Тести на встановлення відповідності Молекулярна фізика

Про матеріал
Запропоновані тестові завдання на встановлення відповідності можуть бути використані як для поточної перевірки знань учнів, так і для тематичного контролю знань. Задачі й завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії. Це дає додаткову можливість брати до уваги здібності учнів, їх нахили й більш об’єктивно оцінювати знання та уміння. Завдання складені з декількох /найчастіше чотирьох/ однорідних запитань, розміщених в колонку - в лівій частині картки чи аркуша, справа від яких подано в колонці (але розміщено в іншому порядку) правильні відповіді на ці запитання. Учневі може бути запропоновано знайти відповіді на кожне із запитань, тобто виявити відповідність між двома групами понять, фактів, означень, явищ тощо та їх властивостями, позначеннями на малюнках і т.д. Пропоновані завдання можуть бути використані для організації самостійної роботи учнів в класі в режимі самоконтролю, а також з метою закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, як домашні контрольні роботи. Кількість і порядок завдань для окремої контрольної роботи чи тестової перевірки визначається учителем.
Перегляд файлу

 

 

Тести на встановлення відповідності.

Тема Молекулярна фізика 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

 

№1

І. Що таке моль речовини ?

ІІ. Що таке відносна молекулярна маса ?           

ІІІ. Що таке кількість речовини?            

  ІУ. Що таке молярна маса?                                                          

1. …маса речовини взята в кількості одного моля.

2. …кількість речовини в якій міститься  стільки ж молекул або атомів, скільки атомів міститься у вуглеці масою0,0012 кг

3. … відношення маси речовини до  її молярної маси                                                                                        4.  … відношення маси молекули даної речовини до 1/12 маси атома вуглецю

№2

І. Вказати формулу відносної молекулярної маси.       

 ІІ. Вказати формулу молярної маси  

 ІІІ. Вказати формулу кількості речовини

ІУ. Вказати формулу, за якою визначають кількість молекул                                                                                    

 1.

2.

3.

4.

№3

Обчислити відносну атомну масу:

І. чадного газу   СО 

ІІ. Водяної пари H2O

ІІІ. Метану    СН4

ІУ. Сірчистого газу  S O2                                                                                                                                                                                                                                                         

1. 18

2. 64

3. 28

4/ 16

№4

Знайти кількість молекул

І.   в 4 г водяної пари

ІІ.  в 5 г вуглекислого газу     

ІІІ.  в 2 г сірчистого газу SO4          

 ІУ.  в 15 г метану СН4                                                                                                                                                                                                           

1. 5,6 х 1023

2. 1,9 х 1022

3. 7 х 10 22

4.  1,3 х 1023

 

№5

І. Чому аромат квітів ми відчуваємо на віддалі ? 

ІІ. Чому легко розтягується гумовий шнур і  майже не  розтягується  стальний прут?

ІІІ. Чому штукатурка відпадає, якщо між цегляною стіною і шаром штукатурки   проникає дощова вода? 

 ІУ. Чому скляну пробку інколи важко  вийняти з скляного флакону?                                                                                                                                                        

1. Проявляються сили міжмолекулярного зчеплення

2. Має місце явище дифузії

3. Сили міжмолекулярного   

зчеплення  не однакові в  різних речовинах

4. Сили міжмолекулярного зчеплення зменшуються

№6

Пояснити  на основі молекулярно-кінетичної теорії:

І.Неможливість нескінченного стиснення  тіл     

ІІ. Розширення тіл при  нагріванні

ІІІ. Розчинення солі у воді

ІУ. Збереження форми твердими тілами                        

 

 

 

 

                                                      

1.Зростає середня                                                                                      відстань між молекулами

2. Наявність сил відштовхування   між молекулами

3. Має місце явище дифузії                                                                                

4.Наявність значних сил молекулярного притягання                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7

І. Чому при стисканні тверде тіло  чинить             великий опір прикладеним  до нього силам;при розриванні воно  також чинить  опір?                       

ІІ. Чому при нагріванні тіл об’єм збільшується,   

а при охолодженні зменшуються  ?                           

ІІІ. Чому грудочка цукру, опущена в гарячу         

 воду швидко розчиняється ?                                      

ІУ. Чому при змішуванні води і спирту   (приблизно  в рівних об’ємах)  загальний об’єм суміші буде менший?                                             

1. збільшуються проміжки між молекулами і  швидкість руху молекул

2. Змінюються проміжки між молекулами при зміні температури

3.Між молекулами і атомами існують сили притягання  і відштовхування

4. Дослід підтверджує між що молекулами і атомами є проміжки                                                                                                                                                                                                                                                                        

№8

Вказати формулу

І. зв’язку між середньою кінетичною енергією    

поступального руху молекул і температурою

ІІ. Рівняння кінетичної теорії газів                         

ІІІ. Середньої квадратичної швидкості руху

 молекул                                                                    

ІУ. залежності тиску від концентрації молекул     

 

1. …=

2. …=

3.  …=

4. ….=

№9

Перетворити

І. -230 С в градуси Кельвіна                                      

ІІ. 673 К в градуси Цельсія                                       

ІІІ. 37 0 С в градуси Кельвіна                                    

ІУ. 1153 К в градуси Цельсія                                    

1. …=310

2. …=400

3. …=250

4. …=880

№10

І. При якій температурі перебуває газ, якщо середня кінетична енергія поступального руху молекул на 20 % більша , ніж при 273 К?

ІІ. Знайти середню квадратичну швидкість молекул   азоту при 10000 С

ІІІ. Середня кінетична енергія поступального руху  молекул газу становить 6,21 х 10-23 Дж . Визначити,   яку температуру має цей газ.

ІУ. Середня кінетична енергія поступального руху молекул азоту 1,2 х 10-20 Дж. Азот масою 2,8 кг займає об’єм 2 м3 . Знайти тиск який створюють молекули на стінки посудини.

1. 1060

 

2. 3

 

3. 240800

 

4. 327,6

№11

І. При якій температурі середня квадратична                              

швидкість молекул азоту дорівнює 830 м/с

ІІ. Визначити середню кінетичну енергію молекули одноатомного газу  при температурі 290 К і під  тиском 0,8 мПа

ІІІ. Яка температура відповідає середній квадратичній швидкості молекул вуглекислого газу v= 720 м/с                      

ІУ. Знайти тиск газу , при якому 1 м3 газу містить 2,4 х1026 молекул, температура газу 60 0 С                     

1. 6 х10-21

 

2. 1,1 х106

 

3. 71

 

4. 774

№12

І. Чому з підвищенням температури зростає        

 інтенсивність броунівського руху?                        

ІІ. Чому паперові аркуші злипаються , якщо   їх змочити водою?                                                

ІІІ. Чим пояснюється «зварювання» двохнакладених один на одного  кусків залізі, нагрітих до білого кольору, при ударі молотом                   

ІУ. Холодні металеві деталі під великим тиском «зварюються», утворюючи одне ціле. Поясніть це явище.

1. Із зменшенням відстані між молекулами зростають сили міжмолекулярного  зчеплення

 

2. Проявляється явище дифузії

 

3. Зростає швидкість руху молекул

№13

І. Яка концентрація газу при тиску 0,2 х105Па     і температурі 360 К?

ІІ. Азот знаходиться при температурі 770 К. Яка буде середня квадратична швидкість його молекул?

ІІІ. Середня кінетична енергія поступального руху  молекул газу  дорівнює 1,6 х10-19 Дж. Обчисліть температуру газу.

ІУ. Скільки молекул повітря міститься в кімнаті   об’ємом 60 м3 при тиску 105 Па і температурі 00С

1. 26 х 103

 

2. 1,5 х 1027

 

3. 4 х 1014

 

4. 7700

Рівняння стану ідеального газу . Газові закони

№1

Вказати формулу:

І. Закону Бойня –Маріотта                                               

 

ІІ. Рівняння Менделєєва –Клапейрона                            

 

ІІІ. Закон Шарля                                                                 

 

ІУ. Закон Гей-Люсака                                                        

1. =

2. =

3.

4.

№2                

                                

Який графік характеризує закон:                                                              

І. Шарля                                                                                             

ІІ(ІУ). Гей-Люсака

ІІІ. Бойня –Маріотта                                                                                    

 

 P            1               3         2

 

                      4

 

 

                         V

 

 

№3

І. Знайти початкову температуру газу, якщо   при ізохорному нагріванні до температури 580 К його тиск збільшився вдвічі.

ІІ. Знайти масу  закису азоту NO2  в балоні об’ємом 6 х10-2 м3   при температурі  70 С і тиску 2,1 х 105  Па.

ІІІ. Знайти температуру аміаку NH3, який   знаходиться під тиском 2,1 х105 Па, якщо об’єм його 0,02 м3 , а маса 0,03 кг.

ІУ. При температурі 7270 С газ займає об’єм 8 л і створює тиск 2 х105 Па.При якому тиску цей газ при температурі -23 0 С буде займати об’єм 60 л.             

1. 2500

 

2. 290

 

3. 0,142

 

4. 286,4

№4

І. При температурі Т і тиску Р об’єм газу V.     Знайти масу газу, якщо густина його при нормальних умовах                       

ІІ. Газ маса якого  m , при температурі Т займає об’єм  V. Знайти його тиск, якщо густина його при нормальних умовах 

ІІІ. Газ має тиск р, об’єм V і температуру. Який об’єм   займає газ при нормальних умовах?

ІУ. У балоні місткістю знаходиться водень, маса  якого  m Знайти температуру водню, якщо його тиск р і густина при нормальних умовах .

1…. = 

2. …=

3. … =

4. …=

№5

І.Балон об’ємом 10 л , тиск газу в якому 2 х 105 Па, з’єднали з балоном 15 л(тиск газу в якому можна знехтувати).Який тиск встановиться в балоні після іх з’єднання? Температура стала.

ІІ. Манометр на балоні з газом, який знаходиться у приміщенні з температурою 270С показує тиск 2,5 х 105Па. На вулиці покази стали рівними 2 х105Па . Яка температура повітря на вулиці?

ІІІ. Газ при температурі 300 К займає об’єм 2,5 х 10-4м3 . Який об’єм займає таж маса газу , якщо температура стала 270 К.

ІУ. Вакуум у трубі Рентгена при температурі 288 К дорівнює 1,2 10 -3Па . Який буде вакуум при температурі 150 0С?

1.2,25 х10-4

 

2. 0,8 х 105

 

3. 1,76 х 10-3

 

4. 240

№6

Стан газу характеризується параметрами р1, V1, Т1. Визначити:

І. Т2 при сталому тиску і об’ємі V2                                               

ІІ. р2 при сталому об’ємі  і температурі Т2                                                       

ІІІ. V2 при сталому тиску і температурі Т2                                             

ІУ. Т2 при сталому об’ємі і тиску  р2                                                  

1…=

2….=

3. …=

4. …=  

 

№7

З формули рівняння Менделєєва –Клапейрона знайти :

І об’єм                                                                                                

ІІ. Тиск                                                                                               

ІІІ. Масу газу                                                                                     

ІУ. молярну масу                                                                               

 

1….=

2. …=

3. …=

4. …=

№8

 

Накреслити графіки ізотермічного процесу в  координатних осях :                                                   

І. рТ                            ІІ.TV

Накреслити графіки ізобарного  процесу в                                                        

 координатних осях                                                                      

ІІІ. рТ                            ІУ.TV                              

 

1. р                                                2.  V           

 

 

 

 

                                Т                                                    Т

 

3. р                                                4. Т

 

 

 

 

 

                                Т                                              V

№9

І. Знайти масу вуглекислого газу в балоні об’ємом 40 л при температурі 288 К і тиску 4,9 МПа.

ІІ. В балоні об’ємом 25,6 л знаходиться 1,04 кг  азоту при тиску 3,55МПа. Знайти температуру газу.

ІІІ. Для збереження вуглекислого газу в балоні об’ємом 4 х10-2м3 при температурі 288 К і тиску 5 МПа.

ІУ.Який об’єм займають 5 г азоту, що знаходиться при температурі 250 К і тиску 1,8 кПа

1. 294

 

2. 0,2

 

3. 3,6

 

4. 3,7

№10

На малюнку подано графік зміни стану ідеального газу в координатах VT. Вказати на графіку:

V                2                І. ізотермічний процес                                  

                                    ІІ. ізобарний процес                                       

                                    ІІІ. Ізохорний процес                                      

       1             3            ІУ. ізотермічний процес

                         

                               Т  

1. 1-3

 

2. 1-2

 

3. 2-3

№11

І. У балоні об’ємом 110 л міститься 8 г водню і 14 г азоту. Знайти тиск суміші на стінки балона, якщо температура суміші 27 0С.

ІІ. Приміщення має об’єм 50 м3.Взимку в ньому температура 00С, а влітку 400С. На скільки відрізняється маса повітря в приміщені влітку і взимку? Молярна маса повітря 29 г/моль.

ІІІ. Газ в посудині перебуває під тиском 200 кПа при температурі 1270С . Знайти тиск в посудині після того,  як половину маси випустили, а температура знизилась на 50 0С.

ІУ. Гази , що виходять з домни в трубу, охолоджуються від 11500С до 2000С. У скільки разів зменшується їх об’єм?

1. 8,2

 

2.8,8 х 104

 

3. 3

 

4 1,02 х 105

№12

 

І. Під яким тиском знаходиться кисень в балоні, якщо при температурі 270С його густина 6,24 кг/м3.

ІІ. Знайти густину кисню при температурі 320 К і тиску   4 х 105 Па

ІІІ. Знайти число молей повітря в кімнаті об’ємом 5х 6 х3 м   при температурі 270С і тиску 105 Па.

ІУ. Знайти масу закису азоту NO2 в балоні ємністю 6 х 10-2 м3 при температурі 70С і тиску 1,2 х 105Па.

1. 0,142

 

2. 3,61 х 103

 

3. 4,48

 

4. 4,9х10 5

 

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря

 

№1.

 

І.Яка пара називається насиченою?                                                                                                      

 

ІІ. Що називається тиском насиченої пари ?      

 

ІІІ. Яка температура називається критичною?   

 

ІУ. При якій умові настає кипіння?                     

 

1. …при якій зникає відмінність фізичних властивостей рідини і насиченої пари

2. … при якій тиск насиченої      пари  в бульбашках урівноважується з тиском у рідині

3. …при якому рідина перебуває  в рівновазі  зі своєю рідиною                                                                                                                                                                            

4. що перебуває в динамічній рівновазі з рідиною 

                                                                                                                                                                   

№2

 

І. Навіщо наколоті дрова складають штабелями?                                                                                             

ІІ. Навіщо овочі і фрукти , призначені для              сушіння  розрізають на тоненькі шматочки?

ІІІ. Чому річки міліють переважно в літній              період, коли стоїть суха і жарка погода?                    

ІУ. Чому розвішана мокра білизна висихає              

 швидше у вітряну погоду?                                                                                     

1. Збільшується поверхня  пароутворення

2. Збільшується швидкість випаровування при підвищенні температури..

3.  Зменшується швидкість випаровування

4. Збільшується швидкість випаровування при  зменшенні зовнішнього тиску

                                                                                                                                                                                  

№3

 

І. Чому після дощу стає холодніше?                      

ІІ. В тепле приміщення заводського цеху внесли з морозі новий верстат і незабаром  його металеві частини вкрилися снігом. Чому?        

ІІІ. Чому в мокрому одязі або взутті легко             застудитися?                                                                

ІУ. Чому вікна взимку замерзають зсередини          

кімнати , а не зовні?                                                     

1. При сильному охолодженні водяна пара відразу  переходить у твердий стан.

2. При випаровуванні вода   поглинає тепло, яке виділяється навколишніми тілами.

№4

І. Стан при якому скільки молекул вилітає з          рідини стільки ж повертається я в рідину за той самий час  називається 

ІІ. Процес, при якому молекули,  що мають велику кінетичну енергію, залишають рідину, називається …                                                

ІІІ. Рідину залишають молекули, які мають          

 найбільшу кінетичну енергію, тому …

ІУ. Процес , при якому молекули пари                  

 повертаються в рідину, називаються…

1. випаровуванням

 

2. температура рідини знижується

 

3. динамічною рівновагою

 

4. конденсацією

№5

За графіком залежності густини рідини і     

 насиченої пари від температури вказати:

І. На якій ділянці густина рідини зменшується

     при підвищенні температури?                                                        

ІІ. На якій ділянці густина насиченої пари                       

     зростає при підвищенні температури?

ІІІ. В якій точці густина насиченої пари                                    

    рівна густині рідини?                                                               

ІУ. В якій точці густина насиченої пари найменша?                

      1

 

 

 

                                        2

 

             3                                         Т

1.  3

2.  3-2

3. 1-2

4. 2

№6

 

І. Яка температура називається критичною?                

 

І. Що таке критичний тиск?                                           

                                                                                               

ІІІ. Що таке критичний об’єм?                                        

                                                                                             

ІУ. Який стан речовини називається критичним?          

 

1. Стан речовини при критичній температурі і критичному тиску

2. … густина рідини дорівнює густині пари                                                                                          

3.  … найбільший тиск насиченої пари даної  речовини                                                                                           

4. найбільший об’єм, який може займати певна маса речовини в рідкому стані                                                                                                                                                                                       

 

№7

 

І. Чи можна підсиленням вогню під каструлею             прискорити варку картоплі коли вода вже кипить?  

ІІ. Чи можна закип’ятити воду в каструлі, яка                плаває всередині іншої з кип’ячою водою?

ІІІ. Чому картопля звариться швидше, якщо в киплячу воду кинути кусок масла?                   

ІУ. Чому в каструлі швидко варці продукти готуються швидше ніж в звичайній?                                  

1. Підвищується тиск і температура

 

2. Температура буде нижче температури кипіння

 

3. Підведення теплоти необхідне тільки для підтримання температури кипіння

                                                                                                

№8

Продовжити твердження:

І. Тиск насиченої пари при даній температурі не   залежить від …

ІІ Тиск насиченої пари при даній температурі    залежить від …

ІІІ. Тиск насиченої пари збільшується при …           

ІУ. При дальшому нагріванні насиченої пари    утворюється…                                                               

1. підвищенні температури

2. перегріта пара

3. хімічного складу пари

4. об’єму

№9

І.Що таке абсолютна вологість?                               

ІІ. Що таке точка роси?                                         

ІІІ. Що таке відносна вологість?                         

ІУ Коли з’являється туман?                              

 

1. температура при якій ненасичена пара стає насиченою

2. відношення абсолютної вологості до тієї кількості пари, яка міститься в стані насичення при даній температурі   

3. кількість пари ,що міститься в1 м3 повітря                                                                                                                                                                      4.якщо температура стане  нижче  точки роси                                                                                   

                                                                                                                                                               

№10

І.  У 4 м3 повітря при температурі 160С міститься   40 г водяної пари. Визначити відносну вологість повітря.                                                                                                

ІІ. В кімнаті об’ємом 150 м3  при температурі 250С, міститься 2,07 кг водяної пари. Знайти відносну вологість.                                                          

ІІІ. При температурі 300 К вологість повітря   30%. При якій температурі вологість буде 50%?                         

ІУ. Відносна вологість повітря в кімнаті 43%, температура  190С. Яку температуру показує зволожений термометр психрометра?

 

1.  60

 

2. 74

 

3. 279

 

4. 291

№11

І.    В кімнаті об’ємом 200 м3  відносна вологість  повітря при 200С дорівнює 70%. Знайти   масу водяної пари в повітрі кімнати.                                

ІІ.  Повітря при температурі 303 К має точку роси при 286 К. Знайти абсолютну і відносну                                     

ІІІ. На морі при температурі повітря 25 0С відносна вологість 95%. При якій температурі повітря  можна чекати появу туману?

ІУ. Температура повітря 16 0С , точка роси  60С. Яка абсолютна і відносна вологість повітря?

 

1. 37,6

 

2.   24

 

3. 52

 

4.  2, 422

№12

    

І. Температура повітря в ввечері 180С, відносна                               вологість 65%. Вночі температура знизилась до 4 0С.Чи випаде роса в цьому випадку?

ІІ. Ввечері при температурі повітря 290С відносна  вологість 60%. Чи випаде роса вночі.ю якщо температура грунту знизилась до 150С.

ІІІ. На морі при температурі повітря 250С відносна вологість 95%. При якій температурі повітря можна чекати появу туману.

ІУ. Ввечері при температурі 20С відносна вологість повітря 60%. Чи випаде вночі іній, якщо температура  знизиться до -30С

 

1. 24

 

2. Випаде

 

3. Не випаде

 

4. 3,6 х 10-3

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування капілярність.

№1

 

 

І. Дати визначення сили поверхневого натягу  .            

                                                                                

ІІ(ІУ). Від чого залежить сила поверхневого   натягу ?

                                                                                

ІІІ. Що таке коефіцієнт поверхневого                

      натягу?                                                             

 

1.Сила поверхневого натягу,                                                                        яка діє на  лінії, що обмежує яку-небудь одиницю довжини                                                            

2. Сила, що викликає скорочення   частину вільної поверхні рідини площі вільної поверхні рідини, діє по дотичній до цієї поверхні площини і обумовлена взаємодією молекул рідини   

 3. Сила пропорційна довжині замкнутого контура, що обмежує частину вільної поверхні рідини і залежить від роду рідини та від середовища , що міститься над поверхнею рідини                                                                                                                                               

№2

Яким явищем пояснюється:                                                         

І. Чому пір’я водоплавної птиці вкритий шаром жиру?             

ІІ. Чому важко витерти  руки мокрою шерстяною тканиною?   

ІІІ. Чому виоране поле після дощу боронують?

ІУ. Чому очищають місце паяння від жиру, бруду і окислів?    

 

1. капілярністю

 

2. змочуванням

 

3. незмочування

№3

І. На яку висоту підніметься вода в капілярі діаметром 1мкм?      

ІІ. Вода по фітілю піднімається на висоту 80 мм. На яку висоту по тому ж фітілю підніметься спирт?                                    

ІІІ. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу води, якщо в капілярі діаметром 1 мм вона підніметься на висоту32,6 мм?        

ІУ.В капілярній трубці, діаметром0,6 мм рідина піднялася на висоту 4,25 см. Коефіцієнт поверхневого натягу0,071 Н/м          

 

1.1,13 х103

 

2. 80 х10-3

 

3. 30

 

4. 0,029

№4

Вкажіть формулу:

І. Висоти піднімання рідини в капілярі.                                        

ІІ. Коефіцієнт поверхневого натягу , визначеного методом  відриву капель                                                                                 

ІІІ. Коефіцієнт поверхневого натягу, який вимірюється роботою молекулярних сил                                                             

ІУ. Коефіцієнт поверхневого натягу, вираженого через силу поверхневого натягу                                                               

 

1.

2.

3.

4.

 

№5

 

Вказати, яка рідина змочуючи, яка незмочуюча

 І                                        ІІІ                                                  

 

                                                                                                               

 

 

ІІ.                                         ІУ                                               

 

                                                                                                                                              

                                          

 

 

 

1. незмочуюча

 

2. змочуюча

№6

 

І. На яку висоту підніметься вода у змочувальній                  

нею капілярній трубці радіусом 1,5 мкм?

ІІ. В трубці діаметром 0,5 мм  гас піднявся на 2,5 см. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу гасу .

ІІІ. Гас піднявся по капілярній трубці на 20 мм.  Знайти радіус трубки.

ІУ. У капілярі радіусом 0,1 мм спирт піднявся на  висоту 56 мм. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу спирту? 

 

1. 0,310 х 10-3

 

2. 2,19 х10-2

 

3. 2,45 х 10-2

 

4. 1 х 10-2

 

№7

 

Яким явищем пояснюється :

І. Розпилення дрібних капель води в запилених             

 приміщеннях?

ІІ. Кульова форма маленьких краплин роси на                

 листках деяких рослин?

ІІІ. Підживлення рослин розбризкуванням розчину  добрив так, щоб він потратив на листя?

ІУ. Розпливання чорнила на папері поганої якості?      

1. капілярністю

 

2. незмочуванням

 

3. змочуванням

 

4. відсутністю капілярів

№8

 

У яких рідин і який утворився меніск у трубках, зображених на малюнках:

 

І                              ІІ.                                       

                                                                           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 ІІІ.                                  ІУ.      

 

 

 

 

 

 

1. у незмочуючої-опуклий

 

2. у змочуючої -вгнутий

№9

І. Коли рідина проявляє пружні властивості?      

ІІ. Коли проявляється текучість рідини?                

ІІІ. Коли проявляється крихкість рідини?               

ІУ.Що таке кавітація?                                                  

                                                                                

1. Час дії на  рідину великі

2.Час дії на рідину малий

3. Порожнини в середині рідини з великою силою закриваються

4. короткочасна дія сили на струмінь рідини                                                                                                                                                                          

№10

 

І. Коефіцієнт поверхневого натягу гасу 0,024 Н/м. Яку роботу здійснюють сили поверхневого натягу, якщо площа поверхневого шару гасу зменшиться на 50 см2.

ІІ. При збільшенні площі поверхні гліцерину на 50 см2 виконана робота 2,95 х 10-4  Дж. Знайти коефіцієнт поверхневого натягу гліцерину.

ІІІ. Коефіцієнт поверхневого натягу олова   5,26 х 105Н/м. Знайти силу поверхневого натягу олова, яка діє на периметр шару довжиною 50 см.

ІУ. Рамка , що охоплює поверхню в 40 см2, затягнута мильною плівкою. На скільки зменшиться енергія плівки при скороченні її поверхні вдвічі?

 

1. 5,9 х10-2

 

2. 2,63 х103

 

3. 1,6 х 10-4

 

4. 1,2 х10-4

№11

 

Закінчити твердження:

І. Якщо крайовий кут гострий, то рідина…                             

ІІ. Якщо крайовий кут тупий, то рідина…                                

ІІІ. Якщо сили притягання між молекулами

рідини менші, ніж між молекулами рідини і твердоготіла, то рідина…

ІУ. Якщо сили притягання між молекулами

рідини більші, ніж між молекулами рідини і твердого тіла, то рідина…

 

1. змочуючи

 

2. незмочуюча

№12

 

І.(ІІІ.) В лабораторній роботі по визначенню коефіцієнта поверхневого натягу користувалися бюреткою з діаметром 1,8 ммю Знайти коефіцієнт поверхневого натягу води, якщо маса 100 крапаль дорівнює4,2 г.

ІІ.(ІУ.)З піпетки діаметром 1,2 мм накапали мензурку 532 краплі касторового масла, що склало об’єм 7 см3.Знайти коефіцієнт поверхневого натягу касторового масла

 

 

 

Будова і властивості твердих тіл

№1

І.Яка особливість кристалів?                        

ІІ.Яка особливість аморфних тіл?                

ІІІ. Що таке ізотропні тіла?                       

ІУ. Що таке анізотропні тіла?                      

 

1. фізичні властивості однакові в усіх напрямах

2. атоми і молекули займають впорядковані положення в просторі                                                                    

3. фізичні властивості різні в різних напрямках                                                                             

4. атоми і молекули не мають точного порядку

                                                                            

№2

Вказати які тіла кристалічні, які аморфні:

І. Алмаз                                                                       

 ІІ. Смола

 ІІІ. Кухонна сіль                                                        

 ІУ. Алюміній

1.Кристалічні

 

2. Аморфні

№3

Які деформації зазнають:

І.Свердла                                                                      

ІІ. Заклепки                                                                  

ІІІ. Стіни будинку                                                        

 ІУ. Трос підйомного крану                                        

 

1. зсуву

2. стиску

3. розтягу

4. кручення

№4

І. Що називають текучістю?                                 

                                                                                    

ІІ. Що називають границею пружності?           

                                                                                    

ІІІ. Що називають границею пропорційності?    

                                                                                     

ІУ. Що називають границею міцності?                

1.видовження зростає без збільшення навантаження 

 2. …коли напруга досягне максимального значення

3. коли не виникають помітні залишкові деформації

4. коли не справджується закон Гука

 

 

№5

 

Вказати на діаграмі розтягу:

     І.область, в якій  виконується закон Гука                     

     ІІ.в якій деформація є пластичною                                

Яка точка діаграми розтягу відповідає :                       

      ІІІ. границі пружності                                                    

      ІУ. границі міцності

                                                          5

 

 

                   2         3                  4

               1

        0                                                         

1.2

 

2.5

 

3.0-1

 

4. 2-3

№6

До однорідного стержня, закріпленого одним кінцем, прикладена:

І. сила перпендикулярно до осі

                                                                        

                                                                                               

                                                                          F

 

ІІ. сила вздовж горизонтальної осі                                                                        

                                                                      F                                                       

 

 

                                                                                                  

 

ІІІ. пара сил                                            F                                                              

 

 

                                                                 F                            

 

ІУ. сила вздовж горизонтальної осі                                                                 

        

 

                                                            F

                                                                       

Яка деформація при  цьому виникає?  

 

1.Стиск

 

2. Розтяг

 

3. Згин

 

4. Кручення

 

№7

 

І. Знайти переріз стальної дротини довжиною 4,2 м, щоб під дією сили 10 кН, її абсолютне видовження  було 0,6 см?. Модуль Юнга 220 ГПа                                                   

ІІ. Металевий стержень довжиною 7 м, площею перерізу 50 мм2 ,при розтягу силою 1 КН видовжився   на 0,2 см. Знайти модуль Юнга.

ІІІ. Чому дорівнює видовження мідної дротини                              довжиною 50 м.площею поперечного перерізу 20 мм2 при навантаженні 600 кН.

ІУ. Яку силу треба прикласти до латунного дроту  довжиною 3 м і площею перерізу 1,5 мм2 для видовження його на 1,5 мм? Модуль Юнгпа 0,9 х 1011 Н/м

1. 7 х1010

 

2. 1,15 х 10-2

 

3. 0,318 х 10-4

 

4. 45 

№8

 

І. Мідна дротина перерізом 2 мм2 розірвалася під дією   вантажу 440 Н. Яка межа міцності  міді?

ІІ. Під дією сили 100 Н дротина довжиною 5 м, перерізом 2,5 мм2 видовжилася на 1 мм. Знайти модуль Юнга

ІІІ. Дріт довжиною 10 м, площею перерізу 0,75 мм2    при розтягуванні силою 100 Н подовшав на  10 мм. Який модуль Юнга?                                                                           

ІУ. Знайти видовження стального дроту довжиною 40 м і діаметром 2 мм2, якщо на нього підвісили тіло  масою 70 кг?

1. 0,04

 

2. 2 х1011

 

3. 2,2 х108

 

4. 1,3 х 1011

№9

 

І. Плуг зчеплений з трактором стальною тягою. Допустима  напруга матеріалу тяги 20 ГПа. Який має бути переріз тяги, опір грунтові плуга 1,6 х105 Н?

ІІ. Знайти відносне скорочення при стискуванні бетону, якщо механічна напруга 8 х106 Па. Модуль Юнга  бетону 40 ГПа

ІІІ. При розтягуванні мідного дроту, площа перерізу якого 1,5 мм2 , залишкова деформація спостерігалась при навантаженні 45 Н. Яка границя пружності дроту?     

ІУ. Яким повинен бути діаметр стержня крюка підйомного крану, щоб при підніманні вантажу в 25 кН напруга не перевищувала 6 х107 Па?

 

1. 2 х10-4

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ.

Запропоновані  тестові завдання на встановлення відповідності можуть бути використані як для  поточної перевірки знань учнів, так і для тематичного контролю знань. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії. Це дає додаткову можливість  брати до уваги здібності учнів, їх нахили і більш об’єктивно оцінювати знання і уміння.

          Завдання складені з декількох /найчастіше чотирьох/ однорідних запитань, розміщених в колонку - в лівій час­тині картки чи аркуша, справа від яких подано в колонці  (але розміщено в іншому порядку) правильні відповіді на ці запитання.

       Учневі може бути запропоновано знайти  відповіді на кожне із запитань, тобто виявити відповідність між двома групами понять, фактів, означень, явищ тощо та їх властивостями, позначеннями на малюнках і т.д.

     Пропоновані завдання можуть бути використані для організації самостійної роботи учнів в класі в режимі самоконтролю, а також з метою закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, як домашні контрольні роботи. Кількість і порядок завдань для окремої контрольної роботи чи тестової перевірки визначається  учителем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи термодинаміки

 

№1

Вказати формулу:

І. Внутрішньої енергії                                                             

ІІ Кількості теплоти, одержаної тілом при нагріванні       

ІІІ. Кількість теплоти, одержаної при згоранні палива        

ІУ. Роботи термодинамічного процесу                                   

 

1=qm

2.=RT

3.=pV

4. = cm

№2

Якими одиницями вимірюють:

І. Питому теплоємність                                                         

ІІ. Внутрішню енергію                                                          

ІІІ. Питому теплоту згорання палива                                   

ІУ. Роботу

 

1. Дж

 

2.Дж/кг

 

3. Дж/кг К

№3

Вказати формулу:

І. першого начала термодинаміки                                                    

ІІ. першого начала термодинаміки при ізотермічному процесі    

ІІІ. Першого начала термодинаміки при ізобарному процесі       

ІУ. першого начала термодинаміки при ізохорному процесі        

 

1.Q=U

 

2.Q=A

 

3.Q=U+A

 

4.A=- U

№4

 

І. Молот масою 4 кг падає з висоти 1 м на стальну болванку масою 2 кг. На скільки нагріється болванка, якщо 50%     потенціальної енергії перейшло в теплоту?

ІІ. До якої температури було нагріте стальне свердло масою     200г, якщо водка масою 1 кг нагрілася до температури 200С? Початкова температура води 100С.                                                     

ІІІ. Молот массою 2т, падаючи на залізну болванку массою 6 кг нагріває її на 3,26  0С при одному ударі. Знайти швидкість    при ударі.

ІУ.На скільки нагріється вода, падаючи з висоти 150 м,якщо 30% енергії води витрачається на її нагрівання? 

 

1. 465

 

2. 3

 

3. 0,2

 

4.

№5

 

І. Визначити збільшення внутрішньої енергії 2 кг водню при підвищенні температури його на 10 градусів.                          

ІІ. В циліндрі нагрівають 1,4 кг азоту від 20 до 2000С. Яку роботу здійснює газ?                                                                    

ІІІ.У циліндрі під поршнем є вуглекислий газ масою 0,2 кг. Газ нагрівається на 88 градусів. Яку роботу виконує газ?                

ІУ. Знайти зміну внутрішньої енергії кисню при нагріванні його на 1000С. Маса кисню 32 г.                                                          

 

1. 75000

 

2. 3,3

 

3. 200000

 

4. 3324

№6

 

І. Машинне масло масою 6 кг при температурі 300К опущена стальна деталь масою 0,2 кг при температурі 880 К. Яка температура встановилася після теплообміну?                          

ІІ. Знайти питому теплоємність металу, якщо деталь, виготовлена з нього, масою 0,702 кг, опущена в воду масою 2 кг при температурі 300К, охолодилася від 580 до 320 К. 

ІІІ. Знайти початкову температуру олова масою 0,6 кг, якщо при опусканні його в воду мачою 3 кг при 3000 К воно нагрілося на 2 К.                                                                           

ІУ. При закалюванні стальної деталі масою 10 кг її нагріли до 1140 К і опустили в машинне масло, температура якого підвищилася від 3000 до 340 К.  Знайти масу машинного масла.

 

1. 43,8

 

2. 470

 

3. 304

 

4.920

№7

 

І. В печі, к.к.д. якої 60 % потрібно розплавити 28 т заліза з початковою температурою 230С. Скільки треба спалити камяного вугілля марки А-11?

ІІ.Скільки сірого чавуну з початковою температурою 00Сможна розплавити у вагранці, спалюючи 0,6 т кам’яного вугілля марки А-11, якщо к.к.д. вагранки 50%?

ІІІ Яка встановитьсяся температурат, якщо 0,15 кг рідкого олова з температурою 505 К вилили в0, 3 кг води при температурі 12 0С?

ІУ. Скільки міді можна розплавити в плавильниій печі з к.к.д. 40%, спалюючи 2,2 т камяного вугілля , початкова температура міді 289 К?

 

 

 

 

№8

 

 

Перехід з газу із стану М в стан N різними способами 1,2,3,4.                                                                                                                   

І. Як слід розташувати номери способів по                                   

 мірі  зменшення виконуваної роботи?                                                   

ІІ. Як слід розташувати номери способів по                                          

 мірі   збільшення виконуваної роботи?                                        

ІІІ. При якому способі робота має максимальне  значення ?

ІУ. При якому способі робота має мінімальне                                         

 значення ?

1. 1                  Р М                     1

2. 1-2-2-4

3. 4-3-2-1                        2 

4. 4                          3

                                             

                                       

                            4                    N

                                                                V

                         

№9

 

За графіком якісно оцінити зміну внутрішньої енергії на кожній ділянці графіка та виконану  при цьому роботу?

І. 1-2    Р                                                                     

ІІ.2-3               2                3                                              

  ІІІ. 3-4                                                                         

ІУ. 4-1                                                                         

                  

                     1                                        4

 

                                                                  V

1. U –зменшується, А – min

2. U- збільшується А- max

3. U- збільшується А =0

4.  U=0, А- max

№10

 

Дано графік залежності температури льоду і води від  часу нагрівання. Який процес виражають відрізки графіка?

І. АВ            t 0С                               D                     F              

ІІ ВС                                                                                             

ІІІ.СД                                                                                     ІУ.ДF                                                                                                                                                                  

              0

                              В         С                                t (c)                    

 

             А

 

1. Нагрівання води

2.плавлення льоду

3. кипіння води

4. нагрівання льоду

 

№11

 

   І.Ідеальний тепловий двигун дістає від нагрівника щосекунди 7200 кДж теплоти і віддає холодильнику   6400 кДж. Знайти ККД двигуна.

ІІ.Знайти ККД. Ідеальної парової машини, коли пара надходить у турбіну маючи температуру 4800С ,а залишає її при температурі 300С.                                                     

ІІІ.В ідеальному тепловому двигуні абсолютна температура нагрівника у 3 рази вища ніж                                    температура холодильника. Нагрівник передав газу 40 кДж теплоти. Яку роботу виконав газ?

ІУ. Температура нагрівника 1500С, а температура холодильника  200С.Від нагрівника взяли 10кДж тепла. Яку роботу виконала теплова машина, якщо вона ідеальна.?

 

1. 3,1 х10

 

2. 11

 

3. 27 х10

 

4. 60

№12

 

І. При ізобарному розширенні 20гводню, його об’єм збільшився у 2 рази. Початкова температура газу300К.Знайти роботу розширення газу, зміну внутрішньої енергії і кількість теплоти, переданої цьому газу.

ІІ. Чотири молі вуглекислого газу нагріті при постійному   тиску на 1000С.Знайти роботу розширення , зміну внутрішньої енергії газу і кількість теплоти переданої газу.

ІІІ. Двохатомному газу надано 14 кДж теплоти. При цьому газ розширився при сталому тиску. Знайти роботу розширення газу і зміну внутрішньої енергії.

ІУ. При ізобарному розширенні одноатомного газу виконана робота на збільшення його об’єму 50 кДж. Знайти збільшення внутрішньої енергії газу і кількість теплоти, наданої газу

1.  3324;9972

 

2. 75000;125000

 

3. 24930;62325

 

4. 4000;10000

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Фізика (академічний рівень) 10 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я.)
Додано
3 січня
Переглядів
1229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку