Індивідуальна програма навчання з української мови 11 клас

Про матеріал

Програма призначена для індивідуального навчання з учнями 11 класів. Вона передбачає обов'язковий освітній мінімум підготовки з української мови. Курс розрахований 1 годину на тиждень .

Метою вивчення курсу в 11 класі є формування і розвиток умінь і навичок спілкування на основі засвоєння базових мовленнєвих знань; оволодіння культурою мовлення; вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність. Формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови, її виражальних засобів. Опанування знань про синтаксис ( складне речення, види складного речення, безсполучникове речення) та лінгвістику тексту.

Практичну частину програми становлять уроки тренувальних вправ та розвитку зв'язного мовлення.

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                                     Директор                                                 

___________                                                                       ___________

„___”________ р.                                                              „____”________р.                                                            

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА

З УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

для  11 класу

шкіл з російською мовою навчання

 

 

 

 

Для 11 класу

Для

Інд.навчання

Усього

70 год.

2 години на тиждень

35 год.

1 година на тиждень

І семестр

34 години

16 годин

ІІ семестр

36 годин

19  годин

 

 

К-ть годин за програмою

К-ть годин за індивідуальною програмою

Зміст навчального матеріалу

 

 

Мовленнєва змістова лінія

 

Діалог. Діалог публічний відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Діалог-полеміка. Діалог-дискусія.

Аргументовані відповіді на запитання під час дискусії, виголошення публічної промови.

Стислий і докладний переказ прослуханого монологічного висловлювання від імені оратора.

Переказ із творчим завданням.

Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними тезами, конспектом.

Виступ публіцистичного харак­теру з використанням прийомів риторичної майстерності.

Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору.

Виступ під час бесіди, дискусії, диспуту, полеміки.

Переказ із творчим завданням.

План-конспект виступу за темою (змістом) тексту або з висвітленої у ньому проблеми.

Тези, конспект, докладний запис публічного виступу з використанням різних джерел інформації (у тому числі електронних).

Пропозиції щодо вирішення проблеми.

Перелік запитань до дискусії.

Цільові тематичні (проблемні) повідомлення для дискусії з використанням текстів, довідково-інформаційних матеріалів, мережі Інтернет.

Виступ під час дискусії (підготовлений).

Трансформація тексту одного стилю в інший.

Конструювання текстів різних стилів і жанрів мовлення.

Твори на суспільну та морально-етичну теми.

Стаття (проблемна).

Редагування.

Ділові папери

Звіт про виконану роботу.

Протокол (складний). Витяг із протоколу. Резюме.

Переклад

Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення (у т. ч. без попереднього прочитання).

З’ясування причин трансформації тексту оригіналу при перекладі.

Диктант-переклад.

Переказ-переклад.

Синхронний переклад.

 

 

5

 

Мовна змістова лінія

 

КУЛЬТУРА МОВИ І СТИЛІСТИКА. ЕЛЕМЕНТИ ПРАКТИЧНОЇ РИТОРИКИ

 

ВСТУП

Роль мови у самовираженні й самореалізації особистості.

Основні вимоги до мовлення.

Науковий, художній, розмовний, офіційно-діловий, публіцистичний стилі мовлення (поглиблене повторення).

Культура мови, стилістика і риторика як сукупність і система комунікативно-стилістичних якостей мовлення та вчення про них. Точність, логічність, чистота, багатство, виразність, доречність – основні комунікативно-стилістичні якості мовлення.

Спостереження над реалізацією комунікативно-стилістичних якостей мовлення в текстах різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Вимоги до тексту ораторської промови в аспекті культури мовлення (правильність, змістовність, логічність, доказовість, доречність, виразність, точність).

Стилістичне редагування текстів.

10

 

 

ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Точність мовлення як оптимальне слововживання, вибір мовних засобів, які найадекватніше передають зміст і сутність життєвих реалій. Умови досягнення точності мовлення: знання матеріальних і духовних реалій, знання мови, вміння співвідносити їх і передавати адресату.

Точність у використанні лексичних засобів мови (синонімів, омонімів, паронімів, багатозначних слів, слів іншомовного походження, професіоналізмів, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів) у різних стилях (поглиблене повторення).

Вживання слів у властивому їм значенні. Попередження лексичних помилок в усному і писемному мовленні.

 

ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

 

Умови логічності висловлювання (додержання логічної послідовності порядку слів, логічних пауз і логічного наголосу, смислових, структурних та інтонаційних зв’язків). Логічність як запорука розв’язання риторичних задач.

Абзац як засіб логічної організації висловлювання. Службові та вставні слова як засіб додержання логічності. Трьохчастинна побудова тексту (вступ, основна частина, заключна частина) як найбільш адекватна логіці розвитку думки. Логічність викладу як додержання смислових і структурних зв’язків, логічних переходів між частинами у межах всього висловлювання, наявність висновків, узагальнень (поглиблене повторення).

Композиція ораторської промови (вступ, основна частина, завершення). Співмірність і взаємозв’язок частин висловлювання у межах промови.

Способи подання матеріалу (дедуктивний, індуктивний, компаративний). Типові помилки в аргументації та критиці.

Попередження змістових помилок у мовленні учнів.

Вимоги до логічності мовлення у різних стилях. Логічність – одна з найістотніших якостей наукового стилю.

 

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ

Чистота мовлення і загальна культура людини. Чисте мовлення - мовлення без невластивих українській літературній мові включень, порушень мовних норм.

 Використання у мовленні слів іншомовного походження, лексики обмеженого вживання – діалектизмів, професіоналізмів, жаргонізмів (поглиблене повторення).

 

БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ

Багатство мови і мовлення: інтонаційне, лексичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне.

Ресурси збагачення мовлення (емоційно-оцінна лексика, тропи, синтаксичні конструкції, у тому числі стилістичні фігури). Тропи і стилістичні фігури як виражальні засоби риторики і форми впливу на аудиторію під час публічних виступів.

Синонімія (лексична, фразеологічна, морфологічна, синтаксична, стилістична). Вираження багатства мовлення в різних стилях. Художня література як невичерпне джерело збагачення мовлення.

 

ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ

 

Фонетичні засоби виразності мовлення (виражальні можливості звуків – алітерація, асонанс, анафора, епіфора, інтонація, інтенсивність, темп, паузи, логічний наголос); невербальні засоби (жести, міміка, поза та ін.) (поглиблене повторення). Вимоги до виразності мовлення в різних стилях. Художня література як джерело збагачення мовлення засобами виразності.

 

ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

 

Стильова доречність і мовленнєва ситуація: взаємозв’язок мовленнєвої ситуації, ознак стилю і мовних засобів його вираження. Роль доречності в публічному мовленні. Функціональні та експресивні засоби мови.

Взаємозв’язок доречності з іншими комунікативно-стилістичними ознаками мовлення.

5

1,5

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА  МОВА

11 КЛАС

(Відповідно до навчальних програмам,

затверджених  наказом   МОН   від   14.07.2016    826)

                                                   (35 год, 1 год на тиждень)

 

 

 

Форми контролю

 

 

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота (тест)

2

2

Письмо:

 

переказ

1

1

твір

1

-

Правопис:        диктант

1

1

     Усний переказ

Інд.

 

     Діалог

Інд.

 

              Усний твір

 

Інд.

 

№ з/п

Тема уроку

К-сть

год

Дата

Примітка

І семестр

ВСТУП

1

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку  №1. Культура мовлення і стилістика. Норми сучасної української літературної мови. Стилі мовлення. Стилістично нейтральна  й стилістично забарвлена лексика

1

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

 

3

Словосполучення і речення. Просте речення. Просте ускладнене речення. Односкладні речення

1

 

 

4

Урок мовленнєвого розвитку №2. Твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

1

 

 

5

Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення

1

 

 

6-7

Урок мовленнєвого розвитку №3-4. Контрольний письмовий переказ

2

 

Контрольний переказ

8

Контрольна робота №1. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

1

 

КР №1

 

9

Основні види складнопідрядних речень

1

 

 

10

Урок мовленнєвого розвитку  №5-6. Діалог, складений відповідно до ситуації мовлення. Діалог-обмін думками, враженнями

2

 

 

11

Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами, розділові знаки в них

1

 

 

12-13

Урок мовленнєвого розвитку №7-8. Контрольний письмовий твір

2

 

Контрольний твір

14

Контрольний текстовий  диктант

1

 

Диктант

15

Безсполучникове складне речення  й розділові знаки в ньому. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

1

 

 

16

Контрольна робота №2. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

1

 

КР №2

 

 

 

ІІ семестр

17

Синтаксична синонімія як джерело багатства й виразності мови

1

 

 

18

Урок мовленнєвого розвитку  №9-10. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

2

 

 

19

Синтаксичні норми літературної мови

1

 

 

20

Урок мовленнєвого розвитку №11. Риторика як наука про переконливе, впливове й ефективне мовлення. Публічний виступ. Види підготовки публічного виступу. Етапи підготовки промови.

Складники успішного виступу. Імідж оратора

1

 

 

21

Особливості вживання  в мовленні простих і складних речень. Інтонування різних видів простих і складних речень

1

 

 

22

Урок мовленнєвого розвитку №12.  Конспект тексту публічного виступу

1

 

 

23

Розділові знаки  в реченнях із прямою мовою  і в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування

1

 

 

24

Контрольна робота №3. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

1

 

 

КР №3

 

25

Урок мовленнєвого розвитку №13. Ділові папери.

Резюме

1

 

 

26

Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність.

Зміст і будова тексту

1

 

 

27

Урок мовленнєвого розвитку №14. Доповідь на науково-популярну або морально-етичну тему

1

 

 

28- 29

Урок мовленнєвого розвитку №15-16. Контрольний письмовий переказ

2

 

Контрольний переказ

30

Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Основні види роботи з текстом (редагування, скорочення, доповнення тощо)

1

 

 

31

Урок мовленнєвого розвитку №17.  Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми

1

 

 

32

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

33

Урок мовленнєвого розвитку №18.  Стаття до журналу або шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі

1

 

 

34

Стилістичні особливості синтаксису

1

 

 

35

Контрольна робота №4. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики

1

 

КР №4

 

Усний твір

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 11 клас, Планування
Інкл
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
1751
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку