Повторення вивченого. Апостроф. М'який знак

Додано: 22 квітня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 366 разів
12 запитань
Запитання 1

Без апострофа треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 2

Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка


варіанти відповідей

рел..єф міжгір..я

з..їсти вп...ятьох

присв..ятити сім..ї

сер..йозний об..єкт

люб..язна конс..єржка

Запитання 3

Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

розпочинати кар..єру, св..яткові заходи

кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

опинитися в міжгір..ї, поширити на пів..Європи

Запитання 4

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

без..іменний, п..єса, з..єднаний

пір..їнка, трав..янистий, зім..яти

міл..ярд, жнив..яний, пред..явник

Запитання 5

Апостроф пишеться в усіх словах рядка


варіанти відповідей

відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися

тім..я, над...яр...я, возз..єднання, ін..єкція

М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

Запитання 6

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ


варіанти відповідей

розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

подвір..я, об..єднання, б...ювет, пів...Європи

Запитання 7

М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка
варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят

вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

русал..чин, спитаєш.., нен..чин

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

Запитання 8

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

перелаз..те, стежин..ці, памороз..

уман..ський, люд..ми, пісен..ці


л..лється, поглян..те, гір..кий

волос..кий, брун..ці, різ..блення

Запитання 9

Прочитайте речення.

Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну височину.

М’який знак треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ


варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

Запитання 10

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах


варіанти відповідей

пробиваєт..ся промін..чик

заход..те до книгозбір..ні

гуцул..ське різ..блення

чотир..ох велет..нів

Запитання 11

Без м'якого знака на місці пропуску треба писати всі слова рядка


варіанти відповідей

мен..ший, Марин..чин, брин..чати, ц..вях

кін..чик, воротар.., дзелен..чати, інтер..єр

сер..йозний, чотир..ма, нен..чин, доповід..дю

корін..ці, куз..ня, с..вітловий, дівчинон..ці

шіст..десят, Поділ..ля, сен..йор, облич..

Запитання 12

М'який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка


варіанти відповідей

дівчин..ці, порад..те, сіл..лю

кур..йозний, соломин..ці, тон..ший


батал..йон, сяд..те, ремін..чик

куз..ня, смієш..ся, голубон..ці


велетен..ський, Галин..ці, посун..ся

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест