24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Тарас Шевченко. "Минають дні, минають ночі...". Роздуми поета про плинність, скороминущість життя людини на землі, осмислення власної долі"

Про матеріал

Урок української літератури у 8 класі у форматі ОЗОН за участі А. М. Фасолі, старшого наукового співробітника лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук

Перегляд файлу

Тема. Тарас Шевченко. "Минають дні, минають ночі...". Роздуми поета про плинність, скороминущість життя людини на землі, осмислення власної долі

 

ТЛ: філософська лірика.

Мета: ознайомити учнів із  поезією, допомогти усвідомити ідейно-художній зміст, проблематику; удосконалювати навички виразно­го читання поетичних творів, їх аналізу; висловлювати власні роздуми зприводу порушених проблем,  порівнювати з розду­мами автора, виявляти особистісну значущість вивченого; виховувати активне ставлення до життя; допо­могти восьмикласникам засвоїти поняття філософська лірика.            

Цілі.

Учні знатимуть: зміст, ідею, проблема­тику поезії "Минають дні, минають ночі..."; видові ознаки філософської лірики.

Учні вмітимуть: виразно читати ліричні твори; висловлювати власні міркування про життя людини, її долю, порівнювати з розду­мами автора; здійснювати ідейно-художній аналіз вірша.

Т и п уроку. Урок формування та засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Шевченка , збірки творів, Василь Касіян "Пророк" (книга про Тараса Шевченка в образах і фак­тах), підручник, роздатковий матеріал ( цілі, кольорові картки), аудіозапис.

Методи, прийоми і форми робо­ти: бесіда, асоціювання, прослуховування твору Т.Шевченка, аналіз, слово вчителя, робота з підручником, створення "кольо­рового портрета" вірша, «Незакінчене речення», дослідницька робота, робота в групах.

Ім'я уроку: "У всякого своя доля і свій шлях широкий".

Методичне надзавдання уроку: Допомогти учням усвідомити справедливість вислову: "Життя таке коротке, поспішайте творити добро".

 

 

Хід   уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (2 хв.)

Учитель. Доброго дня, любі діти! Як настрій? Передайте його за допомогою кольору. Я думаю, що ваш настрій покращиться. А яким кольором ви зафарбували б слово «доля»? Чому?

2.Актуалізація суб'єктного досвіду й опорних знань.

2.1. Утворення асоціативного ряду до слова «доля». (Діти, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «доля»?) (1 хв.). ( На дошці вчитель фіксує відповіді учнів).

2.2 Бесіда.

Учитель. А що ж означає це слово? (Відповіді учнів. 1 хв.).

Отже, доля – перебіг подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання та волі людини; щасливе та бажане життя.

А зараз перегляньте слайди, які створені за книгою В.Касіяна «Пророк», і  пригадайте  відомості про життєвий шлях Т.Г.Шевченка. Після перегляду скажіть: доброю чи злою була доля поета? (Учні мають відповідати 1-2 реченнями так, щоб інформація не повторювалась). (3 хв.)

         2.4. Випереджувальним завданням учня було знайти  висловлювання І.Франка  про  Т.Шевченка. Заслухайте його.

"Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людсь­кої культури.

Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської сол­датської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду...

Доля не шкодувала йому страждань, але й не по­жаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко". (2 хв.)

 

ІІ Цілевизначення і планування.

1. Вступне слово учителя.

- Так, Т.Шевченко здобув усенародне ви­знання, під час поїздки Україною скрізь був бажаним гостем. Здавалося б, він мав бути щасливий. Але... Його особисте щастя нероз­ривно пов'язане з долею рідної землі, щастям її людей. Поет же на власні очі побачив свавілля кріпосників, злиденне життя селян­ства, яке влада позбавляла освіти, витравлю­вала історичну пам'ять і почуття національ­ної гідності. І його творчість набуває відверто антисамодержавного, антикріпосницького й національно-визвольного спрямування.

Шевченко ретельно й напружено осмис­лює історію України, про це поезії "Великий льох", "Стоїть в селі Суботові...", "Кавказ", "І мертвим, і жи­вим...", "Холодний Яр", "Псалми Давидові".

Водночас він дедалі частіше задумується і над власною долею – вірші "Заповіт", "Три літа", "Ми­нають дні, минають ночі...". Остання поезія і буде предметом розгляду на сьогоднішньому уроці. (3 хв.)

2. Оголошення теми уроку. (Запис до зошитів числа та теми уроку) (1 хв.)

3. Представлення   вчителем   концепту уроку. (1хв.)

4. Формулювання власних цілей і узго­дження їх із загальними. (Учні ставлять цілі, за бажанням, озвучують). (3 хв.)

III. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Ознайомлення зі змістом поезії  "Ми­нають дні, минають ночі...". (2хв.)

А. Учитель. Прослухайте вірш. Спробуйте уявити зображені автором картини. Після читання запишіть до зошитів, що побачили, почули, відчули.

Б. Виразне читання вірша (аудіозапис).(2хв.).

В. Емоційна пауза. (10 с.)

2. Озвучення учнівських відповідей. (2 хв.)

3.  Читання поезії мовчки.(2 хв.)

4. З'ясування змісту незнайомих слів. (4хв.)

Учитель. Чи всі слова в поезії зрозумілі? А можливо, є слова, вирази, вжиті у незвичному для вас значенні?

5. Бесіда за змістом вірша.

    Поясніть зміст висловів спати ходячому, серцем замирати, гнилою колодою по світу валя­тись.

    Поет прагне "...серцем жити /І людей люби­ти, / А коли ні... то проклинать...". Кого й за що го­товий проклинати Т.Шевченко?

    Розкрийте зміст вислову світ запалити.

    Чому "спати на волі" для поета страшніше, аніж "впасти у кайдани, / Умирать в неволі"?

    Розкрийте зміст понять добра доля і зла доля у поетовому трактуванні. (Байду­жа до всього людина — зло в суспільстві; воля — необхідна умова нор­мального існування людини та ін ).

    Зверніть увагу  на присудки першого речення. Якого ефекту досягає автор, використовуючи їх?

4. З'ясування авторського задуму вірша («Незакінчене речення»: "Я думаю, що поет цим твором хотів сказати, що…").(1хв.)

5. Визначення родової і видової приналежності твору. (3хв.)

- До якого роду художньої літератури належить даний твір? (Лірика).

6. Робота з підручником: опрацюван­ня розділу "Види й жанри лірики" (с. 89-90). Складання схеми «Види та жанри лірики» (Робота в групах).

Проблемне питання: Чи можна стверджувати, користуючись визначенням підручника, що дана поезія належить до філософської лірики?

7. Відповіді учнів.

 8. Ознайомлення з планом аналізу поезії "Минають дні, минають ночі..." (с. 92 підручника). (Групова робота. Кожна з груп отримує окреме завдання, яке стосується аналізу поезії). (3хв.)

         Ім'я автора, назва твору, час, умови, напи­сання.

         Основні мотиви вірша.

         Провідна ідея твору.

         Образи. Символи, їхнє значення.

         Мовні засоби художньої виразності (епітети, метафори, порівняння, повтори, анафора, персоні­фікація, гіпербола). Їхня роль у художньому творі.

         Віршовий розмір.

         Враження від поезії.

9. Озвучення напрацювань. (3 хв.)

 

IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Створення "кольорового портрета" вірша.(1хв.)***

2. Аналіз результатів діяльності (Чи досягли поставлених на початку уроку цілей?)

3. Незакінчене речення: "Твір Т.Шевченка  "Минають дні, минають ночі..." …" змусив мене задуматись над тим, що…».(1 хв)

 4. Яким чином дана поезія пов’язана з нашим часом?  (1хв.)

5.Яке б ім’я ви запропонували для сьогоднішнього уроку?

3. Оцінювання спікерами членів групи: (1хв.)

"Найкраще на уроці працювали…, їм допомагали…."

4. Складання резюме уроку (2-3 речення).***  (1хв.)

Домашнє завдання.

Обов'язкове. 1. Скласти ОК розділу підручника "Види й жанри лірики". Про­аналізувати поезію "Минають дні, минають ночі..." за планом, наведеним у підручнику на с.92.

 Обов’язкове на вибір. Підготуватися до виразного читання вірша або  виписати з твору антоніми і пояснити, чим зумовлене використання великої кількості їх у невеликому вірші.

За бажанням. 1. Написати есе на  тему: "Людина - господар власної долі чи виконавець «вищого повеління»?".  2. Створити ілюстрації до поезії.

Емоційна хвилинка.

 

Учитель. А тепер візьміться за руки і побажайте один одному і всім присутнім долі(якої?)…доброї, щасливої…: (1хв.)

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
925
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку