2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Тощо "Хмарні технології на уроках інформатики"

Про матеріал
Проектна робота. Мета - окреслення можливостей використання ІКТ на основі хмарних технологій для підвищення якості навчання учнів на уроках інформатики.
Перегляд файлу

1

 

Комунальний заклад вищої установи “Одеська академія неперервної освіти”

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій 

Науково-методична лабораторія інформатики, дистанційної та STEM-освіти


 

Вихідна робота

На тему

Хмарні технології на уроках інформатики

 

 

 

 

 

Слухача курсів 

підвищення кваліфікації

очно-дистанційної форми навчання або очно-заочні форми навчання, 2-во тижневі курси  

термін 

вчителя інформатики

категорії  спеціаліст

ОНВК №53

Район Малиновський

 Штирби Людмили Олександрівни

Науковий керівник, рецензент

Михайлова Л. М.

 

м.Одеса, 2019 р

Опис роботи

 1. Назва проекту : Хмарні технології на уроках інформатики
 2. Участники проекту : Учні 8-х - 9-х класів
 3. База реалізації проекту: Одеський навчально-виховний комплекс №53 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Одеської міської ради Одеської області
 4. Обгрунтування вибору проблеми : Актуальність обраної теми визначається, у першу чергу, соціальним замовленням: наявність знань і вмінь щодо інформаційних технологій стає базовою вимогою до учня-випускника школи, а використання ІКТ на основі хмарних технологій на уроках інформатики надає великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Про використання хмарних технологій  в освітньому процесі, зокрема на уроках інформатики, говорять і провідні освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми
 5. Мета та завдання проекту:

 Мета  - окреслення можливостей використання ІКТ на основі хмарних технологій  для підвищення якості навчання учнів на уроках інформатики.

Завдання:

 1. Проаналізувати наукові підходи до проблеми використання хмарних технологій в освітньому процесі.
 2. Охарактеризувати значення використання ІКТ на основі хмарних технологій на уроках інформатики.
 3. Теоретично обґрунтувати методику використання хмарних технологій на уроках інформатики в сучасній школі.
 1. Характеристика проекту:

за кінцевим результатом – свідоме оволодіння основними теоріями і ведучими ідеями навчального предметів або основами відповідної галузі науки.

за змістом – узагальнення і систематизація знань з інформатики

за кількістю учасників – 90

за тривалістю – навчальний рік

за ступенем самостійності – 50% від загального обсягу

за характером контактів – спілкування між учнями, та між учнями та вчителем

 1. Термін реалізації : на протязі учбового року
 2. Прогнозований результат:
 • підвищується результативність засвоєння знань та формування умінь;
 • формується мотивація навчання;
 • розвиваються навички планування, рефлексії, взаємоконтролю;
 • розвиваються комунікативні уміння, лідерські якості;
 • розвиваються творчі здібності;
 • у найбільш здібних учнів виникає інтерес до самостійної науково-дослідницької діяльності (зокрема, через участь у роботі Малої академії наук).
 1. Потреби:сприйняття, осмислення і узагальнення окремих фактів, оволодіння основними теоріями і ведучими ідеями предмета. 
 2. Ресурси: Персональні комп’ютери

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….....5

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС…………….………….….........8

1.1. Наукові підходи до визначення сутності поняття

"хмарні технології"…………………………………………….………..……….8

1.2. Значення  використання хмарних технологій

в освітньому процесі…………………………………………….…….…..…….13

Розділ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ  ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ…………………………………………….………...18

2.1. Методика використання хмарних технологій та сервісів

в освітньому процесі………………………………………………….…….…..18

2.2. Методичні рекомендації з проблеми використання

хмарних технологій на уроках інформатики……………………….…….…..24

ВИСНОВКИ……………………………………………………….…….…….......…..29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….………….....…..…..31

ДОДАТКИ………………………………………………………..…….……….…….34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Бурхливий розвиток засобів інформатизації - комп'ютерів, комп'ютерних комунікацій та інших ґаджетів - дав потужний поштовх появі нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації. Це, насамперед, відкриває нові можливості для застосування комп'ютерів в освітньому  процесі сучасної школи.

Зараз інформаційні технології, увібравши в себе елементи різних методик - особистісно орієнтованого, розвивального, проектного навчання - є саме тим способом передачі знань, який відповідає якісно новому змісту навчання й розвитку учня. Сучасному вчителеві інформатики вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними вміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати матеріал у нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу, бути здатним до обміну інформацією, комунікації, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок [3, с.5].

Актуальність обраної теми визначається, у першу чергу, соціальним замовленням: наявність знань і вмінь щодо інформаційних технологій стає базовою вимогою до учня-випускника школи, а використання ІКТ на основі хмарних технологій на уроках інформатики надає великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Про використання хмарних технологій  в освітньому процесі, зокрема на уроках інформатики, говорять і провідні освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми [15, с.10].

Протягом останніх років інтерес до використання хмарних технологій зростає, доцільність використання веб-сервісів задекларовано також на державному рівні, зокрема, у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2013-2020 рр. Крім того, у 2014 році в Україні започатковано проект «Хмарні сервіси в освіті» (2014-2017 н. р.) (Наказ Міністерства освіти та науки України № 629 від 21.05.2014 р.), у межах якого проводиться поетапна експериментальна робота щодо запровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ у загальноосвітніх навчальних закладах [5].

Під час аналізу останніх публікацій із цієї теми були визначені основні напрямки, в яких проводилися дослідження. Загальнотеоретичні питання, в яких розкрито сутність і ключові характеристики термінів «хмара», «хмарні обчислення» (Cloud Computing), «хмарні технології» (Cloud Technology), розглянуті в роботах В.Бикова, Н.Морзе, О.Кузьмінської, З.Сейдаметової, С.Сейтвелієвої, М.Шишкіної тощо.

Зважаючи на актуальність проблеми, була обрана тема дослідження: "Хмарні технології на уроках інформатики".

Мета дослідження - окреслення можливостей використання ІКТ на основі хмарних технологій  для підвищення якості навчання учнів на уроках інформатики.

Об'єкт дослідження – процес використання хмарних технологій на уроках інформатики.

Предмет дослідження – методика використання хмарних як засобу підвищення ефективності сучасного уроку інформатики.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати наукові підходи до проблеми використання хмарних технологій в освітньому процесі.
 2. Охарактеризувати значення використання ІКТ на основі хмарних технологій на уроках інформатики.
 3. Теоретично обґрунтувати методику використання хмарних технологій на уроках інформатики в сучасній школі.

Методи дослідження. В процесі дослідження використовувався комплекс  методів,  адекватних  предмету,  меті  та   поставленим  завданням:   метод конкретизації для диференціації й уточнення понять «інформаційна технологія», «інформаційні технології навчання», «інформаційно-комунікаційні технології», «комп'ютерні технології навчання»; «хмарні технології»;  ретроспективний, порівняльний і системний аналіз для співставлення різних поглядів учених на проблему використання хмарних технологій в освітньому процесі;  загальнонаукові методи (абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання), що дозволило моделювати систему роботи і розробити методичні рекомендації щодо удосконалення форм і методів використання хмарних технологій на уроках інформатики.

Теоретичне значення дослідження. В процесі роботи уточнено базово-категоріальні поняття з проблеми дослідження; обґрунтовано особливості  використання хмарних технологій на уроках інформатики.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що основні положення роботи доповнюють педагогічне знання й можуть слугувати для подальшої наукової розробки проблеми використання хмарних технологій на уроках інформатики, а також сприяють його використанню для розробки методичних рекомендацій в контексті проблеми дослідження. Матеріали дослідження можуть бути реалізовані під час організації освітнього  процесу в закладах загальної середньої освіти.

Апробація та впровадження результатів дослідження проводились безпосередньо в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти та обговорювались на педагогічних радах.

 


Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

1.1. Наукові підходи до визначення сутності поняття

"хмарні технології"

 

Однією з основних тенденцій розвитку освіти є впровадження в освітній процес нових інформаційних технологій, оснащення освітніх установ електронно-обчислювальною технікою, а також постійним доступом до мережі Інтернет. Ці процеси утворили певну науково-технічну базу для становлення та розвитку нових форм освітньої діяльності. Одне з основних завдань педагогіки - розроблення ефективних форм організації освітнього процесу, вирішенням якого є створення та використання віртуального освітнього простору [24, с.29].

В основу інформаційних систем, що забезпечують діяльність віртуального простору навчального закладу, входять різні підходи, методи та засоби, однак найбільш ефективним є використання хмарних технологій, які мають величезні переваги під час управління даними. Основою для швидкого розвитку та створення хмарних технологій став технічний прогрес і бурхливий розвиток апаратного забезпечення.

Порівняно з традиційними технологіями хмарні мають низку істотних переваг: доступність, мобільність, гнучкість, надійність, висока технологіч-ність, економічність, завдяки яким вони знаходять широке застосування в багатьох сферах науки й техніки. Така тенденція спонукає дослідити ефективність і доцільність застосування хмарних технологій у сучасному навчальному процесі.

Інформаційні технології навчання належать до педагогічних технологій, що забезпечують оптимальну побудову і реалізацію навчального процесу з урахуванням чітко визначеної дидактичної мети. В.П.Беспалько [2] визначає технологію навчання як «змістовну техніку реалізації навчально-виховного процесу»; Н.Ф.Тализіна вважає, що сучасна технологія навчання полягає у визначенні найбільш раціональних способів досягнення визначених цілей. Що стосується інформаційних технологій навчання (ІТН), то існує низка підходів до оцінки їх сутності й місця в освітньому процесі. Так, B.Б.Лаврі-нець [15] визначає ІТН як технології комп'ютерної обробки, передавання, розповсюдження інформації, створення обчислювальних і програмних засобів інформатики. Є.І.Машбиць та Н.Ф.Тализіна розглядають інформаційні технології навчання як деяку сукупність навчальних програм різних типів: від простих програм, що забезпечують контроль знань, до навчальних систем, що базуються на штучному інтелекті. В.Ф.Шолохович [21] пропонує визначати ІТН з точки зору їх змісту як галузь дидактики, що займається вивченням планомірно й свідомо організованого процесу навчання і засвоєння знань, де знаходять застосування засоби інформатизації освіти [21, с.9].

У матеріалах Інституту розвитку інформаційного суспільства ІТН визначаються як «сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення та використання інформації в інтересах її користувачів» [15, с.12].

Характеризуючи інноваційні (креативні) технології (порівняно з традиційними), О.В.Морозов підкреслює, зокрема, що основним елементом навчального процесу стає інформація, і підкреслює відмінність між знанням й інформацією. Специфічність креативних технологій визначається так: можливість розвитку здатності учня створювати і витягувати знання з одержуваної інформації, тобто використовувати не тільки готові знання, а й напівфабрикат, яким найчастіше є інформація [16, с.89].

З урахуванням комп'ютерних мереж нерідко вживається термін «комп'ютерна технологія навчання» в тому ж сенсі, що і ІТН. На сьогодні вже розроблено багато спеціалізованих комп'ютерних систем, які стосуються навчального процесу [15, с.10].

Питання впровадження хмарних технологій у систему освіти України були висвітлені у роботах В.Ю.Бикова, О.М.Спіріна, М.І.Жалдака, Л.М.Калініної, Н.В.Морзе, А.Ф.Манако, B.М.Монахова, Т.О.Пушкарьової, О.В.Співаковського, Т.І.Червякової та ін.

Сучасна освіта набуває змін, які пов’язані насамперед із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) у навчальний процес. Саме тому запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності педагога. Така організація навчання дасть змогу зробити навчальний процес цікавим та ефективно вирішити проблему наочності й візуалізації навчального матеріалу [24, с.30].

Розширити інструментарій сучасного педагога можна завдяки використанню сервісів хмарних технологій. Їхнє поширення є інтенсивним і сприяє розвитку нових методів і форм організації навчання.

Хмарні сервіси зручні та прості у використанні, надають можливість тримати свої документи під рукою, без втрати, в актуальних версіях, на різних пристроях. Завдяки їх використанню є можливість створення сховищ даних і використання віртуальних лабораторій у мережі Інтернет, проведення інтернет-конференцій і вебінарів, керування різними процесами віртуального простору тощо.

Сьогодні кожен викладач може зареєструватися в будь-якому хмарному сервісі та з легкістю налаштувати свій комп’ютер, мобільний телефон чи планшет на одну файлообмінну мережу, де буде повна синхронізація всіх даних [24, с.31].

Хмарна синхронізація - технологія автоматичного оновлення даних, розташованих у хмарному сховищі та на всіх локальних пристроях користувача.

Термін «хмара», або хмарне файлове сховище, має на увазі не конкретний виділений сервер для зберігання даних клієнта, а цілу мережу чи систему серверів, які часто знаходяться на значній відстані один від одного й мають досить складну внутрішню структуру. Однак для звичайного користувача хмара пропонує простий, доброзичливий інтерфейс, який робить його використання зрозумілим.

Механізм хмарної синхронізації дає можливість відмовитися від використання фізичних зберігачів файлів - зовнішніх жорстких дисків, карт пам’яті, флешок. Маніпуляції з файлами, зміна або додавання нових даних автоматично відбиваються на кожному локальному пристрої, який потрібно синхронізувати з хмарою. Таким чином, втрата чи знищення даних на будь-якому з пристроїв або на декількох відразу не призведе до втрати цінної інформації, і оновлення файлів залишаться в хмарному сховищі.

Сукупність можливостей, які надають провайдери будь-якого хмарного сховища, у цілому однакова: цілісність, доступність, мобільність, гарантоване збереження інформації в разі програмних або апаратних збоїв на пристроях клієнта, спільна, своєчасна та непомітна робота служби підтримки хмарного сховища, яка позбавляє від зайвих витрат часу та коштів на підтримку інфраструктури сховища в робочому стані. Різниця полягає в обсягах можливого сховища та вартості обслуговування.

Попит на хмарні сервіси в сукупності з можливістю переходу від одного постачальника хмарних послуг до іншого без будь-яких серйозних витрат для користувача призводить до високої конкуренції серед постачальників хмарних послуг. У зв’язку із цим особливої важливості набуває оптимальний підбір основних показників якості функціонування хмарних сервісів, які, з одного боку, повинні відповідати всім вимогам якості послуг, а з іншого - не призводити до надмірних витрат. Провідні постачальники хмарних технологій дають можливість користуватися хмарними технологіями, які інтегровані для потреб навчальних закладів. Ці програмні пакети надаються безкоштовно або за низькими цінами, щоб освітні установи мали можливість користуватися ними [24, с.32].

Для організації навчального процесу необхідно враховувати можливості сучасних інформаційних технологій, які сприятимуть формуванню особистості, здатної швидко адаптуватися до сучасних змін і швидкого науково-технічного прогресу.

Хмарні технології надають можливість для розміщення на віртуальному диску навчальних і методичних матеріалів, посилань на корисні електронні ресурси, домашні або контрольні завдання, журнали відвідування й успішності, аудіо- та відеоресурси й відкриття до них доступу для певної групи користувачів.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Значення використання хмарних технологій в освітньому процесі

 

Сучасне життя вносить свої корективи до методики викладання інформатики. Аби урок був цікавий учням, учителеві доводиться освоювати нові методи викладу матеріалу.

Існують різні тлумачення поняття «хмарних технологій». Хмарні технології визначають як динамічно масштабований вільний спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних інформаційних ресурсів у вигляді сервісів, що надаються за допомогою мережі Інтернет. В подальшому хмаро-орієнтовані засоби навчання можуть стати складовою освітнього середовища навчальних закладів [23, с.109].

Інтернет надає різні сервіси сучасному користувачу, які мають вплив на освіту, що відкриває безліч можливостей для покращення та інтенсифікації освітнього процесу, при цьому стимулює появу нових методик навчання. З впровадженням хмаро-орієнтованих засобів навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти можна вирішити наступні задачі: удосконалити організацію та зосередитись на індивідуалізації навчання, покращити продуктивність самостійної підготовки учнів, прискорити тиражування, вивести мотивацію до навчання на вищий рівень, активізувати навчальний процес, залучити учня до дослідницької діяльності, забезпечити гнучкість навчання (індивідуальна траєкторія навчання).

Заклади загальної середньої освіти почали долучатися до використання хмарних технологій, на жаль, не так активно, як цього потребує час. Цей процес не масштабний, глобальний на рівні міста або району, а локальний — на рівні одного освітнього закладу. Найбільш поширеними у використанні є хмарні сервіси призначені для набуття навичок роботи з веб-сервісами та звичайними документами. Виділяють такі хмарні сервіси: SaaS (Software-as a Service) - «програмне забезпечення як сервіс», PaaS (Platform as a Service) — «платформа як сервіс», IaaS (Infrastructure as a Service) — «інфраструктура як сервіс», DaaS (Desktop as a Service) - «віртуальне робоче місце як сервіс».

Використання хмарних технологій на уроках інформатики, на мій погляд, дозволяє:

 • розвинути в учнів творчі здібності, навички дослідницької діяльності, уміння приймати оптимальні рішення;
 • розширити можливості обсягу інформації;
 • сформувати в школярів уміння працювати з інформацією, розвинути комунікативні здібності;
 • підсилити мотивацію навчання;
 • активно залучати учнів до навчального процесу;
 • дати дитині максимально можливий для неї обсяг навчального матеріалу;
 • якісно змінити контроль за діяльністю учнів [18, с.46].

Але досягти цього нелегко, тому що лише системне й доцільне використання хмарних технологій в освітньому процесі дозволяє оптимізувати діяльність вчителя на уроці, тобто підвищити якість навчання школярів за рахунок поліпшення якості діяльності вчителя (викладання предмету).

Комп’ютер докорінно змінює характер педагогічної діяльності. Уведення хмарних технологій в навчальний процес розширює можливості викладача, забезпечує його такими засобами, які дозволяють вирішувати педагогічні проблеми:

 • удосконалення організації викладання, підвищення індивідуалізації навчання (максимум роботи з кожним учнем);
 • ІКТ можуть допомогти в ліквідації прогалин у знаннях, що виникли через пропуск уроків;
 • підвищення продуктивності самопідготовки учнів після уроків;
 • прискорюється тиражування і доступ до всього того, що накопичене в педагогічній практиці;
 • можливість зібрати дані за індивідуальною та колективною динамікою процесу навчання. Інформація буде повною, регулярною й об’єктивною [3, с.5].

Практика показує, що учні охоче йдуть на заняття з інформатики, у школярів виробляється стійкий інтерес до таких уроків, менше розсіюється увага, оскільки існує зворотний зв’язок вчителя з учнями.

Учнів зацікавлюють нові умови, невимушеність обстановки, саме спілкування з комп’ютером. Із пасивного сприймання навчання перетворюється на активний процес, і чим більше розумових зусиль докладає учень, тим продуктивнішою стає його діяльність. Усі розумові операції учнів супроводжуються практичними діями.

Систематичне використання хмарних технологій на уроці дає змогу говорити про цілий ряд позитивних моментів:

 • підвищення рівня використання наочності на уроці;
 • підвищення продуктивності уроку;
 • відбувається актуалізація пізнавальних інтересів учнів;
 • учитель, який створює або використовує хмарні технології, мусить звертати величезну увагу на логіку викладу начального матеріалу, що сприяє підвищенню рівня знань учнів [15, с.10].

Проаналізуємо можливості, які надають хмарні технології для вчителя з точки зору здійснення професійної діяльності:

 • можливість збереження власних матеріалів (документів, відео- та аудіофайлів) на віртуальному диску та доступу до них з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до мережі Інтернет;
 • організація спілкування з учителями інших освітній закладів (проведення онлайн-уроків, тренінгів, круглих столів);
 • принципово нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя;
 • використання сучасних засобів для розробки інтерактивних дидактичних матеріалів для уроків;
 • нові можливості передачі знань: онлайн-уроки, вебінари, інтегровані практичні заняття, кооперативні лабораторні роботи.

Відзначимо основні характеристики, які властиві хмарним сервісам:

 • сервіс доступний через Web-браузер або за допомогою спеціального інтерфейсу прикладної програми для доступу до Web-сервісів;
 • для користування сервісом не потрібно жодних матеріальних затрат (безкоштовність використання);
 • доступність з будь-якого комп’ютера та різних пристроїв, під’єднаних до мережі Інтернет;
 • забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, он-лайн-тестування, відкритості освітнього середовища;
 • відсутність необхідності придбання додаткового програмного та апаратного забезпечення;
 • зрозумілий та доступний інтерфейс;
 • економія дискового простору, необмежений обсяг збереження даних, можливість організації резервного збереження матеріалів [23, с.109].

Розглянемо функціональні можливості, які надає хмарна платформа Google для вчителя інформатики: створення веб-сайтів (Sites.google.com) та щоденників навчальних проектів (Blogger.com); ведення календаря, робочого графіку, складання навчальних планів (Google Calendar); зберігання матеріалів (диск Google), створення та сумісне редагування документів різних форматів (Google Docs), електронна пошта з пошуковою системою та захистом від спаму (Gmail); створення фотоальбомів, редагування фотографій, сумісна робота з іншими програмами редагування графічних файлів (Picasa). На нашу думку, цікавими для використання вчителями є форми для опитувань і анкет (Google Forms). Цей сервіс дає можливість обирати тему для оформлення, тип запитання (текст, один із списку, декілька зі списку, шкала, сітка, дата, час), відкрити форму для загального доступу на розмістити її на власному веб-ресурсі. Відповіді відображатимуться в Таблицях Google, що дає змогу вчителю проаналізувати результати, наприклад, кількість вірних відповідей. Важливою особливістю використання документів Google різного типу є можливість їх взаємної інтеграції, поєднання та можливостей спільного редагування декількома користувачами. Усі документи, створені за допомогою сервісу Google, користувач має змогу розмістити на сайті, створеному за допомогою цього ж сервісу [23, с.110].

На власному веб-ресурсі вчитель може також розмістити електронні інтерактивні матеріали, які є сучасною альтернативою традиційним дидактичним завданням на паперових носіях. Їх використання має багато переваг:

 • дозволяє диференціювати, інтенсифікувати навчальний процес;
 • підвищити мотивацію учнів до навчання;
 • застосовувати різні види діяльності;
 • формує вміння учнів моделювати ситуацію та шукати вирішення проблеми.

Отже, використання хмарних технологій на уроках інформатики  дозволяє вчителеві:

 • наповнити уроки новим змістом;
 • розвивати творчий підхід до сприйняття навколишнього світу, допитливість учнів;
 • формувати елементи інформаційної культури;
 • прищеплювати навички раціональної роботи з комп’ютерними програмами;
 • підтримувати самостійність в освоєнні комп’ютерних технологій [23, с.111].

Сучасний педагог повинен уміти працювати з новими засобами навчання хоча б заради того, аби забезпечити одне з найголовніших прав учня - право на якісну освіту.

 

Розділ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДЛЯ  ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

2.1. Методика використання хмарних технологій та сервісів

в освітньому процесі

 

Загальновідомо, що зацікавлений учень пізнає та засвоює матеріал набагато краще, ніж той, який не цікавиться змістом того, що вивчає. ІКТ дає можливість впливати на всі канали сприйняття людини - зоровий, механічний, слуховий, емоційний.

У зв'язку з модернізацією української освіти, головною метою на уроках інформатики з використанням інтерактивних комп'ютерних технологій є підвищення ефективності навчання. Саме це сприяє новому підходу учителів інформатики до викладання предмета, що ґрунтується на використанні сучасного інформаційного середовища навчання. На уроці з використанням ІКТ на основі хмарних технологій  учитель може виступати в ролі дизайнера, фасилітатора або менеджера, що, у свою чергу, створює умови для активної діяльності учня, а комп'ютер при цьому - це навчальний інструмент, засіб організації навчання, джерело інформації та банк довготривалого її збереження [3, с.5].

Застосування хмарних технологій на уроках інформатики має ряд переваг перед уже існуючими технологіями. Серед них такі як розвиток креативних, дослідницьких здібностей та інтелекту учнів, підвищення мотивації навчання, активізація пізнавальної діяльності та підвищення інтересу до предмета, диференціація та індивідуалізація процесу навчання, активізація самостійної діяльності учнів, орієнтація в інформаційних потоках оточуючого світу, розвиток умінь обмінюватися інформацією за допомогою сучасних електронних ресурсів, допомога вчителю в підвищенні рівня власної комп'ютерної грамотності.

Використання хмарних технологій  дозволяє реалізувати різні прийоми, урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш привабливим, взяти до уваги потреби та інтереси суб'єкта навчання, рівень його підготовки, оперативно й цілеспрямовано контролювати роботу учнів. Крім того, хмарні  технології, які застосовуємо на уроках інформатики, створюють умови для розвитку вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто формують ключові компетентності учнів, а саме:              

 • учні шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують інформацію (інформаційна компетентність);
 • оволодівають досягненнями культури свого народу, і розуміють культуру інших (полікультурна компетентність);
 • беруть активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують почуте й коректно відповідають (комунікативна компетентність);
 • переборюють невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідаль-ність за виконання дорученої справи, уміють співпрацювати (соціальна компетентність).
 • проектують за потреби власну освітню траєкторію, визначаючи обсяг навчального матеріалу, планують і організують його вивчення (компетентність самоосвіти й саморозвитку) [18, с.51].

Таким чином, уроки інформатики з використанням хмарних технологій надають кожному школяреві, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві [15, с.10].

Розглянемо окремі сервіси розробки інтерактивних матеріалів, які доцільно використовувати вчителем для розробки дидактичних матеріалів (інтерактивних завдань) для проведення уроків інформатики:

 • LearningApps (http://learningapps.org/) - україномовний сервіс для розробки різноманітних завдань, виконання яких полягає в інтерактивній роботі з об’єктами, розміщеними на екрані. Інтерфейс даного ресурсу є досить простим для конструювання завдань і дозволяє розробляти вправи, які за своїм наповненням і естетичним оформленням будуть цікавими для учнів. Усі вправи поділено на категорії: розподіл; послідовність; заповнення; онлайн-ігри; інструменти. Після виконання вправи можна перевірити правильність виконання завдання і отримати результат. Даний сервіс дає змогу використовувати завдання з бази матеріалів або ж розробляти власні і розміщати посилання на них з власного ресурсу. Приклади інтерактивних завдань, розроблені за допомогою сервісу LearningApps: http://ru.padlet.com/chetv_/zavdannia/.
 • Wixie (https://www.wixie.com/) - творчий майданчик для викладання та навчання, який дозволяє вчителю не тільки розробляти дидактичні матеріали для уроків та наповнення портфоліо, а й може бути використаний для проектної діяльності учнів. Він дає можливість зберегти проекти в хмарі на сервісі для доступу з будь-якої точки світу; здійснити запис голосу; захоплення зображення з веб-камери; імпорт файлів з локального комп’ютера; розміщувати і використовувати безліч проектів онлайн; друк навчальних карток і коміксів. Даний сервіс дає можливість створити свою спільноту для обміну думками та творчими проектами. За допомогою Wixie вчителі можуть увійти та оцінити роботи учнів до завершення проекту, висловити свої зауваження та пропозиції щодо учнівської роботи, а також оцінити остаточний проект. Безкоштовна версія Wixie не вимагає реєстрації і підтримує кирилицю, а англомовний інтерфейс можна вважати стимулом для вивчення іноземної мови.
 • BrainFlips (http://www.brainflips.com/) - онлайн-сервіс для створення інтерактивних карток, у які можна додати відео, аудіо або фото. Широкий спектр інструментів дає можливість полегшити процес вивчення теми, включаючи декілька режимів навчання. Ресурс дає можливість створювати групи, підключати до групи учасників, також можна відкрити загальний доступ до своїх матеріалів з можливістю поповнення.
 • Flashcard Machine (http://www. flashcardmachine.com/) - онлайн-сервіс, створений для підготовки дидактичних матеріалів в ігровій формі у вигляді наборів карток. Матеріали на картках можуть бути у вигляді тексту, зображень, звуку, посилань.
 • Study Stack (http://www.studystack.com/) - ресурс для створення дидактичних матеріалів для освіти. Готові роботи легко можна вмонтувати на сторінки сайтів, блогів, поділитися інформацією в соціальних мережах.
 • Prezi (https://prezi.com/) - середовище для створення динамічних презентацій, які для учнів є набагато цікавішими, ніж звичайні. Цей сервіс дозволяє створювати презентації онлайн, також існує версія Prezi Desktop, у якій можна створювати, редагувати і показувати презентації Prezi без доступу до Інтернету. Робота з англомовною версією програми значно полегшується через наявність російсько-мовних безкоштовних навчальних курсів (http://prezi-narusskom.ru/).
 • Easy School Book (http://bhv-osvita.com/)  - це сервіс, що надає можливість формувати уроки у вигляді електронних підручників. Тут учитель може створити структуру уроку і заповнити відповідні етапи матеріалами різного типу: презентаціями, графічними та мультимедій-ними матеріалами, інтерактивними плакатами, вправами і тестами, створеними в програмі MasterTool. Easy School Book дозволяє в інтерактивному режимі керувати ходом уроку та здійснювати демонстрацію за допомогою мультимедійного обладнання. Вчитель може на основі матеріалів свого підручника розробляти книжки, призначені для самостійної роботи учнів, які можуть містити теоретичні відомості та різноманітні завдання. Існує дві версії програми - конструктор (для розробки власних інтерактивних уроків) та програвач (для відтворення готових програмно-методичних комплексів).
 • Сервіс MasterTool дозволяє використовувати готові та створені власноруч інтерактивні матеріали, що містять текст, рисунки та відео. Система MasterTool дозволяє швидко створювати завдання і тести різних видів: текстові написи з рисунками, текст з пропусками, тести з вибором однієї та кількох правильних відповідей, завдання на відповідність, групування об’єктів за категоріями, таблиці, що містять текст та рисунки. Вчитель має змогу керувати відображенням та відтворенням навчальних компонентів на учнівських комп’ютерах.
 • Picasa (https://picasa.google.com/) - сервіс для створення та редагування фотоальбомів та колажів, який дає змогу упорядковувати, друкувати, ділитися та виконувати безліч інших операцій з фотографіями та іншими зображеннями; можливість створення колажів, плакатів, веб-сторінок або відео з фотографій.
 • Padlet (https://ru.padlet.com/) - це інструмент зі створення віртуальних онлайн-дошок для сумісної роботи. На дошці (стіні) можна розміщувати текст, графічні зображення, мультимедійні файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки [23, с.108].

Соціальний сервіс Padlet можна застосовувати:

 • як майданчик для розміщення навчальної інформації;
 • для розміщення завдань на пошук інформації;
 • для спільного виконання домашнього завдання;
 • як місце для збирання ідей для проектів, їх обговорення [23, с.109-110].

Отже, невід’ємна складова професійної компетентності вчителя інформатики, необхідної  для успішного та ефективного здійснення педагогічної професійної діяльності, є обізнаність з можливостями використання хмарних сервісів та готовність їх застосовувати у своїй професійній діяльності. Практичні навички використання веб-технологій вчителі інформатики можуть набути, розробляючи та поповнюючи власні ресурси (веб-сайт, портфоліо, інтерактивні дидактичні матеріали, електронні підручники та ін.).

Використання хмарних технологій на уроках інформатики стимулює учнів до підвищення пізнавального інтересу до предмета і сприяє створенню ситуації успіху для кожного школяра, зростанню його успішності, надає йому змогу проявити себе в новій ролі й формує навички самостійної продуктивної діяльності.

 

 

 

 

 


2.2. Методичні рекомендації з проблеми використання

хмарних технологій на уроках інформатики

 

 

Невідповідність застарілих методів та засобів навчання нинішнім вимогам сучасного уроку, тенденціям стрімкого розвитку науково-технічного прогресу спонукає вчителів до запровадження у навчальний процес веб-технологій. Вони дають змогу вчителю пояснити матеріал у більш доступній формі, зробити його вивчення цікавішим, швидко перевірити знання учнів та підвищити інтерес до навчання.

В будь-якій аудиторії можна організувати сучасний навчальний процес, використовуючи ноутбуки (нетбуки або планшетні комп’ютери) і доступ до мережі Інтернет. Наповнення електронного освітнього навчального простору здійснюють або вчителі або учні школи.

Потрібно перерахувати можливості, які з’являються при використанні хмарного SaaS-сервісу в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти: використання ПЗ відразу великою кількістю користувачів; додаток налагоджено під віддаленого користувача; за роботу додатків відповідає постачальник; користувач працює з потрібним йому ПЗ на комп’ютері будь-якої конфігурації; не потрібно встановлювати ніяке ПЗ на свій комп’ютер; налаштування, оновлення та модернізація ПЗ на серверу провайдера хмари без шкоди для клієнтів; сервер провайдера хмари бере на себе захист даних та надання технічної підтримки [23, с.109].

В даний час заклади загальної середньої освіти вже використовують хмарні SaaS-сервіси у вигляді: Web-додатків; електронних журналів і щоденників; он-лайн сервісів для учбового процесу, спілкування, тестування; системи дистанційного навчання, бібліотеки; сховища файлів, спільного доступу; спільної роботи; електронної пошти з доменом навчального закладу.

Найбільш популярні програмні рішення хмарних SaaS - сервісів в освітньому процесі, які зараз існують на ринку, надають компанії Google та Microsoft [5]. Вони надають навчальним закладам низку безкоштовних засобів комунікації.

Програмне он-лайн-забезпечення від компанії Google є система сервісів Apps для закладів освіти (Google Apps для учебных заведений) [10]. Google Apps - це служби, що надаються компанією Google для використання свого доменного імені з можливістю роботи з веб-сервісами від Google. За допомогою браузера учні можуть здійснювати доступ до наступних сервісів Google: електронна пошта Gmail об’ємом до 2Гб; он-лайн календар Google Calendar; хмарне сховище Google Disk (безкоштовно об'ємом до 30 ГБ); он-лайн офіс Google Docs (Word, Excel, PowerPoint); Google Sites для створення сайтів; Google Модератор - створення категорій для запитань, які ви хочете обговорити в класі або в школі, і відкриття їх для тих, хто хоче внести ідеї чи пропозиції; YouTube для освітніх закладів та інше [23, с.110].

Хмарні SaaS - сервіси Google зорієнтовані на повсюдний та відкритий доступ, підтримують спільний режим роботи, який забезпечує комунікацію, колаборацію та кооперацію суб’єктів навчального процесу і значно підсилюють фактор мотивації та взаємної інтелектуальної активності.

Для освітніх закладів компанією Microsoft був запропонований безкоштовний хмарний SaaS - сервіс [email protected] [12], який пропанує рішення зі спільної роботи та комунікацій, допомагає школам задовольнити їхні потреби щодо нових технологій для освіти та представлений наступними службами: Microsoft Live Mail - електронна пошта об’ємом до 9 ГБ; Microsoft Live Messenger - служба миттєвих повідомлень, що дозволяє організувати інтерактивні навчальні групи, співпрацю та обмін файлами, миттєво зв'язуватися з викладачами, друзями, рідними та випускниками за допомогою текстових, голосових і відеоповідомлень (бесіди в групах до 40 осіб); Microsoft Live Spaces - сервіс, що дозволяє вести блог; Microsoft Live Alerts - система сповіщень, що дозволяє відправляти оголошення учням, викладачам і випускникам; Microsoft Live SkyDrive - це виділений захищений простір об'ємом до 25 Гб, використовується спеціальний плагін MS WebApps, де можна редагувати, зберігати і поширювати документи Word, Excel, PowerPoint і OneNote та інше.

Хмарні сервіси від Microsoft - це економічне рішення для організації електронної пошти для учнів в домені школи, а також набір користувацьких сервісів для взаємодії та спільної роботи [9].

Використання хмарних SaaS-сервісів освітніми закладами у своїй діяльності надає ряд переваг:

 • не потрібні потужні комп'ютери;
 • відсутність високих вкладень на покупку ліцензій, дорогого устаткування;
 • відсутність піратства;
 • доволі великий обсяг збереження даних;
 • на етапі впровадження мінімальні витрати;
 • швидкість впровадження;
 • можливість оперативно і довільно змінювати функціонал;
 • користування ПЗ на легальних підставах;
 • відсутності витрат, пов'язаних з установкою, оновленням і підтримкою працездатності обладнання і працюючого на ньому ПЗ;
 • забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища;
 • економія коштів на утримання технічних фахівців та інше.

Звичайно, є і недоліки, але вони в основному пов'язані з технічними характеристиками:

 • необхідність постійного з'єднання з Інтернет;
 • програмне забезпечення та його «кастомізація», тобто обмеження по ПЗ, яке можна розгортати на «хмарах» і надавати його користувачеві;
 • конфіденційність даних;
 • безпека;
 • подальша монетизація ресурсу [23, с.111].

Можливості використання хмарних технологій в освітньому процесі шкіл дуже великі. Найголовніше, це організація спільної діяльності школярів і вчителів, а також швидка публікація і використання даних, доступність сервісу для всіх користувачів, що дозволяє виконувати учням самостійні роботи, проекти.

Використання педагогами хмарних технологій в освітньому процесі надає такі можливості:

 • учитель має доступ до своїх матеріалів і документів будь-де і будь-коли;
 • з’являється можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету;
 • організація спілкування з колегами інших навчальних закладів;
 • можливість формувати траєкторію розвитку кожного учня з урахуванням особливостей;
 • принципово нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності;
 • дистанційне навчання [23, с.112].

Впродовж  учбового року учні стикаються з різноманітними практич-ними роботами які  виконуватися  як  індивідуально, так  і у групах, відповідно до обраної вчителем методики, і передбачає  виконання конкретного однакового для всіх учнів завдання. Тому приклади використання хмарних технологій такі як: он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування, бібліотека, медіатека, сховища файлів, спільний доступ, спільна робота, відеоконференції,електронна пошта є знахідкою в процесі навчання. На уроках інформатики доцільно використовувати сервіс OneDrive, що дозволяє зберігати до 25 ГБ різноманітних документів користувачів, представлених за допомогою стандартних програм Office (Word, Excel, PowerPoint, Excel-forms, OneNote та звичайні папки для зберігання документів). Для різноманітних зображень передбачено перегляд у вигляді ескізів, а також  можливості їх перегляду у вигляді слайдів. Для всіх папок і файлів можна визначати рівень доступу  від виключно персонального до публічного. Office Online дозволяє користувачам завантажувати, створювати, редагувати і обмінюватися  документами Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint і OneNote просто у браузері і не тільки [23, с.114].

Використання системи конференцзв’язку  досить вдале рішення для організації навчання учнів очі-в-очі, що забезпечує відчуття присутності учасникам освітнього процесу. На уроках  інформатики  учні з цікавістю демонструють свої знання, особливо якщо урок проходить в режимі конференцзв’язку. Кожен  учень спостерігає за роботою свого  однокласника, що в процесі дає можливість кожному учаснику  конференції максимально виконати свою роботу. Це підвищує не тільки цікавість, але й саморозвиток учня.

В даний час освітній стандарт з інформатики  орієнтує вчителя на таку організацію навчального процесу, при якій на перше місце виходить активна, самостійна пізнавальна діяльність учнів. При такому підході учні не тільки отримують нові знання, а й розвивають свої інформаційні та комунікативні вміння, здатність шукати необхідну інформацію в різних джерелах (Інтернеті, довідниках, енциклопедіях і т.д.), переводити її з одного виду в інший (з тексту - в таблицю або схему, з малюнка, графіка схеми - в текст), оцінювати (коментувати), використовувати при вирішенні навчальних завдань (підготовка доповіді, презентації і т.д.), публічно виступати, вести діалог, брати участь в обговоренні [3, с.5].

Застосування хмарних технологій на уроках інформатики розширює можливості творчості, як вчителя, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем.

 

 

 

 


ВИСНОВКИ

 

Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайн засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних хмарних технологій. Адже використання хмарних технологій на уроці інформатики  дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Якість навчання при використанні хмарних технологій підвищується за рахунок: більшої адаптації учнів до навчального матеріалу з урахуванням власних можливостей і здібностей; можливості вибору більш відповідного для учня методу засвоєння предмета; регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального процесу; самоконтролю; підтримці активних методів навчання; образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається; модульного принципу побудови, що дозволяє використовувати окремі складові частини хмарних технологій; розвитку самостійного навчання.

Перед освітнім середовищем закладів загальної середньої освіти у зв'язку зі стрімким поширенням хмарних обчислень постає завдання інтеграції хмарних сервісів в систему освітнього закладу, перегляду своєї ІТ-інфраструктури та впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

У визначенні методичних вимог до застосування зазначених технологій в освітньому процесі мова йде не про заміну традиційних дидактичних принципів, а про наповнення їх таким змістом, який дозволяє використовувати дидактичні принципи за допомогою хмарних технологій  більш конструктивно і продуктивно.

Отже, застосування хмарних сервісів з метою розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти дасть змогу не тільки підвищити ефективність навчального процесу і зручність роботи учителів та учнів, а й знизити економічні витрати.

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Александрук В.В. Використання інформаційних технологій на уроках. Методичні рекомендації / В.В.Александрук - 2011. - 64 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kabfiz-roippo.at.ua/ Seminar/Book_AVV.pdf — Назва з екрана.
 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П.Беспалько. — М.: Педагогика, 1989. — 191 с.
 3. Вовковінська Н. Корисні поради або «мультимедіа власними руками»/ Н.Вовковінська // Інформатика. - 2016. - №11(347). - С.3-7.
 4. Гендина Н.И. Информационная культура, творчество и креативность выпускника высшей школы в контексте проблем развития человеческого капитала информационного общества / Гендина Наталья Ивановна. Ч.2 // Информационное общество. — 2009. — № 1. — С.57-63.
 5. Гин  А.А. Конструктор урока // Відкритий урок. – 2011. – №8. – С.21-23
 6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 2005. – С.243.
 7. Гончарова А.Н. Типизация средств современных информационно-коммуникативных технологий по видам информационной деятельности. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// infostudentam.ru/tipizaciya-sredstv-sovremennyx-informacionno-kommunikativnyx-texnologij-za-vidami-informacionnoj-deyatelnosti — Заглавие с экрана.
 8. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід / Р.С.Гуревич, М.Ю.Кадемія, М.М.Козяр; за ред. Гуревича Р.С. - Львів: Вид-во «СПОЛОМ», - 2011. - 484 с.
 9. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу та проблеми його розкриття // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 1999. — №2. — С.37-40.
 10. Концепція нової української школи [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу: http://mon.gov. ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html — Назва з екрана.
 11. Корсаков О.К. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти // Гуманітарні науки. –2013. – № 1. – С.10-12
 12. Криворучко І.І. «Мобільні технології як перспективний засіб навчання в умовах реформування української освіти» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://informatika.udpu.org.ua/pageid=3416  — Назва з екрана.
 13. Кувалдина  Т.А. Тезаурус как дидактическое средство систематизации понятий курса информатика/ Т.А.Кувалдина // Информатика и образование. - 2003. - №11. – С.2-5.
 14. Куняев Н. Н. О развитии правового регулирования информационно-коммуникационных технологий // Юридический мир. — 2010. — № 7. — С.7-13.
 15. Лаврінець В. Комп’ютерні технології: впровадження в навчальний процесс / Володимир Лаврінець // Освіта. — 2002. — № 18/19 (20-27 берез.). — С.10-12.
 16. Морозов А.В. Формирование креативности преподавателя высшей школы в системе непрерывного образования: дисс. ... доктора пед. наук: 13.00.08 / Морозов А.В. — М., 2004. — 445 с.
 17. Роберт  И.В., Самойленко  П.И. Информационные технологии в науке и образовании. — М., 1998. —              178 с.
 18. Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків / Ж.В.Рябченко // Рідна школа. - 2010. - №12. - 88 с.
 19. Смолянинова О.Г. Формирование информационной и коммуникатив-ной компетентности будущего учителя на основе мультимедийных технологий / О.Г.Смолянинова // Інформатика и образование. - 2002. - №9. - С.116-121.
 20. Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп'ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. - К.: Атіка, 2004.
 21. Шолохович  В.Ф. Дидактические основы информационных технологий обучения в образовательных учреждениях: автореф. дисс. ... доктора пед. наук: 13.00.01 / Шолохович В.Ф. —              Екатеринбург, 1995. — 48 с.
 22. Яновчик Є.М. Застосування соціального сервісу Padlet у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Є.М.Яновчик // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Сайт кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. - Режим доступу: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1175
 23. Янчук В.В. Хмарні обчислення в освіті: досвід та перспективи впровадження / В.В.Янчук, О.С.Кузьмінська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2012. - № 1. - С.108-114.
 24. Янчук В.В. Хмарні технології та навчання у школі - що спільного? / В.В.Янчук // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2012. - № 5. - С.29-32.

 

 


ДОДАТКИ

 

КОНСПЕКТ УРОКУ

Тема уроку: «Хмарні технології як сервіси мережі Інтернет».

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «хмарні технології», а також можливостями хмарного сервісу Google, повторити етапи створення презентацій; розвивати прийоми розумової діяльності (вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки); виховувати самостійність та  компетентність.

Тип уроку: урок засвоєння нових  знань, умінь та навичок

Методи та прийоми навчання: розповідь,

Основні терміни і поняття: хмарні технології, Google Docs, Програмне забезпечення як сервіс,  аккаунт.

Міжпредметні зв’яки:

 • інформатика –  «Служби Інтернет»,
 • виробниче навчання – «Основи роботи в Інтернет»,
 • комп’ютерні мережі та системи –  «Основи роботи в Інтернет»,
 • основи роботи в Інтернет.

Наочність:

 • презентація «Хмарні сервіси»;
 • картки - завдання;
 • опорний конспект уроку;
 • практична робота «Спільне створення презентації в Google».

Технічні засоби навчання:

 • комп'ютери з виходом в Інтернет;
 • мультимедійний проектор.

Хід уроку

І. Організаційний момент

- Ми починаємо урок.

- Так як ми знаходимося у комп’ютерному кабінеті, про що ми повинні з вами пам’ятати?  (Дотримуйтесь правил техніки безпеки). Яких саме? (відповіді учнів)

ІІ. Актуалізація знань

- Чи можете ви сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій?  (відповіді учнів)

- Звичайно, ні. Сучасні люди не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами.

Щоб перевірити, як ви засвоїли попередню тему «Глобальна мережа Інтернет», я пропоную виконати наступне завдання. На ваших робочих столах є QR коди, в яких необхідно розподілити терміни за групами.

(Учні виконують завдання).

static_qr_code_without_logo.jpg

Для переходу до завдання відскануйте код!

ІІІ. Повідомлення теми та мети.

- Сьогодні ми продовжимо знайомство із сервісами Інтернету.

Завдяки сучасним технологіям і сервісам, що надаються за допомогою мережі Інтернет, можна створювати, редагувати, зберігати і здійснювати спільну роботу над різними документами на відстані.

Таку можливість надають хмарні сервіси.

Сьогодні ми спільно з вами спробуємо створити проект-презентацію з використанням хмарних сервісів Google Презентація, вдосконалимо вміння та навички працювати з Інтернетом, будемо розвивати прийоми розумової діяльності (аналізувати, узагальнювати, робити висновки).

Тема нашого уроку - «Хмарні технології як інформаційні сервіси Інтернет». Запишіть її в опорному конспекті (учні працюють з опорним конспектом).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 • Давайте з’ясуємо, що таке хмарні технології.

Хмарні технології - це технології розподіленої обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс.

Існує ще одне поняття «хмара» – це нова технологія використання серверних ресурсів.

А також є поняття хмарні обчислення – це новий підхід до організації обчислювального процесу, що передбачає розподілену віддалену обробку та зберігання даних.  Хмарні технології мають багато видів модулів.

При застосуванні хмарних технологій немає необхідності встановлювати на всіх комп'ютерах дорогі програмні продукти.

Одним із основних видів хмарних технологій є модуль Програмне забезпечення як сервіс (SaaS) - це надання доступу до програм, запущених на віддалених серверах, через веб-браузер.

Знайдіть це визначення в опорному конспекті. Запишіть назву хмарної технології, воно виділено жирним шрифтом. Зачитайте визначення.

Згідно SaaS-концепції, користувач ніби бере продукт в оренду (часто відповідні сервіси є безкоштовними), причому використовує тільки ті функції програми, які йому потрібні.

Зручними у використанні є хмарні сервіси Google:

 • Диск Google,
 • документи Google.

Диск Google – це більше, ніж просто сховище файлів.

Завдяки використанню Диску Google можна зберігати файли, ділитися ними з іншими користувачами, синхронізувати файли з різних пристроїв. Цей сервіс підтримує близько 30 форматів файлів.

В Google Диску ви можете безкоштовно зберігати до 15 ГБ даних. Максимальний розмір файла, який можна закачати на диск – 2 Гб.

Документи Google – це безкоштовний набір веб-сервісів. Він дозволяє легко створювати, спільно використовувати і змінювати документи в Інтернеті.

Документи, що створюються, зберігаються на спеціальному сервері Google. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету (при цьому доступ захищений паролем).

Для того, щоб користуватися хмарним сервісом Google Docs, необхідно створити свій аккаунт.

 • А що таке аккаунт?

Аккаунт - це обліковий запис, в якій зберігається персональна інформація користувача для входу на сайт.

Тепер будьте дуже уважними, бо я показую, як треба завантажувати дану хмарну технологію. Перше, що потрібно зробити – це увійти в свій аккаунт. Ввести адресу електронної пошти і пароль. Потім натискаємо кнопку Сервіси. Натискаємо на слово Більше і вибираємо Документи.

Інтерфейс Google  Docs складається:

 • область системи пошуку;
 • рядок кнопок служби Документи;
 • Праворуч - кнопки У вигляді списку, Сортування, Відкрити вікно вибору файлів;
 • Зліва - кнопка меню для вибору типу документа і структури папок ваших документів;
 • кнопка Створити.

Щоб створити новий документ в Google Docs, необхідно за допомогою меню вказуємо необхідний нам тип документа (наприклад: презентація).

Вікно програми для створення презентацій в Документах Google нагадує інтерфейс програми Microsoft PowerPoint. Тому працювати з даним сервісом досить просто.

У хмарних технологій є одна особливість.

- Яка? Знайдіть у конспекті.

Однією з особливостей хмарних технологій є можливість спільної роботи над документом групою користувачів.

(Керівник групи, відкриваючи «спільний доступ» для даного документа, надає іншим користувачам можливість переглядати або редагувати його.)

Практична робота.

А зараз ми як одна проектна група спільно попрацюємо над презентацією на тему «Хмарні обчислення та сервіси Google». Завдання та інструкція лежать на ваших столах.

Я зробила титульний слайд, встановила спільний доступ. Кожен з вас повинен створити свій слайд відповідно до теми, який оцінюватиметься 2 балами. Приступаємо до роботи.

- Хто впорався зі своєю роботою, закрийте свій аккаунт та браузер. Маєте можливість отримати додатковий бал, розгадавши ребуси.

А тепер давайте подивимося на результати вашої роботи. Я організую перегляд нашого проекту (організувати спільний перегляд одержаної  презентації).

Яким ви бачите майбутній  Інтернет? (відповіді учнів)

- Чи корисним буде таке використання Інтернету?

Дійсно, майбутнє Інтернету може бути дуже цікавим і корисним для нас. Слід сказати, що в розвинутих країнах, а саме  в Китаї та США такі технології вже використовуються.

Тому Білл Гейтс правду казав, що хмарні технології - це наше майбутнє і не тільки.


V. Первинна перевірка засвоєння знань

VI. Оцінювання результатів роботи.

Підрахування балів отриманих за урок.

VII. Підсумки уроку. Рефлексія.

 • Давайте повернемося до проблеми, яка була озвучена на початку уроку.
 • Чи можна нам, не зустрічаючись, створити спільний проект?
 • Дійсно, це так, і ви сьогодні в цьому переконалися. Хоча працювали ви над презентацією в одному кабінеті, однак це можна зробити і перебуваючи в сусідніх кабінетах або взагалі, сидячи у себе вдома.
 • Чи сподобався вам урок?
 • Що нового ви дізналися?
 • Що вас здивувало?
 • Що зацікавило?
 • Про що б ви хотіли продовжити розмову?

III. Інструктаж домашнього завдання: створити спільний проект на тему: «Україна - єдина країна».

Я рада, що ми з вами змогли створити наш проект-презентацію. На цьому урок закінчений. Спасибі за роботу. До побачення.

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
13 січня
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку