Тестовий контроль знань з теми "Енергетичне забезпечення процесів метаболізму"

Про матеріал
Тестові завдання можуть використовуватись для проведення комп'ютерного і письмового тестування з метою закріплення та контролю знань, а також учнями та студентами для самоперевірки знань.
Перегляд файлу

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАБОЛІЗМУ. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ В РІЗНИХ ГРУП АВТОТРОФНИХ ТА ГЕТЕРОТРОФНИХ ОРГАНІЗМІВ.

РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ДИХАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОРГАНІЗМІВ ЕНЕРГІЄЮ

І. Із запропонованих відповідей вибрати одну правильну:

1. Сукупність процесів поглинання речовин з довкілля, їх перетворення та виведення з організму продуктів обміну:

 1. асиміляція;
 2. метаболізм;
 3. дисиміляція;
 4. гомеостаз.

2. Енергетичним обміном називають:

 1. сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі, що супроводжуються виділенням енергії;
 2. сукупність реакцій біосинтезу речовин у клітині;
 3. надходження та виведення речовин через мембрану клітини;
 4. виведення продуктів обміну з організмів.

3. Із названих процесів до енергетичного обміну належить:

 1. трансляція;
 2. синтез ліпідів;
 3. реплікація;
 4. дихання.

4. Хімічним акумулятором енергії в клітині є:

 1. глюкоза;
 2. крохмаль;
 3. жир;
 4. АТФ.

5. Аденозинтрифосфатна кислота – це сполука, що належить до:

 1. нуклеїнових кислот;
 2. амінокислот;
 3. вільних нуклеотидів;
 4. фосфоліпідів.

6. При відщепленні від АТФ одного залишку ортофосфатної кислоти вивільняється енергії:

 1. 17, 2кДж;
 2. 38, 9 кДж;
 3. 42 кДж;
 4. 84 кДж.

7. До складу АТФ не входить:

 1. тимін;
 2. три залишки ортофосфатної кислоти;
 3. аденін;
 4. рибоза.

8. Мітохондрії називають енергетичними станціями клітин, тому що в них:

 1. синтезуються білки;
 2. синтезуються вуглеводи;
 3. синтезуються АТФ;
 4. розщеплюються АТФ.

9. Етапи енергетичного обміну:

 1. підготовчий, безкисневий, кисневий;
 2. підготовчий, проміжний, безкисневий;
 3. світловий, темновий;
 4. безкисневий, кисневий.

10. Підготовчий етап енергетичного обміну у багатоклітинних організмів відбувається у:

 1. мітохондріях;
 2. цитоплазмі;
 3. травній системі;
 4. лізосомах.

11. На підготовчому етапі енергетичного обміну відбуваються такі процеси:

 1. складні сполуки розщеплюються до простих, енергія акумулюється в молекулах АТФ;
 2. складні сполуки розщеплюються до простих, енергія розсіюється у вигляді теплоти;
 3. із простих сполук синтезуються складні, розщеплюється молекула АТФ;
 4. прості органічні сполуки розщеплюються, енергія акумулюється в молекулах АТФ;

12. Анаеробний етап енергетичного обміну відбувається у:

 1. легенях;
 2. кишечнику,
 3. гіалоплазмі,
 4. мітохондріях.

13. Аеробний етап енергетичного обміну відбуваються:

 1. на плазматичній мембрані;
 2. в міжклітинній речовині;
 3. в цитоплазмі;
 4. в мітохондріях.

14. Гліколіз – це процес:

 1. синтезу глюкози;
 2. окиснення глюкози;
 3. безкисневе розщеплення глюкози на дві молекули піровиноградної кислоти;
 4. розщеплення глюкози на дві молекули етилового спирту.

15. Необхідною умовою здійснення гліколізу є:

 1. наявність кисню;
 2. наявність вуглекислого газу;
 3. наявність ферментів;
 4. наявність крист мітохондрій.

16. Під час гліколізу глюкоза розщеплюється й утворюється:

 1. 2 молекули піровиноградної кислоти, 2 молекули АТФ;
 2. вуглекислий газ, вода;
 3. 2 молекули етилового спирту, 2 молекули АТФ;
 4. 2 молекули піровиноградної кислоти, 36 молекул АТФ.

17. Під час аеробного етапу енергетичного обміну відбувається:

 1. складні сполуки розщеплюються до простих, енергія розсіюється у вигляді теплоти;
 2. ферментативне розщеплення органічних сполук, синтез 2 молекул АТФ;
 3. окиснення органічних сполук до води і вуглекислого газу, синтез 36 молекул АТФ;
 4. ферментативне розщеплення та окиснення органічних сполук до води і вуглекислого газу, синтез 38 молекул АТФ.

18. Цикл Кребса відбувається під час:

 1. підготовчого етапу енергетичного обміну;
 2. безкисневого етапу енергетичного обміну;
 3. кисневого етапу енергетичного обміну;
 4. темнової фази фотосинтезу.

19. Вуглекислий газ утворюється під час:

 1. безкисневого етапу енергетичного обміну;
 2. кисневого етапу енергетичного обміну;
 3. світлової фази фотосинтезу;
 4. темнової фази фотосинтезу.

20. Мітохондрії називають дихальним центром клітин, тому що в них відбувається:

 1. розщеплення АТФ;
 2. окиснення органічних речовин до СО2 і Н2О;
 3. синтез глюкози;
 4. синтез жирів.

21. У результаті розщеплення трьох молекул глюкози в кишкової палички утворюється молекул АТФ:

 1. три;
 2. шість;
 3. сто вісім;
 4. сто чотирнадцять.

22. В аеробних організмів в результаті повного розщеплення 1 моль глюкози кількість енергії, що акумулюється в молекулах АТФ:

 1. 84 кДж;
 2. 1512 кДж;
 3. 1596 кДж;
 4. 2600 кДж.

23. Окиснення органічних речовин в мітохондріях відрізняється від горіння тим що:

 1. виділяється теплова енергія;
 2. синтезуються молекули АТФ;
 3. необхідний кисень;
 4. утворюється вуглекислий газ і вода.

24. Основну роль у забезпеченні організму енергією відіграє етап енергетичного обміну:

 1. підготовчий;
 2. гліколіз;
 3. спиртове бродіння;
 4. аеробний.

25. Органели, в яких здійснюється фотосинтез:

 1. хлоропласти;
 2. хромопласти;
 3. лейкопласти;
 4. мітохондрії.

26. Фотосинтез здійснюють:

 1. зелені рослини;
 2. гриби;
 3. нітрифікуючі бактерії;
 4. залізобактерії.

27. АТФ в клітинах рослин:

 1. синтезується лише в мітохондріях;
 2. синтезується в мітохондріях та хлоропластах в світлову фазу;
 3. синтезується в мітохондріях та хлоропластах в темнову фазу;
 4. розщеплюється в мітохондріях і хлоропластах.

28. Вільний кисень в процесі фотосинтезу утворюється в результаті розщеплення:

 1. глюкози;
 2. вуглекислого газу,
 3. води;
 4. АТФ.

29. У світловій фазі фотосинтезу НЕ відбувається:

 1. утворення кисню;
 2. фосфорилювання АТФ;
 3. відновлення НАДФ;
 4. утворення глюкози.

30. У темновій фазі фотосинтезу утворюється:

 1. кисень;
 2. вуглекислий газ;
 3. атоми Гідрогену;
 4. глюкоза.

31. Під час хемосинтезу організми використовують енергію:

 1. світлову;
 2. розщеплення глюкози;
 3. окиснення органічних сполук;
 4. окиснення неорганічних сполук.

32. Хемосинтез здійснюють:

 1. зелені рослини, тварини, гриби;
 2. зелені рослини, евглена зелена;
 3. зелені та пурпурні сіркобактерії, залізобактерії;
 4. нітрифікуючі бактерії, залізобактерії, сіркобактерії.

ІІ. Встановити відповідність:

33. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

Термін

Визначення

1. Автотрофи

А. Організми, які здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних

2. Гетеротрофи

Б. Організми, які здатні синтезувати органічні речовини та живитись готовими

3. Анаероби

В. Організми, які здатні жити та розвиватись тільки за умови присутності в середовищі вільного кисню

4. Аероби

Г. Організми, які здатні жити та розвиватись в середовищі без вільного кисню

 

Д. Організми, які живляться готовими органічними сполуками

34. Встановіть відповідність між організмами та процесами, які вони здійснюють:

Організми

Процеси

1. Залізобактерії

А. Окиснюють сірководень до сульфатної кислоти

2. Безбарвні сіркобактерії

Б. Синтезують органічні речовини з використанням світлової енергії

3. Пурпурні сіркобактерії

В. Окиснюють аміак спочатку до нітритів, а згодом до нітратів

4. Нітрифікуючі бактерії

 

Г. Окиснюють сполуки двовалентного Феруму до тривалентного

35. Встановіть відповідність між біохімічними процесами та місцем їхнього перебігу:

Біохімічні процеси

Місце перебігу

1. Бродіння

А. Строма

2. Аеробне дихання

Б. Мітохондрії

3. Світлова фаза фотосинтезу

В. Цитоплазма

4. Темнова фаза фотосинтезу

Г. Тилакоїди

36. Встановіть відповідність між біохімічним процесом і енергетичним перетворенням:

1. Анаеробне дихання

А. Перетворення енергії хімічних зв’язків органічних сполук в енергію хімічних зв’язків молекул АТФ шляхом окиснення вихідних речовин

2. Аеробне дихання

Б. Перетворення енергії сонця в енергію хімічних зв’язків органічних сполук

3. Фотосинтез

В. Перетворення енергії хімічних зв’язків неорганічних сполук в енергію хімічних зв’язків органічних сполук

4. Хемосинтез

Г. Перетворення енергії хімічних зв’язків органічних сполук в енергію хімічних зв’язків молекул АТФ шляхом розщеплення органічних сполук за участі ферментів.

 

Д. Перетворення енергії хімічних зв’язків органічних сполук лише в енергію, що розсіюється у вигляді тепла.

 

docx
Додано
26 березня 2021
Переглядів
3212
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку