Ненасичені вуглеводні.

Додано: 5 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Ненасичені вуглеводні.
Тест виконано: 17 разів
43 запитання
Запитання 1

Представником ароматичних вуглеводнів є:

варіанти відповідей

гексан

гексен

бензен

циклогексан

Запитання 2

Сполука CH2 = CH - CH2 - CH3 має назву:

варіанти відповідей

бут-3-ен

бут-1-ин

 бут-1-ен

бутан

Запитання 3

 Гомологом етену є:

варіанти відповідей

С2Н2

С4Н10

С4Н8

С3Н8

Запитання 4

В результаті гідратації етену утворюється сполука:

варіанти відповідей

 СН3-СН3

СН3ОН

 СН3-СН2-ОН

СН4

Запитання 5

Хімічна формула алкіну, молярна маса якого становить 54 г/моль:

варіанти відповідей

С5Н8

С4Н6

С6Н10

С3Н4

Запитання 6

 При повному гідруванні ацетилену утворюється:

варіанти відповідей

етилен

 етин

 етен

 етан

Запитання 7

Етен від етану можна розпізнати за допомогою:

варіанти відповідей

натрій гідроксид

кисень

розчин калій перманганату

вапняна вода

Запитання 8

Для ненасичених вуглеводнів характерні реакції:

варіанти відповідей

ізомеризації

приєднання

сполучення

заміщення

Запитання 9

Продуктами повного окиснення ацетилену є:

варіанти відповідей

карбон (ІІ) оксид

водень

кисень

карбон (IV) оксид

вода

Запитання 10

В рівнянні реакції, що відбувається за схемою С4Н8 + О2 →

сума коефіцієнтів дорівнює:

варіанти відповідей

4

10

15

12

Запитання 11

У результаті згоряння вуглеводню об’ємом 2,8 л утворилося 8,4 л карбон (ІV) оксиду (н.у.) і 5,6 л води (н.у.). Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 20. Визначте формулу вуглеводню.

варіанти відповідей

C2Н6

C3Н4

C2Н2

C2Н6О

Запитання 12

Визначте молекулярну формулу ненасиченого вуглеводню ряду етину, відносна молекулярна маса якого 54.

варіанти відповідей

C2Н2

C3Н4

C4Н6

C5Н8

Запитання 13

Що потрібно додати, щоб здійснити перетворення: С2Н6 → С2Н5СІ

варіанти відповідей

Cl2

HCl

2Cl2

2HCl

Запитання 14

При пропусканні етену через бромну воду спостерігається:

варіанти відповідей

розігрівання речовин

знебарвлення бромної води

випадання білого осаду

Запитання 15

Яка речовина утворюється при взаємодії бензену з хлором при дії ультрафіолетового випромінювання?

варіанти відповідей

С6Н5Cl

С6Cl6

С6Н6Cl6

С6Н3Cl3

Запитання 16

Укажіть відносну густину бутину за воднем та повітрям відповідно:

варіанти відповідей

1,9 та 29

27 та 1,8

2,7 та 18,6

27 та 1,86

Запитання 17

Позначте речовини X та Y у перетворенні X → Y →C6H6

варіанти відповідей

CH4

C2H2

C2H4

C6H6

Запитання 18

Етен можна добути:


варіанти відповідей

гідруванням етину

гідролізом кальцій карбіду

дегідруванням етану

димеризацією метану

Запитання 19

Укажіть речовини, з якими реагують ненасичені вуглеводні:

варіанти відповідей

Br2

NaOH

HCl

H2SO4

Запитання 20

Визначте речовини X і Y в схемі реакцій С6Н6 + X → Y + HBr:варіанти відповідей

Br2

HBr

С6Br6

С6Н5Br

Запитання 21

Укажіть галузі застосування етену:

варіанти відповідей

різання та зварювання металів

виробництво поліетилену

засіб для дозрівання плодів

добування метанової кислоти

Запитання 22

Назвіть сполуку, за систематичною номенклатурою:

варіанти відповідей

4-метилгекс-2-ин

1,2-диметилпентен

1,2-диметилпент-3-ин

4,5-диметилпент-2-ен

Запитання 23

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою

 

варіанти відповідей

 4-етил-2-метилпент-2-ен

3,5-диметилгекс-4-ен

 2,4-диметилпент-2-ен

 2,4-диметилгекс-2-ен

Запитання 24

Молекулярна маса невідомого алкену дорівнює 112. Знайдіть молекулярну формулу алкену та вкажіть кількість атомів Карбону у ньому.

варіанти відповідей

10

1

4

8

3

Запитання 25

Алкен, масою 4,2 г приєднує 0,672 л брому. Знайдіть формулу сполуки та вкажіть кількість атомів Гідрогену.

варіанти відповідей

15

20

8

18

10

Запитання 26

Складіть відповідність між реагентами та продуктами реакції, та вкажіть умови перебігу реакції:

C2H4+Cl2

варіанти відповідей

C6H6Cl6

C2H5Cl

C2H3Cl

C2H4Cl2

t, Cl3

світло

реакція протікає без додаткових умов

Запитання 27

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

23

22

21

44

Запитання 28

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2 , називаються

варіанти відповідей

ізомерами

алотропними модифікаціями

гомологами

рудиментами

Запитання 29

Позначте реакцію, що відбувається за правилом Марковнікова

варіанти відповідей

СН= СН – СН3 + HCl  

СН= СН– СН = СН2 + HCl

СН– СН = СН– СН+ HCl  

СН= СН2 + HCl

Запитання 30

Позначте стан гібридизації атома Карбону в алкінах

варіанти відповідей

 sp

 s2p

sp2

sp3

Запитання 31

Оберіть правильний тип ізомерії характерний для бутину

варіанти відповідей

ізомерія положення кратного зв'язку

ізомерія карбонового ланцюга

ізомерія функціональних груп

ізомерія положення кратного зв'язку та ізомерія карбонового ланцюга

Запитання 32

У молекулі алкінів кут між зв’язками становить:варіанти відповідей

180º

109º

120º

90º 

Запитання 33

Виберіть з переліку алкіни (декілька відповідей):

варіанти відповідей

С5Н8

С8Н18

С6Н10

С4Н10

С3Н6;      

С7Н8

С7Н12

С4Н6

Запитання 34

В алкінів між атомами Карбону зв’язки:

варіанти відповідей

одинарні

подвійні

потрійні

ароматичні

Запитання 35

Якісними реакціями на ненасичені вуглеводні є (кілька відповідей):

варіанти відповідей

утворення осаду з арґентум нітратом

знебарвлення бромної води

знебарвлення розчину перманганату калію

горіння

Запитання 36

Які з наведених речовин можуть реагувати з пропеном (декілька відповідей)?

варіанти відповідей

хлороводень

натрій хлорид

водень

кисень

вуглекислий газ

Запитання 37

З якими з речовин реагуватиме бензен (кілька відповідей):

варіанти відповідей

вода

хлор

бромоводень

водень

кисень 

натрій гідроксид

Запитання 38

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2 

CnH2n-2

Запитання 39

Густина газуватого алкану 1,965 г/л за н.у. Визначте його формулу та назвіть його.

варіанти відповідей

С3Н8, пропан

С3Н6 пропен

С4Н8, бутен

С4Н10 бутан

Запитання 40

Чим ізомери відрізняються між собою?

варіанти відповідей

Числом атомів Карбону

будовою

якісним і кількісним складом

нічим

Запитання 41

Представник якого гомологічного ряду зображений на малюнку?

варіанти відповідей

насичені вуглеводні

ацетиленові вуглеводні

етиленові вуглеводні

ароматичні вуглеводні

Запитання 42

Установіть, який реагент застосовується у перетворенні під номером 3 СН4 1→ С2Н2 2→ С2Н4 3→ С2Н5ОН  4→ С2Н4:

варіанти відповідей

Н2О

Н2

O2, t, p

Запитання 43

Виберіть сполуку, яка є продуктом полімеризації етилену:

варіанти відповідей

(─СН2 ─ С ═ СН ─ СН2 ─)n

                                 

                    CH3


(─СН2 ─ СН ─ СН2 ─ СН2 ─)n

                                 

                    CH3


(─СН2 ═ С ─ СН ═ СН ─)n

                                 

                    CH3


(─СН2 ─ СН2 ─)n

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест