2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Урок "My favourite season"

Про матеріал
план - конспект уроку у 3 класі по темі природа . Урок розвитку та вдосконалення навичок аудіювання , письма та узагальнення здобутих знань .
Перегляд файлу

Òåìà : Nature .Seasons

 

 Ìåòà : (ïðàêòè÷íà ) â÷èòè çä³éñíþâàòè ðîçìîâó ïî òåì³ ; ïîãëèáèòè çíàííÿ              ó÷í³â  ïî òåì³ ;

(îñâ³òíÿ )ñôîðìóâàòè â ó÷í³â áàçîâ³ êîìïåòåíö³¿;

ðîçâèâàòè âì³ííÿ ïîð³âíþâàòè ïðèðîäí³ ÿâèùà ;

ïðèùåïëþâàòè ïîâàãó äî äóìêè îäíîêëàñíèê³â ; àêòèâí³ñòü , ïðàöüîâèò³ñòü.

 

Ìåòîäè : ³ãðîâ³ , ïîÿñíþâàëüíî- ³ëþñòðàòèâíèé, ³íòåðàêòèâí³

 

 Îáëàäíàííÿ : êàðòêè , ïðåäìåòí³ ìàëþíêè,

 

 

 

                                             Õ²Ä ÓÐÎÊÓ

Âñòóïíà ÷àñòèíà

 1. Îðãàí³çàö³ÿ êëàñó
 1. Class-class Yes-yes .I`m glad to see you. How are you? P1-P2-P3
 1. Ââåäåííÿ â ³íøîìîâíó àòìîñôåðó.
 1. P s ³ðø “colours” green – çåëåíèé ÿê òðàâè÷êà, blue -áëàêèòíèé ÿê âîäè÷êà....òà ãðà “find your month”
 1. what colour is the sky ?
 1. Is it sunny today?
 1. Is the weather good or bad ?
 1. Why do you think so ?

3.Îãîëîøåííÿ òåìè òà ìåòè óðîêó,

3à Ìîòèâàö³ÿ ( story about two men )

3b The theme of our lesson is -My favourite season-

4.Ââåäåííÿ äîäàòêîâèõ ëî.

Favourite, play games , jump in the leaves, run, football, breath fresh air., ride a bike. Ãðà ( êàï³òàí Ôë³íò)

5 . Ô³çêóëüòõâèëèíêà

 1. Îïðàöþâàííÿ òåêñòó My favourite season. ( ÷èòàþ÷èé íàçèâຠíàñòóïíîãî)
 1. Ïåðâèííå çàêð³ïëåííÿ . Çíàéä³òü òà çà÷èòàéòå ðå÷åííÿ â ÿêîìó ãîâîðèòüñÿ ïðî...

8  Writing.Ðîáîòà â çîøèò³ . true /false ( 4 çîøèòè îö³íèòè)

9 . Listening Hi ! My name is Tomas. Guess my favourite season It is cold and windy .   It has got three months :  September, October and November. I can play football, ride a bike and jump in the leaves. What season is my favourite?

( çâó÷èòü 2 ðàçè)

9à. Multiple choice.

 1. My name is …
 1. a) Nelly b) Tomas c) Tom
 1. It is cold and ….
 1. a) windy b) snowy c) sunny
 1. It has got three months : September ...
 1. a) September b) October c) November

( 4 çîøèòè ùö³íþþòüñÿ)

 

 Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà

1Now I can

2 Marks

3. Home task  a) ñêëàñòè ðîçïîâ³äü ïðî óëþáëåíó ïîðó ðîêó  ( â ìåæàõ 4 ðå÷åíü)

 1.  
doc
Додав(-ла)
Рибчинська Яна
До підручника
Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови 3 клас (Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.)
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
391
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку