіанти відповідей

«Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р.

«Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 16

«Емський указ» — це

варіанти відповідей

постанова російського уряду про закриття на території імперії осередків товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

розпорядження російського міністра внутрішніх справ про заборону видання українською мовою навчальних книг, закриття недільних шкіл.

спільна ухвала Сенату та Синоду Руської православної церкви про заборону перекладу українською мовою Біблії та інших богослужебних книг.

таємне розпорядження російського імператора про заборону друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.

Запитання 17

Які із зазначених нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

варіанти відповідей

Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).

Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864—1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).

Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».

Запитання 18

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860—1880-х рр. був спрямований на

варіанти відповідей

об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух.

перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.

організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.

створення підпільних терористичних організацій.

Запитання 19

Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 р.?

варіанти відповідей

виплата селянами викупних платежів

переселення іноземних колоністів

створення військових поселень

виокремлення селянських наділів з общини

Запитання 20

Програмові положення якої організації наведено в уривку з документа: «...Ми, свідомі Українці, назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми оддаємо всі наші сили на творення української культури, на соціально-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки... кожен повинен протягом року вивчити українській грамоті не менше двох членів для нашої організації...»?

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївського братства

Братства тарасівців

Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Старої Київської громади

Запитання 21

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися

варіанти відповідей

запровадити мережу недільних україномовних шкіл.

поширювати нелегальну марксистську літературу.

створити українську політичну партію.

організувати систематичні українознавчі дослідження.

Запитання 22

Перша залізниця в Наддніпрянській Україні з'єднала міста

варіанти відповідей

Катеринослав та Кременчук.

Харків та Полтаву.

Одесу та Балту.

Київ та Чернігів.

Запитання 23

Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що відбулися під впливом реформ 1860-х - 1870-х рр. у Російській імперії.


1.завершення промислового перевороту

2.витіснення іноземного капіталу національним

3.формування ринку вільнонайманої праці

4.подолання селянського малоземелля та безземелля

5.зникнення дворянства як соціального стану

6.розгортання трудової еміграції до США та Канади

7.широке долучення селян до підприємницької діяльністі та торгівлі

варіанти відповідей

1,3,7

2,4,6

1,2,5

3,4,7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест