5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

ЗАХІДНОУКУРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в др.пол. ХІХ ст. (ЗНО)

Додано: 30 квітня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 440 разів
27 запитань
Запитання 1

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було?

варіанти відповідей

покращення соціально-економічного становища українського селянства.

створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.

формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку.

сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

Запитання 2

Що мало визначальний вплив на процес створення українських політичних партій в Галичині наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

політизація українського руху в Наддніпрянщині

поширення європейських політичних ідей і доктрин

масова еміграція українців до Північної Америки

організаторська діяльність греко-католицької церкви

Запитання 3

У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?

варіанти відповідей

1849 р.

1868 р.

1875 р.

1892 р.

Запитання 4

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена


варіанти відповідей

стрімкою монополізацією основних галузей промисловості.

розгортанням широкого будівництва залізниць і портів.

залученням на українські землі іноземних колоністів.

аграрним перенаселенням українських земель.

Запитання 5

«Нова ера» — це

варіанти відповідей

компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки.

угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу.

україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.

політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності.

Запитання 6

З іменем Івана Франка пов’язано створенняваріанти відповідей

першої української політичної партії.

літературного товариства ім. Т. Шевченка.

культурно-освітнього товариства «Просвіта».

«Руського інституту» при Львівському університеті.

Запитання 7

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»


варіанти відповідей

москвофілів

хлопоманів

народовців

радикалів

Запитання 8

Що прискорило процес руйнування традиційних галузей господарства західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?

варіанти відповідей

масова трудова еміграція селянства

націоналізація промислових підприємств

будівництво мережі залізниць

малоземелля українських селян

Запитання 9

«Москвофіли»-це?

варіанти відповідей

суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним

суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом

суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців

суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України

Запитання 10

«Радикали»-це?

варіанти відповідей

суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним

суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом

суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців

суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України

Запитання 11

«Хлопомани»-це?

варіанти відповідей

суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним

суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом

суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців

суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України

Запитання 12

«Народовці»-це?

варіанти відповідей

суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним

суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом

суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців

суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України

Запитання 13

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?

варіанти відповідей

аграрний переворот

кооперативний рух

трудова еміграція

промисловий переворот

Запитання 14

Із діяльністю Івана Франка та Михайла Павлика пов’язаний процес?

варіанти відповідей

заснування та видання газети «Зоря Галицька».

створення першої української політичної партії.

зародження народовського руху у Східній Галичині.

створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

Запитання 15

У 1868 р. у Львові було засновано?

варіанти відповідей

товариство «Руська бесіда».

Головну руську раду.

товариство «Просвіта».

Наукове товариство ім. Т. Шевченка.

Запитання 16

Народовці ініціювали створення?

варіанти відповідей

товариства «Просвіта».

Братства тарасівців.

Головної руської ради.

«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

Запитання 17

У якому регіоні України культурно-просвітнє товариство «Просвіта» розпочало свою діяльність у 1868 р.?

варіанти відповідей

Волині

Галичині

Буковині

Закарпатті

Запитання 18

Українську соціал-демократичну партію створено у Львові?

варіанти відповідей

1868 р.

1873 р.

1890 р.

1899 р.

Запитання 19

Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було?

варіанти відповідей

сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

створення великих колективних сільськогосподарських підприємств.

формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку.

покращення соціально-економічного становища українського селянства.

Запитання 20

Радикали Галичини ініціювали створення?

варіанти відповідей

Головної руської ради.

товариства «Просвіта».

першої української політичної партії.

Галицько-руської матиці.

Запитання 21

«Нова ера» – спроба українсько-польського порозуміння 1890 р. в Галичині – пов’язана з діяльністю?

варіанти відповідей

соціал-демократів.

радикалів.

народовців.

москвофілів.

Запитання 22

Укажіть одну з основних вимог українських депутатів в австрійському парламенті в другій половині ХІХ ст.

варіанти відповідей

скасування кріпосного права

заборона полякам обіймати державні посади

поділ Галичини на польську та українську частини

зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької церков

Запитання 23

У якому університеті вперше наприкінці XIX ст. відкрито кафедру української історії (кафедру історії Східної Європи), очолену М. Грушевським?

варіанти відповідей

Львівському

Київському

Новоросійському

Харківському

Запитання 24

Створення у Львові товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка) є прикладом діяльності?

варіанти відповідей

народовців.

радикалів.

москвофілів.

хлопоманів.

Запитання 25

Назвіть першу українську політичну партію Західної України:

варіанти відповідей

УСДП

УНДП

РУРП

РУП

Запитання 26

Позначте рік заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові:

варіанти відповідей

1868р.

1898р.

1871р.

1873р.

Запитання 27

Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив?

варіанти відповідей

ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини, Польщі та України

переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі

пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу

ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний коронний край

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест