ТЕСТИ ДЛЯ УЧНІВ ІІІ КУРСУ (для перевірки знань) З ПРОФЕСІЇ ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Про матеріал
Наводяться тести, які можна застосовувати для визначення рівня засвоєння учнями знань в області спецтехнології, електротехніки з основами промислової електроніки та електроматеріалознавства, відповідно до навчальної програми в процесі проміжної й підсумкової атестації.
Перегляд файлу

banner1_1.gif 

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ"

вул. Херсонська, 298а, м. Нікополь, 53201, тел. 9-69-41, факс 9-60-15

e-mail: mis@ncpo.org.ua, код ЄДРПОУ 02541705

 

ТЕСТИ

ДЛЯ УЧНІВ ІІІ КУРСУ

(для перевірки знань)

 

З ПРОФЕСІЇ

 

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Розробив Лакуста Р.В.

 

                                                                

м. Нікополь

2013

Тести з предмету « Спецтехнологія ».

Нікополь : ДПТНЗ НЦПО, 2013 р.                      

 

Наводяться тести, які можна застосовувати для визначення рівня засвоєння учнями знань в області спецтехнології, електротехніки з основами промислової електроніки та електроматеріалознавства, відповідно до навчальної програми в процесі проміжної й підсумкової атестації.

 

Тести призначені для учнів професійно технічних закладів.

 

 

Тести склав викладач – Лакуста Р. В.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії

Протокол №______ від______________________________

Голова методичної комісії___________________________

 

 

 

 

 

 

Мета тестування

        Запропоновані тести розроблені для комплексної перевірки знань учнів за весь теоретичний курс навчання з предметів : спецтехнологія, електроматеріалознавство, електротехніки з основами промислової електроніки за фахом електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

        В тестах використовуються такі теми : властивість діелектриків, провідників, полу провідників; загальні питання електротехніки; електричні двигуни змінного та постійного струму, трансформатори та інші.

Тест складається з 60 питань, на які запропоновані варіанти відповіді. Учням потрібно вибрати вірну відповідь та поставити у колонці з питанням вірну літеру відповіді, наприклад ( А,Б,В або Г ).

Оцінювання тестування :

Кількість вірних питань

бали

60

12

55

11

50

10

45

9

40

8

35

7

30

6

25

5

20

4

15

3

10

2

5

1

 

 

Питання

Відповідь учня

Вірна вiдповiдь

1

Однофазний трансформатор U1 = 216B, W1 = 400 витків, U2 = 36B. Яку кількість витків повинна мати друга обмотка.

А) 57

Б) 67

В) 77

Г) 97

 

Б

2

Від чого залежить ковзання і в яких межах воно може змінюватись.

А) Від коливання напруги, від 1 до ∞

Б) Від потужності двигуна, від 0 до ∞

В) Від кількості обертів, в діапазоні 0 < S ≤ 1

Г) Від механічного навантаження на валу 0 < S ≤ 1

 

Г

3

Що таке провідність і від чого вона залежить?

А) Властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму, від сили струму.

Б) Властивість провідника проводити електричний струм, від питомого опору.

В) Властивість провідника проводити електричний струм, від матеріалу провідника і від вмісту домішок.

 

Б

4

При якому способі з’єднання резисторів їх загальний опір зменшується?

А) При змішаному.

Б) При паралельному.
 

В) При послідовному.

 

 

Б

 

5

Двигун постійного струму Uн = 220в, Ін = 16, 4А, Rя = 0,5 Ом. Визначити величину додаткового опору, якщо Іпуск = 2,5 Ін.

А) 0,9

Б) 2,9

В) 3,9

Г) 4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

6

Як змінити напрям обертання двигуна постійного струму паралельного збудження.

А) Змінити полярність на затискачах джерела струму.

Б) Змінити напрям струму в обмотці збудження.

В) Змінити напрям струму в обмотці якоря.

Г) Змінити напрям струму в якорі і обмотці збудження.

 

В

7

 

Скільки класів точності електровимірювальних приладів і що показує клас точності?

А) 6 класів, похибку приладу від максимального значення шкали.
Б) 7 класів, похибку приладу виражену в відсотках.

В) 9 класів, похибку приладу виражену в відсотках від максимального значення шкали.

Г) 8 класів, похибку приладу виражену в відсотках від максимального значення шкали.

 

 

Г

8

Змінний струм протікає у колі з котушкою індуктивності. Що буде із силою струму якщо частота його зменшиться?

А) Збільшиться.

Б) Залишиться без зміни.

В) Зменшиться.

 

A

 

 

9

 

З яких основних елементів складається електричне коло?

А) Джерело струму; споживач; рубильник; вимірювальні прилади; з’єднувальні провідники.

Б) Джерело струму; вимикач; плавкі запобіжники; з’єднувальні провідники.

В) Джерело струму; вимірювальні прилади; споживачі; з’єднувальні провідники.

Г) Джерело струму; споживач; з’єднувальні провідники.

 

 

Г

10

Якого виду магнітне поле утворюється у трансформаторах

А) Змінне магнітне поле.

Б) Обертове магнітне поле.

В) Постійне магнітне поле.

 

A

11

Якщо трифазний трансформатор має число витків на фазу у первинній обмотці W1 = 2000, у вторинній обмотці W2 = 200, ввімкнений до трифазної мережі з лінійною напругою 380 В. Визначте вторинну лінійну напругу при з’єднанні обмоток ”Зірка/зірка”:

А) 17,3 В.
Б)    22 В.
В)    10 В.
Г)     38 В.

 

 

Г

12

Що називають електричним пробоєм діелектрика?

А) Погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика.

Б) Пошкодження діелектрика з утворенням в ньому струмопровідних каналів.

В) Іонізацію зовнішніми джерелами енергії.

 

Б

13

Які з цих елементів мають реактивний опір?

А)  Резистор, конденсатор.


Б)  Конденсатор, діод.

В)  Котушка, резистор.

Г)  Конденсатор, котушка.

 

Г

14

При якому способі з’єднання резисторів їх загальний опір збільшується?

А) При паралельному.

Б) При послідовному і паралельному.

В) При змішаному.

Г) При послідовному і змішаному.

 

Г

15

Які вимірювальні прилади можна використовувати для виміру потужності?

А) Ватметр, амперметр.

Б) Вольтметр, амперметр, омметр.

В) Ватметр, вольтметр, амперметр.

Г) Омметр, ватметр.

 

 

 

 

 

 

В

16

У скільки разів лінійна напруга перевищує фазну у трифазній електромережі (з’єднання зіркою).

А) У раз

Б) Uл = Uф

В) У раз

 

В

17

В яких одиницях вимірюється сила струму ?

А) Фарадах.

Б) Амперах.

В) Вольтах.

Г) Кулонах.

 

Б

18

В яких одиницях вимірюється напруга ?

А) Омах.

Б) Амперах.

В) Ватах.

Г) Вольтах.

 

Г

 

19

 

Що називається електротехнічними матеріалами?

А) Це матеріали з яких виготовляють струмопровідні жили проводів і кабелів.

Б) Матеріали, які не проводять електричний струм і застосовуються для ізоляції струмопровідних жил.

В) Матеріали, які  мають велику провідність або швидко намагнічуються і розмагнічуються або є хорошими ізоляторами.

Г) Матеріали які застосовують при виготовленні електричних машин.

 

 

 

        В

20

Розшифрувати ПЕВ-2 0,05

А) Провід алюмінієвий обмоточний в емалевій ізоляції.

Б) Провід мідний обмоточний, діаметр жили без ізоляції 0,05 мм.

В) Провід мідний, обмоточний, ізольований двома шарами високопробної емалі, діаметр жили без ізоляції 0,05 мм.

Г) Провід мідний, обмоточний, ізольований лаком ВЛ-931, діаметр жили без ізоляції 0,05 мм.

 

Г

21

Перелічіть основні напівпровідникові матеріали.

А) Кремній, германій, селен, арсенід калію, марганець.

Б) Селен, германій, карбід кремнію.

В) Селен кристалічний, бор, карбід, кремній, германій.

Г) Германій, кремній, арсенід калію, селен кристалічний, бор, карбід кремнію.

 

Г

22

Призначення електроізоляційних матеріалів?

А) Для ізоляції струмопровідних частин проводів і кабелів.

Б) Для ізоляції обмоток електричних машин від корпуса.

В) Для виготовлення електроізоляційних установочних елементів.


Г) Для ізоляції струмопровідних частин між собою і від заземлених частин.

 

Г

23

Яке призначення електроізоляційних лаків?

А) Для пропитки обмоток електричних машин і апаратів.

Б) Для підвищення електричної міцності ізоляції обмоток і їх коефіцієнта теплопровідності.

В) Для утворення твердої лакової плівки на поверхні обмоток.

Г) Для пропитки обмоток в електричних машинах і апаратах і для утворення на поверхні уже пропитаних обмоток вологостійких або маслостійких покриттів.

 

В

24

Від чого залежить опір провідникової міді?

А) Від площі поперечного перерізу.

Б) Від довжини провідника.

В) Від довжини провідника, від поперечного перерізу, від температури.

Г) Від суми всіх домішок.

 

В

25

Розшифрувати ПОС-40. Від чого залежить температура плавлення легко-плавних припоїв?

А) Припой олов’яно-свинцевий із вмістом свинцю 40%; від вмісту олова.

Б) Припой олов’яно-свинцевий із вмістом олова 40%; від температури паяльника.

В) Припой олов’яно-свинцевий з вмістом олова 40%; від флюсу.

Г) Припой олов’яно-свинцевий з вмістом олова 40%; від вмісту свинцю.

 

Г

26

Який із провідникових матеріалів має найбільшу провідність?

А) p=0,026-0,028 Ом·м

Б) p=0,0175 Ом·м

В) p=0,95-2,0 Ом·м

Г) p=0,016 Ом·м

 

Г

    27

 

Які провідникові матеріали відносяться до провідників з великим питомим опором і їх переваги?

А) Ніхром, фехраль; не окисляються при високих температурах

Б) Манганин, опір мало залежить від температури

В) Хромаль; може довгочасно витримувати високу температуру.

Г) Манганин, константан; опір не змінюється із зміною температури.

 

 

Г

28

Де і для чого застосовують електровугільні вироби?

А) Для виготовлення контактних деталей; створення надійного контактного з’єднання.

Б) В електричних машинах; для створення ковзаючого контакту і з’єднання рухомої і нерухомої частин.

В) Для виготовлення електровугільних електродів; знаходять застосування в апаратах великої потужності.

 

Б

29

Чому буде дорівнювати частота обертання магнітного поля (об/хв.) асинхронного електродвигуна, споживаючого струм промислової частоти при числі пар полюсів р=2.

А) 500

Б) 1500

В) 1000

Г) 3000

 

 

Б

30

В якому випадку спрацьовує електромагнітний розчеплювач автоматичного вимикача?

А) При підвищенні або пониженні напруги.

Б) При короткому замиканні або різкому підвищенню сили струму.

В) При довгочасній роботі.

Г) При поступовому перевантаженні.

 

 

Б

 

    31

 На який строк видається наряд?

А) На строк не більше 30 днів.

Б) На строк не більше 15 календарних днів із дня видачі наряду.

В) На строк не більше 5 календарних днів із дня видачі наряду.

 

 

 

       A

32

В яких межах допускається коливання напруги живлення робочого освітлення.

А) Коливання напруги живлення не допускається.

Б) В межах 95 – 105%

В) В межах 97,5% - 102,5%

Г) Коливання напруги не впливає на живлення робочого освітлення.

 

В

33

Як правильно подати живлення на штепсельну розетку?

А) Через окремий вимикач.

Б) Незалежно від інших споживачів і необхідно передбачити захист від короткого замикання.

В) Незалежно від інших споживачів і вона не потребує захисних засобів.

 

Б

34

Асинхронний двигун серії 4А1602УЗ, Р=15 кВт, Ін=28,5А. Визначити струм плавкої вставки, якщо Іпуск=7 Іном.

А) 60 А

Б) 70 А

В) 80 А

Г) 90 А

 

В

35

На що необхідно звернути увагу при ремонті основних і допоміжних полюсів машини постійного струму.

А) На кількість основних і допоміжних полюсів.


Б) На порядок розташування полюсів, кількість прокладок, схему з’єднання.


В) На стан котушок.


Г) На схему внутрішніх і зовнішніх з’єднань.

 

Б

36

Призначення зразкових приладів?

А) Для зберігання одиниць вимірювання.

Б) Для відтворення одиниць вимірювання.

В) Для зберігання і відтворення одиниць вимірювання.

Г) Для підвищення точності вимірювань.

 

В

37

Які заходи необхідно виконати перед допуском людей до роботи в електроустановках?

А) Перевірити відсутність напруги і виставити захисне заземлення.

Б) Оформити наряд, перевірити наявність посвідчень про здачу на кваліфікаційну групу.

В) Організаційні і технічні.

 

В

38

Як розділяються роботи в електроустановках у відношенні їх організації?

А) На роботи, які виконуються по наряду.

Б) На роботи, які виконуються в установках напругою до 1000В і вище 1000В.

В) В порядку поточної експлуатації .

Г) Які виконуються по наряду, по розпорядженню і в порядку поточної експлуатації.

 

Г

39

Якою величиною напруги і на який строк випробовуються діелектричні рукавиці?

А)10 кВ, один раз в 6 місяців.

Б) 6 кВ, один раз в 2 роки.

В) 2 кВ, один раз в 3 місяці.

Г) 6 кВ, один раз в 6 місяців.

 

 

 

Г

 

 

 

 40

Розшифрувати умовне позначення магнітного пускача ПАЕ-414.

А) Магнітний пускач серії ПАЕ, реверсивний без теплових реле.


Б) Магнітні пускачі серії ПАЕ, четвертої величини, реверсивний, з двома тепловими реле.


В) Магнітний пускач серії ПАЕ, четвертої величини, нереверсивний, без теплових реле.


Г) Магнітний пускач серії ПАЕ, четвертої величини, реверсивний, без реле.

 

 

 

 

 

Б

41

Яке значення змінного струму показує амперметр електромагнітної системи?

А) Амплітудне.

Б) Діюче.

В) Середнє.

Г) Миттєве.

 

 

Б

42

Чому відкриті нагрівальні спіралі електронагрівальних приладів не згорають при контакті з киснем?

А) Вони витримують високу температуру.

Б) Мають великий питомий опір.

В) На їх поверхні утворюється окисна плівка великої густини, як не дає доступу кисню.

Г) Мають малу провідність.

 

 

 

В

43

 

Чому при передачі змінного струму застосовують трифазні трансформатори, а не три однофазні?

А) Менші габарити.

Б) Економія кольорових металів.

В) Втрата енергії на 12-15% менша обмоток вищої напруги.

Г) Залежить від величини напруги.

 

 

 

Б

44

 

Відставання швидкості обертання ротора асинхронного двигуна від швидкості обертового магнітного поля називається ковзанням. В якому випадку ковзання буде дорівнювати 100%?

А) В момент пуску.

Б) При максимальних обертах ротора.

В) При зміні частоти струму.

Г) В стані спокою.

 

 

Г

45

 

Яке призначення випрямляча?

А) Перетворення змінного струму одної частоти в змінний струм іншої частоти.

Б) Перетворення змінного струму в постійний.

В) Збільшувати змінний струм.

Г) Перетворювати постійний струм у змінний.

 

 

Б

46

Які переваги і недоліки мають асинхронні двигуни у порівнянні з іншими електродвигунами.

А) Проста конструкція, але маленький пусковий момент.

Б) Проста конструкція, але різко змінюється частота обертання.

В) Легко регулювати швидкість обертання, але складна конструкція.

Г) Постійна швидкість обертання, але великий пусковий струм.

 

A

47

Як по зовнішньому вигляду відрізнити двигун постійного струму від змінного?

А) Двигун постійного струму має більш продовгувату форму .

Б) По формі підшипникових щитів.

В) По наявності болтів на корпусі, які кріплять основні і допоміжні полюси.

Г) По наявності контактних кілець.

 

В

48

 

Через який період виконується перший капітальний ремонт трансформатора?

А) Не пізніше через 6 років після вводу в експлуатацію.

Б) Через два роки після вводу в експлуатацію.

В) По мірі необхідності від результатів вимірювань і стану трансформатора в строки вказані відповідальним за електрогосподарством.

 

A

49

 

Чим відрізняється асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором від асинхронного двигуна з фазним ротором?

А) Конструкцію статора.

Б) Корпусом.

В) Конструкцією ротора.

 

В

50

Які інструкції повинні бути в розподільчому устрої на випадок пожежі?

А) Прядок дій електротехнічного персоналу.

Б) Повинен бути встановлений порядок відключення напруги з електрообладнання, силових і контрольних кабелів.

В) Розроблені методи гасіння пожежі і заходи безпеки в процесі гасіння.

 

Б

51

Як розділяються електроустановки по умовам електробезпеки?

А) На електроустановки напругою до 1000 В.

Б) На електроустановки спеціального призначення.

В) На електроустановки напругою вище 1000 В.

Г) На електроустановки до 1000 В. включно і електроустановки напругою вище 1000 В.

 

Г

52

 

Яка величина напруги вважається безпечною в приміщеннях без підвищеної небезпеки.

А) 36 В

Б) 12 В

В) 42 В

Г) 24 В

 

В

53

Як впливає частота змінного струму на ураження людини.

А) Не впливає.

Б) Небезпека струму з підвищенням частоти збільшується.

В) Чим менша частота струму тим він більш небезпечний.

 

 

Б

54

Причини виробничого травматизму?

А) Організаційні, санітарно-гігієнічні.

Б) Санітарно-гігієнічні, технічні.

В) Технічні, організаційні.

Г) Організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні.

 

 

Г

55

Норми опору заземлюючого пристрою

А) Не більше 10 Ом, якщо потужність трансформатора менше 100 кВт.

Б) Не нормується.

В) Не більше 4 Ом.

Г) Не більше 4 Ом при потужності трансформатора до 100 кВт і 10 Ом, якщо більше.

 

 

Г

56

 

На які групи поділяються запобіжні надписи і плакати?

А) Забороняючі і нагадуючі.

Б) Нагадуючі і дозволяючі.

В) Попереджуючі.

Г) Попереджуючі, забороняючі, дозволяючі і нагадуючі.

 

 

Г

57

Призначення захисного заземлення. Для захисту від:

А) Короткого замикання.

Б) Ураження електричним струмом.

В) Шагової напруги.

 

Б

58

Що повинно бути нанесено на електродвигунах і приводимих ними в рух механізмах?

А) Знаки безпеки.

Б) Стрілка, яка вказує напрям обертання електродвигуна.

В) Стрілки, які вказують напрям обертання двигуна і приводного механізму.

 

В

59

Який захист повинна мати електричні машини, електрообладнання?

А) Від ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом.

Б) Від короткого замикання.

В) Від струмів короткого замикання, від поступового перевантаження, само запуску, пониження напруги, від ураження електричним струмом.

Г) Від аварійних режимів.

 

В

60

Які електроустановки не заземлюють?

А) Електроустановки змінного струму напругою до 42 В.

Б) Електроустановки напругою до 220В змінного струму і 110В постійного.

В) В усіх випадках у приміщеннях без підвищеної небезпеки.

Г) Електроустановки напругою до 42В змінного струму і до 110В постійного струму, за винятком оговорених в правилах

 

Г

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ

 

 1. –  Б                                  21.  –  Г                       41. – Б
 2. –  Г                                  22.  –  Г                       42. – В
 3. –  Б                                  23.  –  В                       43. – Б
 4. –  Б                                  24.  –  В                       44. – Г
 5. –  Г                                  25.  –  Г                       45. –  Б
 6. –  В                                  26.  –  Г                       46. – А
 7. –  Г                                  27.  –  Г                       47. –  В
 8. –  А                                  28.  –  Б                       48. – А
 9. –  Г                                  29.  –   Б                       49. – В
 10. –  А                                  30.  –   Б                      50. – Б
 11. –  Г                                   31.  –  А                      51. – Г
 12. –  Б                                   32.  –   В                     52. – В
 13. –  Г                                   33.  –   Б                     53. – Б
 14. –  Г                                   34.  –   В                     54. – Г
 15. –  В                                   35.  –   Б                     55. – Г
 16. –  В                                   36.  –   В                     56. – Г
 17. –  Б                                   37.  –   В                     57. – Б
 18. –  Г                                   38.  –   Г                      58. – В
 19. –  В                                   39.  –   Г                      59. – В
 20. –   Г                                  40.  –    Б                     60. – Г

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Мета тестування……………………………………………………………….3

Тести……………………………………………………………………………..4

Відповіді…………………………………………………………………………20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ПРИМІТОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЦПО

герб НЦПО.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нікополь

2013

1

 

doc
Додано
17 вересня
Переглядів
177
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку