22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Україна наприкінці 18- початку 19 ст.

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
11 запитань
Запитання 1

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено


варіанти відповідей

А масонською ложею «Любов до істини».Б Кирило-Мефодіївським братством.


В польським Патріотичним товариством.


Г Південним товариством декабристів.


Запитання 2

Повстання під проводом У. Кармалюка в першій половині ХІХ ст. було проявом поширення в Наддніпрянщині

варіанти відповідей

А антикріпосницького руху.   

Б українського національного руху.

В польського визвольного руху.    

Г російського суспільного руху.

Запитання 3

Ідейний і художній рух в культурі кінця XVIII — першої половини ХІХ ст., в основі якого — духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, — це:  

варіанти відповідей

А реалізм.   

Б класицизм.      

В романтизм.    

Г модернізм.

Запитання 4

Установіть відповідність між назвами організацій першої половини ХІХ ст. та цілями, які вони ставили перед собою.

1Південне товариство декабристів    2Кирило-Мефодіївське братство

3«Руська трійця»    4Головна руська рада

А установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

В піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

Д розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)


варіанти відповідей

1-Б 2-Г 3-В 4-Д

1-Д 2-Г 3-А 4-Б

1-А 2-Г 3-Д 4-В

1-В 2-Б 3-Г 4-Д

Запитання 5

Що було характерним для розвитку української культури першої половини ХІХ ст.?


варіанти відповідей

А поширення стилю бароко в архітектурі    

Б копіювання кращих зразків княжої доби

В формування нової української літературної мови


Гвиникнення традиційного пересувного лялькового театру


Запитання 6

Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було

варіанти відповідей

А заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.


Б ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.


В відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.


Г економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.


Запитання 7

. Які держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.?


1.     Австрійська імперія         2.Королівство Пруссія            3. Російська імперія


4.     Річ Посполита     5. Австро-Угорська імперія       6. Османська імперія


варіанти відповідей

А 1, 3, 6    

Б 2, 3, 5      

 В 1, 3, 4       

Г 2, 4, 5

Запитання 8

Позицію якого діяча українського національного відродження відображено у висловлюванні:

«Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу воювати проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку...»?


варіанти відповідей

А І. Котляревського    

Б Т. Шевченка   

В М. Костомарова   

Г П. Куліша

Запитання 9

Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства.

1ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства

2створення демократичної федерації слов’янських християнських республік

3об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух

4утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом

5повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання

6здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки


варіанти відповідей

124

234

345

456

136

246  

Запитання 10

Про якого діяча йдеться в доповідній записці, адресованій королю Прусії?

«Вважаю своїм обов’язком доповісти Вашій Величності, що до мене таємно прибув дворянин із Малоросії, який твердить, що його послали мешканці цієї країни, які доведені до крайнього відчаю російською тиранією. Він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо…»


варіанти відповідей

А М. Муравйова   

Б П. Пестеля   

В І. Орлая   

Г В. Капніста

Запитання 11

. У якому уривку з історичних джерел відображено головні ідеї Кирило-Мефодіївського братства?

варіанти відповідей

А«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. …при об’єднанні вони [українці, росіяни, білоруси] повинні мати свою самостійність».


Б«Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої... Вона виписує на своєму прапорі: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Усі, хто не за нас, ті проти нас…»


В«Увесь російський народ складає один стан — громадянський… Всі різні племена, з яких складається Російська держава… становлять один народ російський. Будь-яка думка про федеративний устрій відкидається…»Г«Наше завдання — розвивати нашу національність у всіх напрямках: вдосконаленням нашої мови, заведенням її у школах вищих і низших, …поширенням корисних книжок в українській мові…»


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест