Тест. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора.

22 запитання
Запитання 1

 Речовини, що здатні проводити електричний струм називаються ... 

варіанти відповідей

діелектриками

напівпровідниками

провідниками

Запитання 2

Напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює ...

варіанти відповідей

напруженості зовнішнього поля

нулю

напруженості індукованого поля

Запитання 3

Якщо напруженість електростатичного поля в середині провідника рівна нулю, то поверхня провідника є ....

варіанти відповідей

потенціальною.

кінетичною.

рівною

еквіпотенціальною

Запитання 4

Увесь статичний заряд провідника зосереджений ...

варіанти відповідей

в його середині

на його поверхні

і в середині і на поверхні

Запитання 5

 Вектор напруженості електростатичного поля до поверхні провідника є ...

варіанти відповідей

паралельним

перпендикулярним

поздовжнім

поперечним

Запитання 6

 Напруженість електростатичного поля провідника на виступах є ...

варіанти відповідей

більшою

меншою

однаковою

Запитання 7

Явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику, поміщеному в електростатичне поле, у результаті чого на поверхні провідника виникають електричні заряди, називають ...

варіанти відповідей

явищем електростатичної індукції.

явищем електричної індукції.

явищем магнітної індукції.

Запитання 8

Щоб  ізолювати прилади від впливу зовнішніх електричних полів використовують ...

варіанти відповідей

електростатичний захист

металевий корпус

корпус з металевої сітки із дрібними гніздами

білий корпус

Запитання 9

Прилади, на яких не повинен збиратись електричний заряд, ...

варіанти відповідей

приєднують до масивного провідника, закопаного в землю

заземлюють

приєднують до антени

Запитання 10

Залежно від хімічної будови діелектрики бувають ...

варіанти відповідей

полярні

неполярні

йонні

екваторіальні

Запитання 11

Внесення діелектрика в зовнішнє електростатичне поле спричиняє його...

варіанти відповідей

електропровідність

поляризацію .

заряджання

Запитання 12

Внесення діелектрика в зовнішнє електростатичне поле спричиняє в його середині ...

варіанти відповідей

послаблення електростатичного поля

посилення електростатичного поля

незмінність електростатичного поля

Запитання 13

Зменшення модуля напруженості E електростатичного поля в речовині порівняно з модулем напруженості E0 електростатичного поля у вакуумі характеризується фізичною величиною, яку називають ...

варіанти відповідей

електрична проникність ε речовини:

діелектрична проникність ε речовини:

ізоляційна проникність ε речовини:

Запитання 14

Напруженість Е та потенціал φ електричного поля розміщеного в діелектрику ...

варіанти відповідей

посилюється в ε разів

послаблюється в ε разів

не змінюється

Запитання 15

Фізична величина, яка характеризує здатність провідника накопичувати заряд і дорівнює відношенню електричного заряду q відокремленого провідника до його потенціалу φ ( С=q/φ) називається ...

варіанти відповідей

ємністю відокремленого провідника (C)

електроємністю відокремленого провідника (C)

Запитання 16

Одиниця електроємності в СІ є ...

варіанти відповідей

фарад

вольт

ампер

Запитання 17

Пристрій, що являє собою систему з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика, товщина якого є малою порівняно з розмірами обкладок, називають  ...

варіанти відповідей

конденсатом

конденсатором

амперметром

фарадометром

Запитання 18

Електрична стала ε0 рівна ...

варіанти відповідей

8,85 ⋅ 10–12 Ф/м

8,85 Ф/м

8,85 ⋅ 1012 Ф/м

Запитання 19

У разі паралельного з’єднання конденсаторів загальний заряд q  дорівнює ...

варіанти відповідей

алгебраїчній сумі зарядів окремих конденсаторів: q =q1 +q2 +q3 ...

алгебраїчній різниці зарядів окремих конденсаторів: q =q1 - q2 - q3 ...

вони одинакові q=q1=q2=q3

Запитання 20

У разі паралельного з’єднання конденсаторів напруга U на їхні обкладках ...

варіанти відповідей

однакова

рівна нулю

додається

Запитання 21

У разі послідовного з'єднання конденсаторів їхні заряди q будуть ...

варіанти відповідей

додаватися

одинакові

відніматися

Запитання 22

Конденсатори використовуються в ...

варіанти відповідей

радіотехнічній  й телевізійній апаратурі.

радіолокаційній і лазерній техніці. 

техніці лічильного обладнання.

електровимірювальній техніці.

електроенергетиці 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест