9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Тестові контрольні роботи з фізики 7 кл (нова програма)

Про матеріал
Тестові завдання у 4 варіантах, що відповідають вимогам програми з фізики для 7 кл.
Перегляд файлу

                                   Тематична контрольна робота №1                                   7 кл

«Фізика як природнича наука»

Варіант 1

 1. Що із вказаного є фізичним тілом?

           А) гума, олія, автомобіль, стіл, ручка                Б) гума, автомобіль, стіл, ручка, вода

           В) автомобіль, стіл, ручка, цвях                         Г) дощ, гума, стіл, пісок, ручка             

 

 1. Час позначають літерою … та вимірюють в …

А) t, c                      Б) m, год                    B) T, c                    Г) т,  хв.

 

 1. Лінійні розміри предмета вимірюють…

А) термометром        Б) мензуркою        В) мірною стрічкою         Г) годинником

 

 1. Пливе човен – це явище …

А) звукове                  Б) світлове                  В) магнітне                  Г) механічне

 

 1. Дослідження фізичного явища за допомогою приладів за наперед продуманим планом з метою глибокого вивчення цього явища називають

А) гіпотезою       Б) спостереженням       В) вимірюванням       Г) експериментом

 

 1. Переведіть об’єм V= 1,5 м3 =…дм3 =…см3

 

 1. За допомогою чого встановлено, що живу рибу важко втримати руками?

А) спостережень          Б) дослідів          В) гіпотез          Г) вимірювань

 

 1. При зниженні температури тіла

     А) збільшується швидкість руху молекул              Б) зменшується відстань між молекулами

           В) зменшується сила взаємодії між молекулами;  Г) збільшується відстань між молекулами

C:\Users\User\Downloads\img20.jpg

 1. Визначити ціну поділки шкали лінійки (записати її в мм/под). Вказати межі вимірювання лінійки.

 

 1. Сонце зійшло о 7год 32хв 46с, а зайшло о18год 02хв 33с. Скільки тривав день?

 

 1. Яке твердження є істинним?

А) під час спостережень завжди виконують вимірювання

Б) експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого

В) під час експериментів ніколи не виконують вимірювань

Г) результати експериментів є критерієм істинності гіпотез

image18 

 1. Обчислити площу фігури на яку накладена палетка,

якщо сторона  квадрата палетки 2 см (див мал.)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        2см                          

                                   Тематична контрольна робота №1                                   7 кл

«Фізика як природнича наука»

Варіант 2

 1.  Що належить до поняття «речовина»?

            А) кулька, мідь, залізо, дерево, мензурка          Б) земля, рослина, тварина, завод, вітер

            В) глина, вода, мідь, кисень, крейда                  Г) рейка, пісок, тиша, довжина, олія

 

 1. Температуру позначають літерою … та вимірюють в …

А) t, 0С                      Б) m, К                   B) T, с                    Г) т,  0С

 

 1. Об’єм тіла неправильної форми вимірюють

А) мензуркою          Б мірною стрічкою          В) термометром          Г) годинником

 

 1. Співає півень – це явище

А) механічне          Б) звукове          В) теплове          Г) світлове

 

 1. Зміни, що відбуваються в природі називають

А) кругообігом      Б) спостереженнями     В) фізичними явищами     Г) катаклізмами

 

 1. Запишіть масу у відповідних одиницях m= 1т 30кг =…ц =…кг

 

 1. За допомогою чого встановлено,що небо світліше, ніж його зображення у воді?

А) спостережень          Б) дослідів          В) гіпотез          Г) вимірювань

 

 1. При збільшенні температури тіла

А) збільшується швидкість руху молекул     Б) зменшується відстань між молекулами

В) збільшується сила взаємодії молекул       Г) зменшується швидкість руху молекул

C:\Users\User\Downloads\45.jpg                                                                                                      

 1. Визначити за малюнком 1 ціну поділки шкали мензурки та

вказати рівень рідини в ній.

 

 1. Сонце зійшло о 7год 32хв 46с, а зайшло о18год 02хв 33с.  

     Скільки  часу тривала ніч?

 

 

 1. Унаслідок явища дифузії

А) тане лід                                          Б) кисень потрапляє у воду

В) рідина збирається у краплі          Г) зменшуються розміри тіла при охолодженні

 

 

 1. http://images.myshared.ru/17/1096693/slide_6.jpgНа малюнку 2 зображено металевий прямокутний брусок.

Визначити   до якого штриха підніметься вода                                                                                                            мал.2                                                

у мензурці на малюнку 1, якщо цей брусок занурити в мензурку.

 

 

 

 

 

 

                                   Тематична контрольна робота №1                                   7 кл

«Фізика як природнича наука»

Варіант 3

 1. Що із вказаного є фізичним явищем?

А) веселка, вода, лінійка, грім            Б) грім, снігопад, веселка, затемнення

В) блискавка, лід, чайник, стрес         Г) полумя, свято, дошка, день

 

 1. Об’єм  позначають літерою … та вимірюють в …

А) V, м3                 Б) V, cм              B) m, кг               Г) Т,  0С

 

 1. Температуру тіла вимірюють

А) мензуркою          Б) мірною стрічкою          В) термометром          Г) секундоміром

 

 1. Гримить – це явище

А) теплове               Б) електричне               В) звукове               Г) світлове

 

 1. Порівняння фізичної величини з однорідною величиною взятою за одиницю називається

А) спостереженням        Б) експериментом        В) дослідом        Г) вимірюванням

 

 1. Переведіть час у відповідні одиниці  t= 3год 40хв =…хв =…с.

 

 1. За допомогою чого встановлено, що площа поверхні стола становить 2 м2?

А) спостереження             Б) досліду            В) вимірювання             Г) гіпотези

 

 1. При підвищенні температури

А) зменшується швидкість руху молекул         Б) збільшується сила взаємодії молекул

В) збільшується відстань між молекулами       Г) зменшується відстань між молекулами

C:\Users\User\Downloads\stopwatch-icon-37859049.jpg

 1. Визначити ціну поділки шкали секундоміра (на мал) та вказати                час, який він зафіксував.

 

 1. Кахельна плитка має форму квадрата зі стороною 15 см. Скільки плиток потрібно для покриття стіни площею 4,5 м2?

 

 1. Який висновок про будову речовини можна зробити виходячи

з явища дифузії?

А) молекули всіх речовин не рухомі

Б) частинки речовини відштовхуються одна від одної

В) частинки речовини притягуються одна до одної

Г) молекули всіх речовин безперервно рухаються

 

 1. Визначити об’єм однієї кульки, які кинув учень у мензурку з водою. У скільки разів об’єм води відрізняється від об’єму кульок?

 

 

 

 

 

 

                                Тематична контрольна робота №1                                   7 кл

«Фізика як природнича наука»

Варіант 4

 1. До об’єктів макросвіту відносять

А) Сонце, ложка, яблуко, будинок           Б) лінійка, дерево, лавка, книга

В) Місяць, Венера, Земля, Сонце             Г) атом, молекула, електрон, йон

 

 1. Площу  позначають літерою … та вимірюють в …

А) V, м3                 Б) a, cм                   B) S, м2                    Г) Т,  0С

 

 1. Час вимірюють

А) термометром              Б) спідометром             В) терезами             Г) годинником

 

 1. Кипить вода – це явище

А) електричне               Б) звукове               В) теплове               Г) хімічне

 

 1. Значення найменшої поділки шкали вимірювального приладу – це

А) ціна поділки      Б) межа приладу      В) похибка приладу      Г) точність приладу

 

 1. Переведіть довжину у відповідні одиниці L= 0,012км =…м =…см.

 

 1. За допомогою чого встановлено, що навколо планети Марс обертається два супутники?

А) гіпотез             Б) спостережень             В) дослідів             Г) вимірювань

 

 1. При зниженні температури

А) збільшується відстань між молекулами            Б) зменшується швидкість руху молекул

В) зменшується сила взаємодії між молекулами   Г) збільшується швидкість руху молекул

C:\Users\User\Downloads\0026-026-A-1-Sdel-B-25-S-del-C-15-S-del-D-2-S-del-E-4-S-del.jpg

 1. Визначити ціну поділки шкали та покази термометра(див мал).

 

 

 1. Визначити ємність акваріуму, який має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого 0,5 м, ширина 250 мм,

а висота 58 см.

 

 1. Вкажіть, чому тверді тіла не розпадаються на окремі молекули?

А) між молекулами діють сили відштовхування    

Б) молекули безперервно рухаються    

В) між молекулами діють значні сили притягання 

Г) сили притягання і відштовхування однакові

 

 1. Визначити діаметр дроту (див мал.). На якій довжині вкладуться 72 витки цього дроту?

 

 

 

 

                                       Тематична контрольна робота №2                                   7 кл

«Механічний рух»

Варіант 1

1 Пройдений шлях позначають літерою

      А. ι                       Б. υ                        В. v                        Г. S

 

2 Рух, під час якого положення тіла через кожний період    повторюється називають

     А. рівномірним        В. нерівномірним         Б. обертовим        Г. Прямолінійним

 

3 Період коливань обчислюють за формулою

      А. Т= t/N                    Б. Т= N/t                    B. Т= 2πR/n                   Г. Т= ν·t 

 

4 Уявну лінію, яку описує тіло під час свого руху називають

      А. прямою          Б. пройденим шляхом          В. траєкторією          Г. переміщенням   

 

5 Яке з поданих явищ належить до рівномірного руху

        А. політ мухи                               Б. рух Землі навколо Сонця               

        В. зліт птаха                                 Г. рух молекули повітря

 

6 Муха летить із середньою швидкістю 18 км/год.  Який шлях вона подолає за 20 хв?

 

7 За чверть періоду обертаннятіло проходить шлях, що дорівнює

    А. діаметру кола         Б. радіусу кола         В. довжині кола          Г. ¼ довжини кола

 

8 Які частини автомобіля , що рухається перебувають у спокої  відносно землі?

        А. руль                         Б. верхня частина колеса

        В. рама                         Г. нижня частина колеса, що торкається дороги

 

9 Легковий автомобіль за 10 с від початку руху пройшов    відстань 100 м, а потім

   протягом 1 хв рухався зі швидкістю 36 км/год. Яка середня швидкість автомобіля?

 

10 По плоту, що пливе за течією річки, у протилежному  напрямку зі швидкістю течії йде

     людина. Її швидкість  найбільша відносно?

       А. води                  Б. берега                  В. плоту                 Г. швидкість рівна 0

C:\Users\Мiша\Downloads\141655614712006-25.jpeg

11 За графіком швидкості руху автомобіля

     визначити шлях, що подолав автомобіль.

 

 

 

12 Кулька прив´язана до нитки довжиною 20 см, рівномірно обертається по колу, здійснюючи 20 обертів за 16 с. Визначити швидкість руху кульки.

 

 

 

 

 

                                        Тематична контрольна робота №2                                   7 кл

«Механічний рух»

Варіант 2

 

1 Швидкість тіла позначають літерою

      А. υ                         Б. v                         В. Ν                         Г. s

 

2 Час одного оберту називають

     А. частотою                Б. амплітудою                В. періодом                Г. швидкістю

 

3 Частоту обертання тіла обчислюють за формулою

        А. ν = t/N                 Б. ν = 2πR/υ                  В. ν = N/t                   Г. ν = s/ t

 

4 Період коливань пружинного маятника залежить від

    А. частоти         Б. амплітуди         В. довжини пружини         Г. Жорсткості пружини

 

5 Яке з поданих явищ відносять до коливального руху?

       А. стук молотка          Б. гуркіт грому          В. шелест  листя          Г. випаровування

 

6 Період обертання тіла складає 0,5 хв. Яка частота обертання цього тіла?

 

7 Рухаючись по колу матеріальна точка здійснила повний оберт. Модуль переміщення

   точки дорівнює

          А. R                       Б. πR2                       В. R                      Г. 0

 

8 Людина, що сидить у човні, який пливе за течією річки, знаходиться у спокої відносно

     А. човна і дна річки        Б. берега і човна         В. човна і води         Г. води і берега

 

9 По мосту довжиною 0,5 км рухається потяг. Яка швидкість руху потяга, якщо міст він 

   проїхав за1 хв. Довжина потяга 250 м.

 

10 Якщо амплітуда коливань з часом не змінюється, то такі коливання називають

      А. вільними          Б. вимушеними          В. затухаючими          Г. незатухаючими

C:\Users\Мiша\Downloads\71400697.png

11 За графіком шляху, визначити швидкість руху тіла

      на другій ділянці. Скільки часу тіло перебувало

      в спокої?

 

 

 

 

12  Скільки обертів здійснить гвинт гелікоптера на шляху 90 км при швидкості

      руху 180 км/год, якщо частота обертання гвинта 1500 об/хв?

 

 

 

 

 

                                            Тематична контрольна робота №2                                   7 кл

«Механічний рух»

Варіант 3

 

1 Період обертання тіла позначають літерою

        А. t                       Б. Т                        В. ν                        Г. s

 

2 Кількість коливань тіла за одну секунду називається

      А. періодом              Б. амплітудою              В. переміщенням              Г. частотою

 

3 Час при рівномірному прямолінійному русі визначають за формулою

       А. t = s· υ                  Б. Т= s/υ                  В. t = s/υ                    Г. t = υ/ s

 

4 Зміну з часом положення тіла в просторі називають

     А. траекторією       Б. механічним рухом       В. пройденим шляхом       Г. переміщенням

 

5  Переміщення тіла при русі по колу за півперіоду рівне

        А. радіусу               Б. діаметру                В. довжині кола               Г. нулю

 

6 Частота обертання вала токарного станка 3000 об/хв. Знайти період обертання вала.

 

7 Які частини рухомого трактора нерухомі відносно кабіни?

        А. руль та фари       Б. колеса та фари       В. поршні двигуна       Г. двигун та рама

 

8 Колесо радіусом R котиться без просковзування по дорозі. На яку відстань воно

   переміститься, якщо зробить два оберти?

        А. 2R                         В. 2πR                         Б. 4πR                        Г. 4R

 

9 При підйомі на гору лижник пройшов 300 м, рухаючись зі швидкістю 0,8 м/с. З гори він

   спустився за 25 с. Яка середня швидкість лижника на всьому шляху?

 

10 Період коливань пружинного маятника залежить від

      А. маси тіла та жорсткості пружини           Б. маси тіла та довжини пружини     

      В. розмірів маятника                                     Г. від матеріалу пружини та  об’єму тіла

 

http://notatka.at.ua/_pu/15/92957181.png11 На графіку вкажіть швидкості руху велосипедиста

     та автомобіля. Через скільки годин після свого

     виїзду автомобіль наздожене велосипедиста?

 

 

 

 

 

12 Швидкість руху орла 36 м/с. Який шлях він подолає, якщо за 25 с він

     здійснить 125 коливань крилами? 

 

 

 

                                            Тематична контрольна робота №2                                   7 кл

«Механічний рух»

Варіант 4

 

1 Частоту коливань тіла позначають літерами

      А. ν                        Б. Т                         В. f                         Г. n

 

2 Тіло, розмірами якого за даних умов можна знехтувати називають

     А. об’єктом           Б. джерелом          В. матеріальною точкою          Г. тілом відліку

 

3 Основною одиницею швидкості є

      А. км/хв                  Б. км/год                 В. м/с                Г. м/хв

 

4 Напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його

   наступним положенням називають

    А. траекторією руху     Б. пройденим шляхом     В. переміщенням     Г. радіусом

 

5 Тіло здійснило 5 повних коливань, який приблизно шлях пройшло тіло,  якщо амплітуда

    коливань складала 4 см?

      А. 80 см                         Б. 8 см                         В. 32 см                          Г. 4 см

 

6 Швидкість руху ракети 8км/с. Яку відстань подолає ракета за 5хв?

 

7 При обертанні тіла його швидкість напрямлена

       А. по дотичній         Б. до центра кола          В. довільно           Г. по дузі кола

 

8 Які частини велосипеда, що рухається, знаходяться у спокої відносно велосипедиста?

       А. педалі та сідло        Б. сідло та руль        В. рама та колеса        Г. колеса і педалі

 

9 Обчислити період коливань тіла, якщо за 5 хв було зроблено 320 коливань.

 

10 Період коливань математичного маятника залежить від

        А. маси тіла та довжини нитки                Б. довжини нитки

        В.міцності нитки та об’єму тіла              Г.довжини нитки і місцевості

 

11 Середня швидкість автомобіля, що рухається рівномірно і  прямолінійно,

      рівна 60 км/год. Побудуйте графік шляху.  

 

12 Потяг довжиною 200 м, рухається рівномірно і прямолінійно по  мосту  довжина

     якого 1,6 км. Якою є швидкість потяга, якщо він проїжджає міст за 2 хв.  

 

 

 

 

 

 

                                            Тематична контрольна робота №3                                   7 кл

«Взаємодія тіл. Сила»

Варіант 1

 

1. Вагу тіла позначають літерою

     А. F                 Б. m                В. Р                    Г. g

 

2. Силу пружності, що діє на тіло обчислюють за виразом

     А. kx               Б. mg               В. μmg               Г. m/V

 

3. При русі чи спробі викликати рух одного тіла по поверхні іншого виникає сила

     А. пружності          Б. тяжіння          В. тертя          Г. реакції опори

 

4. Мірою взаємодії тіл є

      А. сила               Б. вага               В. маса               Г. швидкість

 

5. Якою може бути рівнодійна двох сил 2 Н і 10 Н, що діють вздовж однієї прямої?

      А. 5 Н                 Б. 20 Н               В. 8 Н               Г. 6 Н

 

6. Маса деталі 540 г, який її об´єм, якщо густина речовини деталі 2700 кг/м3?

 

7. Якої деформації зазнає фундамент будинку?

      А. згин               Б. зсув               В. стиск               Г. кручення

 

8. Прискорення вільного падіння залежить від

      А. маси та розмірів тіла                                               Б. маси тіла та місцевості  

      В. місцевості і висоти над поверхнею планети         Г. ваги і речовини тіла

 

9. На скільки видовжилась риболовна волосінь жорсткість якої 0,5 кН/м під час рівномірного

    піднімання вертикально вгору щуки масою 400 г?

 

10. Установіть відповідність між назвою сили та явищем, яке відбувається завдяки дії цієї сили

       1. сила пружності                                 А. Гепард розганяється під час полювання

       2. сила тертя ковзання                         Б. Літак здійснює політ

       3. сила тертя спокою                            В. Ковзаняр гальмує після фінішу

       4. сила тяжіння                                     Г. Краплі дощу скочуються з даху

                                                                      Д. Випущена стріла набирає швидкість

 

11. Яка густина більша 2,7 г/см3 чи 2500 кг/м3

 

12. Визначити густину припою, що містить 226 г свинцю і 146 г олова (ρсв=11300 кг/м3,

      ρол=7300  кг/м3).     

 

 

 

 

 

 

                                            Тематична контрольна робота №3                                   7 кл

«Взаємодія тіл. Сила»

Варіант 2

 

1. Силу позначають літерою

     А. Р                 Б. m                В. F                  Г. g

 

2. Силу тертя ковзання, що діє на тіло обчислюють за виразом

     А. μmg                Б. mg               В. kx               Г. m/V

 

3. Явище падіння тіл на землю називають

     А. інерцією         Б. тяжінням          В. тертям          Г. інертністю

 

4. Причиною появи тертя є

      А. нерівність поверхонь                           Б. відштовхування молекул         

      В. дія сили тяжіння                                   Г. відносний рух тіл

 

5. На тіло масою 1 кг діє сила тяжіння

      А. 1 Н                 Б. 8,9 Н               В. 9,8 Н               Г. 10 Н

 

6. Яка маса людини, якщо її вага 800 Н?

 

7. Стан невагомості - це

      А. відсутність ваги       Б. відсутність маси       В. відсутність тертя       Г. відсутність тяжіння

 

8. Люстру, яка підвішена до стелі, утримує сила

      А. тертя               Б. пружності               В. тяжіння               Г. притягання  

 

9. Яка жорсткість пружини, якщо при рівномірному підніманні вертикально вгору вантажу

    масою 2 кг, підвішеного до неї, її видовження склало 10 см?

 

10.  Встановіть відповідність сили та точки її прикладання

       1. сила пружності                                 А. Центр маси тіла

       2. вага тіла на підставці                       Б. Точка на опорі під тілом

       3. сила тертя під час руху                    В. Точка на поверхні тіла, що дотикається до поверхні

       4. сила тяжіння                                      Г. Будь –яка точка тіла

                                                                       Д. Частина тіла, яка зазнає деформації

 

11. Переведіть в основні одиниці 430 мкН.

 

12. По столі за допомогою пружини тягнуть брусок масою 400 г. Жорсткість пружини 50 Н/м,

      під час руху пружина розтягнулася на 5 см. Знайти коефіцієнт тертя бруска по столі.

 

 

 

 

 

 

     Тематична контрольна робота №3                                   7 кл

«Взаємодія тіл. Сила»

Варіант 3

 

1. Коефіцієнт тертя ковзання позначають літерою

     А. k                 Б. m                В. μ                  Г. g

 

2. Силу тяжіння обчислюють за виразом

     А. μmg                Б. mg               В. kx               Г. m/V

 

3. Діє на підставку або розтягує підвіс

     А. сила тертя         Б. сила тяжінням          В. сила пружності          Г. вага тіла

 

4. Явище збереження напрямку руху та швидкості тілом називають

      А. інерцією           Б. інертністю           В. тяжінням            Г. деформацією

 

5. Коефіцієнт g на Землі має таке значення

      А. 1,8 Н/кг                 Б. 8,9 Н/кг               В. 9,8 Н/кг               Г. 10 Н/кг

 

6. Яка вага трактора масою 6 т?

 

7. Жорсткість пружини залежить від її

      А. маси та форми      Б. матеріалу та форми      В. довжини та матеріалу     Г. довжини та маси

 

8. Сила тяжіння, що діє на одне і те ж тіло найбільша

      А. на екваторі             Б. на полюсах            В. високо в горах             Г. однакова у всіх місцях  

 

9. Порожній бідон має масу 5 кг і об´єм 20 дм3. Яка маса цього бідона, наповненого олією,

    густина якої 900 кг/м3?

 

10.       

 

 

 

 

 

 

11. Запишіть в основних одиницях 354 мг.

12. За допомогою пружини жорсткістю 60 Н/м по столі тягнуть брусок масою 450 г, коефіцієнт

      тертя ковзання бруска по столі 0,35. Яким буде видовження пружини?

 

 

 

 

     Тематична контрольна робота №3                                   7 кл

«Взаємодія тіл. Сила»

Варіант 4

 

1. Коефіцієнт жорсткості позначають літерою

     А. k                 Б. m                В. μ                  Г. g

 

2. Вагу тіла на нерухомій підставці обчислюють за виразом

     А. μmg                Б. mg               В. kx               Г. m/V

 

3. Сила, яка виникає під час деформації тіла називається силою

     А. тертя         Б. тяжінням          В. пружності          Г. реакції опори

 

4. Мірою інертності тіла є

      А. густина           Б. вага           В. сила            Г. маса

 

5. Рівнодійна двох сил 13 Н і 17 Н, які діють вздовж однієї прямої в протилежних напрямках

    рівна

      А. 30 Н                 Б. 4 Н               В. 17 Н               Г. 15 Н

 

6. Обчисліть силу тяжіння, що діє на деталь масою 3 кг 200 г? 7. Коефіцієнт тертя залежить від

      А. маси тіла та виду поверхні                      Б. площі поверхні тіла та його ваги

      В. виду речовин і стану поверхонь тіл        Г. сили тертя та маси тіл

 

8. Під час деформації виникає сила пружності напрям якої

      А. протилежний напрямку деформації             Б. співпадає з напрямком деформації

      В. не залежить від напрямку деформації          Г. протилежний напрямку сили тяжіння  

 

9. Яка маса віконного скла розміром 300 см на 250 см на 0,8 см, якщо густина скла 2500 кг/м3?

 

10.  Установіть відповідність між рухомим тілом і причиною, що зумовила такий характер руху      

          1. яблуко падає                                                       А. сила тяжіння

          2. автомобіль набирає швидкості                         Б. сила тяжіння, тертя, опору повітря,       

                                                                                                реакції опори

          3. космічний корабель обертається                      В. сила пружності і тяжіння

              навколо Землі                                                     Г. сила тяжіння і опору повітря

          4. лижник рухається вниз                                     Д. сила тяжіння, тертя, тяги, опору повітря,

               схилом гори                                                           реакції опори

 

11. Яка з двох сил більша 0,2 кН чи 150 Н?

 

12. До динамометра підвісили тіло масою 150 г. При цьому пружина розтягнулася на 4 см.

     Яка жорсткість пружини у динамометрі? Яка вага цього тіла?

 

 

 

 

 

 

ТКР №4 «Робота і потужність. Енергія »       7 кл

В – 1

1 Енергію позначають літерою

             А. N                   Б. Е                    В. А                    Г. F

 

2 Потужність механізму обчислюють за формулою

     А. N= Fs               Б. N=А∙t               B. N= F/υ               Г. N= А/t  

 

3 Тіло має потенціальну енергію, якщо воно

       А. рухоме                  В. деформоване чи підняте над Землею    

       Б. нерухоме               Г. знаходиться на поверхні Землі

 

4 Під час падіння тіла змінюється 

      А. потенціальна і кінетична енергії            В. кінетична енергія

      Б. повна енергія                                            Г. потенціальна енергія

 

5 Робота величиною 1Дж, що виконана за 1с, рівна 

       А. 1Дж                    Б. 1Н                    В. 1Па                    Г. 1 Вт

 

6 Яка кінетична енергія снаряда, що має  масу 20 кг і рухається зі швидкістю 500 м/с?

 

7 Човен пливе проти течії річки з постійною швидкістю, у нього 

       А. збільшується Ек                      В. зменшується повна енергія   

       Б. збільшується Ер                       Г. Ек і Ер не змінюються

 

8 Як зміниться кінетична енергія космічного корабля, якщо його швидкість збільшиться

   удвічі, а маса зменшиться в 4 рази?

      А. зменшиться в 2 рази                    В. зменшиться у 4 рази

      Б. збільшиться у 2 рази                    Г. не зміниться

 

9 Вагонетку штовхають із силою 300 Н. Якою є швидкість її  руху, якщо за 20 хв виконано

   роботу 180 кДж?

 

10 На однаковій висоті знаходяться кусок алюмінію і кусок свинцю, що мають однаковий

     об’єм. Яке з тіл має більшу потенціальну енергію? Поясніть чому.

 

11 Поясніть, для чого застосовують рухомий блок?

 

12 Скільки потрібно часу, щоб насос потужністю 50 кВт з  шахти глибиною 200 м

      відкачав 150 м3 води?

 

 

ТКР №4 «Робота і потужність. Енергія »       8 кл

В – 2

1 Роботу позначають літерою

         А. Е                    Б.N                    В.F                    Г. А

 

2 Кінетична енергія тіла рівна

   А. mgh                    Б.2/2                    B. Fs                    Г. А/t

 

3 Прості механізми

     А. дають виграш у силі чи змінюють її              В. збільшують ККД

     Б. дають виграш у роботі                                     Г. збільшують потужність

 

4 При підніманні тіла не змінюється

       А. потенціальна енергія                     В. повна енергія

       Б. кінетична енергія                           Г. потенціальна і кінетична

 

5 Відношення корисної роботи до затраченої називають

         А. потужністю               Б. ККД               В. роботою               Г. енергією

6 Яку потужність розвиває  людина, якщо вона за 5 хв виконує роботу в 21кДж?

 

7 Супутник рухається навколо Землі з сталою швидкістю, у нього

       А. не змінюється Ек і Ер                     В. не змінюється Ер

       Б. збільшується Ек і Ер                       Г. зменшується Ек і Ер

 

8 Маса тіла зменшилась у 4 рази, висота піднімання збільшилась у 2 рази.

   Як змінилась потенціальна енергія тіла?

      А. не змінилась                                 В. зменшилась у 2 рази  

      Б. збільшилась у 2 рази                    Г. зменшилась у 4 рази

 

9 Підйомний кран піднімає вантаж зі швидкістю 0,5 м/с. Яка маса піднятого вантажу,

   якщо за 2 хв виконано роботу 1,8 МДж?

 

10 Чи зміниться швидкість руху автомобіля, якщо сила тяги  двигуна зменшиться, а

     потужність залишиться незмінною?

 

11 Якими способами можна збільшити механічну енергію?

 

12 Брилу об’ємом 2 м3 рівномірно підняли на висоту 5 м, виконавши роботу  250кДж.

     Знайти густину речовини брили.

 

 

 

ТКР №4 «Робота і потужність. Енергія »       8 кл

В – 3

1 Коефіцієнт корисної дії механізму позначають літерою

       А. ККД                    Б. А к                    В. η                    Г. N

 

2 Потенціальна енергія піднятого тіла рівна

      А. mgh                  Б. 2/2                  В. mg                  Г. Fs    

 

3 Механічна робота виконується якщо

      А. тіло не рухається                      Б. тіло рухається без дії зовнішньої сили

      В. тіло рухається перпендикулярно до діючої сили

      Г. тіло рухається під дією зовнішньої сили

 

4 Енергію стиснутого у балоні газу називають

      А. потенціальною     В. механічною     Б. кінетичною     Г. Внутрішньою

 

5 Відношення роботи до часу її виконання називають

     А. переміщенням            Б. потужністю            В. ККД            Г. силою

6 Знайти потенціальну енергію гирі масою 25кг, піднятої на висоту 1,5 м.

 

7 Човен пливе за течією річки,  при цьому у нього

       А. зменшується Ек                          В. зменшується Ер

       Б. збільшується Ек і Ер                   Г. енергія не змінюється

 

8 При збільшенні довжини пружини у 3 рази, її енергія

      А. не змінилась                         В. збільшилась у 3 рази         

      Б. збільшилась у 9 разів           Г. збільшилась у 6 разів

 

9 Яку відстань проїде автомобіль за 2год, розвиваючи силу тяги 800Н при  потужності

   30кВт? 

 

10 Гранітна і бетонна плита підняті на однакову висоту і мають однакову потенціальну

     енергію. Яка плита має більший об’єм?

 

11 У якому випадку виконана більша робота: при підніманні вантажу вгору чи при

     переміщенні його на таку ж віддаль по горизонтальній поверхні.

 

12 До кінців важеля підвісили тягарці масами 12 кг і 3 кг. Важіль перебуває у рівновазі.

    Яким має бути плече меншої сили, якщо плече більшої сили 12 см?    

 

 

 

ТКР №4 «Робота і потужність. Енергія »       8 кл

В – 4

1 Потужність позначають літерою

             А. Р                  Б. N                    В. А                    Г. Е

 

2 Робота сили визначають за формулою

      А. А= N/t               Б. Е= mgh              В. А= Fs               Г. А= 2/2

 

3 Тіло має кінетичну енергію, якщо воно

   А. рухається          Б. нерухоме          В. деформоване          Г. підняте над Землею

 

4 Гілка, зігнута вагою птаха, має енергію

      А. механічну             Б. потенціальну             В. кінетичну             Г. спокою

 

5 Із простих механізмів не дає виграшу ні у силі ні у швидкості

      А. рухомий блок            Б. клин            В. важіль            Г. нерухомий блок

 

6 Яку роботу виконала сила 0,2кН переміщуючи тіло на відстань, що рівна 55 м?

 

7 Під час деформації розтягу

   А. збільшується Ер    Б. зменшується Ер    В. не змінюється Ер     Г. не змінюється Ек   

 

8 Масу тіла збільшили в 4 рази, при цьому його швидкість зменшилась у 2 рази. Як

   змінилась кінетична енергія тіла?

      А. збільшилась в 2 рази                     В. не змінилась

      Б.  зменшилась в 2 рази                     Г. збільшилась в 4 рази

 

9 Яка потужність старовинного маятникового годинника, якщо гиря годинника

   масою 10 кг опустилась за 5 днів на  1м?

 

10 Чи зміниться сила тяги двигуна автомобіля, якщо збільшиться швидкість його руху,

     а потужність не зміниться?

 

11 Поясніть, що таке важіль, та для чого його застосовують. Наведіть приклади

     застосування важеля.

 

12 Літак масою 4 т перебуває на висоті 500 м. потужність його двигунів 3 МВт, а

     сила тяги 20кН. Знайти повну механічну енергію літака.  

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Стретович Марина Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
7839
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку