Тематичне оцінювання. Розділ 6 "Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту"

Додано: 18 квітня 2023
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 636 разів
47 запитань
Запитання 1

Зазначте вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:

варіанти відповідей

прибуток

гонорар       

дивіденди

заробітна плата

Запитання 2

Оберіть найточніше закінчення твердження: "Економіка як сфера життя існує задля…":

варіанти відповідей

задоволення потреб людей і суспільства

використання природних ресурсів

збереження навколишнього середовища

виробництва матеріальних благ

Запитання 3

Зазначте головну проблему економіки:

варіанти відповідей

військові конфлікти та терористичні загрози

протиріччя між обмеженістю ресурсів та постійним зростанням потреб

нерівномірність технологічного рівня виробництва в різних регіонах світу

глобальні зміни природно-кліматичних умов господарювання

 

Запитання 4

Виберіть правильне визначення поняття "підприємництво"

варіанти відповідей

будь-яка господарська діяльність з метою одержання прибутку

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою одержання прибутку

об’єднання працівників для випуску товарів чи надання послуг

самостійна, ініціативна діяльність на користь іншим людям

Запитання 5

Сталий розвиток – це розвиток, який:

варіанти відповідей

Забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби

Забезпечує потреби в поступальному інноваційному розвитку

Забезпечує стійке зростання багатства нації

Забезпечує стійкі темпи економічного зростання

Запитання 6

За допомогою чого людина задовольняє свої потреби?

варіанти відповідей

виробництво

 споживання

блага

обмін

Запитання 7

Існують такі види благ:

варіанти відповідей

неекономічні

економічні

суспільні

усі вище вказані

Запитання 8

Співвідношення прибутку і витрат - це...

варіанти відповідей

коефіцієнт

ефективність

рентабельність

Запитання 9

Мирне змагання за вільну реалізацію товару - це...

варіанти відповідей

конкуренція

попит

бартер

Запитання 10

Вільний вибір виду діяльності, витрат, споживання - це...

варіанти відповідей

економіча політика

економічна свобода

економічна співпраця

Запитання 11

Зазначте три чинники, які впливають на попит:

варіанти відповідей

зміна доxодів споживача

рівень теxнологій

сезонність

зміна смаків споживача

природно-кліматичні умови

податки

Запитання 12

Ситуація на ринку, коли величина попиту дорівнює величині пропозиції, ціна попиту збігається із ціною пропозиції - це...

варіанти відповідей

ринкова рівновага

ринковий баланс

економічний колапс

економічний кругообіг

Запитання 13

Види економічних систем:

варіанти відповідей

традиційна

командна

ринкова

державна

Запитання 14

Ціна пропозиції - це...

варіанти відповідей

бажання виробника, продавця виробляти, продавати товар за даного рівня цін

найвища ціна, яку згодні заплатити споживачі за ту чи іншу кількість товарів.

найнижча ціна, яку згодні отримати продавці за ту чи іншу кількість товарів.

платоспроможна потреба, забезпечене грошима бажання покупця придбати товар за даною ціною

Запитання 15

Головною одиницею економічного кругообігу є:

варіанти відповідей

домогосподарство

підприємства

ринок ресурсів

ринок продуктів

Запитання 16

Який тип власності є панівним в ринковій економіці?

варіанти відповідей

приватна

акціонерна

державна

індивідуальна 

Запитання 17

Які з перелічених чинників визначають кваліфікацію працівника?

варіанти відповідей

Трудовий стаж на посаді.

Вік та стать.

Колір диплому.

Рівень практичних навичок.

Запитання 18

Що з переліченого може бути причиною появи корупційних схем?

варіанти відповідей

адекватна робота правоохоронних органів

 двозначні закони

 наявність в країні ринкової економіки

 можливість легалізації незаконно здобутих благ

 високий рівень інфляції

 кумівство та політичне заступництво

Запитання 19

До прав споживачів належать:

(оберіть три варіанти).

варіанти відповідей

право на захист своїх прав державою

право на належну якість продукції та обслуговування

право ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в інструкції

право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданих внаслідок недоліків продукції ( дефектів), згідно закону

право користування товаром згідно з його призначенням

право обирати представників у державні органи влади

Запитання 20

Суб'єктами ринку праці виступають:

варіанти відповідей

роботодавці

робота

зарплата

наймані робітники

товари

Запитання 21

Бюджет домогосподарства формується з:

варіанти відповідей

ресурсів країни, доходів членів сімї, витрат населенних пунктів в яких мешкає родина

ресурсів домогосподарства,витрат домогосподарства

ресурсів домогосподарства, доходів домогосподарства, витрат домогосподарства

Запитання 22

Лобізм - це...

варіанти відповідей

поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної чи юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;

превага в наданні грошових коштів або іншого майна, пільг, послуг,нематеріальних цінностей наближеним особам, родичам тощо;

 надання посадовою особою послуг або певних привілеїв фізичній або юридичній особі в обмін на матеріальні блага або послуги;

цілеспрямований вплив груп осіб або різноманітних організацій, що представляють інтереси якоїсь частини економічно потужних прошарків суспільства, на рішення законодавчих органів із метою отримання користі.

 

Запитання 23

Використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди - це...

варіанти відповідей

адвокація

лобіювання

корупція

хабарництво

Запитання 24

Пріоритетним напрямком антикорупційної діяльності держави є...

варіанти відповідей

покарання правопорушників

запобігання корупції

зменшення корупції

ліквідація наслідків корупційних дій

Запитання 25

В Україні за вчинення корупційного злочину передбачена юридична відповідальність відповідно до...

варіанти відповідей

Кримінального кодексу України

Кодексу України про адміністративні правопорушення

Закону України "Про запобігання корупції"

Кодексу законів про працю України

Запитання 26

Приклад корупційної дії подано в рядку

варіанти відповідей

громадянин І. оплатив через банк послуги з виготовлення закордонного паспорта

громадянка М. передала службовцю фіскального органу обумовлену суму за відтермінування податкової перевірки

громадянин Польщі К. сплатив судовий збір та передав квитанцію секретарю судового засідання

громадянка П. через знайомого приватного нотаріуса передала громадянину Б. грошові кошти за придбану в нього квартиру

Запитання 27

Особа, що дає хабар...

варіанти відповідей

взагалі не підлягає юридичній відповідальності

може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності

може бути притягнута до кримінальної відповідальності

звільняється від відповідальності

Запитання 28

Порушення під час ухвалення рішень державним службовцем морально-етичних норм, законодавства, принципів добропорядності - це...

варіанти відповідей

недоброчесна поведінка

конфлікт інтересів

безконтрольність службовця

безкультурність службовця

Запитання 29

Уклад економічних відносин, що охоплює невраховані, нерегламентовані й незаконні види господарської діяльності, а також господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком і контролем, а тому не відбивається в офіційній статистиці, - це...

варіанти відповідей

корупція

економічна вигода

тіньова економіка

лобіювання

Запитання 30

Одержання службовою особою неправомірної вигоди за виконання/невиконання будь-якої дії в інтересах певної особи з використанням наданих їй владних чи службових повноважень - це...

варіанти відповідей

адвокація

лобіювання

корупція

хабарництво

Запитання 31

Правильне твердження наведено в рядку

варіанти відповідей

корупція сприяє задоволенню потреб та мінімізує їхні витрати

корупція сприяє накопиченню додаткових коштів, що позитивно впливає на розвиток економіки

корупція є найбільшою перешкодою для економічного зростання й розвитку держави

корупція призводить до зростання потреб при незмінній купівельній спроможності населення

Запитання 32

Приклад корупційної дії подано в рядку

варіанти відповідей

громадянин М. був призначений директором освітнього закладу після передавання заздалегідь обумовленої суми начальнику управління освіти

адвокат Р. отримала від свого клієнта винагороду за надані нею послуги із захисту клієнта в суді

викладач М. одержала від колишніх студентів подарунок до свого дня народження

суддя М. дістала премію за сумлінну роботу

Запитання 33

Найсуворішим покаранням особи, визнаної винуватою в одержанні хабаря, є...

варіанти відповідей

штраф у розмірі від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

арешт на строк від 3 до 6 місяців

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки

позбавлення волі строком від 8 до 12 років

Запитання 34

Ситуацію, коли службова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес, називають...

варіанти відповідей

спором

конфліктом інтересів

конфліктом результатів

особистою заангажованістю

Запитання 35

Рейтинг країн світу, базований на оцінках підприємців та аналітиків, незалежних опитуваннях за участі міжнародних фінансових та правозахисних експертів, який з 1995 року щорічно укладає організація Transparency International, - це...

варіанти відповідей

показник економічного зростання країн

індекс сприйняття корупції

інвестиційний клімат країн

розподіл країн на світовому ринку

Запитання 36

Який орган, в системі антикорупційних органів України, формує антикорупційну політику та запобігають корупції?

варіанти відповідей

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Запитання 37

Який орган, в системі антикорупційних органів України, притягує до відповідальності за корупційні правопорушення?

варіанти відповідей

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Запитання 38

Які органи, в системі антикорупційних органів України, розслідують корупційні злочини?

варіанти відповідей

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Запитання 39

Обов'язковий платіж, який сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету в розмірах та в терміни, передбачені законодавством, - це...

варіанти відповідей

збір

внесок

подушне

податок

Запитання 40

Захоплення економічними суб'єктами частини/всього ринкового простору для певного товару й установлення свого панування на ньому називають...

варіанти відповідей

конкуренцією

перерозподілом ринку

монополією

комерцією

Запитання 41

План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади та місцевого самоврядування протягом певного періоду, - це...

варіанти відповідей

видатки

доходи

бюджет

субвенція

Запитання 42

Під час приймання на роботу працівник і роботодавець укладають...

варіанти відповідей

договір про співпрацю

договір про надання послуг

колективний договір

трудовий договір (контракт)

Запитання 43

Грошову суму, отриману від спеціальної установи на певний період з обов'язковою платою за її користування, називають...

варіанти відповідей

депозитом

кредитом

дебетом

заощадженням

Запитання 44

Грошову суму, передану спеціальній установі на зберігання з метою отримання доходу у формі відсотків, називають...

варіанти відповідей

депозитом

кредитом

внеском

заощадженням

Запитання 45

Пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, супроводжене перетином державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України, називають...

варіанти відповідей

відпливом трудових ресурсів

плинністю кадрів

самозайнятістю населення

трудовою міграцією

Запитання 46

Заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати складають таку частину сімейного бюджету, як...

варіанти відповідей

дохідна

витратна

резервна

обов'язкова

Запитання 47

Кошти на придбання продуктів харчування, оплата за навчання, оплата комунальних послуг складають таку частину сімейного бюджету, як...

варіанти відповідей

дохідна

витратна

резервна

обов'язкова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест