Урок "Розв’язування економічних задач на ПК засобами МS Excel"

Про матеріал
Представлено розв’язування економічних задач засобами МS Excel із використанням інтерактивних технологій. Ключові слова: Категорії вбудованих функції, фінансові функції, комірка, аркуш, книга, рядок, стовпчик, вартість інвестиції, план погашення кредиту, кількість періодів,річна процентна ставка.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ  КОЛЕДЖ  БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА:

Викладач інформатики та комп’ютерної техніки

Андрущенко Олександра Анатоліївна

 

 

 

 

 

Біла церква 2014


ПЛАН ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна:   ІНФОРМАТИКА І КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА 

Тема заняття:  Розв’язування економічних задач на ПК

засобами МS Excel

Мета заняття:

Навчальна засвоїти форми і методи роботи з електронними таблицями; ознайомитися з використанням інтерактивних технологій для розв’язання економічних задач; створити умови для самооцінки своїх можливостей і вибору і вибору мети в діяльності. Набути практичних навичок і вмінь розв’язування економічних задач в табличному процесорі Excel.

Розвивати алгоритмічне, логічне й аналітичне мислення , вміння порівнювати, виділяти головне, навички індивідуальної і самостійної роботи на персональному комп’ютері.

Виховувати організованість, інформаційну компетентність, сприяти формуванню пізнавального інтересу до сучасних інформаційних технологій; формування інформаційної культури; виховання інтелектуальних здібностей.

Вид заняття: практичне заняття

Методи навчання: Бесіда, інструктування, демонстрування, самостійна робота студентів

Структурно-логічні зв’язки між навчальними дисциплінами

 

Загальноосвітні дисципліни

Інформатика

Т. 5.1. Електронні таблиці. Табличний процесор

Математика

Т.1 Функції, їх властивості та графіки

Т.6 Степенева функція

Т.7 Показникова та логарифмічна функції

Т.10 Многогранники. Об’єми та площі поверхонь многогранників

Т.11 Тіла обертання. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання

 

Спецдисципліни

 

Спеціальності напряму підготовки

5.0305 «Економіка і підприємництво»

Бухгалтерський облік

Т.4 Бухгалтерський баланс

Т.5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Т.6 План рахунків бухгалтерського обліку

 

Менеджмент

Т.2 Функції менеджменту

Маркетинг

Т.5 Сегментація та позиціювання товару на ринку:

Вища математика

Т.1 Елементи лінійної алгебри

Т.3 Вступ до математичного аналізу

Статистика

Т.1.3 Зведення і групування статистичних даних

Т.1.4 Абсолютні та відносні величини

Т.1.6 Ряди динаміки

Фінанси підприємства

Т.2 Організація грошових розрахунків підприємств

Т.4 Оподаткування підприємства

Т.5 Оборотні кошти та їх організація на підприємствах

Т.6 Кредитування підприємств

Т.7 Оцінювання фінансового стану підприємства

 

Спеціальність «Економіка підприємства»

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Т.2 Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису

Фінанси

Т.5 Податки

Т.6 Бюджет

Т.8 Місцеві податки

Податкова система

Т.2 Податок на додану вартість

Т.3 Акцизний податок

 • Розрахунок акцизного податку на різні види підакцизних товарів.

Т.4 Податок на прибуток підприємств

Т.5 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Т.6 Податок на доходи фізичних осіб

Т.7 Плата з ресурси та послуги

Т.8 Спеціальні податкові режими

Т.9 Місцеві податки і збори

Т.10 Інші податки

Планування та організація діяльності підприємства

Т.3 Методи організації виробництва

Т.4 Організація трудових процесів 

Т.9 Бізнес-планування

Т.11 Планування виробничої програми та фінансової діяльності підприємства

Т.12 Планування виробничих витрат і цін

Т.14 Планування виробництва і реалізації продукції 

Т.15 Фінансове планування

Економіка і нормування праці

 

Т.8 Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу

Т.11 Норми і нормативи затрат праці

Т.13 Нормування праці робітників основного виробництва

Т.14 Нормування праці управлінського персоналу

Т.15 Методи нормування праці працівників, зайнятих на обслуговуванні виробництва, виконанні допоміжних та ін. робіт

Т.16 Витрати на персонал і заробітна плата

Т.17 Тарифне нормування заробітної плати

Т.18 Продуктивність і ефективність праці

Т.19 Аналіз і планування праці на підприємстві

Т.20 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Т.21 Планування спеціального розвитку організації

 


Забезпечення  заняття

Роздатковий матеріал, наочні посібники:  Інструкційні картки до виконання  практичної роботи, картки-звіти, картки для гри „Із пів слова - слово ”, „Навчальне лото”, „Домашнє завдання”

Технічні засоби навчання:  Персональні комп’ютери, мультимедійний проектор.

Програмне забезпечення:  Табличний процесор Microsoft Excel, програма презентаційної графіки PowerPoint, файл презентації „Кросворд.ppt”, файл для виконання практичної роботи “Ekonomik-Excel.xls

Навчальні місця:  11   навчальних місць

Література

Базова:

 1. Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: навч. посіб./ А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. ­– К.: Знання, 2011. – 463 с.
 2. Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 568 с.
 3. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник./ В.А. Баженов, П.С. Венгерський, В.М. Горлач, О.М. Левченко, П.П. Лізунов, В.С. Гарвона, С.О. Кравчук, О. М. Ананьєв, В.О. Шонін – К.: Каравела, 2007. – 640 с.

Допоміжна:

 1. Сільченко М.В. Економічна інформатика. Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 601 с.
 2. Глинський Я. М. Практикум з інформатики: Навч. посібник – Л.: СПД Глинський, 2006. – 296 с.

Інформаційні ресурси:

http://kinderinf.narod.ru/inf.htm

 

http://www.metod-kopilka.ru/

 

http://msexcel.ru/

 

http://cmc.ksu.ru/books/Excel%20-%20Web/Excel.htm

http://batk.at.ua/el_kursy/index.html

 

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/vstup/zmist.htm

 

Конспекти і тести з інформатики та інформаційних технологій

Інформатика. Методична скарбничка вчителя інформатики.

Професійні прийоми роботи в MicrosoftExcel

Excel у прикладах

 

Інтерактивний конспект "Інформатика та комп'ютерна техніка"

Посібник он-лайн "Комп'ютерні технології та програмування"

 


ХІД  І  ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  ЗАНЯТТЯ

Хід  заняття

Трива-лість (хв.)

Примітка

 1.      Організаційна частина

2

 

 1.     Привітання

 

 

 1.     Перевірка присутності студентів

 

Доповідь голови ради групи

 1.     Перевірка готовності студентів і аудиторії до заняття
 2.     Інтерактивна вправа «Абетка позитиву»

 

 

Розглянути й записати абетку позитиву для слова «Формула»

(див. додаток 1)

 1.      Перевірка домашнього завдання

7

 

 1. Інтерактивна вправа «Із півслова – слово»
 2. Гра «Навчальне лото»

 

Студентам роздаються завдання.

(див. додаток 2, 3)

Слайд №2

 1.      Повідомлення теми, мети заняття

1

 

 1. Оголошення теми і структури заняття
 2. Формулювання мети заняття

 

Слайд №3 „Тема практичної роботи”

 1. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Ми з вами розв’язували відносно прості задачі, а в реальному житті підприємці зустрічаються з фінансовими задачами, що потребують складних розрахунків. Застосування складних формул та великих числових даних створюють труднощі та вимагають значних затрат часу. Персональний комп’ютер давно став їм для цього помічником. І на скільки це полегшує працю підприємців, банкірів, фінансистів ви сьогодні переконаєтесь. Тому наше сьогоднішнє заняття буде поєднанням задач економіки, математичних методів та інформаційних технологій.

4.1 Творча рубрика «Цікаво знати»

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступи студентів

 

 1. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду студентів

 

 

 1. Повторення теоретичного матеріалу з даної теми

Розв'язування кросворда:

 1. Адреса, яка містить лише один символ, - $.
 2. Вирази, за якими виконуються обчислення.
 3. Одна із складових електронних таблиць.
 4. Основний елемент електронної таблиці.
 5. … - це процесор взаємозв’язаних програм для обробки електронних таблиць.
 6. Одна із складових електронних таблиць.
 7. Поле, у якому відображається ім’я виділеної комірки, або елемент діаграми?

7

 

 1. Основний документ електронної таблиці?
 2. Чим являється табличний процесор?
 3. Для чого призначений робочий аркуш?
 4. До якого типу належить функція, яка може приймати одне з двох значень: «істина» або «хибність»?
 5. Яка функція використовується для обчислення загальної кількості?
 6. Що являє собою графічне зображення зв’язків між числами в ЕТ?
 7. Один з трьох основних типів даних, які вводить користувач у комірки.
 8. Зручний інструмент для проведення розрахунків, обчислень, сортування даних тощо.
 9. Адреси, що мають здатність змінюватись під час копіювання формул.

 

 

файл презентації „Кросворд.ppt”

 1. Пояснення теоретичного матеріалу з даної теми
 • Обчислення в електронних таблицях
 • Вбудовані функції
 • Діалогове вікно Майстра функції

12

 

Слайд №4

Слайд №5

Слайд №6

 • Категорії вбудованих функції
 • Фінансові функції

 

 

Слайд №8, 9

Слайд №10, 11

 1. Інструктаж з техніки безпеки (повторення)

Бесіда за запитаннями:

 • Яких правил необхідно дотримуватись під час роботи за комп’ютером?
 • Що категорично забороняється під час роботи з комп’ютером?
 • Що дозволяється під час роботи з комп’ютером?

3

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером

(див. додаток 4)

 1. Повідомлення плану практичної роботи
  1. Оголошення плану практичної роботи:
 1. Пояснення завдань, що їх потрібно виконати.
 2. Оцінка теоретичних знань. Допуск до практичної роботи.
 3. Самостійне виконання завдань практичної роботи на ПК.
 4. Оформлення звіту.

10

 

 

 

Слайд №12, 13, 14, 15

 1. Пояснення завдань, що їх потрібно вирішити.
 2. Доведення завдань до студентів.

 

ПК, файл „Ekonomik-Excel.xls”, інструкційні картки

(див. додатки 5)

 1. Допуск до практичної роботи

5

ПК, MS Excel

 1. Самостійна робота студентів під контролем і з допомогою викладача
  1. Виконання студентами практичних завдань лабораторної роботи.
  2. Перевірка і корекція знань студентів під час виконання завдань на комп’ютері.
  3. Оформлення висновків по кожному із завдань у вигляді картки-звіту.

20

ПК, інструкційні картки, картки-звіти

(див. додатки 5)

 1. Оформлення загальних висновків практичної роботи

 

 

 1. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу

5

 

 1. Аналіз виконання практичної роботи.
 2. Аналіз задач, які будуть розв’язуватись на старших курсах, вивчаючи дисципліни „Інформаційні системи”

 

 

 1. Висновки: використання інтерактивних технологій у поєднані з практичним змістом виробничих завдань сприяє розвитку творчого мислення, свідомому, якісному засвоєнню навчального матеріалу.

 

 

 1. Підсумки заняття
  1. Прийом «Асоціативний кущ»
  2. Аналіз активності студентів в ході виконання роботи.

5

 

 

Слайд №16

 1. Повідомлення домашнього завдання
 • Підготуватись до практичної роботи;
 • [2] ст..393-397;
 • Конспект;
 • Робота з електронним підручником „Інформатика і комп’ютерна техніка”;
 • Робота з навчальною програмою „Excel 2007”.

 

Слайд № 17„Домашнє завдання”

 

 

 

Викладач                  Андрущенко  Олександра  Анатоліївна

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної комісії інформаційних технологій.

Протокол №  _____________

Голова предметної комісії               /Бойко В.М./

zip
Додано
8 квітня 2019
Переглядів
1381
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку