Підсумкова контрольна робота з біології ІІ семестр

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 62 рази
30 запитань
Запитання 1

Що означає поняття «екологія»?

варіанти відповідей

Це наука про живі організми

Це наука, що вивчає живу і неживу природу

Це наука, що вивчає взаємодію живих організмів між собою та з навколишнім середовищем

Це наука, що вивчає будову живих організмів та їх органи

Запитання 2

Що складається з таких ланок, як продуценти, консументи, редуценти, та компоненти неживої природи?

варіанти відповідей

Біогеоценоз

Біотоп

Популяція

Екологічний фактор

Запитання 3

Екологічні фактори, що проявляються у взаємозв’язках між живими організмами, називають:

варіанти відповідей

біотичними

абіотичними;

антропогенними.

Запитання 4

Форму взаємозв’язків, при яких тварини одного виду використовують тварин іншого виду як середовище існування або джерело їжі, завдаючи їм при цьому шкоди, називають:

варіанти відповідей

симбіоз

коменсалізм

паразитизм

хижацтво

Запитання 5

Характеристика популяції, яка вказує ількість особин, що загинули за одиницю часу: 

варіанти відповідей

народжуваність

щільність

смертність

чисельність

Запитання 6

Одна з оболонок Землі, глобальна екосистема – це: 

варіанти відповідей

біом

ноосфера

біосфера

гідросфера

Запитання 7

Які екологічні проблеми є наслідком забруднення атмосфери: 

варіанти відповідей

утворення локальних ділянок озоносфери, де концентрація стратосферного озону значно зменшена

погіршення стану грунту, зменшенням вмісту в ньому гумосу

збільшення частки чужорідних видів

поширення алергенних видів бур’янів

Запитання 8

До хімічних забруднень належить: 

варіанти відповідей

світлове випромінювання

ПАР (поверхнево-активні речовини)

сапротрофні гриби

збудники захворювань

Запитання 9

Смог утворюється у великих містах за умови

варіанти відповідей

сильного вітру

епідемії грипу

штильової погоди 

землетрусу

Запитання 10

Процес пристосування виду до кліматичних умов нового регіону:

варіанти відповідей

інтродукція

акліматизація

реакліматизація

деградація

Запитання 11

Абіотичними чинниками є:

варіанти відповідей

клімат

повінь

хижаки

віруси

Запитання 12

Продуцентами є:

варіанти відповідей

корова

карась

конюшина

кропива

Запитання 13

Агроценозами є:

варіанти відповідей

луг

город

свиноферма

озеро

Запитання 14

Причинами цвітіння води можуть бути:

варіанти відповідей

амеби

інфузорії

зелені водорості 

ціанобактерії

Запитання 15

Джерелами біологічної небезпеки для людини є

варіанти відповідей

богомоли

акули

бджоли

горобці

Запитання 16

Пристосування організмів до умов існування:

варіанти відповідей

загартовування

адаптація

регенерація

перешкода

Запитання 17

Що є основним зовнішнім джерелом енергії в екосистемі?

варіанти відповідей

сонячна енергія

енергія корисних копалин

термальна енергія Землі

енергія радіоактивного розпаду

Запитання 18

Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:

варіанти відповідей

обмін речовин

природний добір

хімічна єдність живої і неживої природи

Запитання 19

Інбридинг – це схрещування : 

варіанти відповідей

особин різних видів

міжродове

споріднених організмів

чистих ліній

Запитання 20

Ланцюги живлення, зазвичай, складаються з 5-6 ланок, оскільки:

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені 

хижаки не можуть живитися хижаками

у ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії 

редуценти не справляються з функціями

Запитання 21

До методів екологічних досліджень НЕ належить:

варіанти відповідей

Екологічна індикація

Екологічний моніторинг

Екологічне моделювання

Цитогенетичний 

Запитання 22

Зазначте, яке з наведених нижче тверджень НЕ є правильним:

варіанти відповідей

під дією зовнішнього середовища в організмі відбуваються корисні зміни, що передаються нащадкам

спадкові зміни відносні, за одних умов вони корисні, за інших – нейтральні або шкідливі

природний добір на основі спадкової мінливості та боротьби за існування є основною рушійною силою еволюції

Запитання 23

Визначте в чому полягає суть Закону толерантності

варіанти відповідей

два види не можуть співіснувати, якщо вони залежать від одного і того ж лімітувального середовища

витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі екологічних потреб

присутність або процвітання популяції будь-яких організмів у даному місцезнаходженні залежить від комплексу екологічних факторів, до кожного з яких в організмі існує певний діапазон витривалості 

міграція хімічних елементів на земній поверхні і в біосфері здійснюється за участі живої речовини 

Запитання 24

Визначте, хто є автором закону мінімуму?

варіанти відповідей

В. І. Вернадський

Г.Ф.Гаузе

В.Е. Шелфорд

Ю. Лібіх

Запитання 25

Вкажіть як називається вид забруднення довкілля, при якому відбувається надмірне нагрівання поверні Землі, підвищення природного радіоактивного фону

варіанти відповідей

фізичне

хімічне

біологічне

механічне

Запитання 26

З'ясуйте, яким чином можна дізнатись про спадковість організмів, які відібрані веаслідок штучного добору:

варіанти відповідей

вивчаючи фенотипи організмів

аналізуючи вплив різних факторів на розвиток ознаки

вивчаючи родоводи

проводячи аналізуюче схрещування

Запитання 27

Виберіть з переліку приклади біологічного забруднення гідросфери? 

варіанти відповідей

збільшення у воді нерозчинних домішок – піску, глини, мулу

надходження у річку разом з стічними водами спор бактерій

забруднення нафтопродуктами океан

надходження у водойму тепло води від ТЕС, АЕС

наявність великої кількості яєць гельмінтів у водоймі

Запитання 28

Що таке чисельність популяції?

варіанти відповідей

кількість особин, яка входить до складу популяції

мінімальна кількість особин, необхідна для існування популяції 

середня кількість особин на одиницю площі або об’єму

Запитання 29

Хто такі сукуленти?

варіанти відповідей

рослини посушливих місць, які здатні запасати в собі воду 

організми, які витримують значні коливання екологічних чинників 

тварини, які живуть біля людини

організми, які поширені по всій планеті

Запитання 30

Розв’яжіть задачу: Яка площа акваторії моря потрібна, щоб прогодувати чайку масою 1 кг (40% маси – суха речовина) у ланцюгу живлення: фітопланктон ⇒ риба ⇒ чайка ? Продуктивність фітопланктону 500 г/м2 сухої маси.

варіанти відповідей

0,8 га

0,08 га

8 га

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест