внутрішня енергія. способи зміни внутрішньої енергії.

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 165 разів
26 запитань
Запитання 1

Внутрішня енергія – це сума ....... хаотичного руху молекул й .....їх взаємодії, з яких складається тіло.(виправ визначення)

варіанти відповідей

 зміни внутрішньої енергії


  кінетичної енергії 


  механічної енергії


  потенціальної енергії

Запитання 2

Способи зміни внутрішньої енергії...

варіанти відповідей

виконання роботи


  теплопередача


  виконання роботи,теплопередача


  ваш варіант

Запитання 3

Що лежить в основі термодинаміки?

варіанти відповідей

ількість теплоти  

  Внутрішня енергія

  Кінетична енергія

  Молекулярно-кінетична теорія

Запитання 4

Для описування теплових процесів є важливим не стільки значення внутрішньої енергії, як її ... .варіанти відповідей

апрям  

  величина

  зміна

характер

Запитання 5

Внутрішню енергію позначають літерою ... і вимірюють в ... .

варіанти відповідей

 W, джоулях

  F, ньютонах

  U, джоулях

  A, джоулях

Запитання 6

Виберіть особливості внутрішньої енергії ідеального газу.

варіанти відповідей

Внутрішня енергія ідеального газу дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок

Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його тиску

внутрішня енергія ідеального газу дорівнює потенціальній енергії поступального та обертального рухів його частинок

Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі

Внутрішню енергію можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею

Внутрішню енергію можна змінити двома способами: взаємодією і теплопередачею

Запитання 7

Процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи називають ... .

варіанти відповідей

теплопередачею      

нагріванням

охолодженням

конденсацією

Запитання 8

Довільно внутрішня енергія двох тіл з різною температурою передається ... .

варіанти відповідей

від менш нагрітого тіла до більш нагрітого

від більш нагрітого тіла до менш нагрітого

або від більш нагрітого до менш нагрітого, або навпаки

з нагріванням

Запитання 9

Виберіть види теплопередачі.

варіанти відповідей

 Теплопровідність  

Теплоємність

 Конвекція

Нагрівання

Конденсація

Випаровування

Випромінювання

Плавлення

Запитання 10

Чи змінюється температура речовини під час плавлення і кипіння?

варіанти відповідей

Змінюється 

Не змінюється

Змінюється рідко

 Змінюється в більшості

Запитання 11

Якою формулою обчислюється зміна внутрішньої енергії одноатомного ідеального газу?

варіанти відповідей
Запитання 12

Вкажіть формулу обчислення кількості теплоти, що йде на конденсацію газу?

варіанти відповідей
Запитання 13

Внутрішня енергія речовини зменшується при... .

варіанти відповідей

 конденсації

  нагріванні

випаровуванні

 кристалізації

  охолодження

Запитання 14

Вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль ... .

варіанти відповідей

випромінювання 

конвекція

теплопровідність

 кристалізація

Запитання 15

Питома теплоємність – це кількість теплоти

варіанти відповідей

… необхідна для перетворення 1 кг кристалічної речовини за температури плавлення в рідину за тієї самої температури

… яку треба надати 1 кг речовини, щоб змінити її температуру на 1 К

… яка виділяється у разі повного згорання 1 кг палива

… необхідна для перетворення 1 кг рідини в пару за сталої температури

Запитання 16

За якою формулою розраховують кількість теплоти, витрачену на нагрівання тіла?

варіанти відповідей

Q=cm

Q=qm

Q=rm

Q=cm(T2-T1)

Запитання 17

Кількість теплоти позначається

варіанти відповідей

U

A

Q

E

Запитання 18

Розділ фізики, що вивчає співвідношення і перетворення теплової та інших форм енергії

варіанти відповідей

механіка

кінематика

термодинаміка

 динаміка

Запитання 19

Сума кінетичних енергій хаотичного (теплового) руху частинок речовини (атомів, молекул, йонів), з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії

варіанти відповідей

потенціальна енергія

внутрішня енергія

кінетична енергія

 зовнішня потенційна енергія

Запитання 20

Вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини

варіанти відповідей

кипіння

 теплопровідність

конвекція

випромінювання

Запитання 21

Вид теплопередачі, за якого енергія переноситься потоками газу або рідини:

варіанти відповідей

Конвекція

Теплопровідність


Ультафіолетові промені

Випромінювання

Запитання 22

Чим визначається внутрішня енергія макроскопічного тіла?

варіанти відповідей

Сумою кінетичної енергії хаотичнго руху частинок речовини та потенціальної енергії їх взаємодії.

Кінетичною енергією хаотичнго руху частинок речовини.

Кінетичною енергією хаотичнго руху тіла

Потенціальною енергією взаємодії частинок речовини.

Запитання 23

Як змінюється внутрішня енергія тіла в разі підвищення його температури?

варіанти відповідей

У газоподібних тіл збільшується, у твердих та рідких - не змінюється

Зменшується

Не змінюється

Збільшується

Запитання 24

За якою формулою можна розрахувати кількість теплоти, що поглинається при нагрівання тіла?

варіанти відповідей

Q = qm

Q = cmΔT

Q = λm

Q = rm

Запитання 25

За якою формулою можна розрахувати кількість теплоти, що поглинається при пароутворенні?

варіанти відповідей

Q = cmΔT

Q = λm

Q = qm

Q =rm

Запитання 26

Як змінилася внутрішня енергія 20 г гелію при зниженні температури на 10о С? Молярна маса гелію складає 4 г/моль.

варіанти відповідей

Не змінилась

Збільшилася

Зменшилася

на 623,25 Дж

на 1175,9 Дж

на 415,5 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест