22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Загальні положення в галузі управління якістю продукції та послуг

Додано: 4 лютого
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
25 запитань
Запитання 1

Які основні завдання управління якістю продукції в сфері готельно-ресторанної справи?

 


варіанти відповідей

Безперервне спостереження, перевірка стану якості виготовленої продукції та наданих послуг.

Встановлення причин браку, усунення цих причин і забезпечення виробництва продукції та послуг кращої якості.

Перевірка якості продукції на всіх стадіях життєвого циклу.

Систематичне здійснення контролю якості продукції.

Запитання 2

Яке з наведених визначень поняття «якість» є правильним?

  

варіанти відповідей

Сприйняття замовником ступеня виконання його вимог.

Категорія або розряд, присвоєна різним вимогам до якості продукції, процесів або систем, що мають одне й те саме функціональне застосування.

 Ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги.

Сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів. 


Запитання 3

Яка мета управління якістю продукції?

  


варіанти відповідей

Систематично здійснювати контроль якості продукції.

Забезпечити рівень і стан якості продукції з урахуванням економічних інтересів виробника та споживача, а також вимог безпеки й екологічності продукції.

Контроль за якістю виготовленої продукції або наданих послуг.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 4

Яке визначення поняття «управління якістю» є правильним?

    


варіанти відповідей

Скоординована діяльність, що полягає в спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

Розподіл відповідальності, повноважень і взаємовідносин між працівниками.

Система, що дає змогу встановлювати політику і цілі та досягати цих цілей.

Забезпечення якості та покращення якості в межах діючої системи.

Запитання 5

Що таке продукція?


варіанти відповідей

Результат діяльності чи процесів.

Наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником та споживачем.

 Виконання встановлених вимог.

Встановлений спосіб діяльності або здійснення процесу. 


Запитання 6

Що означає поняття «процес»?варіанти відповідей

Комплекс заходів щодо підтримання параметрів функціонування.

Метод системного дослідження функцій окремого виробу.

Установлений спосіб діяльності або здійснення процесу.

Сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, що перетворюють «входи» на «виходи».

Запитання 7

Які загальні принципи управління якістю може застосовувати керівництво, щоб поліпшувати показники діяльності організації?варіанти відповідей

Орієнтація на замовника, лідерство, залучення працівників, процесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшування, прийняття рішень на підставі фактів, взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Лідерство, залучення працівників за спеціальністю, системний підхід до управління, постійне поліпшування якості, взаємовигідні стосунки з потенційними клієнтами.

 Орієнтація на замовника, залучення працівників, системний підхід до управління, постійне поліпшування, взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Лідерство, залучення працівників, процесний підхід, системний підхід до управління, постійне поліпшування. 

Запитання 8

Як називається принцип теорії управління якістю продукції та послуг, коли підприємство виконує всі потреби та вимоги замовників та прагне до перевищення їхніх очікувань?

   

варіанти відповідей

Лідерство.

Системний підхід до управління.

Орієнтація на замовника.

Постійне поліпшування.

Запитання 9

На яких етапах життєвого циклу відбувається управління якістю продукції?


варіанти відповідей

Проектування і виробництво.

Виробництво та реалізація.

Реалізація і споживання.

На всіх стадіях. 

Запитання 10

Яка послідовність стадій життєвого циклу будь-якої продукції?

   

варіанти відповідей

 Виготовлення; обіг і реалізація; дослідження, проектування, конструювання; утилізація або повторна переробка.

Дослідження, проектування, конструювання; виготовлення; обіг і реалізація; утилізація або повторна переробка.

Обіг і реалізація; виготовлення; дослідження, проектування, конструювання; утилізація або повторна переробка.

Виготовлення; дослідження, проектування, конструювання; обіг і реалізація; утилізація або повторна переробка. 

Запитання 11

Як забезпечується якість на етапі проектування та розроблення продукції?

   

варіанти відповідей

Початково закладається необхідний рівень якості.

Якість виробу визначається якістю нормативної документації.

Якість виробу залежить від якості його споживання.

Якість виробу залежить від якості його зберігання. 

Запитання 12

Яка основна мета виконання завдань управління якістю на етапі маркетингу?варіанти відповідей

Забезпечення діяльності всіх підрозділів підприємства-виробника інформацією про ситуацію на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Виготовлення конкурентоспроможної продукції, що є на ринку.

Розроблення та впровадження системи впливу.

Визначення поточних і перспективних потреб у виробництві продукції. 

Запитання 13

Які чинники впливають на якість продукції?

   


варіанти відповідей

Вимоги ринку та правове забезпечення.

Технічне обслуговування й утримання за брак. 

Технічні, організаційні, економічні та спеціальні.

Вид продукції, стан технічної документації та правове забезпечення.

Запитання 14

Властивість продукції – це … .

   


варіанти відповідей

Система основних характеристик продукції.

Об’єктивна особливість, яка може проявитися під час її створення, обігу та споживання і характеризується певними показниками.

Суб’єктивна характеристика продукції, яка може проявитися під час її створення, обігу та споживання.

Міра відповідності вимогам нормативно-технічної документації фактичних значень показників якості продукції. 

Запитання 15

Як називається сукупність характеристик продукції, що стосуються її здатності задовольняти встановлені й передбачувані потреби?


варіанти відповідей

 Вартість.            

 Якість продукції.

Споживна властивість.

Ґатунок. 

Запитання 16

Як називається кількісна характеристика однієї чи кількох властивостей продукції, що характеризують її якість?


варіанти відповідей

Рівень якості.       

Петля якості.

Показник якості.

Експертиза якості. 


Запитання 17

Що таке «показник якості продукції»?


варіанти відповідей

Кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції, що характеризують її якість.

Ознака продукції, що кількісно характеризує її властивості.

Якісна або кількісна характеристика властивостей чи стану продукції.

Об’єктивна особливість продукції, що може виявлятися під час її створення, експлуатації та споживання. 


Запитання 18

Що означає поняття «дефект»?

 


варіанти відповідей

Сукупність процедур або вимог, визначених у вигляді посилань.

Властивість виробу зберігати працездатний стан.

Сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів.

 Невиконання заданої або очікуваної вимоги, що стосується об’єкта, а також вимог щодо безпеки. 

Запитання 19

Як називається відносна характеристика якості про­дукції, яка ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з базовими значеннями відповідних показників?


варіанти відповідей

 Рівень якості.  

Петля якості. 

Показник якості.

Експертиза якості. 

Запитання 20

Сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю – це… .


варіанти відповідей

Рівень якості.    

Система якості.  

Характеристика якості.

Управління якістю.

Запитання 21

Що включає якість як об’єкт управління?

  

варіанти відповідей

Якість продукції та процесів.

Якість системи.

Якість процесу.

Якість продукції, процесів і системи. 

Запитання 22

Назвіть законодавчий акт України, який регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться на митну територію України та/або вивозяться з неї.


варіанти відповідей

 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

 ЗУ «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Запитання 23

Які із зазначених нормативних документів містять терміни, що їх застосовують у галузі управління якістю?

 


варіанти відповідей

  ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів».

  ДСТУ 2925 «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення».

ДСТУ 3021 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення».

Правильна відповідь відсутня.

Запитання 24

Які загальні вимоги висуваються до організації щодо створення системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги.?   


варіанти відповідей

 Визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, та їх застосовування в межах організації; визначити послідовність і взаємодію цих процесів.

Визначити критерії та методи, необхідні для забезпечування результативності функціювання та контролювання цих процесів; забезпечувати наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримування функціювання й моніторингу цих процесів.

Здійснювати моніторинг, вимірювання, якщо це застосовно, і аналізування цих процесів; уживати заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів і забезпечення постійного поліпшування цих процесів.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 25

Яке поняття характеризує, що харчовий продукт не спричинить шкоди споживачеві, якщо його приготовлено та/або спожито в їжу відповідно до його використання за призначенням?


варіанти відповідей

Небезпечний харчовий продукт.

Безпечність харчових продуктів.

Належна якість харчових продуктів.

Продукт, що не несе загрозу життю та здоров’ю людини.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест