2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Облік необоротних активів: основних засобів, нематеріальних активів

Додано: 9 квітня
Предмет: Економіка
Копія з тесту: Облік основних засобів
Тест виконано: 14 разів
30 запитань
Запитання 1

Основні засоби — це

варіанти відповідей

нематеріальні активи, які підприємство утримує з

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).

матеріальні активи, які підприємство утримує з

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).

джерела утворення господарських засобів, які підприємство утримує з

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).

активи, які утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких менше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).


Запитання 2

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

1

10

7

8

Запитання 3

Одиницею обліку основних засобів є:

варіанти відповідей

окремий об'єкт

група об'єктів

окремий суб'єкт

група суб'єктів

Запитання 4

За якою вартістю відображаються у балансі основні засоби?

варіанти відповідей

залишковою

справедливою

первісною

переоціненою

Запитання 5

Первісна вартість — це

варіанти відповідей

вартість основних засобів після їх переоцінки.

історична (фактична) собівартість необоротних активів

у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених

(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.


ринкова вартість основних засобів, визначена шляхом експертної оцінки. 

сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат,

пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Запитання 6

Які з перелічених витрат формують первісну вартість основних засобів?

варіанти відповідей

ввізне мито

витрати на страхування ризиків доставки основних засобів

усі відповіді правильні

суми, які сплачені постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків)

Запитання 7

Вартість, що амортизується -  це

варіанти відповідей

залишкова вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості

первісна вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості

ринкова вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості

переоцінена вартість об'єкта основних засобів

Запитання 8

Підприємство придбало телефонний апарат вартістю 4440 грн, зокрема ПДВ. Затрати на підключення телефону склали 120 грн, в тому числі ПДВ. На яку суму телефонний апарат буде введено в експлуатацію?

варіанти відповідей

4440 грн

3700грн

4560 грн

3800 грн

Запитання 9

Виявлено нестачу телефонного апарату внаслідок проведеної інвентаризації:

варіанти відповідей

Дт 976 – Кт 11;

Дт 377 – Кт 11;

Дт 11 – Кт 153;

Дт 90 – Кт 11.

Запитання 10

Первісна вартість телефонного апарату становить 5200 грн, залишкова вартість –250грн. Яку суму будуть зазначать у кореспонденції

Дт 13 – Кт 11?

варіанти відповідей

250 грн

4950 грн

5200грн

2500 грн

Запитання 11

Первісна вартість придбаного підприємством об’єкта склала 9000 грн. Ліквідаційна вартість встановлена підприємством в розмірі 1000 грн. Очікується, що цей об’єкт будуть використовувати на підприємстві протягом 8 років. Метод нарахування амортизації – прямолінійний. Виходячи із зазначеного, річна сума амортизації складе:

варіанти відповідей

5000 грн

4000 грн

100 грн

1000 грн

Запитання 12

Первісна вартість нематеріального активу – 24000 грн, строк корисного використання – 5 років. Яку суму амортизації нараховують у перший місяць експлуатації за прямолінійного методу?

варіанти відповідей

400

200

600

500

Запитання 13

Первісна вартість нематеріального актива – 24000 грн, строк корисного використання – 5 років. Яку річну суму амортизації нараховують за використання прямолінійного методу?

варіанти відповідей

400

3200

4800

2900

Запитання 14

Підприємство безоплатно отримало вимірювальний прилад, справедлива вартість якого 6000,00 грн. Строк експлуатації приладу – 4 роки. Визначити суму амортизаційних відрахувань за перший місяць експлуатації.

варіанти відповідей

1500,00 грн

1700,00 грн

105,00 грн

125,00 грн

Запитання 15

Підприємство споруджує будівлю цеху власними силами. При цьому були здійснені такі витрати : придбане будівельне обладнання на суму 72000,00 (в т.ч. ПДВ); використані власні запаси – 17000,00 грн; нарахована заробітна плата з нарахуваннями працівникам, які беруть участь у будівництві – 25000,00 грн; нараховано амортизацію машин і механізмів, що беруть участь у будівництві – 12000,00 грн. На яку суму будівлю буде введено в експлуатацію?

варіанти відповідей

123298

126000


114000

2.    123000


Запитання 16

Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований – це:

варіанти відповідей

Основні засоби

Довгострокові біологічні активи

Інші необоротні матеріальні активи

Нематеріальні активи

Запитання 17

Отримані або створені нематеріальні активи зараховують на баланс підприємства за… 

варіанти відповідей

Справедливою вартістю

Первісною вартістю

Ліквідаційною вартістю

Залишковою вартістю

Запитання 18

Вказати кореспонденцію рахунків за операцією на списання нематеріального активу, якщо вартість його повністю амортизована:


варіанти відповідей

Дт 12        Кт 154

Дт 133  Кт 12

Дт 976      Кт 12

Дт 132      Кт 11

Запитання 19

Визначити кореспонденцію рахунків під час нарахування амортизації на основні засоби, які використовують у тваринництві:

варіанти відповідей

Дт 92        Кт 131

Дт 131      Кт 104

Дт 232  Кт 131

Дт 912      Кт 131

Запитання 20

Визначити кореспонденцію рахунків під час списання зносу основних засобів за їх вибуття:

варіанти відповідей

Дт 976       Кт 10

Дт 131  Кт 10

Дт 10        Кт 131

Дт 411      Кт 131

Запитання 21

Визначити кореспонденцію рахунків під час нарахування амортизації на приміщення адміністративної будівлі:

варіанти відповідей

Дт 92        Кт 131

Дт 131      Кт 103

Дт 912      Кт 131

Дт 911      Кт 131

Запитання 22

Списання зносу (амортизації) відображається за... 

варіанти відповідей

Дебетом рахунка 10

Дебетом рахунка 11

Дебетом рахунка 13

Кредитом рахунка 13

Запитання 23

Нарахування амортизації відображається за… 

варіанти відповідей

Дебетом рахунка 10

Кредитом рахунка 10

Дебетом рахунка 13

Кредитом рахунка 13

Запитання 24

За яким методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації?

варіанти відповідей

Прямолінійним

Зменшення залишкової вартості

Прискореного зменшення залишкової вартості

Виробничим

Запитання 25

Вказати кореспонденцію рахунків на операцію з першої переоцінки залишкової вартості основних засобів – уцінки:

варіанти відповідей

Дт 423      Кт 10

Дт 10        Кт 746

Дт 975  Кт 10

Дт 131      Кт 10

Запитання 26

Вказати кореспонденцію рахунків на операцію з першої переоцінки основних засобів – дооцінки первісної вартості:

варіанти відповідей

Дт 10        Кт 746

Дт 10    Кт 411

Дт 975      Кт 10

Дт 411      Кт 10

Запитання 27

Рахунок 286 під час відображення операцій з реалізації основних засобів використовують у такому випадку:

варіанти відповідей

Коли об’єкт було модифіковано у процесі експлуатації

Якщо об’єкт використовувався більше року

Якщо об’єкт було придбано для подальшого продажу

Якщо строк корисного використання об’єкта закінчився

Запитання 28

Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання – це...

варіанти відповідей

Переоцінка

Амортизація

Ліквідація

Реалізація

Запитання 29

Для оприбуткування об’єкта, по якому закінчено будівництво і зарахований до складу основних засобів, комісія складає:

варіанти відповідей

Довідку про вартість виконаних робіт та витрат

Накладну

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих об’єктів

Запитання 30

Господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, – це:

варіанти відповідей

Фінансові інвестиції

Інвестиції

Капітальні інвестиції

Реінвестиції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест