основні засоби

Додано: 4 лютого
Предмет: Економіка
Тест виконано: 60 разів
58 запитань
Запитання 1

Характерною особливістю основних виробничих фондів є :

варіанти відповідей

одночасне перенесення своєї вартості на вартість готової продукції;

тривалий час функціонування у виробничому процесі;

повна зміна своєї форми і розмірів в результаті участі у виробничому процесі

Запитання 2

Амортизація - це:

варіанти відповідей

передчасне знецінення основних фондів, викликане здешевленням відтворення основних фондів;

процес відшкодування зношення основних фондів;

втрата основними фондами їх споживчих якостей.

Запитання 3

 Залишкова вартість основних засоби визначається як:


варіанти відповідей

вартість основних фондів на початок року і сума основних фондів, які вибули за рік;

вартість реалізації спрацьованих і знятих із виробництва основних фондів;

первісна вартість основних фондів за вирахуванням їх зносу.

Запитання 4

За якою вартістю оцінюються основні фонди на підприємстві:

варіанти відповідей

за гуртовою ціною промисловості, закупівельною, початковою вартістю;

за залишковою, .ліквідаційною, закупівельною вартістю;

за залишковою, початковою, відновленою вартістю.

Запитання 5

 Фізичне зношення основних засоби - це:


варіанти відповідей

поступове погашення їх вартості шляхом перенесення її на собівартість випущеної продукції;

втрата частини вартості засоби під впливом НТП;

матеріальне зношення основних фондів, у результаті якого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги.

Запитання 6

Вкажіть показники, які характеризують використання основних фондів:

варіанти відповідей

коефіцієнт змінності, фондомісткість, фондоозброєність ,фондовіддача;

коефіцієнти оновлення , вибуття, придатності та  змінності;

матеріаломісткість, фондомісткість, фондоозброєність ,фондовіддача.

Запитання 7

Коефіцієнт вибуття основних фондів - це:

варіанти відповідей

відношення вартості основних фондів, що вибули, до середньорічної вартості всіх фондів;

відношення вартості вибулих основних фондів до вартості всіх фондів на кінець року;

відношення вартості вибулих основних фондів до вартості всіх основних виробничих фондів на початок року.

Запитання 8

Активну частину основних виробничих фондів складають:

варіанти відповідей

а) фонди, що безпосередньо беруть участь у створенні продукції;

фонди, що фізично застаріли;

фонди, що морально застаріли.

Запитання 9

Облік основних фондів проводиться у одиницях виміру:

варіанти відповідей

лише у вартісних;

лише у натуральних;

у вартісних і натуральних;

усе залежить від особливостей конкретного підприємства.

Запитання 10

Відмітні особливості основних та оборотних фондів підприємства полягають у:

варіанти відповідей

тривалості функціонування;

ступені використання у виробничому процесі;

принципі перенесення вартості на вартість продукції, що виготовляється;

усі відповіді вірні.

Запитання 11

Початкова балансова вартість основних виробничих фондів - це:

варіанти відповідей

вартість основних фондів на початок року;

вартість основних фондів на момент їх встановлення;

вартість відтворення основних фондів в сучасних умовах.

Запитання 12

Моральне зношення основних фондів - це:

варіанти відповідей

моральне зношення фондів, у результаті якого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

поступове погашення вартості фондів шляхом перенесення її на вартість виготовленої продукції;

повна втрата вартості фондів або її частини під впливом науково-технічного прогресу.

Запитання 13

Фондовіддача-це відношення:

варіанти відповідей

середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному виразі;

відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

Запитання 14

До факторів, що впливають на фізичне зношення основних фондів, відносяться:

варіанти відповідей

їх склад за окремими елементами;

оплата праці, кваліфікація робітників, ціни на обладнання ;

ступінь зношення та завантаження основних фондів

Запитання 15

Основними шляхами покращення використання основних фондів є:

варіанти відповідей

швидке освоєння проектних потужностей;

покращення структури основних фондів;

вдосконалення технології;

збільшення коефіцієнта змінності.

Запитання 16

Вкажіть методи прискореної амортизації основних фондів:

варіанти відповідей

лінійний та кумулятивний (суми чисел);

кумулятивний та зменшуваного   залишку   при   подвійній   нормі амортизації;

лінійний метод, рівномірного списання.

Запитання 17

До основних виробничих фондів не відносять:

варіанти відповідей

інженерні споруди;

передавальні пристрої;

спортивні споруди;

виробничий інвентар.

Запитання 18

 Основні фонди зараховуються на баланс підприємства за вартістю:

варіанти відповідей

первісною;

відновленою;

залишковою;

ліквідаційною.

Запитання 19

Основні виробничі фонди:

варіанти відповідей

використовуються в незмінній натуральній формі та передають свою вартість на вартість продукції частинами протягом всього терміну служби,

повністю  переносять  свою  вартість  за  один виробничий період;

активно не використовуються.

Запитання 20

До складу виробничих фондів входять:

варіанти відповідей

засоби праці і предмети праці;

основні фонди і оборотні фонди;

персонал підприємства.

Запитання 21

Оцінка основних фондів являє собою:

варіанти відповідей

грошове вираження їх вартості;

забезпечення виживання підприємства на ринку;

мотивацію до діяльності працівників.

Запитання 22

Амортизація - це:

варіанти відповідей

втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

розмір річних відрахувань у відсотках від балансової вартості;

поступове погашення вартості основних фондів шляхом перенесення її на собівартість виготовленої продукції.

Запитання 23

Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів - це співвідношення:

варіанти відповідей

вартості введених фондів до їх вартості на кінець року;

різниці вартості введених і виведених основних фондів до їх загальної суми на кінець року;

вартості виведених фондів до їх суми на початок року.

Запитання 24

Залишкова вартість основних фондів враховує:

варіанти відповідей

ціну основних фондів та витрати на демонтаж;

початкову чи відновну вартість та амортизаційні відрахування;

початкову чи відновну вартість.

Запитання 25

Фондомісткість-це відношення:

варіанти відповідей

середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

обсягу випуску продукції до середньорічної вартості фондів;

річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

Запитання 26

Як попередити втрати від передчасного морального зношення фондів:

варіанти відповідей

засобами проти корозії;

проведенням капітального ремонту;

підвищенням інтенсивності використання техніки.

Запитання 27

За ступенем участі у процесі виробництва основні фонди класифікують на:

варіанти відповідей

а) виробничі, невиробничі;

активну та пасивну частину;

власні, орендовані;

будинки, споруди, машини, обладнання, інструмент та ін.

Запитання 28

В основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини лежить:

варіанти відповідей

ступень спрацьованості ;

цільове призначення;

характер участі у виробничих процесах.

Запитання 29

Поняття „засоби виробництва” і „виробничі фонди”:

варіанти відповідей

рівнозначні;

поняття „засоби виробництва” ширше, ніж поняття „виробничі фонди”;

поняття „виробничі фонди” ширше, ніж поняття „засоби виробництва”.

Запитання 30

У процесі виробництва основні фонди підприємства:

варіанти відповідей

змінюють свою натурально-речову форму;


зберігають свою натурально-речову форму;

повністю втрачають натурально-речову форму.

Запитання 31

Структура основних фондів - це:

варіанти відповідей

їх склад за окремими елементами;

склад і питома вага кожного елементу в загальній вартості основних виробничих фондів;

співвідношення окремих елементів у загальній сумі основних фондів.

Запитання 32

Необхідність оцінки основних фондів визначається:

варіанти відповідей

співвідношенням національної та іноземної грошових одиниць;

потребами обчислення загального обсягу фондів, їх динаміки та структури, розрахунку економічних показників діяльності підприємства;

ринковим середовищем підприємства.

Запитання 33

До основних виробничих фондів відносяться:

варіанти відповідей

інженерні споруди, передавальні пристрої, інвентар;

спецодяг і спецоснащення;

спортивні споруди, навчальні заклади, медичні заклади.

Запитання 34

Початкова вартість основних фондів включає:

варіанти відповідей

амортизаційні відрахування;

витрати на капітальний ремонт та модернізацію та демонтаж;

ціну основних фондів,  витрати на транспортування і монтаж;

Запитання 35

Норма амортизації - це:

варіанти відповідей

поступове погашення вартості основних фондів шляхом перенесення її на собівартість виготовленої продукції;

розмір відрахувань у відсотках від балансової вартості;

втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП.

Запитання 36

Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення:

варіанти відповідей

вартості введених фондів до вартості всіх фондів на кінець року;

вартості введених фондів до їх загальної вартості на початок року;

вартості введених фондів до середньорічної вартості всіх фондів.

Запитання 37

Фондоозброєність - це відношення:

варіанти відповідей

середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

обсягу випуску продукції до середньоспискової чисельності робітників;

річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.

Запитання 38

Середньорічна вартість основних виробничих фондів розраховується:

варіанти відповідей

як середньозважена величина;

як середньохронологічна величина;

як середньоарифметична величина

як середньоквадратична величина.

Запитання 39

До активної частини основних засобів належать:

варіанти відповідей

будівлі;

робочі машини;

споруди;

плодові дерева.

Запитання 40

Фондоозброєність - це відношення:

варіанти відповідей

середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

річної суми прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

середньорічної вартості основних засобів до середньоспискової чисельності працівників.

Запитання 41

Фондомісткість - це відношення:

варіанти відповідей

середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

річної суми прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

обсягу випуску продукціїдо середньосписковоїчисельності робітників.

Запитання 42

Фондовіддача - це відношення:

варіанти відповідей

середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

річної суми прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

обсягу випуску продукції до середньоспискової чисельності робітників.

Запитання 43

 Коефіцієнт вибуття основних засобів - це:

варіанти відповідей

відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів;

відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року;

відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року;

відношення вартості основних засобів, що введені, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

Запитання 44

Технічний паспорт на основні фонди містить дані про:

варіанти відповідей

термін експлуатації;

час введення в експлуатацію;

первісну та відновну вартість;

основні техніко-експлуатаційні параметри.

Запитання 45

 Прискорена амортизація основних засобів використовується з метою:

варіанти відповідей

пожвавлення процесу відтворення основних засобів;  

запобігання проникненню на вітчизняний ринок зарубіжних аналогів основних засобів;

приведення до співставного виду первісної і відновної вартості основних засобів;

захисту нагромаджених амортизаційних сум від знецінення.

Запитання 46

 Норма амортизації основних засобів — це:

варіанти відповідей

процент втрати ними своєї первісної вартості;

щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних засобів;

процент щорічного оновлення основних засобів;

щорічна частка амортизаційного фонду підприємства, яка використовується для ремонту основних засобів.

Запитання 47

 Як попередити втрати від передчасного морального зносу за:

варіанти відповідей

протикорозійними засобами;

проведенням капітального ремонту;

підвищенням інтенсивності використання техніки;

модернізацією обладнання.

Запитання 48

Процес амортизації основних засобів можна охарактеризувати як:

варіанти відповідей

вихід з ладу окремих об 'єктів основних засобів підприємства;

перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної продукції;

відшкодування витрат на ремонт основних засобів з прибутку підприємства;

списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних засобів.

Запитання 49

Під моральним зношуванням основних засобів слід розуміти:

варіанти відповідей

втрату основними засобами споживчих властивостей внаслідок інтенсивного використання;

появу на ринках імпортних основних засобів аналогічного призначення;

передчасний, до закінчення терміну фізичної служби, вихід з дії обладнання;

втрату вартості основними засобами внаслідок появи на ринку більш дешевих або більш продуктивних основних засобів.

Запитання 50

Фізичне зношування основних засобів можна визначити як:

варіанти відповідей

втрату основними засобами своїх споживчих властивостей;

вихід з ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних засобів;

втрату основними засобами початкових властивостей у результаті дії зовнішнього середовища;

всі відповіді правильні.

Запитання 51

Назвіть показник, який характеризує ефективність використання основних засобів:

варіанти відповідей

коефіцієнт змінності;

фондомісткість;

коефіцієнт вибуття;

коефіцієнт оновлення.

Запитання 52

Якщо вартість основних засобів відображає витрати на їх відтворення у сучасних умовах, то вона називається:

варіанти відповідей

первісною;

реальною;

теперішньою;

справедливою.

Запитання 53

Первісна вартість основних засобів — це:

варіанти відповідей

ринкова вартість на момент оцінки;

фактична вартість на момент придбання і взяття на баланс;

вартість основних засобів після їх переоцінки;

початкова вартість основних засобів, що вибувають з експлуатації.

Запитання 54

Для визначення виробничої потужності підприємства не використовують такі показники обліку основних засобів:

варіанти відповідей

кількість одиниць обладнання;

площа виробничих цехів;

час роботи обладнання;

продуктивність обладнання.

Запитання 55

Облік основних засобів здійснюється у таких формах:

варіанти відповідей

вартісній;

натуральній;

умовно-натуральній;

правильні відповіді "а" і "б"

Запитання 56

Вікова структура основних засобів характеризує:

варіанти відповідей

середній вік основних засобів підприємства;

співвідношення основних засобів різних вікових груп;

тенденцію до збільшення питомої ваги нових основних засобів;

співвідношення середнього терміну служби основних засобів активної і пасивної частин.

Запитання 57

На виробничу структуру основних засобів впливають такі основні фактори:

варіанти відповідей

особливості виробничого процесу в галузі;

співвідношення між: новим будівництвом, реконструкцією та іншими формами відтворення основних засобів;

виробнича структура підприємства;

всі відповіді правильні.

Запитання 58

Ознакою основних засобів підприємства як економічної категорії є:

варіанти відповідей

функціонування у сфері матеріального виробництва;

використання у виробничому процесі більше одного року;

перенесення своєї вартості на готову продукцію за один виробничий цикл;

зміна своєї натурально-речової форми.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест