5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Урок "Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних"

Про матеріал

Тема уроку: Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах

приголосних

Соціокультурна тема: Багатство рідної мови

Мета навчальна: повторити знання десятикласників про спрощення в

групах приголосних; формувати правописні вміння;

Мета розвивальна: удосконалювати уміння знаходити й виправляти

орфографічні помилки у писемному мовленні;

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного

матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а

також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок

Обладнання: роздатковий матеріал

Епіграф:Краса і багатство рідної мови

Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

О. Підсуха

Перегляд файлу

Урок № 19

Тема уроку: Складні випадки правопису слів зі спрощенням у  групах

  приголосних

Соціокультурна тема:  Багатство рідної мови

Мета навчальна: повторити знання десятикласників про спрощення в

                       групах приголосних; формувати правописні вміння;

Мета розвивальна: удосконалювати уміння знаходити й виправляти

 орфографічні помилки у писемному мовленні;

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного

                            матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а

                            також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Тип уроку: урок  формування умінь і навичок

Обладнання: роздатковий матеріал

Епіграф:             Краса і багатство рідної мови

        Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

О. Підсуха

 

                 Хід уроку:

І. Повідомлення мети роботи, усвідомлення її учнями.

1.1. Повідомлення мети роботи, усвідомлення її учнями.

Тема нашого уроку є наступна: «Складні випадки правопису слів зі спрощенням у  групах  приголосних».  Також ми поговоримо на тему: «Багатство рідної мови».

1.2.Мотивація за методом «Мозковий штурм»

Повторити...

З'ясувати...

Навчитися...

Працюватимемо, щоб...

1.3. Робота з епіграфом.

Прочитайте епіграф уроку, запишіть його в зошит. Прокоментуйте вислів  автора.

 

ІІ.Відтворення теоретичних відомостей, необхідних на уроці.

2.1. Робота зі схемами

 Погляньте на схеми. Вони ілюструють  правопис слів із спрощенням у групах приголосних.

 

2.2. Робота з підручником

Самостійне опрацювання  теоретичного матеріалу ( с.78-79)

 

ІІІ. Виконання учнями вправ.

 

3.1. Ігрове дослідження-відновлення 

Виписати слова у дві колонки: у першу – слова, в яких відбувається спрощення, у другу – в яких не відбувається.

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву – прочитаєте словосполучення.

Відповідь: Рідна мова.

- Як ви розумієте поняття « рідна мова»?

- В чом ви вбачаєте багатство мови?

3.2. Дослідження-трансформація

Утворити від поданих іменників прикметники. З’ясувати, в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких – ні.

 честь —          контраст —

 проїзд —          користь —

 баласт —            пестощі —

 щастя —            тиждень —

 зап’ястя —            компост —

кількість            кореспондент —

область —             радість —

захист —               пристрасть —

якість —                агентство —

студент—              совість —

пропагандист —   вартість —

 парламент —        інтелігент

 

  1.      Індивідуальне завдання біля дошки

Конструювання речень

Скласти речення з поданими словами.

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, зап’ястний, гігантський, студентський, туристський.

 

 

3.4.Орфографічний практикум

На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені літери. Пояснити правопис слів.

Пристрас…ний, контрас…ний, прихвос…ні, сон…це, чес…ний, мес…ник, сер…це, студен…ський, фашис…ський, влас…ний, очис…ний, дилетан…ський, доблес…ний, кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совісн…ий, ус…ний, хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, виїз…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, шіс…надцять, ях…смен, капос…ний, журналіс…ський, вартіс…ний, якіс…ний.

  • Значення мови  в вашому житті.
  • В чому проявляється багатство мови?

 

- Прокоментуйте слова:

«Не забувайте, звідки ви і хто ви,

 

Чиїх очей лежить на вас печать.

 

У світі слів немає випадкових,

 

Хоча й вони століттями мовчать».

 

4.1.Виконання тестових завдань в зошиті

1. У котрому рядку допущено помилку в групах приголосних?

А) якісний, пристрасний, розісланий, пісний;

Б) випускний, тижневий, нещасний, кісники;

В) авантюриський, артистці, чесно, кістлявий;

Г) хруснути, шістсот, студентський, компостний.                

 

2. Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах приголосних:

А) ремісник, абстрактний, піаністчин, пискнути;

Б) якістно, участник, туристський, пестливий;

В) кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний;

Г) комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять.            

 

3. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх

словах передається на письмі:

А) артис…ці, зап'яс…ний, тис…нути, злощас…ний;

Б) кореспонден…ський, швидкіс…ний, аванпост…ний, кіс…лявий;

В) дріж..жовий, ях…сен, жаліс…ний, інтелігент..ський;

Г) проїз...ний, свис..нути, чес…ний, сер...цевина.                 

 

4. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних у всіх

словах передається на письмі:

А) заіз..ний, шіс…сот, хвас…ливий, со...нце;

Б) безчес…ний, блис…нути, якіс…ний, мотиж…ня;

В) студен...чин, п'я…десят, відпус…ка, сер..це;

Г) очис…ний, шіс…надцять, випус…ний, ус…но.               

 

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в написанні груп приголосних:

А) пестливий, тижневий, модерністський, серце, невістці;

Б) міський, артисці, гіганський, туристський, якісний;

В) шістсот, блиснути, почесний, абонентський, медалістці;

Г) намісник, свиснути, улесливий, парламентський, прикрісний.       

 

6. Позначте рядок, у якому всі слова зі спрощенням у групах

приголосних записані правильно:

А) безсмертний, виснути, ненависний, компостний, тижневий;

Б) туристський, вартісний, присвистнути, пестливий, заїж­джений;

В) студенство, буревісник, зап'ястний, випускний, бризнути;

Г) брязнуги, пропагандиський, місцевий, вискнути, шістна­дцять.       

 

7. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

А) блис…нути, сервіс…ний, шубовс…нути, гігант..ський;

Б) бряз…нути, під’їз…на, облас…ний, парламент…сякий;

В) якіс…ний, хрус…нути, страс…на, заздріс…ний;

Г) їж….жу, шелес…не, пес…ливо, очис..ний.     

8.У словах якого стовпчику спрощення на письмі не позначається:

А) капус..няк, капус..ниця, капус..ний;

Б)  шіс..десят, шіс..десятники, шіс..десятий;

В)  захис..ниця, полезахис..ний, захис..ник;

Г)  улес..ливо, підлес..ливість.

 

9. Спрощення приголосних немає на письмі через його відсутність у вимові у всіх словах рядка:

 

А) кіс..лявий, закарп..ський, кількіс..ний, влас..ник;

Б) учас..ник, щотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути;

В) швидкіс..ний, безвиїз..ний, контрас..ий, ус..но;

Г) зап’яс..ний, пес..ливий, випус..ний, хвас..ливий.

 

10. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка:

 

А) облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик;

Б) щас..ливий, пес..ливий, президен..ський, захис..ник;

В) кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник;

Г) заздріс..ний, контрас..ний, влас..ник, благовіс..ний.

 

Ключ: 1В, 2В, 3Б, 4Г, 5Г, 6Б, 7А, 8Б, 9Г, 10А.

 

 

V. Завдання додому та інструктаж про його виконання.

Утворити від поданих слів іменники із суфіксом -ство(о). Скласти речення з цими словами й записати.

Президент, студент, практикант, педант, сектант, капітулянт, комедіант.

 

VI. Підведення підсумків уроку.

 

6.1. Робота з епіграфом

6.2.Рефлексія за методом незакінчених речень

Я знаю...

Я можу...

Я пам'ятаю...

Я вмію...

Я хочу сказати...

Мені сподобалося...

 

6.3. Рольова гра «Я — учитель»

Оцінювання проводить учень класу

doc
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
1451
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку