Вступ. Рівні організації. Властивості живого. Стратегія сталого розвитку.

Додано: 22 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 243 рази
40 запитань
Запитання 1

Кому належить вислів: "Екологія - це біологія навколишнього середовища."? Він же запропонував нову структурну організацію екології, центральне місце в якій відведено екосистемам.

варіанти відповідей
Запитання 2

Як називається використання принципів і методів організації живих організмів і форм, створених живими організмами, при проектуванні і будівництві будівель.

Першим архітектором, в цій галузі був А. Гауді. Його знаменитими роботами у Барселоні досі захоплюється світ (Будинок Бальо, Будинок Міла, Храм Святого Сімейства, Парк Гуель і ін.).

варіанти відповідей

біоніка

генна інженерія

кібернетика

біоархітектура

Запитання 3

Вчений засновник Загальної теорії систем.Основна ідея якої: закони, що керують системами, - єдині для різних систем

варіанти відповідей
Запитання 4

Назвіть рівень організації життя, де знаходиться основна структурна і функціональна одиниця живого

варіанти відповідей

молекулярний

органний

організмовий

клітинний

Запитання 5

 Який рівень організації живого зображений на малюнку?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

клітинний

Запитання 6

Рак самітник захищений жалкими клітинами актинії, а актинія використовує рака як засіб переміщення для кращого забезпечення їжею. Який це рівень організації?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний 

біосферний

Запитання 7

Найнижчий рівень біологічної організації:

варіанти відповідей

біогеоценотичний

популяційно-видовий

біосферний 

організмовий

клітинний

Запитання 8

Назвіть рівень організації життя, зображений на малюнку

варіанти відповідей

молекулярний

органний 

тканинний

клітинний

Запитання 9

Назвіть рівень організації життя, зображений на малюнку

варіанти відповідей

молекулярний

органний

організмовий 

клітинний

Запитання 10

Назвіть рівень організації життя найвищого порядку, склад, структура і властивості якої визначаються функціонуванням живих організмів.

варіанти відповідей

молекулярний

органний

організмовий 

клітинний

біосферний

Запитання 11

Виберіть термін, що НЕ належить до основних типів біосистем

варіанти відповідей

клітина

організм

молекула

вид

популяція

екосистема

біосфера

Запитання 12

Сукупність різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації - це...

варіанти відповідей

біосфера

екосистема

популяція

вид

Запитання 13

Які властивості притаманні біосистемам?

варіанти відповідей

закриті

саморегульовані

нестійкі

впорядковані 

здатні до самовідтворення

не здатні до самооновлення

Запитання 14

Сукупність взаємопов'язаних компонентів, діяльність яких визначають їхню єдність та існування в просторі й часі це-...

варіанти відповідей

популяція

біологічні системи

вид

організм

Запитання 15

Кодування та передача спадкової інформації відбувається на:

варіанти відповідей

молекулярному рівні

тканинному рівні

клітинному рівні 

організмовому рівні

Запитання 16

Дихання, живлення, травлення відбуваються на ....рівні:

варіанти відповідей

популяційно-видовому

організмовому

біосферному 

тканинному

Запитання 17

Основа сталого розвитку:

варіанти відповідей

паритетність відносин: людина -природа

паритетність відносин: людина -економіка

паритетність відносин: людина - економіка-природа 

паритетність відносин:господарство-природа

Запитання 18

Ключові принципи сталого розвитку:

варіанти відповідей

людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, щоб він відповідав потребам людей сучасного й майбутнього поколінь

темпи росту населення мають відповідати рівню розвитку економіки

обережності, передбачати і запобігати, балансу між ресурсами і забрудненням, збереження природних багатств на нинішньому рівні

необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей

Запитання 19

У якому році визначені "Цілі сталого розвитку: Україна"?

варіанти відповідей

1980

2015 

2017

2020

Запитання 20

До якої складової сталого розвитку належить якісна освіта?

варіанти відповідей

соціальної

природної

економічної 

Запитання 21

До якої складової сталого розвитку належить використання відновлюваної енергії?

варіанти відповідей

соціальної

природної

економічної 

Запитання 22

До якої складової сталого розвитку належать мир і справедливість?

варіанти відповідей

соціальної

природної

економічної 

Запитання 23

Виберіть назву технології збереження організмів у стані глибокого заморожування та можливості їхнього оживлення.

варіанти відповідей

генетика

кріоніка

молекулярна біологія

генна інженерія

Запитання 24

Фундаментальні властивості життя

варіанти відповідей

саморегуляція

самовідтворення

самоподвоення

самооновлення

самоізоляція

Запитання 25

Основні властивості життя.

варіанти відповідей

обмін речовин

адаптивність

дихання

спадковість

мінливість

гомеостаз

подразливість

ріст і розвиток

Запитання 26

Процеси життя.

варіанти відповідей

рух

живлення

дихання

гомеостаз

виділення

розмноження

ріст

регуляція процесів

Запитання 27

Хто є автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку

варіанти відповідей
Запитання 28

Виберіть цінності живої природи.

варіанти відповідей

економічна

естетична

етична

пізнавальна

всі перелічені

Запитання 29

Вчення про принципи й проблеми моральних взаємовідносин людини з природою й суспільством.

варіанти відповідей

біоніка

біоетика

екологічна етика

екологія

Запитання 30

Які принципи покладені в основу екологічної етики О.Леопольдом?

варіанти відповідей

збереження природи

збереження біорізноманіття

цілісності природи

поваги до природи

відповідальності

адекватності

всі відповіді вірні

Запитання 31

Сталий розвиток це збалансований розвиток яких компонентів?

варіанти відповідей

економічного

соціального

екологічного

етично

всі відповіді вірні

Запитання 32

Виберіть з переліку зони сталого розвитку

варіанти відповідей

зносний

справедливий

жтттездатний

стійкий

тривалий

всі відповіді вітні

Запитання 33

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації та назвіть вірні.


І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні 

немає правильних

Запитання 34

Назвіть правильну послідовність біосистем, які відображають ієрархію рівнів організації

варіанти відповідей

кров - еритроцити - кровоносна система

травна система - печінка - основна тканина

вилочкова залоза - ендокринна система - епітелій

нейрон - головний мозок - нервова система 

Запитання 35

Проаналізуйте рисунок. Укажіть всі правильні твердження стосовно рівнів організації зображених об`єктів:

І. об`єкти 1 та 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи;

ІІ. об`єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об`єктами 1 та 2;

ІІІ. об`єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живого.

варіанти відповідей

правильні І та ІІ 

правильні І та ІІІ

правильні ІІ та ІІІ

правильні І, ІІ та ІІІ

Запитання 36

На рисунку зображено чотири біологічних об`єкти. Які об'єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи?

варіанти відповідей

перший та другий

перший та третій

другий та третій

третій та четвертий

Запитання 37

Сталий розвиток — це: Розвиток людства, який відбувається...

варіанти відповідей

з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу

без урахування великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу

з урахуванням великої кількості факторів, що не впливають на суспільство, так і на природу

з урахуванням великої кількості факторів, що впливають лише на суспільство

Запитання 38

Оберіть правильні твердження щодо екологічних проблем України:

варіанти відповідей

Проблеми знищення степів найбільш актуальні для південних регіонів

Наслідки чорнобильської катастрофи проблема для північних регіонів

Проблеми знищення степів найбільш актуальні для західних регіонів

Проблеми забруднення водойм і ґрунтів та знищення лісів для всієї країни

Проблема утилізації побутових відходів є актуальною для будь-якого населеного пункту країни

Забруднення повітря не є актуальною проблемою 

Запитання 39

Основна ідея концепції сталого розвитку. Розвиток...

варіанти відповідей

не повинен задовольняти потреби нинішнього покоління

повинен задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь

повинен задовольняти потреби нинішнього покоління з можливістю шкоди для майбутніх поколінь

повинен задовольняти потреби нинішнього покоління з можливістю шкоди для оточуючого середовища

Запитання 40


Для якого рівня організації біологічних систем характерний колообіг речовин?

 

варіанти відповідей

 молекулярний

 клітинний

організмовий

 екосистемний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест