Теоретичні та методичні основи викладання дошкільної лінгводидактики

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
15 запитань
Запитання 1

Дошкільна лінгводидактика (методика навчання мови) — це:

варіанти відповідей

частина дошкільної педагогіки, яка розробляє єдину систему навчально-виховної робо­ти з розвитку мови, узагальнює передовий досвід дошкільних закладів, досвід кращих ви-хователів-новаторів і сім'ї, процес засвоєння дітьми дошкільного віку усної рідної мови

педагогічна наука, яка вивчає закономірності педагогічної діяльності, спрямо­ваної на формування мовлення у дітей дошкільного віку в дитячому садку;

педагогічна наука, яка вивчає закономірності розвитку мови дітей на різних ві­кових етапах, специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на формування мов­леннєвих навичок у дітей, форми, засоби, методи і прийоми навчання дітей рідної мови.

Запитання 2

Об'єктом української дошкільної лінгводидактики є:

варіанти відповідей

навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі, тобто організований, цілеспрямований процес використання мови для передаван­ня і засвоєння суспільно-історичного досвіду, оволодіння суспільними способами дій з метою спілкування та планування діяльності;

мова;

закономірності засвоєння дітьми мови.

Запитання 3

Предмет української дошкільної лінгводидактики:

варіанти відповідей

мовленнєва діяльність;

педагогічна діяльність, спрямована на формування мовленнєвих навичок дошкільників;

процес розвитку мовлення дітей та навчання їх рідної мови на різних етапах дошкільного дитинства.

Запитання 4

Емпіричні методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці:

варіанти відповідей

спостереження;

вивчення літературних джерел;

опитування;

бесіда;

вивчення продуктів мовленнєвої діяльності дітей;

анкетування;

узагальнення передового педагогічного досвіду.

Запитання 5

Праці «Методика навчання дітей рідної мови і ознайомлення з навколишнім у до­шкільному закладі», «Методика навчання дітей української мови у дошкільному закладі», «Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика» написані:

варіанти відповідей

С.Русовою;

А.Богуш

Є.Тихеєвою;

Запитання 6

До форм організації навчання у ЗВО з дошкільної лінгводидактки належать: 

варіанти відповідей

урок

лекція

лабораторна робота

колоквіум

консультація

семінарське заняття

домашнє завдання

Запитання 7

Методи викладання дошкільної лінгводидактики в закладах вищої освіти за джерелом знань:

варіанти відповідей

теоретичні

наочні

практичні

проблемні

словесні

наочно-практичні

Запитання 8

Стрункий, логічно завершений, науково обґрунтований, послідовний і систематизований виклад певної наукової проблеми, теми чи розділу навчального предмету, ілюстрований за необхідністю наочністю та демонструванням дослідів - це:

варіанти відповідей

семінар

колоквіум

диспут

лекція

Запитання 9

Дидактична цінність лекції полягає в тому, що:

варіанти відповідей

викладач може ефективно впливати на погляди і переконання студентів, формувати у них уміння критично оцінювати отриману інформацію, ознайомлювати слухачів з новітніми науковими досягненнями

студент отримує можливість засвоїти значно більший об’єм інформації ніж за той самий час самостійної роботи

наявність двох джерел інформації, двох точок зору на одну наукову проблему вчить студентів порівнювати, висловлювати критичні зауваження, толерантно сприймати різні наукові концепції, формує у них культуру дискусії.

Запитання 10

Формування умінь та навичок практичного застосування знань через виконання студентами завдань та вправ є основною метою:

варіанти відповідей

практичного заняття

лабораторного заняття

семінарського заняття

Запитання 11

До форми організаційної роботи на практичних заняттях з дошкільної лінгводидактики належать:

варіанти відповідей

групова фронтальна 

бригадна фронтальна

комплексна

інтегрована

Запитання 12

Структура лекції з методики викладання дошкільної лінгводидактики складається:

варіанти відповідей

рефлексія

вступ

контрольні запитання

відповіді на запитання

Запитання 13

До форми організаційної роботи на практичних заняттях з дошкільної лінгводидактики належать:

варіанти відповідей

групова фронтальна 

бригадна фронтальна

комплексна

інтегрована

Запитання 14

На етапі рефлексії доречно використовувати:

варіанти відповідей

групову роботу

сенкан

сенквейн

асоціативний кущ

Запитання 15

"Оживити" лекцію можна завдяки:

варіанти відповідей

заохочення до запитань

контрольні запитання

тестування

міжпредметні звязки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест