28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Повторення

Додано: 5 червня
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
32 запитання
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює шостій частині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

45°

60°

15°

30°

Запитання 2

Похила завдовжки 10 см утворює з площиною кут 45°. Знайдіть проекцію похилої.

варіанти відповідей

10√2

5√3

5√2

5

Запитання 3

Пряма СК перпендикулярна до прямих СD і СВ, що містять сторони паралелограма АВСD. Знайдіть кут між прямими СК і ВD.

варіанти відповідей

30°

90°

45°

Запитання 4

Дано прямокутник АВСD, АD=3 см, АВ=4 см, DК⊥(АВС). Пряма КВ утворює з площиною АВС кут 45°. Знайдіть тангенс кута нахилу прямої СК до площини прямокутника.

варіанти відповідей

1

0,8

0,6

1,25

Запитання 5

Дано вектор а̅ (2;-1;3) та вектор b̅ (-2; 4; 3). Знайти координати вектора 2а̅ - 3b̅.

варіанти відповідей

(10; 14; -3)

(-2; -14; 3)

(10; -14; -3)

(-2; 14; -3)

Запитання 6

Які прямі на зображенні куба є перпендикулярними? (може бути кілька правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

АВ та АС

АВ та ВС

АА1 та ВВ1

АА1 та А1В1

АС та СС1

АВ та А1В1

Запитання 7

Дано: MN∥AC. Знайти MN, якщо AM=10cм, BM = 5см, AC=12см.

варіанти відповідей

4см

5см

6см

8см

Запитання 8

Вказати, які з даних відрізків є проекціями похилих

варіанти відповідей

АК, ВК

ВС, КС

АВ, КВ

АВ, ВС

Запитання 9

З точки К до площини проведено перпендикуляр КВ та дві похилі КА і КС. ∠АКВ = 600, ∠ СКВ = 450. Знайти довжини похилих, якщо проекція меншої похилої дорівнює 6см.

варіанти відповідей

12см і 6 см

10см і 6 см

10см і 6√2 см

12см і 6√2 см

Запитання 10

Визначити вид чотирикутника, якщо відомо координати його сторін А (6; 7; 8), В (8; 2; 6), С(4; 3; 2) , D (2; 8; 4) (Підказка: потрібно знайти довжини сторін чотирикутника і використати властивості сторін і кутів різних видів чотирикутника)

варіанти відповідей

Ромб

Квадрат

Прямокутник

Трапеція

Запитання 11

Знайти область визначення функції y=√(16-x2).

варіанти відповідей

(-∞;-4)∪(4;+∞)

(-∞;4)

(-4;4)

[-4;4]

Запитання 12

Знайти значення виразу log1326-log132.

варіанти відповідей

2

-2

13

1

Запитання 13

Розв'язати рівняння log22 x - 2log2 x - 3 = 0 і вказати добуток його коренів.

варіанти відповідей

0,25

0,5

16

4

Запитання 14

Яка з поданих функцій є показниковою? 

варіанти відповідей

у=- 3х

у=х3

у=5х

у=3х+5

Запитання 15

Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t)=8+0,2t (м/с). Знайдіть шлях, який пройшло тіло за інтервал часу від t1=10c. до t2=20c.

варіанти відповідей

110 м.

10 м.

100 м.

86 м.

Запитання 16

Знайти площу заштрихованої фігури

варіанти відповідей

6,8

16,6

1,4

6,2

Запитання 17

Обчисліть.

варіанти відповідей

6

8

3

9

Запитання 18

Обчисліть інтеграл 12 10х4dx


варіанти відповідей

62

66

64

162

Запитання 19

Знайти похідну функції y=sin5+e5.

варіанти відповідей

y'=cos5+e5

y'=cos5+5e4

y'=0

y'= -cos5

Запитання 20

Значення похідної функції f(x)=x2+6x у точці х0=1

варіанти відповідей

8

7

1

2

Запитання 21

Виберіть графік функції

варіанти відповідей
Запитання 22

При яких значеннях m і п вектори m(m; 2; 1) і n(–12; 6; п) колінеарні?

варіанти відповідей

m = –36 і n = 9

m = –4 і n = 1

m = –36 і n = 1

m = 3 і n = 9

m = –4 і n = 3

Запитання 23

З колоди карт з 36 обирають 1 карту. Яка ймовірність того, що ця карта виявиться тузом?

варіанти відповідей

1\36

1\4

 1\9

2/9

Запитання 24

У якому випадку правильно знайдено похідну функції у=5х3+3?

варіанти відповідей

y'=12x2 +3

y'=4x2

y'=15x2

y'=15x+3

Запитання 25

Розвязати нерівність 3х<35х+8 .

варіанти відповідей

(-2;+∞)

(2;+∞)

(-∞;2)

(-∞;-2)

Запитання 26

Розв'язати рівняння 4⋅3x=-12.

варіанти відповідей

(1/2;2)

рівняння не має коренів

1

-1

Запитання 27

Знайдіть критичні точки функції f(x)= x3 -3x2 .

варіанти відповідей

0;3

1;3

0;2

1;2

Запитання 28

Закон руху матеріальної точки задано формулою x(t)=t3+t+2, де x- координата точки в момент часу t (шлях x- у метрах, час t - у секундах). Знайдіть миттєву швидкість у момент часу t=3 c

варіанти відповідей

32 м/с

28 м/с

30 м/с

27 м/с

29 м/с

Запитання 29

Знайти похідну функції 3

варіанти відповідей

3 ln3

2⋅ 3х/ln3

2⋅ 3ln3

2⋅ 3/ln3

Запитання 30

Скласти рівняння дотичної до графіка функції у=3х2 +5х

варіанти відповідей

22х-17

17х-12

-17х-5

12х+17

Запитання 31

За якого значення к вектори а̅ (8; к; 6) і с̅ (4; 2; 3) будуть перпендикулярними?


згадайте умову перпендикулярності векторів, складіть рівняння і знайдіть к.


 

варіанти відповідей

-25

25

-5

5

Запитання 32

На відрізку АВ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину МВ. Визначте довжину відрізка АВ, якщо МВ = 12см.


примітка : це задача із ЗНО минулих років

варіанти відповідей

54 см

36 см

24 см

48 см

12 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест