Узагальнення за темою "Закономірності успадкування ознак"

Додано: 23 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 270 разів
55 запитань
Запитання 1

Особина, гомозиготна за рецесивним алелем...

варіанти відповідей

Aa

AA

aa

Запитання 2

Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків – це... 

варіанти відповідей

фенотип 

генотип

гомозигота  

гетерозигота

Запитання 3

Особина з генотипом Аа утворює гамети...

варіанти відповідей

тільки а

А, а та Аа

А та а 

тільки А

Запитання 4

У корів безрогість домінує над рогатістю. Як позначаються гомозиготні безрогі корови?

варіанти відповідей

Аа;

АА;

аа;

Запитання 5

Перший закон Менделя називають...

варіанти відповідей

 закон розщеплення ознак

закон незалежного комбінування ознак

закон одноманітнотсті гібридів першого покоління

хромосомна теорія спадковості

Запитання 6

Укажіть співвідношення, яке характерне для ІІ закону Менделя

варіанти відповідей

1 : 2 : 2

9 : 3 : 3 : 1

1 : 1

1 : 2 : 1

1 : 3 

3 : 1

Запитання 7

Особина з генотипом АаВВ утворює гамети...

варіанти відповідей

АВ і ав

Тільки АВ

АВ і аВ

АВ, Ав, ав, аВ

Запитання 8

Система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища...

варіанти відповідей

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 9

Класичним об'єктом для генетичних експериментів Т.Х.Моргана було обрано...

варіанти відповідей

муху-дрозофілу

горох посівний

мокрицю звичайну

нічну красуню

Запитання 10

При схрещуванні чорного кролика (Аа) з чорним кроликом (Аа) у першому поколінні отримають...

варіанти відповідей

 100% чорних

 50% чорних, 50% білих

 75% чорних і 25% білих

25% чорних і 75% білих

Запитання 11

Вкажіть дигетерозиготу

варіанти відповідей

 АаВв

  ААВв

  АаВВ

  аавв

Запитання 12

Схрещування, при якому враховують одну пару ознак – це...

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

Запитання 13

Третій закон Менделя - це закон...

варіанти відповідей

домінування

рощеплення ознак

незалежного комбінування ознак

чистоти гамет

Запитання 14

Г. Мендель сформулював закони спадковості, провівши досліди...

варіанти відповідей

з кукурудзою

з дрозофілою

з житом

з горохом 

Запитання 15

Здатність організмів зберігати і передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається...

варіанти відповідей

спадковістю

мінливістю

аналізом

схрещуванням

Запитання 16

Каріотип людини складається з...

варіанти відповідей

46 хромосом, які формують 23 пари, з них 22 пари є аутосомами, а 23-я пара - статеві хромосоми

46 хромосом, які формують 23 пари, з них 21 пара є аутосомами, а 22-а й 23-я - статеві хромосоми

44 хромосом, які формують 22 пари, з них 21 пари є аутосомами, а 22-а - статеві хромосоми

Запитання 17

Укажіть ознаку, яка зазнає значних відмінностей в результаті умов зовнішнього середовища

варіанти відповідей

Колір очей

Надої молока

Колір плодів

Групи крові

Запитання 18

Зміну кількості квіток у суцвітті кошику соняшника зумовлено підвищеною температурою довкілля. Це приклад ... мінливості

варіанти відповідей

мутаційної генної

мутаційної геномної

модифікаційної

комбінативної

мутаційної хромосомної

Запитання 19

Прикладом модифікаційної мінливості є...

варіанти відповідей

расові відмінності людини

поява альбіноса в потомстві прайда левів

редукція травної системи в ціп'яка бичачого

збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я

Запитання 20

У рачка-артемії ступінь волохатості задньої частини черевця залежить від солоності води: вона тим більша, чим нижча концентрація солей у воді. Про яку форму мінливості йдеться?

варіанти відповідей

Мутаційну

Комбінативну

Спадкову

Модифікаційну

Запитання 21

Різний розмір хвоїнок на одній гілці сосни - це приклад...

варіанти відповідей

мутаційної мінливості 

модифікаційної мінливості

комбінативної мінливості

відсутності мінливості

Запитання 22

Гени, що спричиняють гемофілію та дальтонізм у людини, зчеплені з...

варіанти відповідей

Y-хромосомою

аутосомою

Х-хромосомою

Запитання 23

Вкажіть правильний запис каріотипу людини

варіанти відповідей

44А +ХХУ

46А+ХХ

44А +ХУ

44А+ХХ

Запитання 24

Укажіть каріотип жінки з порушенням кількості статевих хромосом

варіанти відповідей

44А +ХХХ

44А +ХХ

44А +ХY

44А + Y0

Запитання 25

Вкажіть назву ознаки, яка не виявляється у фенотипі гетерозигот

варіанти відповідей

Домінантна

Рецесивна

Зчеплена зі статтю

Спадкова

Запитання 26

Дигібридне схрещування - це поєднання батьківських форм, які відрізняються...

варіанти відповідей

однією спадковою ознакою

 двома спадковими ознаками

трьома спадковими ознаками

багатьма спадковими ознаками

Запитання 27

Гени, які розташовані в одній хромосомі й успадковуються разом, утворюють...

варіанти відповідей

групу зчеплення

геном

каріотип

кросинговер

Запитання 28

Визначте ймовірність народження хлопчиків, хворих на гемофілію, за умови, що мати здорова (гомозиготна), а батько - хворий на гемофілію

варіанти відповідей

0%

50%

75%

25%

Запитання 29

Гени, локалізовані в Х-хромосомі, ...

варіанти відповідей

успадковуються представниками і чоловічої, і жіночої статей

успаковуються представниками тільки жіночої статі

успаковуються представниками тільки чоловічої статі

не успадковуються

Запитання 30

Гетерогаметна особина утворює...

варіанти відповідей

один тип гамет

два типи різних гамет

три типи різних гамет

чотири типи різних гамет

Запитання 31

Які твердження щодо каріотипу доньки є правильними?


I. Донька отримує від батька Y-хромосому

II. Донька отримує від батька 22 аутосоми

варіанти відповідей

Лише I

Лише II

Обидва правильні

Обидва неправильні

Запитання 32

Прикладом успадкування гена, зчепленого з Х-хромосомою є захворювання...

варіанти відповідей

куряча сліпота

рахіт

гемофілія

іхтіоз

Запитання 33

Укажіть генотип, що містить однакові алелі одного гена

варіанти відповідей

Са

Вв

Аа

FF

Запитання 34

Проміжний характер успадкування проявляється тоді, коли жоден ген не домінує. З'являється ознака проміжного характеру. Так, при схрещуванні червоноплідних суниць із білими, одержимо рожеві плоди. Яке співвідношення буде у нащадків, якщо схрестити між собою рослини з рожевими плодами?

варіанти відповідей

1:1:1:1

1:3

1:2:1

1:1

Запитання 35

Синдром Марфана - це захворювання людини, що характеризується низкою ознак: довгі "павучі" фаланги пальців, ураження опорно-рухової та серцево-судинної системи. Яка взаємодія генів обумовлює появу синдрому?

варіанти відповідей

Полімерія

Плейотропія

Комплементарність

Кодомінування

Запитання 36

Що означає символ ♀?

варіанти відповідей

батьківський організм

материнський організм

схрещування

гамети

Запитання 37

Укажіть клітини, в яких можуть виникати мутації

варіанти відповідей

Будь-які

Лише статеві

Лише нестатеві

Запитання 38

Зазначте, які мутації спричиняють поліплоїдію

варіанти відповідей

Кратне зменшення наборів хромосом

Зміна будови окремих хромосом

Кратне збільшення наборів хромосом

Заміна одного нуклеотиду на інший

Запитання 39

У людини гетерогаметною є...

варіанти відповідей

чоловіча стать

жіноча стать

обидві статі

Запитання 40

Однією з причин виникнення в людини гострого лейкозу є втрата невеликої частини 21-ої хромосоми, що є результатом ... мутації

варіанти відповідей

генної

хромосомної

геномної

Запитання 41

У матері І група крові, а у батька - ІV. Яка ймовірність що діти успадкують групу крові одного з батьків?

варіанти відповідей

0%

25%

50%

100%

Запитання 42

Фізичним мутагенним чинником може бути вплив...

варіанти відповідей

вірусів

ультрафіолетового опромінення

складників мийних засобів

бензопірену тютюнового диму

Запитання 43

Хімічним мутагенним чинником може бути вплив...

варіанти відповідей

вірусів

ультрафіолетового опромінення

складників мийних засобів

рентгенівських променів

Запитання 44

Які типи гамет утворює особина зі статевими хромосомами ХХ?

варіанти відповідей

Х

ХХ

У

Х та У

Запитання 45

Яка відстань між генами у хромосомі, якщо частота кросинговеру 24%?

варіанти відповідей

6 морганід

12 морганід

36 морганід

24 морганіди

Запитання 46

Скільки груп зчеплення у шимпанзе (2n=48)?

варіанти відповідей

12

36

24

92

Запитання 47

Який метод застосовують для вивчення родоводів організмів?

варіанти відповідей

Гібридологічний

Генеалогічний

Цитогенетичний

Біохімічний

Запитання 48

Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом. Чоловік і дружина гетерозиготні за пігментацією. Яка ймовірність народження в них дитини-альбіноса?

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 49

Комбінативна мінливість виникає внаслідок...

варіанти відповідей

впливу навколишнього середовища

хромосомних мутацій

кросинговеру під час мейозу

генних мутацій

Запитання 50

Мінливість, яка виникає під впливом навколишнього середовища, називається...

варіанти відповідей

модифікаційна

мутаційна

комбінативна

спадкова

Запитання 51

Укажіть властивості мутацій

варіанти відповідей

Завжди мають пристосувальне значення

Можуть успадковуватися

Можуть виникати лише в нестатевих клітинах

Можуть викликатися мутагенами

Можуть бути нейтральними

Можуть відбуватися спонтанно

Запитання 52

Виберіть НЕправильне твердження

варіанти відповідей

Рентгенівські промені - це хімічні мутагени

Рентгенівські промені - це фізичні мутагени

Віруси - хімічні мутагени

Віруси - біологічні мутагени

Запитання 53

Визначте, які з названих змін є мутаціями

варіанти відповідей

Рахіт у людини

Зміна форми листка у стрілиці внаслідок занурення у воду

Редуковані крила у дрозофіли

Поліплоїдія у кукурудзи

Альбінізм тигрів

Засмага людини

Запитання 54

Визначте, які з названих змін є модифікаціями

варіанти відповідей

Зміна густоти шерсті у зайця-русака на зиму

Дальтонізм людини

 Підвищення кількості еритроцитів в крові людини у високогірних умовах

 Різне забарвлення квіток у китайської примули за різних температур

Синдром "котячого крику"

 Укорочений хвіст у кішок породи бобтейл

Запитання 55

Проаналізуйте схему родоводу людини. Визначте тип успадкування ознаки.

варіанти відповідей

Аутосомно-домінантний

Аутосомно-рецесивний

Зчеплений з Х-хромосомою

Зчеплений з У-хромосомою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест