Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 26 лютого 2021
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
29 запитань
Запитання 1

Обрати реактиви, за допомогою яких можлико відрізнити альдегід від інших класів органічних речовин:

варіанти відповідей

бромна вода

свіжоосаджений купрум (∥) гідроксид

 розчин ферум (∣∣∣) хлориду

амоніачний розчин аргентум (І) оксиду

Запитання 2

Вкажіть рядок, у якому є всі представники класу альдегідів:  

варіанти відповідей

 СH3COOH ; СH3COH; С6H5COOH

  С2H5COH,СH3COH,HCOH

  С15H31COOH; COOH–COOH, СH3COH

  СH3OH ; СH2 =СН–COOH;СH3COH

Запитання 3

При окисненні пропаналю можна добути:

варіанти відповідей

спирт;


  алкан.

  карбонову кислоту;

  кетон;

Запитання 4

Систематичні назви альдегдів утворюють від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -

варіанти відповідей

варіанти відповідей

  -ада

  -ода

 -аль

  -ол

Запитання 5

Укажіть послідовність реагентів у схемі перетворень:

С2Н2 → С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН

варіанти відповідей

варіанти відповідей

  CH4 , Cl2 , H2O, CuO, Cu(OH)2

  H2 , Cl2 , H2O, CuO, NaOH

  H2 , Cl2 , NaOH, CuO, Cu(OH)2

 H2 , HCl , Na2O, CuO, Cu(OH)2

Запитання 6

Який індикатор не діє на кислоти?

варіанти відповідей


лакмус

 фенолфталеїн

 метиловий - оранжевий

універсальний лакмусовий папірець

Запитання 7

Виберіть формули одноосновних карбонових кислот:

варіанти відповідей
Запитання 8

Яка функціональна група називається альдегідною

варіанти відповідей

-ОН

Запитання 9

Яка загальна формула насичених одноосновних карбонових кисло?

варіанти відповідей

СnН2nСООН;

CnH2n+1COOH;

СnН2n-1CООН;

 CnH2n+1CHО.

Запитання 10

За кількістю характеристичних груп карбонові кислоти поділяють на:

варіанти відповідей

двоосновні, багатоосновні

одноосновні

багатоосновні

Одноосновні, двоосновні,багатоосновні

Запитання 11

Укажіть ознаку реакції оцтової кислоти з натрій гідрогенкарбонатом

варіанти відповідей

виділення безбарвного газу

утворення осаду

зміна забарвлення розчину кислоти

виділення бурого газу

Запитання 12

Яку функціональну групу мають карбонові кислоти?

варіанти відповідей

-С=О

-СОН

-СООН

-ОН

Запитання 13

Позначте насичені карбонові кислоти

варіанти відповідей

стеаринова

олеїнова

масляна

пальмітинова

лінолева

етанова

Запитання 14

До якого класу відносяться жири

варіанти відповідей

кислот

спиртів

естерів

Запитання 15

Укажіть речовини, з якими реагує етаналь

варіанти відповідей

CuO

HCl

KCl

Cu(OH)2

H2

Запитання 16

Залишок якої кислоти входить до складу рідких жирів?

варіанти відповідей

стеаринової

олеїнової

пальмітинової

масляної

Запитання 17

укажи продукт відновлення мтаналю!

варіанти відповідей

метанол

етен

метилетаноат

метанова кислота

Запитання 18

Виберіть назву твердого рослинного жиру

варіанти відповідей

пальмова олія

лляна олія

риб'ячий жир

баранячий жир

Запитання 19

Для перетворення рідкого жиру у твердий використовують

варіанти відповідей

кисень

водень

вуглець

вапняну воду

Запитання 20

Реакція естерифікації відбувається при взаємодії:

варіанти відповідей

карбонових кислот та лугів;

альдегідів та карбонових кислот;

жирів та альдегідів;

спиртів та карбонових кислот.

Запитання 21

До дисахаридів відносять :


варіанти відповідей

 глюкоза, фруктоза;

  мальтоза, сахароза,лактоза;

 крохмаль, целюлоза

Запитання 22

Вуглеводи в рослинах утворюються:

варіанти відповідей

з води;

з вуглекислого газу;

із жирів;

з води і вуглекислого газу.

Запитання 23

Глюкоза належить до:


варіанти відповідей

моносахаридів;

дисахаридів;

 полісахаридів

Запитання 24

Глюкоза виявляє хімічні властивості, характерні для...

варіанти відповідей

альдегідів і кислот

 насичених і ароматичних вуглеводнів

альдегідів і насичених одноатомних спиртів

 альдегідів і насичених багатоатомних спиртів

Запитання 25

До природних полімерів належить:

варіанти відповідей

глюкоза;

сахароза;

поліетилен;

целюлоза.

Запитання 26

Крохмаль і целюлоза це:  

варіанти відповідей

дисахариди

моносахариди

полісахариди

Запитання 27

Формула глюкози?

варіанти відповідей

С12Н22О11

6Н10О5)n

  С6Н12О6

Запитання 28

Структура яких органічних речовин відповідає формулі (СН2О)n, де n ≥ 3:

  

варіанти відповідей

білки

вуглеводи

ліпіди

нуклеїнові кислоти

Запитання 29

Вкажіть відмінність між крохмалем і целюлозою:

варіанти відповідей

належать до вуглеводів

середня ступінь полімеризації в молекулі целюлози більша, ніж в молекулі крохмалю

мономером цих високомолекулярних сполук є глюкоза

середня відносна молекулярна маса целюлози менша, ніж крохмалю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест