Узагальнення і контроль знань з розділу "Адаптації"

Додано: 24 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
26 запитань
Запитання 1

Мешканці грунтового середовища існування:

варіанти відповідей

гідробіонти

едафобіонти

паразити

аеробіонти

Запитання 2

Умови існування тварин і їхні взаємовідносини з навколишнім середовищем вивчає:

варіанти відповідей

етологія

екологія

ботаніка

систематика

біологія

Запитання 3

Якщо екологічні ніші двох видів повністю перекриваються, то вступає в дію....

варіанти відповідей

правило обов'язкового заповнення еконіш

правило конкурентного виключення

закон толерантності

закон лімітуючого чинника

Запитання 4

Хто запропонував термін "екологічна ніша"?

варіанти відповідей

Ч.Елтон

Ю.Одум

Д.Грінелл

Г.Ф.Гаузе

Запитання 5

Назвіть параметр екологічної ніші, що визначається діапазоном дії екологічних чинників

варіанти відповідей

ширина ніші

чисельність

смертність

природний приріст

Запитання 6

Укажи, що називається адаптивними біологічними ритмами:

варіанти відповідей

регулярні зміни життєдіяльності біосистем, що збігаються за періодом із зовнішніми геофізичними циклами і які виникли як адаптації живого до регулярних змін основних екологічних чинників

процес відтворення собі подібних, що є основою безперервності існування видів живих організмів

пересадка тканин і органів організмів

нерегулярні зміни життєдіяльності біосистем, що не збігаються за періодом із зовнішніми геофізичними циклами

Запитання 7

Вибери приклади адаптивних біоритмів молекулярного рівня:


варіанти відповідей

сезонна або річна періодичність властива «хвилям життя» у природніх популяціях

добова періодичність характерна для репарації й реплікації ДНК

для поділу епітеліальних стовбурових клітин є характерною добова періодичність

Запитання 8

Вибери приклади адаптивних біоритмів популяційно-видового рівня:

варіанти відповідей

для поділу епітеліальних стовбурових клітин є характерною добова періодичність

для реплікації та репарації молекул ДНК характерна добова періодичність

річна або сезонна періодичність характерна «хвилям життя» у природніх популяціях

Запитання 9

Вибери чинники, що впливають на біоритми рослини:

варіанти відповідей

світло

соціальні чинники

забарвлення листків

температура

вода

Запитання 10

Укажи причини виникнення добових адаптивних біоритмів:


варіанти відповідей

пов’язані з процесом обертання Землі навколо Сонця з періодом (1\) рік ± 2 місяці

синхронізовані обертанням Землі відносно Місяця. Упродовж місячної доби (24

 год 50 хв) відбуваються по два припливи і два відпливи

виникають унаслідок обертання Землі навколо своєї осі

зумовлені процесом обертання Місяця навколо Землі

Запитання 11

Вибери приклади добових адаптивних біоритмів:

варіанти відповідей

розмноження палоло тихоокеанського, японської морської лілії

темнова і світлова фаз фотосинтезу

під час відпливу молюски закривають свої черепашки

періоди бадьорості та спокою у тварин, періодичні рухи квіток або листків у рослин

розмноження, розвиток, стан зимового спокою, у тварин — це також періоди линяння, сплячки тощо

Запитання 12

Визнач, що називається адаптаціогенезом:

варіанти відповідей

формування нових пристосувань або удосконалення існуючих до певних умов існування завдяки зміні генетичної структури популяції під дією різноманітних еволюційних чинників

заміщення відсутніх чи пошкоджених органів або тканин власними тканинами або тканинами й органами, що їх взято від іншого організму

спадкові розлади організму людини, пов'язані з порушенням генетичного апарату (генів, кількості хромосом чи цілісності хромосом)

Запитання 13

Укажи особливості преадаптацій живих організмів:


варіанти відповідей

пристосування, за якого нові адаптації виникають через зміну функцій уже сформованих органів

пристосування формуються шляхом комбінування кількох мутацій і подальшого закріплення найбільш вдалого варіанта

виникнення нового пристосування, в основі якого є структура, яка сформувалася раніше і виконувала певну функцію, а за зміни умов існування набула і нової функції


Запитання 14

Визнач особливості постадаптацій організмів:

варіанти відповідей

спосіб адаптаціогенезу, за якого нові адаптації виникають через зміну функцій уже сформованих органів

пристосування формуються шляхом комбінування кількох мутацій і подальшого закріплення найбільш вдалого варіанта

еволюційні зміни, що забезпечують появу нових пристосувань за участі сформованих структур організмів у змінених умовах існування

Запитання 15

Материнська порода - це

варіанти відповідей

верхній шар грунту

нижній шар грунту

середній шар грунту

Запитання 16

Скільки % гумусу у грунті?

варіанти відповідей

від 50

до 10

до 5

80%

Запитання 17

Вода, яка міститься в грунті і доступна всім організмам

варіанти відповідей

пароподібна

вільна

капілярна

гравітаційна

Запитання 18

Рухома вода грунту

варіанти відповідей

гравітаційна

вільна

капілярна

хімічна

Запитання 19

Комахи - це

варіанти відповідей

дрібні мешканці грунту

середні мешканці грунту

великі мешканці грунту

Запитання 20

Укажи особливості водного середовища існування:


варіанти відповідей

біотично-абіотичне середовище, умови існування живих організмів якого визначаються верхнім родючим шаром суходолу

абіотичне середовище існування, основним ресурсом якого є вода. Лімітуючими ресурсами цього середовища є кисень, світло і мінеральні речовини

абіотичне середовище, основним ресурсом якого є повітря. Воно є найрізноманітнішим за своїми умовами існування для живих організмів

Запитання 21

Укажи характеристику нейстону:


варіанти відповідей

рослинні й тваринні організми, що живуть на ґрунті та в ґрунті морських й прісних водойм

сукупність активно плаваючих організмів, які мешкають у водній товщі, можуть активно протидіяти течії та переміщуватись на значні відстані

сукупність організмів, які живуть на межі водного та повітряного середовищ

орнанізми, які дрейфують у товщі води та не можуть активно протистояти течіям. Головними умовами існування організмів цієї групи є достатня кількість світла і наявність у воді мінеральних речовин — нітратів й особливо фосфатів

Відповісти!Запитання 22

Визнач характеристику бентосу:


варіанти відповідей

тваринні й рослинні організми, що живуть на ґрунті та в ґрунті прісних й морських водойм

сукупність організмів, які активно плавають, мешкають у водній товщі, можуть активно протидіяти течії та переміщуватись на значні відстані

сукупність організмів, які живуть на межі водного та повітряного середовищ

сукупність організмів, які дрейфують у товщі води та не можуть активно протистояти течіям

Запитання 23

Оціни правильність тверджень про водне середовище існування:

 

вода як середовище існування має високу густину. Густина води залежить від температури, вмісту солей та змінюється з глибиною, що визначає істотні перепади тиску під час занурення —

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 24

Визнач, що називається екологічною нішею:


варіанти відповідей

структурні чи метаболічні зміни ділянок тіла, органів або їх частин, що виходять за межі нормальних варіацій будови та порушують їх функції

просторове й функціональне багатовимірне місце виду (популяції, організмів) в екосистемі, що визначається сукупністю чинників довкілля, до яких він пристосований та їхнім біотичним потенціалом

еволюційний процес, здатність організмів пристосуватися до мінливих умов навколишнього середовища

Запитання 25

Вибери, які організми називаються аеробіонтами:


варіанти відповідей

організми, мешканці ґрунтового середовища

живі організми, які населяють наземно-повітряне середовище Землі

прісноводні та морські організми, які постійно проживають у водному середовищі

Запитання 26

Приклади організмів-гігрофілів:


варіанти відповідей

тушканчики, верблюди, саксаул

мокриці, дощові черв'яки, росянка

вовки, олені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест