Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст.

24 запитання
Запитання 1

Українці, які мешкали на західноукраїнських землях називали себе:

варіанти відповідей

українцями

рутенами

русинами

росіянами

Запитання 2

Приблизно 15% західноукраїнських земель входили до складу імперії Габсбургів. Які саме землі?

варіанти відповідей

Закарпаття іСхідна Галичина

Східна Галичина і Північна Буковина

Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття

Північна Буковина і Закарпаття

Запитання 3

Розвиток господарства на західноукраїнських землях відбувався:

варіанти відповідей

швидкими темпами

повільно

господарство було в занедбаному стані

Запитання 4

На якій частині західноукраїнських земель першим було скасовано кріпацтво?

варіанти відповідей

Північна Буковина

Закарпаття

Східна Галичина

Запитання 5

Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях почалось за підтримки представників:

варіанти відповідей

інтелігенції

духовенства

українських шляхтичів

Запитання 6

Хто входив до культурно-просвітницького об'єднання "Руської трійці"?

варіанти відповідей

Бачинський, Базилович, Левицький

Шашкевич, Вагилевич, Головацький

Яхимович, Духнович, Добрянський

Запитання 7

У гірських районах західноукраїнських земель спалахував рух опришків. на якій із частин цей рух набув особливого розмаху?

варіанти відповідей

Східна Галичина

Північна Буковина

Закарпаття

Запитання 8

Галицько-руську матицю було засновано представниками:

варіанти відповідей

"Руської трійці"

Головної руської ради

"будителями"

Запитання 9

Оберіть для чого використовували оброблювані землі у Закарпатті?

(3 відповіді)

варіанти відповідей

Промислове виноградство

Вугільна промисловість

Садівнитство

Землеробство

Запитання 10

Найбільшими містами Галичини були?

варіанти відповідей

 Київ

 Тернопіль

Львів

Харків

Запитання 11

Представниками "будителів" були?

варіанти відповідей

 М. Левицький

  І. Лучкай

  Й. Левицький

 О. Духнович

Запитання 12

Коли скасували кріпосне право на західноукраїнських землях?


варіанти відповідей

  1861 р.

  1853 р.

 1836 р.

  1848 р.

Запитання 13

Українські території, які в 19 ст. входили до Австрійської імперії:


варіанти відповідей

Закарпаття,Волинь,Буковина

Галичина, Буковина,Закарпаття

Галичина, Волинь,Закарпаття

Буковина, Галичина, Волинь

Запитання 14

Втрата певним народом рис власної національної ідентичності це-


варіанти відповідей

русифікація

денаціоналізація

румунізація

мадяризація

Запитання 15

Сутність організації "Головної руської ради"

варіанти відповідей

культурно-освітня організація, створена в Чернівцях

перша українська політична організація, заснована у травні 1848р. у Львові

національне об"єднання ополяченої української шляхти у Львові

національно-визвольна організація, що виникла в Ужгороді

Запитання 16

Перша українська газета, що вийшла 1848р. у Львові


варіанти відповідей

"Зоря Галицька"

"Свобода Галицька"

"Істина Галицька"

"Правда Галицька"

Запитання 17

Українці під час революції 1848-1849 рр. створили:


варіанти відповідей

Головну руську раду

Руський собор

Галицько-руську матицю

Центральну раду народову

Запитання 18

Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А – заснування Галицько-руської матиці;

Б – початок революції в Австрійській імперії;

В – скасування панщини в Галичині;

Г – утворення Головної руської ради.

варіанти відповідей

А, В, Г, Б

Б, Г, А, В

В, А, Г, Б

Б, Г, В, А

Запитання 19

 Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії? (3 варіанти)

варіанти відповідей

вороже ставлення імперської влади до греко-католицької церкви;

домінування німців і поляків в органах влади;

зміцнення статусу й авторитету греко-католицької церкви;

масова трудова еміграція українців до Америки;

перебування українського селянства і міщан у кріпосній залежності;

привілейоване становище українців у містах

посилення впливу німецької мови та культури;

Запитання 20

До якої конфесії належала більшість українців Галичини?

варіанти відповідей

греко-католики;

протестанти;

римо-католики

православні

Запитання 21

Де був надрукований альманах «Русалка Дністровая»?

варіанти відповідей

у Відні;

у Буді (Будапешті);

у Львові;

у Празі.

Запитання 22

Яка суспільна верства на початку XIX ст. відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?


варіанти відповідей

дрібні підприємці.

заможні селяни;

Інтелігенція;

греко-католицькі священики;

Запитання 23

Укажіть, хто був ватажком селянських повстань у Буковині в 1843—1844 рр. варіанти відповідей

Л. Кобилиця 

М. Штолюк 

У. Кармелюк 

Й. Гладкий 

Запитання 24

Виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих.

Укажіть характерні риси розвитку господарства західно-українських земель на початку XIX ст. варіанти відповідей

 визначальна роль сільського господарства в економіці 

подолання проблеми малоземелля та безземелля селянства 

формування західноукраїнських міст як центрів фабричної промисловості 

розквіт традиційних галузей місцевої промисловості — шкіряної, соляної, текстильної, лісової, тютюнової, залізоробної 

панування кріпосницької системи 

перетворення краю на сировинний придаток німецьких та чеських провінцій імперії 

початок промислового перевороту 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест