Види підприємств, їх організаційно-правові форми та напрями діяльності

Додано: 4 листопада
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 41 раз
20 запитань
Запитання 1

Зазначте помилкове твердження:

варіанти відповідей

за метою та характером діяльності підприємства поділяються на комерційні та некомерційні

за формою власності майна підприємства поділяються на приватні, колективні, державні, національні та кооперативні

від способу утворення та формування статутного фонду підприємства поділяються на унітарні та корпоративні

за кількістю працюючих та обсягу валового доходу підприємства поділяються на великі, середні та малі

Запитання 2

Підприємство, яке засноване на власності відповідної територіальної громади, називається...

варіанти відповідей

колективним

комунальним

кооперативним

казенним

Запитання 3

Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це...

варіанти відповідей

сімейне підприємство

приватне підприємство

орендне підприємство

колективне підприємство

Запитання 4

Договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів називається...

варіанти відповідей

концерном

картелем

корпорацією

асоціацією

Запитання 5

Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організацій втрачають свою юридичну та господарську самостійність?

варіанти відповідей

асоціації

корпорації

тресту

холдингу

Запитання 6

До головних напрямків діяльності підприємства відносяться...

варіанти відповідей

економічна діяльність

вивчення ринку товарів

соціальна діяльність

мінімалізація податкових платежів

Запитання 7

Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають економічну діяльність підприємства?

варіанти відповідей

ціноутворення

фінансова діяльність

ресурсне забезпечення виробництва

технологічна та конструкторська підготовка виробництва

Запитання 8

Обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенклатури та асортименту відповідно до потреб ринку належить до...

варіанти відповідей

інноваційної діяльності підприємства

соціальної діяльності підприємства

виробничої діяльності підприємства

комерційної діяльності підприємства

Запитання 9

До звичайної діяльності підприємства слід відносити...

варіанти відповідей

будь-яку діяльність підприємства, що забезпечує йому отримання доходу

операції, які спричиняють зміни розміру та складу власного й позикового капіталу

операції, що пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, які є головною метою створення підприємства та забезпечують основу частку його доходу

Запитання 10

До операційної діяльності підприємства відносять...

варіанти відповідей

операції, що пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції

основну, фінансову та інвестиційну діяльність

основну діяльність та інші операції, що не належать до фінансової або інвестиційної діяльності

звичайну та надзвичайну діяльність підприємства

Запитання 11

Сукупність операцій, пов’язаних з придбанням цілісних майнових комплексів підприємства відносять до...

варіанти відповідей

надзвичайної діяльності підприємства

іншої операційної діяльності

фінансової діяльності

 інвестиційної діяльності

Запитання 12

Сукупність операцій, пов’язаних з наданням іншим особам в оренду приміщень або засобів праці відносять до...

варіанти відповідей

іншої операційної діяльності

фінансової діяльності

виробничої діяльності підприємства

основної діяльності підприємства

Запитання 13

Виконавчим органом в акціонерному товаристві є...

варіанти відповідей

загальні збори акціонерів

правління

рада директорів

генеральний директор

Запитання 14

Недоліки корпоративного підприємства:

варіанти відповідей

більш низький рівень мотивації підприємницької діяльності

низька оперативність у прийнятті управлінських рішень

складність управління у зв'язку із функціональною багатоструктурністю

недостатньо оперативне реагування на зміну ситуації на споживчому ринку

доступність інформації про результати діяльності, яка може бути використана конкурентами

Запитання 15

Характерні риси для командитного товариства:

варіанти відповідей

товариство є суб'єктом права

учасники несуть відповідальність у розмірах своїх внесків у статутний фонд

діяльність товариства припиняється з виходом одного з партнерів

частина партнерів відповідає всім своїм майном, а решта - в межах внесків

Запитання 16

Визначити вищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю:

варіанти відповідей

ревізійна комісія

збори засновників

дирекція

голова

Запитання 17

Під організаційною структурою фірми розуміється...

варіанти відповідей

організація контролю за виробничим процесом і досягнення фірмою намічених цілей

її організація з окремих підрозділів з їх взаємозв'язками, які визначаються поставленими перед фірмою та її підрозділами цілями, і розподілом між ними функцій

сукупна система управління і розвитку підприємства з метою стабілізації обсягів виробництва і рівня прибутку

структура галузевої технології виробництва і розміри земельних угідь, що належать підприємству, а також транспортні зв'язки між виробничими підприємствами

Запитання 18

Перевага гнучкої організаційно-виробничої структури акціонерного об'єднання полягає у тому, що ця структура...

варіанти відповідей

швидко реагує на всі зміни в ринковій економіці й долає труднощі, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, не вдаючись до позик та інвестицій

здатна діяти в існуючих умовах, що змінюються, розширяючи зв'язки з постачальниками та споживачами

здатна діяти в умовах, що змінилися, зберігаючи горизонтальні зв'язки з постачальниками та споживачами

здатна діяти в колишньому оточенні, зберігати, зміцнювати ті розширювати горизонтальні прямі зв'язки з постачальниками та споживачами шляхом взаємного формування акціонерного капіталу

Запитання 19

Трест - це...

варіанти відповідей

форма об'єднання підприємств на основі угоди, що регламентує ціни, обсяг виробництва, умови найму робочої сили, кордону ринків збуту тощо

об'єднання підприємств з єдиним центром управління виробничою і комерційною діяльністю під контролем однієї юридичної особи (власника)

структура об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальних цілей

материнська фірма та декілька філій

Запитання 20

Господарська організація - це...

варіанти відповідей

договірне об'єднання підприємств та організацій з метою спільного здійснення однієї або декількох функцій

фінансово-промислова група підприємств, об'єднань на підставі спільних технологічних особливостей виробництва

компанія холдиногового типу, що діє в сфері виробництва

громадська організація підприємств, створена для захисту їх господарських інтересів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест