Поточний контроль 7

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Експертна оцінка – це:

варіанти відповідей

а) вивчення й аналіз дотримання виконавчої дисципліни;

б) полягає у виявлені необхідних показників якості певних об’єктів контролю шляхом відповідного (фізичного, хімічного або біологічного) аналізу в лабораторних умовах;

в) дослідження документів або господарських операцій фахівцями різних галузей знань з доручення ревізора, за результатами якого складається аргументований висновок з повними і конкретними відповідями на питання, що були поставлені ревізором;

г) проведення контролю безпосередньо на виробничих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометражу і фотографії робочого дня.

Запитання 2

2. Перевірка трудової дисципліни – це:

варіанти відповідей

а) вивчення й аналіз дотримання виконавчої дисципліни;

б) полягає у виявлені необхідних показників якості певних об’єктів контролю шляхом відповідного (фізичного, хімічного або біологічного) аналізу в лабораторних умовах;

в) дослідження документів або господарських операцій фахівцями різних галузей знань з доручення ревізора, за результатами якого складається аргументований висновок з повними і конкретними відповідями на питання, що були поставлені ревізором;

г) проведення контролю безпосередньо на виробничих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометражу і фотографії робочого дня.

Запитання 3

3. Лабораторний аналіз – це:

варіанти відповідей

а) вивчення й аналіз дотримання виконавчої дисципліни;

б) полягає у виявлені необхідних показників якості певних об’єктів контролю шляхом відповідного (фізичного, хімічного або біологічного) аналізу в лабораторних умовах;

в) дослідження документів або господарських операцій фахівцями різних галузей знань з доручення ревізора, за результатами якого складається аргументований висновок з повними і конкретними відповідями на питання, що були поставлені ревізором;

г) проведення контролю безпосередньо на виробничих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометражу і фотографії робочого дня.

Запитання 4

4. Сутність контролю полягає:

варіанти відповідей

а) у перевірці суб'єктом управління виконання вказівок, що стосуються регулювання стану об'єкта управління;

б) у плануванні майбутніх дій господарського суб'єкта;

в) у порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли;

г) в аналізі показників внутрішньої звітності.

Запитання 5

5. Ревізія - це:

варіанти відповідей

а) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, до­тримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності;

б) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єк­та підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб'єкта підприємництва, що перевіряється.

Запитання 6

6. Перевірка - це:

варіанти відповідей

а) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єк­та підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

б) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб'єкта підприємництва, що перевіряється;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-- господарської діяльності;

г) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, до­тримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності.

Запитання 7

7. Перевірка об'єктів шляхом огляду, обмірювання, зва­жування або перерахування проводиться під час:

варіанти відповідей

а) слідства (розслідування);

б) інвентаризації;

в) службового розслідування;

г) ревізії.

Запитання 8

8. Об'єкти контролю - це:

варіанти відповідей

а) явища і процеси господарського життя;

б) господарюючі суб'єкти;

в) результати діяльності господарського суб'єкта;

г) фінансові результати.

Запитання 9

9. Предметом господарського контролю є:

варіанти відповідей

а) виробництво валового внутрішнього продукту;

б) виробництво й споживання валового внутрішнього продукту;

в) виробництво, розподіл, облік і споживання валового внутрішнього продукту;

г) господарська діяльність підприємства.

Запитання 10

10. Ревізія відрізняється від аудита тим, що:

варіанти відповідей

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між реві­зором і керівником підприємства, а аудит - за пла­ном роботи аудиторської фірми без узгодження з керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія - на будь-якому етапі господарсь­кої діяльності підприємства;

в) аудит може проводитись за вимогою органів дізнання і попереднього слідства, а в ревізії цього не передбачено;

г) ревізія - це форма державного господарського кон­тролю, а аудит - незалежна форма господарського контролю.

Запитання 11

11. Ревізія призначена:

варіанти відповідей

а) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;

в) захистити фінансові інтереси підприємства, що пе­ревіряється;

г) виявити майно підприємства, що утратило свою якість або перебуває поза обліком.

Запитання 12

12. Контроль, що проводиться після здійснення госпо­дарських операцій і має своєю метою встановлення їх пра­вильності й законності, називають:

варіанти відповідей

а) фактичним;

б) цивільним;

в) аудиторським;

г) наступним.

Запитання 13

13. Принцип раптовості:

варіанти відповідей

а) забезпечує об'єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обґрунтуванням фактів і обов'язко­вим виявленням причин і зв'язків між ними;

б) полягає в тому, що кожна наступна ревізія почи­нається з моменту, коли закінчилася попередня;

в) досягається шляхом нерозголошення етапів підго­товки ревізії та її початку;

г) полягає у виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають значення для ревізії.

Запитання 14

14. Принцип, за якого ревізія має визначене виховне значення, називається принципом:

варіанти відповідей

а) активності ревізії;

б) послідовність ревізії;

в) безперервності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

Запитання 15

15. Принцип ревізії, за якого кожна наступна ревізія по­чинається з моменту, коли закінчилася попередня, нази­вається принципом:

варіанти відповідей

а) всебічності;

б) послідовності;

в) об'єктивності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

Запитання 16

16. Принцип активності ревізії полягає в:

варіанти відповідей

а) застосуванні засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;

б) прагненні знайти кращі способи виконання поставле­них перед ревізією задач, готовності ревізора взяти на себе відповідальність за сміливе рішення;

в) виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що ма­ють значення для ревізії;

г) правильної відповіді не запропоновано.

Запитання 17

17. Фінансово-господарська діяльність - це:

варіанти відповідей

а) будь-яка діяльність;

б) діяльність, пов'язана тільки з виробництвом і ре­алізацією товарів;

в) будь-яка діяльність, крім підприємницької;

г) процес, що забезпечує відповідність функціонування об'єкта керування, прийнятим управлінським рішен­ням і спрямований на успішне досягнення поставле­них цілей.

Запитання 18

18. Суб'єктами контролю є:

варіанти відповідей

а) посадові й матеріально-відповідальні особи, що від­повідають за ведення обліку, надходження, експлуа­тацію, витрату, використання об'єкта контролю;

б) керівники підприємства, що уповноважені проводи­ти господарський контроль;

в) особи та органи, що мають повноваження на здійс­нення контролю за виробничою і фінансовою діяль­ністю підприємства;

г) представник державних структур, яким надане право залучати винних до відповідальності.

Запитання 19

19. Метою здійснення внутрішньосистемного контролю є:

варіанти відповідей

а) об'єктивне вивчення діяльності суб'єкта господа­рювання;

б) об'єктивне вивчення фактичного стану справ суб'єк­та господарювання, виявлення і попередження нега­тивних факторів;

в) перевірка дотримання управлінських рішень;

г) виявлення результатів господарської діяльності.

Запитання 20

20. Предметом ревізії є:

варіанти відповідей

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства;

г) господарські факти й операції.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест