Річна контрольна робота з фізики 11 клас

Робота містить матеріал з усього курсу фізики 11 класу.

Додано: 28 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 119 разів
36 запитань
Запитання 1

Визначте імпульс фотона енергія якого рівна 3еВ

варіанти відповідей

3*10-17 Дж

3*10-18 Дж

3*10-19 Дж

3*10-20 Дж

Запитання 2

Яку максимальну кількість електронів при фотоефекті може вибити з поверхні один квант світла?

варіанти відповідей

0

1

2

будь-яку

Запитання 3

Формула енергії фотона на рисунку вказана під номером...

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 4

Хвильові властивості світла проявляються при...

варіанти відповідей

Фотоефекті

Поглинанні світла

Випромінюванні світла атомами

Дифракції

Запитання 5

Одиниця вимірювання електричної напруги

варіанти відповідей

вольт

ампер

кулон

ом

джоуль

немає правильної відповіді

Запитання 6

Позначте одну правильну відповідь. Магнітне поле НЕ утворюють...

варіанти відповідей

провідники зі струмом

нерухомі заряджені частинки

рухомі заряджені частинки

намагнічені тіла

Запитання 7

Прямолінійний провідник завдовжки 10 см, яким тече струм силою 5 А, перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 1,2 мТл. З якою силою поле діє на провідник, якщо кут між напрямом лінії магнітної індукції і напрямом струму у провіднику 30о ?

варіанти відповідей

3 Н

0,3 Н

3 мН

0,3 мН

Запитання 8

Кут між падаючим променем і поверхнею дзеркала дорівнює 15о . Кут між падаючим та відбитим променями дорівнює ...

варіанти відповідей

30о

90о

150о

серед відповідей немає вірної

Запитання 9

Позначте всі правильні твердження. Якщо світло переходить із середовища 1 з менш оптичною густиною в середовище 2 з більш оптичною густиною, то ...

варіанти відповідей

кут падіння є більшим за кут заломлення

швидкість поширення світла збільшується

напрям поширення світла не змінюється

абсолютний показник заломлення середовища 2 є більшим за абсолютний показник заломлення середовища 1

Запитання 10

Яку оптичну силу має збиральна лінза, якщо її фокусна відстань 0,5 м?

варіанти відповідей

- 2 дптр

+ 2 дптр

- 0,5 дптр

+ 0,5 дптр

Запитання 11

Яке твердження, на вашу думку, є хибним?

варіанти відповідей

Заряджена частинка, яка рухається з прискоренням, випромінює електромагнітні хвилі.

Радіохвилі випромінює провідник зі змінним струмом.

Електромагнітні хвилі не поширюються у вакуумі.

Електромагнітні хвилі відбиваються від провідних тіл

Запитання 12

З яким прискоренням рухався автомобіль під час аварійного гальмування, якщо водієві вдалося зупинити автомобіль, що рухався зі швидкістю 54 км/год, за 2 с?

варіанти відповідей

7,5 м/с2

9 м/с2

10,8 м/с2

11 м/с2

Запитання 13

Коли вперше був продемонстрований ядерний реактор, що виробляє енергію за рахунок ланцюгової реакції

варіанти відповідей

1938

1945

1942

Запитання 14

В якій країні була побудована перша у світі атомна електростанція 

варіанти відповідей

США

Франція

Канада

СРСР

Запитання 15

Які є види випромінювання

варіанти відповідей

Альфа, бета, гамма

Турбо, кванто, гіпер

Мікро, макро, міді

Запитання 16

Який вчений проводив експерименти з розсіюванням альфа-частинок

варіанти відповідей

Джеймс Максвелл

Ернест Резерфорд

Енріко Фермі

Альберт Ейнштейн

Запитання 17

Одиницею вимірювання магнітної індукції є ...

варіанти відповідей

вольт

кулон

вебер

 тесла

Запитання 18

Як називається прилад для виявлення електричних зарядів?

варіанти відповідей

Амперметр

Електроскоп

Гальванометр

Вольтметр

Запитання 19

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшити втричі?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться у 3 рази

Збільшиться у 6 разів

 Зменшиться у 9 разів

Запитання 20

Явище зовнішнього фотоефекту - це виривання електронів ...

варіанти відповідей

випромінювання поверхнею речовини світла

 під дією теплового поля

із середини речовини під дією світла

з поверхні речовини під дією світла

Запитання 21

Чому радіоактивні промені небезпечні для живих істот?

варіанти відповідей

Вони можуть викликати реакцію термоядерного синтезу в організмі

 Вони викликають виділення великої кількості теплоти

Вони можуть викликати реакцію поділу ядер атомів

Вони викликають іонізацію, руйнують хімічні зв'язки в білкових молекулах

Запитання 22

Укажіть рядок, у якому правильно переведено в основні одиниці -10 С і 23 С.

варіанти відповідей

287 К, 296 К

 267 К, 297 К

 283 К, 293 К

263 К, 296 К

Запитання 23

 Як називається явище зміни форми або об'єму тіла під впливом зовнішніх сил?

варіанти відповідей

Гравітація

Девальвація

Деформація

Конденсація

Запитання 24

Позначте речовину , яку в ядерних реактррах використовують як ядерне паливо

варіанти відповідей

уран

графіт

 бор

 вода

Запитання 25

До якого типу взаємодій відносяться ядерні сили

варіанти відповідей

 гравітаційної

сильної

 кулонівської

слабкої

Запитання 26

Виберіть значення швидкості світла у вакуумі:

варіанти відповідей

300 000 м/с;

3 000 000 м/с;

3 000 000 км/с;

300 000 км/с.

Запитання 27

Ізотопами називають атоми, ядра яких мають...

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і різну кількість нейтронів


однакову кількість протонів і нейтронів


однакові заряди, однакову масурізну кількість протонів і різну кількість нейтронів


Запитання 28

Вкажіть частинки, які спричиняють ланцюгову реакцію поділу ядер Урану:

варіанти відповідей

α-частинки;

β-частинки;

 нейтрони;

 протони.

Запитання 29

Вкажіть, хто і коли відкрив явище радіоактивності:

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд; 1986р.;

Альберт Ейнштейн; 1905р.;

 Фредерік Жоліо-Кюрі; 1906р.;

Анрі Беккерель; 1896р.

Запитання 30

Яка кількість електронів у ядрі хімічного елемента Барій?

варіанти відповідей

56

137

193

81

інша відповідь

Запитання 31

Утворення кольорового спектра після проходження світла крізь тригранну призму є прикладом

варіанти відповідей

дисперсії

поляризації

інтерференції

дифракції

Запитання 32

Веселка - це

варіанти відповідей

оптичний обман зору

оптичне явище, яке виникає при огинанні світловими хвилями малих крапель води

оптичне явище, що виникає внаслідок розкладання білого світла у спектр при заломленні у краплях води

оптичне явище, яке виникає вналідок накладання світлових хвиль

Запитання 33

Чим пояснюється забарвлення поверхні мильної бульбашки?

варіанти відповідей

інтерференцією променів, відбитих двома поверхнями бульбашки

відбиванням світлових хвиль різного кольору від зовнішньої поверхні плівки під різними кутами

поглинанням плівкою світлових хвиль певного кольору

огинанням світловими хвилями поверхонь мильних бульбашок

Запитання 34

Властивість ока пристосовуватися до розгляду предметів на різних відстанях називають ...

варіанти відповідей

адаптацією

роздільною здатністю

акомодацією

аберацією

Запитання 35

Оптична сила лінзи +2 дптр. Знайти фокусну відстань цієї лінзи.

варіанти відповідей

0,5 м

2 м

4 м

5 м

Запитання 36

Рибалка помітив, що за 5 с поплавок зробив 10 коливань. Відстань між сусідніми гребенями хвиль дорівнює 0,8 м. Яка швидкість поширення хвиль?

варіанти відповідей

1,6 м/с

0,8 м/с

0,4 м/с

0,2 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест