10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Основи термодинаміки

Додано: 14 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 142 рази
12 запитань
Запитання 1

Чому доівнює внутрішня енергія тіла? як позначається, в яких одиницях вимірюється?

варіанти відповідей

Сумі кінетичних енергій хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодій. U, Дж.

Добутку кінетичних енергій хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодій. U, Дж.

Енергії взаємодії атомів у молекулах. W, Дж.

Енергії взаємодії нуклонів у ядрі. Е, Дж.

Запитання 2

Внутрішню енергію можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею. Які з наведених процесів відносяться до теплопередачі?

варіанти відповідей

Сублімація

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Запитання 3

Обери правильну відповідність між тепловим процесом та формулою, для розрахунку кількості теплоти Q.

варіанти відповідей

1-А; 2-Б, Г;  3-В

1-Б;  2-А, Г;  3-В

1-Г;  2-В,Б;  3-А

1-В;  2-А, Г;  3-Б

Запитання 4

Які особливості внутрішньої енергії ідеального газу? Укажіть всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Атоми і молекули ідеального газу не взаємодіють між собою

Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямопропорційна його абсолютній температурі

Внутрішню енергію можна змінити двома способами.

Внутрішня енергія - функція стану системи.

Запитання 5

Які величини пропущені ( ... ) у формулі для визначення внутрішньої енергії ідеального одноатомного газу?

варіанти відповідей

V⋅T

P⋅R

R⋅T

R / Т

Запитання 6

У разі відсутності теплообміну з довкіллям, якщо над газом виконується додатня робота, то внутрішня енергія газу ... , якщо газ сам виконує роботу його внутрішня енергія ... . (Вставте пропущені слова)

варіанти відповідей

... збільшується, ... зменшується.

... зменшується, ... збільшуеться

... залишаеться сталою, ... не змінюється.

... збільшується, ... не змінюється

Запитання 7

Чому дорівнює робота при ізобарному процесі? Укажіть дві відповіді.

варіанти відповідей

А = р⋅ΔV

A = 0

Дорівнює площі прямокутника під графіком залежності р(V)

Дорівнює площі прямокутника над графіком залежності р(V)

Запитання 8

Чому дорівнює робота при ізохорному процесі?

варіанти відповідей

А = р⋅ΔV

А = 0

A = F⋅S

A ≠ 0

Запитання 9

КІлькість теплоти Q, передана системі, йде на зміну внутрішньої енергії (ΔU) системи та на виконання системою роботи A проти зовнішніх сил. Який це закон?

варіанти відповідей

І закон Ньютона

Закон Ома

І закон термодинаміки

Закон інерції

Запитання 10

Який процес називають адіабатним?

варіанти відповідей

Процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем.

Процес, який відбувається за незмінного тиску

Процес, який відбувається за незмінної температури

Процес, який відбувається за незмінного об`єму

Запитання 11

Визначте, яку роботу виконує газ, розширюючись ізобарно під тиском 0,2 МПа від об`єму 1,6 л до об`єму 2,5 л? (1л =10-3 м3)

варіанти відповідей

A = 80 Дж

1A = 80 Дж

A = 0,18 кДж

A = 0,18 МДж

Запитання 12

Які висновки випливають з І закону термодинаміки? Укажіть три відповіді.

варіанти відповідей

Абсолютний нуль температури недосяжний

Неможливо створити вічний двигун І роду

Неможливо створити пристій, який би виконував роботу більшу, ніж споживана ним енергія

Неможливо створити пристрій, який виконував би механічну роботу без споживання енергії ззовні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест