Урок "Насичені одноатомні спирти"

Про матеріал
Конспект розроблений для спареного уроку, з використанням технології розвитку критичного мислення
Перегляд файлу

Клас 10                                                                                                     Дата________  

Урок №  23-24

Тема уроку: Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  етанолу.

 

Освітньо – виховні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

 

Навчальна мета: закріпити знання про спирти, їх склад (на прикладі насичених одноатомних спиртів); сформувати навички складати молекулярні і структурні формули спиртів; удосконалювати вміння учнів складати рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів (повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами), та характеризувати  способи одержання етанолу.

Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення учнів через вміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля спиртів

Виховна мета: виховувати в учнів самостійність мислення, наполегливість, вміння працювати у команді

Міжпредметні звязки: українська мова (вміння складати питальні речення та твір-есе)

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, малюнки формул спиртів, ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал, таблиця на ватмані «ЗХД», різнокольорові картки з номерами (5 комплектів), таблички з нумерацією столів, мультимедійна призентація.

 

МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

 

МЕТОДИ

ФОРМИ

ПРИЙОМИ

Навчально – пошуковий

самостійна творча (дослід-ницька) робота учнів на

здобуття та розширення

знань

активізація уваги та мислення, здобуття нових знань у процесі

самостійної роботи учнів,

формування висновків, пізнання закономірності

Епіграф уроку: Дай людині рибу, і ти нагодуєш її лише раз. Навчи її ловити рибу, і вона буде годуватися нею все життя. (Китайська мудрість)
Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

Привітання з учнями.

Учні вітаються один з одним тільки жестами (найоригінальніше)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності і актуалізація опорних знань.

Прийом «Галерея»

Вчитель. Сьогодні ми з вами знаходимося у галереї, але не звичайній… а у хімічній, де замість пейзажів та портретів людей - портрети формул хімічних речовин. Ваша задача розглянути ці портрети, та визначитися які речовини ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці. ( картинки розвішані по всьому класу, учні можуть вставати з місця та роздивлятися їх)

Бесіда з визначення теми

 • Одже, хто може сказати, які речовини ми будемо вивчати?
 • Що вам допомогло це зʼясувати?

на екрані також з’являється  тема уроку, учні записують її у своїх зошитах

Прийом «ЗХД»

Знаю

Хочу дізнатися

Дізнався

 

 

 

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вчитель. Ви мабуть помітили епіграф нашого уроку. Як ви його розумієте? Для того щоб отримати відповіді на свої питання, вам необхідно трішки попрацювати.  Відповіді на ці питання ви знайдете у своїх підручниках у § 13-14. Працювати ви будете у командах, кожна команда має свій колір і буде опрацьовувати свій матеріал.

(завдання групам проектується на екран)

 1.           Будова молекули спиртів їх класифікація

 

 1.           Ізомерія і номенклатура спиртів

 

 1.          Фізичні властивості спиртів

 

 1.          Хімічні властивості спиртів

 

 1.         Добування і застосування спиртів

 

Робота у групах планується по принципу «Ажурна пилка»

 1. Кожен учень спочатку самостійно опрацьовує свій матеріал і складає до неї питання
 2. Учні об’єднуються у групи по 5 дітей, та обговорюють теоретичний матеріал і обирають серед усіх питань тільки 5 найкращих на їхню думку
 3. Кожен учень має ще й номер на своїй картці, це номер нової групи у яку вони об’єднуються. Тепер учні будуть працювати у нових групах. В цих групах кожен учень готував свою тему, яку й буде розповідати іншим та задавати свої питання
 4.  Черга за якою учні працюють на екрані. Спочатку перший розповідає свою тему і задає всім питання, потім другий, третій і т.д.

Після роботи у групах учні займають свої місця, вчитель виявляє наскільки учні опанували новий матеріал.

Бесіда за питаннями. (питання можна проектувати на екран)

 • Про які спирти говорилося у §?
 • Дайте визначення насиченим одноатомним спиртам.
 • Запишіть загальну формулу для насичених одноатомних спиртів.
 • Серед запропонованих формул оберіть формули спиртів:

С3Н7Сl, C2H5OH, CH3OH, C2H4(OH)2, C2H4, C3H5(OH)3, C4H7Br3, C2H5OC2H5.

Серед них оберіть формули одноатомних насичених спиртів.

 • Які типи ізомерії характерні для спиртів? Написати ізомери для спирту з С5,

дати їм назву.

 • Які фізичні властивості притаманні спиртам?
 • Насичені вуглеводні С14 це газоподібні речовини, чому ж тоді спирти не газоподібні речовини?
 • З якими речовинами вступають в реакцію спирти?
 • Які ви знаєте способи добування спиртів?

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з роздатковим матеріалом. Можна застосувати роботу у парах. (тестові завдання взяті на сайті «Всеосвіта»)

Тестова перевірка знаньз теми «Спирти»

 

                                                                I –варіант

1. Укажіть функціональну групу спиртів:

А)  гідроксильна;        Б)  карбоксильна;                В)  карбонільна.             

2..Серед запропанованих формул виберіть формулу одноатомного насиченого спирту:

 А) CH3‒CH2 CH 2 OH

 Б)  CH2 –CH –CH2 ‒CH3

       |         |

      OH    OH                               

  В) СH3 –СH2 –СН –СН2ОН

                           |

                          ОН

3. Групу атомів, що обумовлює хімічні властивості певного класу органічних сполк,   називають:

 А)  гідроксильною;      Б)  кислотною;       В) функціональною;       Г) спиртовою.

4. Який спирт використовують у парфумерії для виробництва кремів?

           А) етанол                           В) гліцерин

           Б) пентанол                       Г) фенол

5. Вкажіть формулу найближчого гомолога октанолу:

          А)  С5Н11ОН              Б)   С11Н23ОН         В)   СН3ОН            Г)   С9Н19ОН.

10

6. Гліцерин – це спирт, у молекулі якого є;

         А) дві гідроксильні групи;          Б)  радикал фенілу;

         В) три гідроксильні групи;          Г) одна гідроксильна група.

7. Назвіть спирт за систематичною номенклатурою:

        СН3—СН—СН—СН—СН3

                   |         |         |

                  СН3    ОН    СНЗ

8. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

            Реагенти                                                Продукти реакції

1. СН2=СН2 + Н2О →                                 а) 2С2Н5ОNa + H2

2.2С2Н5ОН →                                             б) СН3-СН2ОН

3. 2С2Н5ОН + 2Na                                  в) С2Н5-О-С2Н5 + Н2О

9.Здійсніть перетворення:

    С3Н6 → С3Н7ОН → С3Н7ОNa

                       

                     C3H7ClC3H7OH

10.У результаті внутрішньомолекулярної дегідратації 3-метил-1-бутанолу можна одержати:

 А)1-пентен    Б) 3-метил-1-бутен       В)3-метилбутан            Г)іншу речовину.

Напишіть рівняння реакції.

11. На спалювання пропанолу кількістю речовини 0,5 моль чи бутанолу масою 29 г витрачається більший об єм кисню ( н.у.):

         А)на спалювання пропанолу         Б)  на спалювання бутанолу

         В) в обох випадках об єм кисню одинаковий.

        Відповідь підтвердіть розрахунками.

                                           

 

       II-варіант

1.Яка загальна формула насичених одноатомних спиртів:

   А) CnH2n+2OH;    Б) CnH2n+1OH     B)  CnH2nOH     Г) CnH2n(OH)2 ?

 1. Гліцерин належить до:

   А) одноатомних спиртів      Б) трьохатомних спиртів  В)алкенів   Г)  фенолів

 1. Винахідником динаміту був:

   А) С.Арреніус;     Б) М.Бутлеров;      В)  А.Нобель;     Г)  В. Марковніков.

 1. Який спирт спричиняє сліпоту, а вживання 25мл даного спирта – смерть?

   А) гліцерин;     Б)  етанол;    В) пропанол;       Г) метанол.

 1. Укажіть назву сполуки, структурна формула якої

                                                          СН3

                                                           |

                СН3—СН—СН—СН2—С—СН2—ОН

                            |          |                   |

                           СН3   СН3             СН3

        А) 2,3,5,5-тетраметилгексан-1-ол          Б) 2,3,5,5-тетраметилгексан-5-ол

    В) 2,2,4,5-тетраметилгексан-1-ол           Г) інша назва.

 1. Установіть відповідність між назвами та структурними формулами спиртів:

        1.Гліцерин                               А)       СН2—СН2

                                                                      |          |

                                                                     ОН     ОН

       2. Етанол                                   Б)   СН3—СН2—ОН

       3. етан-1,2-діол                          В)  СН2—СН—СН2—ОН

                                                                   |          |

                                                                  ОН     ОН

       4. пропан-1-ол                            Г) СН3—СН2—СН2—ОН

7.Сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції горіння пентанолу дорівнює

     А) 5       Б)  6      В)     8    Г)   9.

 

8.Наявність гліцерину можна виявити за допомогою:

       А) бромної води           Б)   свіжоприготовленого осаду купрум (II) гідроксиду

       В) розчину калію перманганату       Г)  натрій гідроксиду.

9. Укажіть, з якими із перелічених речовин взаємодіє етанол:

     А) водень;          Б) натрій гідроксид;         В) калій;        Г)  хлороводень.

Напишіть рівняння реакцій.

10. Здійсніть перетворення.

       С4Н10 → С4Н9ClC4Н9ОН → С4Н9‒О‒С4Н9

                                            

                                           СО2

11.У результаті реакції між пропанолом масою 15 г і натрієм масою 9,2 г можна добути пропілат натрію масою:

                    А)  24,2 г;                          Б)  20,5 г;

                    В) 16,4 г                            Г) інша відповідь.

 

Правильні відповіді можна вивести на екран.

V. Підсумок уроку.

Вчитель. Ви дуже добре сьогодні попрацювали, виконали дуже багато різноманітних завдань. Але все ж таки одне завдання у нас залишилося… Яке? Так. Треба ще заповнити третю колонку нашої таблички «Що дізналися». І я пропоную написати туди невеличкий твір-єсе. У якому ви маєте відобразити, що нового ви дізналися на уроці, що далося легко, а що важко, над чим ще слід попрацювати вдома і яку б оцінку за роботу на уроці ви собі поставили б. .

Декілька бажаючих можуть озвучити уголос, інші підписують та здають вчителеві. Активні учні отримують оцінки сразу 

VІ. Завдання додому

 1. Опрацювати §§ 13, 14
 2. Виконати завдання 91 на с. 82, 98, 101 на с. 90
 3. Творче завдання: виліпити з пластиліну молекулу пропанолу  

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
2474
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку