Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ -у І половині ХІХ століття

Додано: 24 листопада 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 152 рази
24 запитання
Запитання 1

«Кошового вибирають безпосередньо із самих козаків. У мирний час турецький уряд видає жалування на курінь по 200 левів,.. а коли бувають у поході, тоді на кожну людину видають жалування по 6 левів на місяць.

Січ і курені є в управлінні кошового та курінних отаманів, і турецький уряд не втручається не тільки до запорожців, а й до поселень, що їм належать, у яких живуть із сім’ями запорожці... Але якщо трапиться кому відлучитися в міста та села турецькі на заробітки, то нерідко тії козаки зазнають від турків утисків...»

Про яку Січ ідеться в уривку документа?

варіанти відповідей

Підпільненську

Чортомлицьку

Задунайську

Хортицьку

Запитання 2

«Кошового вибирають безпосередньо із самих козаків. У мирний час турецький уряд видає жалування на курінь по 200 левів,.. а коли бувають у поході, тоді на кожну людину видають жалування по 6 левів на місяць.

Січ і курені є в управлінні кошового та курінних отаманів, і турецький уряд не втручається не тільки до запорожців, а й до поселень, що їм належать, у яких живуть із сім’ями запорожці... Але якщо трапиться кому відлучитися в міста та села турецькі на заробітки, то нерідко тії козаки зазнають від турків утисків...»

Що спричинило створення Січі, про яку йдеться в уривку документа?

варіанти відповідей

ліквідація Кримського ханства

придушення гайдамацького руху

остаточна ліквідація Запорозької Січі 1775 р.

скасування козацького устрою на Правобережжі

Запитання 3

Останній кошовий отаман Задунайської Січі, що перейшов разом з козаками із турецьких володінь на бік Російської імперії, під час початку російсько-турецької війни 1828 р.

варіанти відповідей

І. Сірко.

Й. Гладкий.

К. Гордієнко.

П. Калнишевський.

Запитання 4

Які поняття потрібно використовувати, щоби схарактеризувати соціально-економічне життя Наддніпрянської України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.?

варіанти відповідей

«земства», «монополія»

«кріпосництво», «промисловий переворот»

«Коліївщина», «займанщина»

«відруб», «трудова міграція»

Запитання 5

«З-поміж дворянства висуваються… добрі патріоти й завзяті оборонці дворянських інтересів. Усе це люди, які виховували свій патріотизм з вивчення історії України, які збирали літописи й різні документи з історії краю. На свої заняття дворянським питанням вони дивляться як на подвиг, розпочатий задля своєї батьківщини...» 

Уривок з історичної праці засвідчує початок

варіанти відповідей

українського національного відродження.

покозачення широких верств населення.

розгортання громадівського руху.

політизації українського руху.

Запитання 6

Для недопущення повторення польського повстання 1830-1831 рр. царською владою на Правобережній Україні було проведено ліквідацію греко-католицької церкви - у ... році.

варіанти відповідей

1816 р.

1834 р.


1839 р.

1848 р.

Запитання 7

Укажіть один із заходів, ужитих царською владою на українських землях з метою придушення польського повстання 1830–1831 рр.

варіанти відповідей


скасування кріпосного права

формування з добровольців козацьких полків

здійснення Третього поділу Речі Посполитої

видання Валуєвського циркуляра

Запитання 8

Який програмний документ проголошував таке:

«Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального й духовного життя, скасувати кріпацтво, стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина встане й “не залишиться в ній ні царя, ні царевича.., ні князя, ні графа, ні герцога.., ні пана, ні боярина, ні холопа...”»?

варіанти відповідей

«Історія русів»

«Руська правда»


«Самостійна Україна»

«Книга буття українського народу»

Запитання 9

Якою цифрою на картосхемі позначено території, що ввійшли до складу Російської імперії в результаті російсько-турецької війни 1806–1812 рр.?


варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Перехід від мануфактури з її ручною працею та ремісничою технікою до великого машинного фабрично-заводського виробництва, що зумовив формування нових соціальних верств – підприємців і найманих робітників, – це ознаки

варіанти відповідей

промислового перевороту.


концентрації виробництва.

технічної реконструкції.

форсованої індустріалізації.

Запитання 11

У доповідній записці царського жандарма «У Києві та в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофільство… Причетні до справи… художник.., колишній вчитель… із захопленням говорили про колишню Малоросію…» ідеться про таких учасників Кирило-Мефодіївського братства.:


варіанти відповідей

В.Тропінін, М.Костомаров

І.Сошенко, С.Гулак-Артемовський

Т.Шевченко,М.Костомаров

Т.Шевченко, П.Куліш

Запитання 12

Про який процес у Наддніпрянській Україні йдеться в уривку документа: «Якщо в 1842 р. у Волинській, Подільській, Київській, Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях було 67 цукрових заводів, що належали дворянам, то в 1848 р. – 208, причому вартість виготовленої продукції зросла від 328,8 до 4843,7 тис. руб. сріблом»?

варіанти відповідей

поширення кооперативного руху

зародження фільваркового господарства

товаризацію поміщицького господарства

завершення промислового перевороту

Запитання 13

Що було однією з особливостей промислового розвитку українських земель у першій половині XIX ст., що входили до складу Російської імперії?

варіанти відповідей

зростання обсягів іноземних інвестицій

високий рівень концентрації виробництва

широкомасштабне залізничне будівництво

формування фабрично-заводської промисловості

Запитання 14

Якою подією в житті Т. Шевченка відзначено 1840 рік?

варіанти відповідей

першим виданням збірки «Кобзар»

арештом та ув’язненням у Петропавловській фортеці

вступом до Кирило-Мефодіївського братства

звільненням із кріпацтва

Запитання 15

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність


варіанти відповідей

Південного товариства декабристів.

Кирило-Мефодіївського братства.

Товариства обєднаних словян

Масонської ложі "Любов до істини"

Запитання 16

Рух декабристів був складовою

варіанти відповідей

польського національно-визвольного повстання.

російського дворянського опозиційного руху.

європейської «весни народів».


українського національно-визвольного руху.

Запитання 17

Вихід друком «Енеїди», «Кобзаря», «Історії русів» свідчить про початок


варіанти відповідей

українського національного відродження.

формування полемічної літератури.


політизації українського руху.

«нової ери» українсько-польських відносин.

Запитання 18

Що було характерно для соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України в першій половині ХIХ ст.?


варіанти відповідей

зародження мануфактурного виробництва

зникнення дворянства як соціального стану

розповсюдження чумацького промислу

будівництво розгалуженої мережі залізниць

Запитання 19

У 1813-1835 рр. Устим Кармелюк був лідером селянського руху на


варіанти відповідей

Східній Галичині.

Закарпатті.

Київщині

Поділлі.

Запитання 20

Повстання Чернігівського полку у січні 1826 р. пов’язано з діяльністю


варіанти відповідей

Малоросійського товариства.

Товариства об’єднаних слов’ян.


Кирило-Мефодіївського братства.

«Південного товариства» декабристів.


Запитання 21

Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

Кирило-Мефодіївське братство прагнуло -


варіанти відповідей

повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною (єдиною, неподільною) республікою

піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

Запитання 22

Які факти біографії належать історичному діячеві з фото?варіанти відповідей

член полтавської масонської ложі "Любов до істини", основоположник української літературної мови

художник, автор офортів "Живописна Україна"

історик, член Кирило-Мефодіївського братства, автор першого українського історичного роману «Чорна рада»

видатний український етнограф та історик , автор історичних праць "Богдан Хмельницький", "Мазепа"

Запитання 23

Право "Порто-франко", яке отримало в 1817 р. м.Одеса , означає -

варіанти відповідей

право торгувати із французькими купцями

право відкриття порту

право безмитного продажу товарів у межах порту

право усім кораблям світу входити до порту міста

Запитання 24

Прочитайте уривок із сучасного дослідження:

Вставте пропущені слова.

Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя і кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій. Ми маємо таку історичну дату — це пам’ятний в історії України 1798 рік. Того року прилетіла перша ластівка ........— невеличка книжка, од якої не тільки початок нового українського письменства рахуємо, а новий етап позначаємо в історії українського народу. То була .........


варіанти відповідей

української національної ідеї , «Книга буття» М.Костомарова

української нації, "Кобзар" Т.Шевченка

українського національного відродження , «Енеїда» Івана Котляревського

української державності, "Чорна рада" П.Куліша

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест