5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ХІХ СТ.

Додано: 6 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 126 разів
31 запитання
Запитання 1

Повстання Чернігівського полку наприкінці 1825 — на початку 1826 рр. було підготовлено

варіанти відповідей

масонською ложею «Любов до істини».

Кирило-Мефодіївським братством.

польським Патріотичним товариством.

Південним товариством декабристів.

Запитання 2

Повстання під проводом У. Кармалюка в першій половині ХІХ ст. було проявом поширення в Наддніпрянщині

варіанти відповідей

антикріпосницького руху.

українського національного руху.

польського визвольного руху.

російського суспільного руху.

Запитання 3

У володіннях якої держави розташовувалася Задунайська Січ?

варіанти відповідей

Російської імперії

Австрійської імперії

Османської імперії

Кримського ханства

Запитання 4

Укажіть форми протесту селян Наддніпрянської України проти соціального гноблення в першій половині XIX ст.

1демонстрації

2звернення до парламенту

3підпали поміщицьких маєтків

4політичний терор

5відмова відбувати панщину

6утечі з маєтків

варіанти відповідей

1,2,3

3,5,6

3,4,6

2,4,6

Запитання 5

Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було

варіанти відповідей

заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.

ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.

відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.

економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.

Запитання 6

Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало землеволодіння

варіанти відповідей

козацьке.

селянське.

поміщицьке.

іноземних колоністів.

Запитання 7

Програмні вимоги Південного товариства декабристів — це

варіанти відповідей

установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави.

об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з республіканською формою правління.

повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».

установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам громадянських і політичних прав.

Запитання 8

Позицію якого діяча українського національного відродження відображено у висловлюванні:

«Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу воювати проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку...»?

варіанти відповідей

І. Котляревського

Т. Шевченка

М. Костомарова

П. Куліша

Запитання 9

Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

воєводство

провінція

губернія

область

Запитання 10

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

варіанти відповідей

технічної реконструкції.

промислового перевороту.

форсованої індустріалізації.

буржуазної революції.

Запитання 11

Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства.

1ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства

2створення демократичної федерації слов’янських християнських республік

3об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний рух

4утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом

5повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання

6здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки

варіанти відповідей

1,2,4

3,5,6

1,3,6

2,4,5

Запитання 12

Про якого діяча йдеться в доповідній записці, адресованій королю Прусії?

«Вважаю своїм обов’язком доповісти Вашій Величності, що до мене таємно прибув дворянин із Малоросії, який твердить, що його послали мешканці цієї країни, які доведені до крайнього відчаю російською тиранією. Він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо…»

варіанти відповідей

М. Муравйова

П. Пестеля

І. Орлая

В. Капніста

Запитання 13

У якому уривку з історичних джерел відображено головні ідеї Кирило-Мефодіївського братства?

варіанти відповідей

«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. …при об’єднанні вони [українці, росіяни, білоруси] повинні мати свою самостійність».

«Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої... Вона виписує на своєму прапорі: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Усі, хто не за нас, ті проти нас…»

«Увесь російський народ складає один стан — громадянський… Всі різні племена, з яких складається Російська держава… становлять один народ російський. Будь-яка думка про федеративний устрій відкидається…»

«Наше завдання — розвивати нашу національність у всіх напрямках: вдосконаленням нашої мови, заведенням її у школах вищих і низших, …поширенням корисних книжок в українській мові…»

Запитання 14

Зазначте ознаки кризи у сільському господарстві Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст.

1.Низька товарність господарства.

2.Посилення кріпосницького гніту.

3.Зменшення плати кріпакам за їхню роботу.

4.Зростання кількості безземельних селян.

5.Переведення усіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову.

6.Падіння цін на сільськогосподарську продукцію у зв’язку з її перевиробництвом.


варіанти відповідей

2,4,6

1,3,5

1,2,4

3,4,6

Запитання 15

«Масонство» — це

варіанти відповідей

релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об'єднання людства в релігійний братерський союз.

політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті.

суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення.

релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов.

Запитання 16

"Руська правда" П. Пестеля, Конституція М. Муравйова - це програмні документи

варіанти відповідей

народовців.

декабристів.

громадівців.

кирило-мефодіївців.

Запитання 17

Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

початок промислового перевороту

зародження кооперативного руху

будівництво перших залізниць

масова трудова еміграція

Запитання 18

Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.

варіанти відповідей

Поділля

Галичина

Волинь

Слобожанщина

Запитання 19

Програмові вимоги якої організації першої половини ХІХ ст. викладено в цитованому документі:

«Україна повинна була стати “непідлеглою в союзі слов'янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов ліквідації кріпацтва, “повної свободи й автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою...»?

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївського братства

«Південного товариства» декабристів

Товариства галицьких греко-католицьких священиків

«Руської трійці»

Запитання 20

Знищення Задунайської Січі спричинено

варіанти відповідей

включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 рр.

участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини.

відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко- російській війні 1812–1814 рр.

переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр.

Запитання 21

Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?

1) заснування Кирило-Мефодіївського братства;

2) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;

3) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»;

4) спорудження залізниці від Балти до Одеси;

5) утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»;

6) скасування панщини на західноукраїнських землях;

7) упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.

варіанти відповідей

1, 2, 4, 5

2, 4, 6, 7

1, 3, 5, 6

2, 4, 5, 7

Запитання 22

Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії:

“1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”.

варіанти відповідей

Г. Квітка-Основ’яненко

П. Гулак-Артемовський

П. Куліш

І. Котляревський

Запитання 23

Повстання Чернігівського полку пов’язано з діяльністю

варіанти відповідей

Малоросійського товариства.

Товариства об’єднаних слов’ян.

Кирило-Мефодіївського братства.

«Південного товариства» декабристів.

Запитання 24

Що було характерно для соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України в першій половині ХIХ ст.?

варіанти відповідей

зародження мануфактурного виробництва

зникнення дворянства як соціального стану

розповсюдження чумацького промислу

будівництво розгалуженої мережі залізниць

Запитання 25

З іменами діячів, портрети яких зображено, пов’язують створення та діяльність

варіанти відповідей

Південного товариства декабристів.

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

«Руської трійці».

Запитання 26

Що було однією з особливостей промислового розвитку українських земель у першій половині XIX ст., що входили до складу Російської імперії?

варіанти відповідей

зростання обсягів іноземних інвестицій

високий рівень концентрації виробництва

широкомасштабне залізничне будівництво

формування фабрично-заводської промисловості

Запитання 27

У доповідній записці царського жандарма «У Києві та в Малоросії слов’янофільство перетворюється в українофільство… Причетні до справи… художник.., колишній вчитель… із захопленням говорили про колишню Малоросію…» ідеться про учасників

варіанти відповідей

«Руської трійці».

Братства тарасівців.

«Південного товариства».

Кирило-Мефодіївського братства.

Запитання 28

Укажіть один із заходів, ужитих царською владою на українських землях з метою придушення польського повстання 1830–1831 рр.

варіанти відповідей

скасування кріпосного права

формування козацьких полків

видання Валуєвського циркуляра

здійснення Третього поділу Речі Посполитої

Запитання 29

Який програмний документ проголошував таке:

«Історичне покликання України полягає в тому, щоб зорганізувати інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального й духовного життя, скасувати кріпацтво, стани, повалити самодержавство. Прийде час, коли вся слов’янщина встане й “не залишиться в ній ні царя, ні царевича.., ні князя, ні графа, ні герцога.., ні пана, ні боярина, ні холопа...”»?

варіанти відповідей

«Історія русів»

«Руська правда»

«Самостійна Україна»

«Книга буття українського народу»

Запитання 30

Уривок з історичної праці:

«З-поміж дворянства висуваються… добрі патріоти й завзяті оборонці дворянських інтересів. Усе це люди, які виховували свій патріотизм з вивчення історії України, які збирали літописи й різні документи з історії краю. На свої заняття дворянським питанням вони дивляться як на подвиг, розпочатий задля своєї батьківщини...» засвідчує початок

варіанти відповідей

українського національного відродження.

покозачення широких верств населення.

розгортання громадівського руху.

політизації українського руху.

Запитання 31

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережній Україні відбулася

варіанти відповідей

1816 р.

1834 р.

1839 р.

1848 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест