Підприємство як суб'єкт господарювання

Додано: 2 листопада
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 37 разів
25 запитань
Запитання 1

Відповідно до Господарського Кодексу України підприємство це...

варіанти відповідей

господарюючий суб'єкт, що має у власності, господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і відповідає щодо своїх зобов'язань цим майном

група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети

самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності

організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей

Запитання 2

Яка із зазначених ознак не відповідає становищу підприємства в ринковій економіці?

варіанти відповідей

головний мотив діяльності – одержання прибутку

розподіл відповідальності за результати діяльності між підприємством і державою

мінімально необхідний ступінь державного втручання у діяльність підприємства

повна автономія і самостійність підприємства

Запитання 3

Мета функціонування підприємства на ринку полягає у...

варіанти відповідей

задоволенні суспільних потреб у певних видах продукції та одержанні прибутку

насиченні ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах

зменшенні безробіття

забезпеченні належних обсягів експорту продукції

Запитання 4

До основних функцій підприємств в ринкові економіці не належить...

варіанти відповідей

виготовлення конкурентоспроможної продукції, що відповідає поточним потребам споживачів

створення додаткових або нових місць праці

законодавча

охорона здоров’я працівників за захист навколишнього середовища

Запитання 5

До загальних ознак підприємства не слід відносити...

варіанти відповідей

володіння правами юридичної особи та відсутність у своєму складі інших юридичних осіб

специфічність господарської діяльності, що спрямована на виробництво продукції чи надання послуг

ведення автономного бухгалтерського обліку і складання балансу

обов'язкова наявність товарного знаку

Запитання 6

Основним законодавчим документом, що регулює діяльність підприємств в Україні є...

варіанти відповідей

Господарський кодекс України

статут

колективний договір

патент

Запитання 7

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту...

варіанти відповідей

відкриття розрахункового рахунка в банку

укладення і підписання установчих документів

державної реєстрації

виготовлення власної печатки

Запитання 8

Правовий акт, що регулює нарівні з нормами чинного законодавства правову основу діяльності підприємства з приводу його індивідуальної діяльності та взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання - це...

варіанти відповідей

Господарський кодекс України

статут

колективний договір

патент

Запитання 9

Колективний договір – це угода між...

варіанти відповідей

акціонерами щодо розподілу прибутків акціонерного товариства

трудовим колективом підприємства та адміністрацією або власником

засновниками товариства з обмеженою відповідальністю

колективом підприємства та галузевим міністерством

Запитання 10

Колективний договір укладається...

варіанти відповідей

лише на державних підприємствах

на всіх підприємствах, де використовується наймана праця

лише на підприємствах, де частка держави у майні становить більше 50%

на всіх промислових підприємствах

Запитання 11

Підприємство, як самостійний господарюючий суб'єкт, являє собою...

варіанти відповідей

виробничу систему, що відокремилася в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно чи у взаємозв'язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів

відкриту систему

складну систему, що складається з окремих елементів

закриту систему

Запитання 12

Всіх економічних систем стосується наступна фундаментальна проблема:

варіанти відповідей

інвестиції

споживання

виробництво

обмеженість ресурсів

Запитання 13

На діяльність підприємства опосередковано впливає...

варіанти відповідей

макросередовище

мікросередовище

внутрішнє середовище

Запитання 14

Споживачі, конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи, постачальники утворюють...

варіанти відповідей

макросередовище підприємства

мікросередовище підприємства

внутрішнє середовище підприємства

зовнішню структуру підприємства

Запитання 15

Не належать до макросередовища функціонування підприємств фактори:

варіанти відповідей

екологічні

політичні

демографічні

державні органи

Запитання 16

Зовнішньому середовищу властива...

варіанти відповідей

рухливість

повна інформація про всіх суб'єктів, що господарюють

конкуренція між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства

Запитання 17

Основними елементами внутрішнього середовища підприємства є...

варіанти відповідей

правові відносини підприємства із суспільством

трудове законодавство

контактні аудиторії

ресурси підприємства

Запитання 18

Яка група факторів зовнішнього середовища є одночасно і внутрішньою змінною підприємства? 

варіанти відповідей

економічні фактори

технічні фактори і технологія

соціальні фактори

політичні фактори

Запитання 19

Ринок – це...

варіанти відповідей

механізм формування та руху відтворювальних процесів, форма зв’язку виробництва та споживання, а також різних видів комерційно-господарської діяльності засобом купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили, технологій, інформації тощо

система відтворення, яка саморегулюється та всі ланки якої перебувають під постійним впливом попиту і пропозиції

сукупність носіїв ринкових відносин

місце для з'ясування, хто із підприємців є лідером у певній галузі

Запитання 20

До товарного ринку відноситься...

варіанти відповідей

ринок кредитних ресурсів

ринок праці

ринок засобів виробництва

валютний ринок

Запитання 21

Ринок продавця характеризується...

варіанти відповідей

перевищенням пропозиції товарів над попитом на них

перевищенням попиту на товар над пропозицією

рівновагою між попитом та пропозицією на товари та послуги

 наданням суб'єктам товарного ринку різних послуг

Запитання 22

Який ринок займається торгівлею цінних паперів?

варіанти відповідей

валютний ринок

фондова біржа

товарна біржа

паперова біржа

Запитання 23

Інфраструктура ринку – це...

варіанти відповідей

сукупність суб'єктів ринку, які забезпечують і обслуговують рух товарів і послуг, фінансових ресурсів і робочої сили

сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються обслуговуванням виробництва

сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до кінцевого споживача

сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства

Запитання 24

До суб'єктів інфраструктури товарного ринку відносяться...

варіанти відповідей

виробники та кінцеві споживачі товарів

банки та лізингові компанії

підприємства та організації, які займаються купівлею-продажем товарів чи спеціалізуються на наданні однорідних послуг власникам товарів на шляху їхнього руху від виробника до споживача

Запитання 25

До активних суб'єктів інфраструктури товарного ринку належать...

варіанти відповідей

організатори оптового обороту (товарні біржі, виставки й оптові ярмарки, аукціони, оптові продовольчі ринки)

рекламні агентства, засоби масової інформації та інші розповсюджувачі реклами

підприємства оптової та роздрібної торгівлі

транспортні організації та підприємства-експедитори.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест