Тестові завдання з теми "Біосфера. Географічна оболонка"

Про матеріал
Тестові завдання з даної теми складені згідно навчальної програми з географії для 6-9 класів, затвердженої Наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Вчитель може використати їх на різних етапах уроків при вивченні теми "Біосфера. Географічна оболонка", а також на уроці узагальнення та систематизації знань. Варіанти тестів можна використовувати як при індивідуальній, так і при групових формах роботи, в позакласній роботі, створювати інші дидактичні матеріали (наприклад, географічні диктанти).
Перегляд файлу

БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Варіант 601

 

 1. Повністю заселена живими організмами:

а) атмосфера;

б) гідросфера;

в) літосфера;

г) астеносфера.

 

 1. Фундатором учення про біосферу є:

а) Геродот;

б) В. Вернадський;

в) Жак Ів Кусто;

г) С. Рудницький.

 

 1. Головною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є:

а) колір;

б) густина;

в) міцність;

г) родючість.

 

 1. Найбільшим природним комплексом на Землі є:

а) географічна оболонка;

б) Євразія;

в) географічний пояс;

г) природна зона.

 

 1. Закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі називається:

а) цілісністю;

б) кругообігом речовин;

в) зональністю;

г) ритмічністю.

 

 1. За характеристикою встановіть назву природної зони: «Прохолодна зима, тепле літо, чорноземні та каштанові ґрунти, панування трав’яної рослинності»:

а) екваторіальні ліси;

б) тайга;

в) савана;

г) степ.

 

 1. Фізичні процеси, що відбуваються в ґрунті під впливом енергії Сонця:

а) руйнування мінералів і гірських порід унаслідок вивітрювання;

б) розчинення різних речовин у воді та відкладання їх у ґрунті;

в) розклад решток тварин і рослин у результаті життєдіяльності мікроорганізмів та інших живих істот.

 1. Перше видання Червоної книги вийшло в світі у … році.

а) 1961;

б) 1963;

в) 1965;

г) 1967.

 

 1. Територіями поширення сосни, дуба, липи, ясена, вовка, дикої свині є:

а) помірні широти;

б) тропічні широти;

в) арктичні широти;

г) екваторіальні широти.

 

 1. Кількість висотних поясів у горах залежить від:

а) форми гірських вершин;

б) вологості повітряних мас;

в) близькості океану;

г) висоти гір та їх наближеності до екватора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 602

 

 1. За характеристикою встановіть назву природної зони: «Чітка зміна вологого та сухого сезонів, поєднання трав’яної та деревної рослинності»:

а) савана;

б) тайга;

в) степ;

г) екваторіальні ліси.

 

 1. Територіями поширення мохів, лишайників, білого ведмедя, північного оленя є:

а) екваторіальні широти;

б) тропічні широти;

в) арктичні широти;

г) помірна широти.

 

 1. Будь-яка зміна одного з компонентів природного комплексу призводить до зміни інших компонентів, що зумовлює перетворення всього комплексу:

а) так;

б) ні.

 

 1. Клімат у саванах …

а) сухий і жаркий упродовж року;

б) жаркий і вологий упродовж року;

в) влітку – жаркий і вологий, узимку – жаркий і сухий.

 

 1. Найбільша кількість організмів на Землі міститься …

а) на великих глибинах океану;

б) у верхніх шарах атмосфери;

в) у місцях, де суміщаються всі зовнішні оболонки Землі;

г) у горах.

 

 1. Унаслідок взаємодії біосфери, літосфери та інших зовнішніх оболонок Землі утворилось особливе природне тіло, а саме …

а) гірська порода;

б) вода;

в) ґрунт.

 

 1. Нерівномірність розподілу живих організмів на земній поверхні в основному пояснюється …

а) нерівномірністю розподілу опадів;

б) різним складом гірських порід земної кулі;

в) різними кліматичними умовами.

 

 

 

 

 1. Екологія – це …

а) наука про забруднення навколишнього середовища;

б) наука про взаємовідносини людини з навколишнім середовищем;

в) наука про взаємовідносини людини, тварин, рослин і мікроорганізмів між собою і навколишнім середовищем.

 

 1. Єдність біосфери забезпечується:

а) біологічним кругообігом речовин;

б) кругообігом води;

в) ґрунтами.

 

 1. Підзолисті ґрунти сформувались:

а) за умов перезволоження під мішаними та хвойними лісами;

б) під трав’яною рослинністю за умов посушливого клімату;

в) на лесах, у посушливих умовах під багатою трав’яною рослинністю;

г) під лісовою гірською рослинністю в умовах помірно теплого, вологого клімату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 603

 

 1. Укажіть назву сфери взаємопроникнення та взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери:

а) природна зона;

б) географічний пояс;

в) географічна оболонка;

г) кліматичний пояс.

 

 1. Укажіть визначальну умову для формування й розрізнення природних зон:

а) співвідношення тепла й вологи;

б) максимальні температури;

в) особливості рельєфу;

г) співвідношення рослинності та ґрунту.

 

 1. Укажіть географічний об’єкт, межі якого в основному збігаються з межами географічної оболонки:

а) атмосфера;

б) біосфера;

в) гідросфера;

г) літосфера.

 

 1. Який тип ґрунтів має найбільшу родючість:

а) тундрово-глейові;

б) дерново-підзолисті;

в) чорноземи;

г) червоні фералітні.

 

 1. Укажіть ознаку, яка не характерна для тварин:

а) здатні активно переміщуватися;

б) харчуються готовими органічними сполуками;

в) являють собою багатоклітинні організми;

г) здатні утворювати органічні речовини з неорганічних.

 

 1. Укажіть район Землі, де мешкає найбільше організмів.

а) помірні широти;

б) тропічні широти;

в) екваторіальні широти;

г) приполярні широти.

 

 1. Укажіть найбільший за рангом природний комплекс:

а) Тихий океан;

б) материк Євразія;

в) географічна оболонка;

г) Амазонська низовина.

 

 

 1. Укажіть ім’я вченого, який увів термін «біосфера» в науковий обіг:

а) Е. Зюсс;

б) В Вернадський;

в) В. Докучаєв;

г) Ж. Ламарк.

 

 1. До якої межі заселена гідросфера?

а) частково до 200 м;

б) частково до 800 м;

в) частково до 6 км;

г) повністю до 11 км.

 

 1. Укажіть район Землі, де особливо активно відбувається опустелювання:

а) пустеля Сахара;

б) зона Сахеля;

в) пустельні райони Австралії;

г) степова зона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 604

 

 1. Вкажіть назву ґрунту зони екваторіального поясу:

а) тундрово-глейові;

б) червоні фералітні;

в) підзолисті;

г) сірі лісові.

 

 1. За характеристикою встановіть властивість географічної оболонки: «Характеризується закономірною зміною природних комплексів і природних компонентів за широтою (від екватора до полюсів)».

а) цілісність;

б) широтна зональність;

в) висотна поясність;

г) ритмічність.

 

 1. Однорідна за походженням територія з єдиним геологічним фундаментом та однотипним рельєфом, схожим кліматом, а також певним поєднанням морфологічних частин – це …

а) місцевість;

б) фація;

в) ландшафт;

г) урочище.

 

 1. За чисельністю їх видів установіть царство живих організмів: «Їх відомо на сьогодні приблизно 1,5 млн видів».

а) рослини;

б) тварини;

в) гриби;

г) дроб′янки (бактерії).

 

 1. Тварини видихають вуглекислий газ, який в основному споживають … для процесу фотосинтезу:

а) бактерії.

б) рослини.

в) гриби.

 

 1. Бідність життя в природній зоні обумовлена високими температурами вдень й низькими вночі за дуже малої кількості опадів:

а) тундра;

б) арктична пустеля;

в) пустелі та напівпустелі;

г) савани.

 

 1. Назвіть першочергову зміну природного комплекса (наслідок) при осушенні болота:

а) зміна мікроклімату, рослинного й тваринного світу;

б) обміління невеликих річок і озер;

в) зниження рівня ґрунтових вод;

г) висихання лісів.

 

 1. Укажіть назву району, де зміна природних комплексів відбувається згідно із законом висотної поясності:

а) Українські Карпати.

б) Поліська низовина;

в) Придніпровська низовина;

г) Придніпровська височина.

 

 1. Біологічний кругообіг розпочинається з:

а) харчування тварин готовими органічними речовинами;

б) зелених рослин, які в процесі фотосинтезу створюють органічні речовини;

в) розкладання решток загиблих організмів до найпростіших  сполук бактеріями та грибами;

г) переміщення речовин рослинами й тваринами та їх загибеллю.

 

 1. Азональні природні комплекси виникають у зв’язку з порушеннями зональності, обумовленої відмінностями будови земної кори, рельєфу, близькістю до океанів.

а) так;

б) ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

 

 

БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Варіант  601

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

В

Г

Г

Б

Г

А

Б

Б

Г

 

Варіант  602

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Г

А

В

В

В

В

В

А

А

 

Варіант  603

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

А

Б

В

Г

В

В

А

Г

Б

 

Варіант  604

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

Б

В

Б

Б

В

В

А

Б

А

 

docx
Додано
11 січня 2023
Переглядів
456
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку