5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тестові завдання з англійської мови для студентів 2 - го курсу (11 клас)

Про матеріал

Тестові завдання з англійської мови складені викладачем англійської мови Довгорук Л.П. відповідно до навчальної програми «Англійська мова » для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої МОН України у 2010 році.

Завдання підготовлені в трьох варіантах, кожний варіант складається із трьох рівнів та вміщує 60 завдань, з яких: 25 тестових завдань, 10 завдань на роботу з текстом та 25 завдань на роботу з граматичним матеріалом. На кожне тестове завдання є чотири варіанта відповіді, з яких тільки один варіант вірний.

Завдання включають в себе програмний матеріал з предмету «Англійська мова » за III-ий семестр. Кожен варіант має 3 рівні з наступними завданнями:

- рівень 1 (Level I) (тести № 1-25– 25 завдань) - робота з лексико-орфографічними завданнями;

- рівень 2 (Level II) ( тести №26-35 - 10 завдань) - робота з текстом;

- рівень 3 (Level III) ( тести № 36-60 - 25 завдань) - граматичний розділ: вірне доповнення речень.

Завдання мають різний рівень складності і передбачають здійснення

необхідних аналітичних операцій, що передбачають володіння навичками читання, письма, володіння необхідним лексико-граматичним мінімумом.

Завдання Рівня 1 передбачають перевірку знань студентів з орфографії, семантики та лексики. Передбачено вибір 1 правильної відповіді з 4 можливих відповідей.

Завдання Рівня 2 передбачає роботу з текстом та виконання після текстового завдання на вірний підбір речень до змісту тексту.

Завдання Рівня 3 передбачають володіння знаннями з морфології, щоб обрати правильні відповіді, які найкраще доповнюють подані речення. Передбачено вибір 1 правильної відповіді з 4 можливих відповідей.

За правильне виконання кожного завдання студент отримує 1 бал.

Загальна максимальна кількість балів становить 60 балів.

Виправлення або закреслення в роботі враховується як невірне.

Перегляд файлу

1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

НОВГОРОД  - СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
 

 

 

 

 

ТЕСТОІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Англійська мова»

для студентів спеціалізації Сестринська справа

 курсу 2 ,  групи  А

 

 

 

                      Розглянуто на засіданні

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

                                                          Протокол № ___від „___” _____2018  року

                                                          Голова циклової комісії загальноосвітніх

                                                          дисциплін __________Дорожко Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новгород-Сіверський

2018

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДИРЕКТОРСЬКОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

та ШКАЛА ПЕРЕВОДУ НАБРАНИХ БАЛІВ В ОЦІНКУ

 

Оцінка

Бал

Відсоток

12

60

100%

11

59 - 56

99- 92%

10

55- 52

91 -84%

9

51 - 48

83 -74%

8

47 -44

73 -68%

7

43 -40

67 -60%

6

39 -36

59 -52%

5

35 -32

51 -44%

4

31 -28

43 -36%

3

27 -24

35 - 28%

2

23 -20

27 -20%

1

9 -0

19 -12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant I

Level

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

 

 1. to be favoured
  1. той,що має можливість
  2. той, що має перевагу
  3. бути задоволеним
  4. бути успішним
 2. мати доступ
  1. to
  2. to open
  3. to access
  4. to
 3. бути відповідальним за щось
  1. to take responsibility for
  2. to take response for
  3. to take resource for
  4. to take review for
 4. точно
  1. primitive
  2. primary
  3. precisely
  4. preise
 5. бути виснаженим
  1. to be exhausted
  2. to be tired
  3. to be busy
  4. to be sociable
 6. confidence
  1. зрада
  2. успішність
  3. довіра
  4. оцінка
 7. to get exposure
  1. бути відомим  
  2. бути висвітленим
  3. походити
  4. бути важливим
 8. to develop any memorable strategies
  1. розробляти  будь – які пам’ятні стратегії
  2. розробляти пам’ятні стратегії
  3. розробляти будь – які відомі стратегії
  4. розробляти будь – які пам’ятні завдання
 9. to pass the exam
  1. готуватися до іспиту
  2. складати іспит
  3. не скласти іспит
  4. скласти іспит

 

 

 

 1. мати можливість
  1. to have necessary things
  2. to have time
  3. to have an event
  4. to have an opportunity
 2. an international language
  1. міжнародна мова
  2. англійська мова
  3. європейська мова
  4. рідна мова
 3. професія лікаря
  1. a work of a doctor
  2. a job of a doctor
  3. a place of a doctor
  4. an area of a doctor
 4. готуватися до занять
  1. to learn
  2. to attend classes
  3. to work on
  4. to prepare for classes
 5. to take a good progress in
  1. мати гарні результати в…..
  2. цікавитися чимось
  3. відвідувати заняття
  4. займатися спортом
 6. to conduct a survey
  1. проводити збори
  2. проводити дослідження
  3. проводити опитування
  4. проводити перевірку
 7. to get insight into
  1. вивчати щось
  2. ознайомлюватися з чимось
  3. проникнути в суть
  4. досліджувати щось
 8. бути зайнятим чимось
  1. to be on duty
  2. to be busy
  3. to be engaged in
  4. to do some business
 9. боягузливий
  1. faint - hearted
  2. kind
  3. generous
  4. радіти
 10. an adolescent
  1. доросла людина
  2. підліток
  3. випускник
  4. сирота

 

 

 

 1. to run out of
  1. продовжувати
  2. закінчуватися
  3. починати
  4. мати труднощі
 2. переговори
  1. negotiations
  2. meetings
  3. advice
  4. grades
 3. встановлена ціна
  1. a fixed price
  2. a perfect price
  3. a common price
  4. an average price
 4. резервація
  1. a customer
  2. a reservation
  3. a fridge
  4. a quality
 5. to avoid smth
  1. працювати над чимось
  2. готуватися до чогось
  3. боятися чогось
  4. уникати чогось
 6. заздалегідь
  1. beforehand
  2. afterwards
  3. during the hand
  4. in time

 

Level II

Read the text and put the following sentences into the text.

      Human relationship is 26)_____________________________. It is because it contains a huge amount of various aspects in the first place.

      Relationship between generations is not an exception. 27)______________ which generations face is their completely different backgrounds. It is different environment they were brought up in which creates a huge gap between them. That's why the attitudes to the simplest things in life are different. For example, most of our grandparents tend to store various useless (from our point of view) things because at their time those things were hard to buy. And we, their grandchildren, on the contrary throw much away because 28)________________________________________________________ .

 Rapid development of technology 29)___________________. New technical devices appear so quickly that it is difficult for granddads and grandmas to adapt to them. Some grandparents are 30)_____________ and they start using those devices with pleasure. But for the great many of them such concepts as the Internet, 31)_____________are abstract.

 These are factors we can hardly influence. But there is a cause for the gap between generations that is in our power but we do nothing to solve it — it's our unwillingness to understand each other or to communicate with each other. 32)_______________,  our time is stretched to its limits, we are busy as beavers — these are only excuses! We have to earn money — it's really so, but the one who loves and cares will find time, whatever it costs him. 33)________ is for some reason not in the priority this day. 34)_____________________________________ .

    To make the long story short, we have to pay attention to the things in life, which really matter. They are our nearest and dearest. 35)____________________.

 

A. makes the gap even wider.

B. mobile phone or MP3 player

    C. we are brought up in the 'era of consumers'.

D. We say we have no time,

E. more flexible

F. Business, success and money are number one goals.

G. one of the most complicated puzzles in life

H. The main difficulty

I. Family

J. The rest will wait.

Level III

 Choose the letter of the variant that best completes the sentence.

1. «What are you doing? — «I______the fish to see if it's all right. »

 1.                   to smell;
 2.                   smell;
 3.                   do the smelling of;
 4.                   am smelling.

 

2.  Someone__to speak to you on the phone.

 1.                   is wanting;
 2.                   want;
 3.                   wants;
 4.                   to want.

 

3. This is _phone in the village.

 1.                   an only;
 2.                   the only;
 3.                   only;
 4.                   only.

 

4. We argued about politics till late______night.

 1.                   in the;
 2.                   at
 3.                  
 4.                   to.

 

5. Sightseeing is best done__________by tour bus by bicycles.

 1.                   both... and;
 2.                   neither…. nor;
 3.                   either….or;
 4.                   or…..or….

 

6. Tina________an interview this morning.

 1.                   attends;
 2.                   is attending;
 3.                   had attend;
 4.                   to attend.

 

7. I haven't been able to sleep________the last few nights.

 1.                   since;
 2.                   in;
 3.                   for;
 4.                   in.

 

8.  A modern plane__________with electronic equipment.

 1.                   pack;
 2.                   is being packed;
 3.                   has been packed;
 4.                   is packed.

 

 

 

9.  I did badly at school and left with ______ academic qualifications.

 1.                   some;
 2.                   a few;
 3.                   one;
 4.                   few.

 

10.  It began to rain and we _______ for cover.

 1.                   running;
 2.                   ran;
 3.                   were running;
 4.                   run.

 

11.  He is writing _________ historical novel about the nineteenth – century Russia.

 1.                   an;
 2.                   -;
 3.                   a;
 4.                   the .

 

12.  There was silence at ____ end of the line.

 1.                   the other;
 2.                   another;
 3.                   other;
 4.                   one.

 

13.  Going to work _______ the morning is just part of everyday life.

 1.                   at;
 2.                   in;
 3.                   on;
 4.                   in.

 

14.  The dancer looked _________ in national costumes.

 1.                   splendid;
 2.                   splendidly;
 3.                   in splendour;
 4.                   splend.

 

15.  He decided to postpone the expedition__________ the following day.

 1.                   until;
 2.                   before;
 3.                   by;
 4.                   into.

 

16.  “Mum! I’ve nothing to wear! The jeans you bought me _____ fit me.”

 1.                   doesn't;
 2.                   aren’t;
 3.                   don’t;
 4.                   wasn’t.

17.  “When ______ you coat?”    “This month.”

 1.                   buy;
 2.                   you bought;
 3.                   have you bought;
 4.                   did you buy.

 

18.  If he _____, we’ll do this work.

 1.                   will come;
 2.                   came;
 3.                   comes;
 4.                   come.

 

19.  My parents don’t have ______ money but I’m sure they’ll help us.

 1.                   many;
 2.                   much;
 3.                   a lot of;
 4.                   few.

 

20.  The teacher told us ___ the exercise.

 1.                   don't do;
 2.                   not to do;
 3.                   we shouldn’t do;
 4.                   don’t.

 

21.  TV has become one of _________ usual things in our life.

 1.                   the more;
 2.                   very;
 3.                   the most;
 4.                   most.

 

22.  I don’t like cold weather and _______.

 1.                   so doesn’t my friend;
 2.                   neither does my friend;
 3.                   neither my friend does;
 4.                   neither.

 

23.  If she _______ the bus to work, she would save a lot of money.

 1.                   takes;
 2.                   took;
 3.                   would take;
 4.                   took.

 

24.  I _______ go now. I have to meet my brother at the airport.

 1.                   may;
 2.                   can;
 3.                   must;
 4.                   might.

 

25.  His family ______ to Los Angeles at the beginning of the century.

 1.                   come;
 2.                   coming;
 3.                   have come;
 4.                   came.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant II

Level

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

 

 1. мати доступ
  1. to
  2. to open
  3. to access
  4. to
 2. бути відповідальним за щось
  1. to take responsibility for
  2. to take response for
  3. to take resource for
  4. to take review for
 3. точно
  1. primitive
  2. primary
  3. precisely
  4. preise
 4. бути виснаженим
  1. to be exhausted
  2. to be tired
  3. to be busy
  4. to be sociable
 5. confidence
  1. зрада
  2. успішність
  3. довіра
  4. оцінка
 6. to get exposure
  1. бути відомим  
  2. бути висвітленим
  3. походити
  4. бути важливим
 7. to develop any memorable strategies
  1. розробляти  будь – які пам’ятні стратегії
  2. розробляти пам’ятні стратегії
  3. розробляти будь – які відомі стратегії
  4. розробляти будь – які пам’ятні завдання
 8. to pass the exam
  1. готуватися до іспиту
  2. складати іспит
  3. не скласти іспит
  4. скласти іспит
 9. мати можливість
  1. to have necessary things
  2. to have time
  3. to have an event
  4. to have an opportunity

 

 

 

 1. an international language
  1. міжнародна мова
  2. англійська мова
  3. європейська мова
  4. рідна мова
 2. професія лікаря
  1. a work of a doctor
  2. a job of a doctor
  3. a place of a doctor
  4. an area of a doctor
 3. готуватися до занять
  1. to learn
  2. to attend classes
  3. to work on
  4. to prepare for classes
 4. to take a good progress in
  1. мати гарні результати в…..
  2. цікавитися чимось
  3. відвідувати заняття
  4. займатися спортом
 5. to conduct a survey
  1. проводити збори
  2. проводити дослідження
  3. проводити опитування
  4. проводити перевірку
 6. to get insight into
  1. вивчати щось
  2. ознайомлюватися з чимось
  3. проникнути в суть
  4. досліджувати щось
 7. бути зайнятим чимось
  1. to be on duty
  2. to be busy
  3. to be engaged in
  4. to do some business
 8. боягузливий
  1. faint - hearted
  2. kind
  3. generous
  4. радіти
 9. an adolescent
  1. доросла людина
  2. підліток
  3. випускник
  4. сирота
 10. to run out of
  1. продовжувати
  2. закінчуватися
  3. починати
  4. мати труднощі

 

 

 

 1. переговори
  1. negotiations
  2. meetings
  3. advice
  4. grades

 

 1. встановлена ціна
  1. a fixed price
  2. a perfect price
  3. a common price
  4. an average price
 2. резервація
  1. a customer
  2. a reservation
  3. a fridge
  4. a quality
 3. to avoid smth
  1. працювати над чимось
  2. готуватися до чогось
  3. боятися чогось
  4. уникати чогось
 4. заздалегідь
  1. beforehand
  2. afterwards
  3. during the hand
  4. in time
 5. to be favoured
  1. той,що має можливість
  2. той, що має перевагу
  3. бути задоволеним
  4. бути успішним

 

 

Level II

Read the text and put the following sentences into the text.

       Human relationship is 26)_____________________________. It is because it contains a huge amount of various aspects in the first place.

      Relationship between generations is not an exception. 27)______________ which generations face is their completely different backgrounds. It is different environment they were brought up in which creates a huge gap between them. That's why the attitudes to the simplest things in life are different. For example, most of our grandparents tend to store various useless (from our point of view) things because at their time those things were hard to buy. And we, their grandchildren, on the contrary throw much away because 28)________________________________________________________ .

 Rapid development of technology 29)___________________. New technical devices appear so quickly that it is difficult for granddads and grandmas to adapt to them. Some grandparents are 30)_____________ and they start using those devices with pleasure. But for the great many of them such concepts as the Internet, 31)_____________are abstract.

 These are factors we can hardly influence. But there is a cause for the gap between generations that is in our power but we do nothing to solve it — it's our unwillingness to understand each other or to communicate with each other. 32)_______________,  our time is stretched to its limits, we are busy as beavers — these are only excuses! We have to earn money — it's really so, but the one who loves and cares will find time, whatever it costs him. 33)________ is for some reason not in the priority this day. 34)_____________________________________ .

    To make the long story short, we have to pay attention to the things in life, which really matter. They are our nearest and dearest. 35)____________________.

 

A. makes the gap even wider.

B. mobile phone or MP3 player

    C. we are brought up in the 'era of consumers'.

D. We say we have no time,

E. more flexible

F. Business, success and money are number one goals.

G. one of the most complicated puzzles in life

H. The main difficulty

I. Family

J. The rest will wait.

Level III

 Choose the letter of the variant that best completes the sentence.

 

1.  Someone__to speak to you on the phone.

 1.                   is wanting;
 2.                   want;
 3.                   wants;
 4.                   to want.

 

2. This is _phone in the village.

 1.                   an only;
 2.                   the only;
 3.                   only;
 4.                   only.

 

 

 

 

3. We argued about politics till late______night.

 1.                   in the;
 2.                   at
 3.                  
 4.                   to.

 

4. Sightseeing is best done__________by tour bus by bicycles.

 1.                   both... and;
 2.                   neither…. nor;
 3.                   either….or;
 4.                   or…..or….

 

5. Tina________an interview this morning.

 1.                   attends;
 2.                   is attending;
 3.                   had attend;
 4.                   to attend.

 

6. I haven't been able to sleep________the last few nights.

 1.                    since;
 1.                   in;
 2.                   for;
 3.                   in.

 

7.  A modern plane__________with electronic equipment.

 1.                   pack;
 2.                   is being packed;
 3.                   has been packed;
 4.                   is packed .

 

 

8.  I did badly at school and left with ______ academic qualifications.

 1.                   some;
 2.                   a few;
 3.                   one;
 4.                   few.

 

9.  It began to rain and we _______ for cover.

 1.                   running;
 2.                   ran;
 3.                   were running;
 4.                   run.

 

10.  He is writing _________ historical novel about the nineteenth – century Russia.

 1.                   an;
 2.                   -;
 3.                   a;
 4.                   the .

 

11.  There was silence at ____ end of the line.

 1.                    the other;
 1.                   another;
 2.                   other;
 3.                   one.

 

12.  Going to work _______ the morning is just part of everyday life.

 1.                    at;
 1.                   in;
 2.                   on;
 3.                   in.

 

13.  The dancer looked _________ in national costumes.

 1.                   splendid;
 2.                   splendidly;
 3.                   in splendour;
 4.                   splend.

 

14.  He decided to postpone the expedition__________ the following day.

 1.                   until;
 2.                   before;
 3.                   by;
 4.                   into.

 

15.  “Mum! I’ve nothing to wear! The jeans you bought me _____ fit me.”

 1.                   doesn't;
 2.                   aren’t;
 3.                   don’t;
 4.                   wasn’t.

16.  “When ______ you coat?”    “This month.”

 1.                   buy;
 2.                   you bought;
 3.                   have you bought;
 4.                   did you buy.

 

17.  If he _____, we’ll do this work.

 1.                   will come;
 2.                   came;
 3.                   comes;
 4.                   come.

18.  My parents don’t have ______ money but I’m sure they’ll help us.

 1.                   many;
 2.                   much;
 3.                   a lot of;
 4.                   few.

 

19.  The teacher told us ___ the exercise.

 1.                   don't do;
 2.                   not to do;
 3.                   we shouldn’t do;
 4.                   don’t.

 

20.  TV has become one of _________ usual things in our life.

 1.                   the more;
 2.                   very;
 3.                   the most;
 4.                   most.

 

21.  I don’t like cold weather and _______.

 1.                   so doesn’t my friend;
 2.                   neither does my friend;
 3.                   neither my friend does;
 4.                   neither.

 

22.  If she _______ the bus to work, she would save a lot of money.

 1.                   takes;
 2.                   took
 3.                   would take
 4.                   took

 

23.  I _______ go now. I have to meet my brother at the airport.

 1.                   may;
 2.                   can;
 3.                   must;
 4.                   might.

 

24.  His family ______ to Los Angeles at the beginning of the century.

 1.                   come;
 2.                   coming;
 3.                   have come;
 4.                   came.

25. «What are you doing? — «I______the fish to see if it's all right. »

 1.                   to smell;
 2.                   smell;
 3.                   do the smelling of;
 4.                   am smelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant III

Level

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

 

 1. бути відповідальним за щось
  1. to take responsibility for
  2. to take response for
  3. to take resource for
  4. to take review for
 2. точно
  1. primitive
  2. primary
  3. precisely
  4. preise
 3. бути виснаженим
  1. to be exhausted
  2. to be tired
  3. to be busy
  4. to be sociable
 4. confidence
  1. зрада
  2. успішність
  3. довіра
  4. оцінка
 5. to get exposure
  1. бути відомим  
  2. бути висвітленим
  3. походити
  4. бути важливим
 6. to develop any memorable strategies
  1. розробляти  будь – які пам’ятні стратегії
  2. розробляти пам’ятні стратегії
  3. розробляти будь – які відомі стратегії
  4. розробляти будь – які пам’ятні завдання
 7. to pass the exam
  1. готуватися до іспиту
  2. складати іспит
  3. не скласти іспит
  4. скласти іспит
 8. мати можливість
  1. to have necessary things
  2. to have time
  3. to have an event
  4. to have an opportunity
 9. an international language
  1. міжнародна мова
  2. англійська мова
  3. європейська мова
  4. рідна мова

 

 

 

 1. професія лікаря
  1. a work of a doctor
  2. a job of a doctor
  3. a place of a doctor
  4. an area of a doctor
 2. готуватися до занять
  1. to learn
  2. to attend classes
  3. to work on
  4. to prepare for classes
 3. to take a good progress in
  1. мати гарні результати в…..
  2. цікавитися чимось
  3. відвідувати заняття
  4. займатися спортом
 4. to conduct a survey
  1. проводити збори
  2. проводити дослідження
  3. проводити опитування
  4. проводити перевірку
 5. to get insight into
  1. вивчати щось
  2. ознайомлюватися з чимось
  3. проникнути в суть
  4. досліджувати щось
 6. бути зайнятим чимось
  1. to be on duty
  2. to be busy
  3. to be engaged in
  4. to do some business
 7. боягузливий
  1. faint - hearted
  2. kind
  3. generous
  4. радіти
 8. an adolescent
  1. доросла людина
  2. підліток
  3. випускник
  4. сирота
 9. to run out of
  1. продовжувати
  2. закінчуватися
  3. починати
  4. мати труднощі
 10. переговори
  1. negotiations
  2. meetings
  3. advice
  4. grades

 

 

 

 1. встановлена ціна
  1. a fixed price
  2. a perfect price
  3. a common price
  4. an average price
 2. резервація
  1. a customer
  2. a reservation
  3. a fridge
  4. a quality
 3. to avoid smth
  1. працювати над чимось
  2. готуватися до чогось
  3. боятися чогось
  4. уникати чогось
 4. заздалегідь
  1. beforehand
  2. afterwards
  3. during the hand
  4. in time
 5. мати доступ
  1. to
  2. to open
  3. to access
  4. to
 6. to be favoured
  1. той,що має можливість
  2. той, що має перевагу
  3. бути задоволеним
  4. бути успішним

 

 

 

Level II

Read the text and put the following sentences into the text.

     Human relationship is 26)_____________________________. It is because it contains a huge amount of various aspects in the first place.

     Relationship between generations is not an exception. 27)______________ which generations face is their completely different backgrounds. It is different environment they were brought up in which creates a huge gap between them. That's why the attitudes to the simplest things in life are different. For example, most of our grandparents tend to store various useless (from our point of view) things because at their time those things were hard to buy. And we, their grandchildren, on the contrary throw much away because 28)________________________________________________________ .

 Rapid development of technology 29)___________________. New technical devices appear so quickly that it is difficult for granddads and grandmas to adapt to them. Some grandparents are 30)_____________ and they start using those devices with pleasure. But for the great many of them such concepts as the Internet, 31)_____________are abstract.

 These are factors we can hardly influence. But there is a cause for the gap between generations that is in our power but we do nothing to solve it — it's our unwillingness to understand each other or to communicate with each other. 32)_______________,  our time is stretched to its limits, we are busy as beavers — these are only excuses! We have to earn money — it's really so, but the one who loves and cares will find time, whatever it costs him. 33)________ is for some reason not in the priority this day. 34)_____________________________________ .

    To make the long story short, we have to pay attention to the things in life, which really matter. They are our nearest and dearest. 35)____________________.

 

A. makes the gap even wider.

B. mobile phone or MP3 player

    C. we are brought up in the 'era of consumers'.

D. We say we have no time,

E. more flexible

F. Business, success and money are number one goals.

G. one of the most complicated puzzles in life

H. The main difficulty

I. Family

J. The rest will wait.

 

Level III

 Choose the letter of the variant that best completes the sentence.

 

1. This is _phone in the village.

 1.                   an only;
 2.                   the only;
 3.                   only;
 4.                   only.

 

2. We argued about politics till late______night.

 1.                   in the;
 2.                   at
 3.                  
 4.                   to.

 

 

 

3. Sightseeing is best done__________by tour bus by bicycles.

 1.                   both... and;
 2.                   neither…. nor;
 3.                   either….or;
 4.                   or…..or….

 

4. Tina________an interview this morning.

 1.                   attends;
 2.                   is attending;
 3.                   had attend;
 4.                   to attend.

 

5. I haven't been able to sleep________the last few nights.

 1.                   since;
 2.                   in;
 3.                   for;
 4.                   in.

 

6.  A modern plane__________with electronic equipment.

 1.                   pack;
 2.                   is being packed;
 3.                   has been packed;
 4.                   is packed.

 

7.  I did badly at school and left with ______ academic qualifications.

 1.                   some;
 2.                   a few;
 3.                   one
 4.                   few.

 

8.  It began to rain and we _______ for cover.

 1.                   running;
 2.                   ran;
 3.                   were running;
 4.                   run.

 

9.  He is writing _________ historical novel about the nineteenth – century Russia.

 1.                   an;
 2.                   -;
 3.                   a;
 4.                   the .

 

10.  There was silence at ____ end of the line.

 1.                   the other;
 2.                   another;
 3.                   other;
 4.                   one.

 

11.  Going to work _______ the morning is just part of everyday life.

 1.                   at;
 2.                   in;
 3.                   on;
 4.                   in.

 

12.  The dancer looked _________ in national costumes.

 1.                   splendid;
 2.                   splendidly;
 3.                   in splendour;
 4.                   splend.

 

13.  He decided to postpone the expedition__________ the following day.

 1.                   until;
 2.                   before;
 3.                   by;
 4.                   into.

 

14.  “Mum! I’ve nothing to wear! The jeans you bought me _____ fit me.”

 1.                   doesn't;
 2.                   aren’t;
 3.                   don’t;
 4.                   wasn’t.

15.  “When ______ you coat?”    “This month.”

 1.                   buy;
 2.                   you bought;
 3.                   have you bought;
 4.                   did you by.

 

16.  If he _____, we’ll do this work.

 1.                   will come;
 2.                   came;
 3.                   comes;
 4.                   come.

17.  My parents don’t have ______ money but I’m sure they’ll help us.

 1.                   many;
 2.                   much;
 3.                   a lot of;
 4.                   few.

 

18.  The teacher told us ___ the exercise.

 1.                   don't do;
 2.                   not to do;
 3.                   we shouldn’t do;
 4.                   don’t.

 

19.  TV has become one of _________ usual things in our life.

 1.                   the more;
 2.                   very;
 3.                   the most;
 4.                   most.

 

20.  I don’t like cold weather and _______.

 1.                   so doesn’t my friend;
 2.                   neither does my friend;
 3.                   neither my friend does;
 4.                   neither.

 

21.  If she _______ the bus to work, she would save a lot of money.

 1.                   takes;
 2.                   took;
 3.                   would take;
 4.                   took.

 

22.  I _______ go now. I have to meet my brother at the airport.

 1.                   may;
 2.                   can;
 3.                   must;
 4.                   might.

 

23.  His family ______ to Los Angeles at the beginning of the century.

 1.                   come;
 2.                   coming;
 3.                   have come;
 4.                   came.

24.  Someone_________to speak to you on the phone.

 1.                   is wanting;
 2.                   want;
 3.                   wants;
 4.                   to want.

 

25. «What are you doing? — «I______the fish to see if it's all right. »

 1.                   to smell;
 2.                   smell;
 3.                   do the smelling of;
 4.                   am smelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант І

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ

 

 

Level I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

c

a

c

a

c

b

a

d

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a

b

d

a

c

c

c

a

b

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

а

а

b

d

a

         Score: 25 points

 

 

Level II.

26

27

28

29

30

31

G

H

C

A

E

B

 

32

33

34

35

D

I

F

J

 

Score: 10 points

 

 

Level III.

1

2

3

4

5

6

7

d

c

b

b

c

b

c

        

8

9

10

11

12

13

14

d

d

b

c

a

b

a

 

15

16

17

18

19

a

c

d

c

b

 

20

21

22

23

24

25

b

c

b

b

c

d

 

Score: 25 points

 

Total score: 60 points

 

Варіант ІI

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ

 

 

Level I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

a

c

a

c

b

a

d

d

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b

d

a

c

c

c

a

b

b

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

а

b

d

a

b

         Score: 25 points

 

 

Level II.

26

27

28

29

30

31

G

H

C

A

E

B

 

32

33

34

35

D

I

F

J

 

Score: 10 points

 

 

Level III.

1

2

3

4

5

6

7

c

b

b

c

b

c

d

        

8

9

10

11

12

13

14

d

b

c

a

b

a

a

 

15

16

17

18

19

c

d

c

b

b

 

20

21

22

23

24

25

c

b

b

c

d

d

 

Score: 25 points

 

Total score: 60 points

 

Варіант ІII

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ

 

 

Level I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

c

a

c

b

a

d

d

a

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

d

a

c

c

c

a

b

b

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

b

d

a

c

b

         Score: 25 points

 

 

Level II.

26

27

28

29

30

31

G

H

C

A

E

B

 

32

33

34

35

D

I

F

J

 

Score: 10 points

 

 

Level III.

1

2

3

4

5

6

7

b

b

c

b

c

d

d

        

8

9

10

11

12

13

14

b

c

a

b

a

a

c

 

15

16

17

18

19

d

c

b

b

c

 

20

21

22

23

24

25

b

b

c

d

c

d

 

Score: 25points

 

Total score: 60 points

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Граціанський Володимир Анатолійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
4307
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку