2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Виховна година "Робіть добро, щоб кращим став цей світ"

Про матеріал
Дана виховна година допоможе учням краще усвідомити сутність понять "добро", "доброта", "милосердя" як принципів людського буття.
Перегляд файлу

Мета: допомогги учням пригадати cyTHicTb понять «добро», «доброта», «милосердя» як ['ринцисйв леодськотт,т бутгя; формувати диференц(ювати ознака доброто i злого; розвивати творчу уяву, почугтя доброти, чуйност( милосердя.   спонукати творити добг•ю, буги милосердним; виховувати якостж

                .jleai3                        Тори Добро завак•Ди i всюДи!

Нехай тебе шанують $!ЮДи

заняття

0praHi3aIliIHa частина-

Хай Бог дарус кожен день Мирне небо, сонцс ясне.

Вйшячимо ж йому добром,

все зло ва CBivi згасне.

опорних знань„

- Л зараз повернјться, будь-ласка, один до одного, доторкнјться долонями до долонь свот товаришаг Ви BiAtiyaa€ve тепло йосо рук„ Це тепло Кого серп.я i 'ICllJlO душј, Воно 3irpiBat1 Вас, так як Ј багатство Ваших душ може 3icpiTA ближнього„

Ршпочина€ться година доброти, Тож прошу Вас серця свођ' ВЩКРИТИ,

[1106 31303YMiT14 i запам'ятати,

Лише з добра усе бере початок!

Мудрець сказав: «kpaca врятуе cBiT!»

Але уже на протязј cT0J]iTb

        Пануе            проста;

('Наш CBiT ряту€

Виховагелы

Зараз ви проглянете i скажете MeHi, що на вашу думку об'г.днюе

HCix цього

         Перегляд          бумеранг добра

• Отже, що на вашу думку об'ецнюе BCix цього

дЈтей)

         Bcix людей у цьому         об'еднююгь добрЈ вчинки„

III. Основна частина

Вихователь;

Так. У цьому         BCix людей об'еднююгь         вчинки. I так як  CBiT день           прояву доброти, то тема

нашођ сьогоднтзньоТ виховно7 години — «P06iTb добро. щоб кращим став цей

CBiT>5. На нашому занятЙ ми пригадасмо cyTHicTb нонять «добро», «доброта».

«милосердя»„порушимо проблеми милосердя, доброти, чуйностж чужий будем вихозузати крапј людськт якогт•.

                   А          нашого заняття:       Твори Добро завусДи всюДи!

Нехий тебе шанують ,тюди .

Вступне слово вихователя

доброта — це      людини, що дагтъся при виховувати? (Дјти нисловлюють сво1“ думки). Я

також довго думала над цим питанням i    до висновку. що людина повинна удосконалювати себе на       життя-

давайте пригада€мо що тане доброта i милосердя? 'Тлумачний словник„  висловлюють сво} думки.

         Добројв —                              Hat1101“0 житгя„ так, це саме та  що коштуе

        так дешево, але               так дорого. Ii не можна купити Hi за  1P0111i, вона

         по                     виховуеться змалечку.

Милосердя — любов на д7.лЈ, выгукнутися на чужий 6iJIb„ Людям милосердним притаманне до сироти, тяжко XBOP0i ЛЮДИНИ, ЛЮДИНИ ПОХИЛОГО BikY4 ЛЮДИНИ ЩО

потрапила в

J110J19HicTb, милосердя, добро, Taki 3Haii0Mi нам слова, Все ми

         говоримо про них, а чи кожна душа               для добра?

Чомусь сьогодт наше суспјльство заражене Bipyc0M его:зму, зла i

жррстокост( серця , заросли ряскою байдужостт до чужого

горя, чужоТ 6i;ut. великий вплив на формування моральних якостей  мае: преса i телебачення„ Багато t)iJtbMiB пропагують насильстно, злобу, ненависть,

жили в xapakTepi нашого народу:

чужий 6i„1b, допомогги захистити cTapicTb i

Але що потрјбно зробиги для того , щоб ui згаданј слова, добрј ззички i традицй“ збереглися

Напевне, треба менте говорити про добро, а просто проявляти милосердя до тих. хто потребуе

Нс говори про доброту.

Коли ти сам нею не сясш,

Коли у радощах витаеш,

Забувщи про чужу

Готуючись до сьогоднпцнього нашого заняття наш клас був групи, на мое прохання мали вислови про доброту i милоссрдя з

                 книги лгодства — i вислови                    людей„

Давайте послухаемо 54ki вислови з нам перша група,

              Не втомлюйся творити добро, Всяка справа може втомити„ всяко\ яка втомлюе, хочеться  та в головному не може бути втоми — неможна вгомлюватись творити добро.

MeHi пригаду€ться притча про добро i

              Апостол Павло написав. «Хто cic скупо, той i пожне скупо, а хте cie щедро, ножне також щедро»„ того маг бути щедрим не на руку — щедро сипати зерно, а щедрим душею — зичити врожаю не лише c06i, а й кожному, хто cic, Кожний багатий своею„

              Не сурми про милостиню„ Хай        рука не знас, що робить права, Коли правою рукою да€Ш милостиню, то нехай       не знас про це, Не треба оголошувати про свото добру справу, вона добра сама по c06i.

              Це перлини,         евангельсько1 MYApocTi,      ми     взяти за основу cB0ix

Вихователь:

 майже кожна людина мае можлитјсть сп(лкуватися у соц;альних мережах 1нтернету, або просто нисловлювати власну думку у так званому статуеј будь-якот сторпзок, чи то у Конлвкг1, чи у Однокласниках та Давайте послухаемо, вислони з  мереж про добро i доброту пјдготували друга група. на мое прохання.

{ДЈти зачитують знайденЈ афоризми; вихователь ;цякус учпям)

СКРИНЯ МУДРОСТЈ

                                                                   (З ВИСЛОва,ии                  люДей,'

«„..Щоб в добро, треба почати робити

Л- Толстой

Раз добром 3irpiTe серце

Bik не прохолоне,

Т, Г. Шевченко

Якщо ти байдужий до страждань не заслуговуеш назви людини.

                Життя коротке, творити добро!

О Довженко

Вихователы

13 давнђх-давен     стосунки     людьми, B3a€M0I1impvwx•a, милосердя були основними у жит•тж I про це говорить народна    Подивјться уважно на дошку i спробуйте вЙ1найти другу половинку

Хте людям добра бажа€,

      робиш зло - зла

Живи, добро звершай,

як сонечко в неб[

Все добре пам'ятай,

той i c06i мае.

Добре серце,

та нагород за це не вимагай

Робиш добро - не кайся,

а зла уникай„

Виховате.ль:

- ви багато читасте на уроках украТнськсй та cBiT0B0i а тако;к кожного тижня в нас с виховјй заня•гтя на яких ми багато говорили i читали про добро, милосердя,    вчинкиг Хто з нас може пртадати твори, в яких говориться про доброту?

1. Притча про доброту.

-  Що г основною думкоео?

-  Основною думкою с те, що добро не забуваеться„ Що HaBiTb через багато рокЈв згадав склянку теплого молока з дитинстваг

2. В. Сухомлинський «VapHi слова i гарнј дчинки»

-  Що найб[льше 'T06i запам“њгалося?

-  Що не завжди rapHi слова i   вчинки справи cnianaJBk)Tb,

3. «Легенда про добро i зло»

-                       Чого вчить нас ця легенда?

 Ця легенда вчить нас, що на зло завжди потрЈбно добром.

4, Валентина Осеева «Три

-                       Який висновок ми можемо зробити з цього

-                       3 цього ми можемо зробити висновок, шо вчинки треба робити. а неи шворити про них„

-Молодц(! Бачу Hawi заняття не проходять дарма, Ви багато  i запам'ятали„

Створшио серце доброти

Виховагпель. Добро живе в кожного з нас i це так прекрасно неповторно! Ми можемо творити добро сво1ми руками!

Настала незвичайна мить. Саме зараз ми створимо yci разом велике серце доброти. аклавши у ньог•о 3i своТх сердець частинку добра!

Учень 1 Я вважајо, добро починаеться з 6aTbkiBcbk'1x сердецы Кожна мати, виховуючи свое дитя, не шкодуе тепла,  свото серця! 51 шаную свођ“х батьк(в, ндячна “1“м за те, шо нони подарували MeHi житгя! Батьки — моћ* i порадники! Щоб жили довго i щасливо на землЙ треба шанувати своТх 6aTbkiB. Тому я у серце

Доброти сердечко новиМ, Bht1HOCTi та шини батькам.

Роби добро, MeHi казала мати — I чисту coBicTb не шддаЙ за шмаги!

Блашс.ловенний мамин 33110BiT

HixT0 в MCHi не зможе поламати„

Учень 2 Я хочу гйдсилити його своею частинкою доброти. яка завжди присутня у взаеморозумйттй людьми,

Ось мос сердечко

Учень 3 я чужому горю i

Руку допомог•и простягаю всјм, хто потребуе на TJYTi„

Bi3bMiTb мое серДечко етвчупгтя та Оопомоги.

            Учень 4 Кожен з нас повинен зробити               як чинити н тих чи

Який шлях обирати в — добра чи зла? Кожен i3 нас виртге для себе сам!

Я ходу Додати до серця Доброти сердечко вибору.

Учень5 Лише добро прагне миру i злагоди 3 yciMa! Добро          не будус свого щастя на  Тому серДечко миру i 1,тагоДи я вњшДаю у серце Доброти.

Не лјнуйтеся робити добро,

Лише зла не бажайте Hik0MY,

Бо ноно, як велика гора,

Стане вам на шляху земному„

I заступить  CBiT,

Зробить серце жорстоким, хололним„

                                    Ви з любов'ю             з юних

Учень б

Пам'ятайте! Основою будв-яких добрих справ повинна бути лобовХай Лобов завжди буде у центрј вашого серця, aawoi доброти.

Тож i я Додаю до серця Доброти сердечко любош' i дочу, щоб еони

«розл.илцся ргкою» у кожну добру справу i в поенотЈ  у Batui серця!

Учень 7

Я [10MiHal0, шо добра нанколо нас стае а зла. У моему     народжуеты:я Bipa що прекрасна у людию переможе тнтгворнс, шо день буде кращим за попереднпз„

11рисягаюсь залишатись           Паеалам доброти.

Виношу з серця BipHicTb доброти

      BipHicTb цю плекати;

Bcix шанувати, BCiM нести тспло,

Завжди добро BCiM людям дарувати.

Я Дарую серцю Доброти бјртсть саого серцњ

Учень 8

Менћ так добре i               на дуп; , N1eIIi не хочеться згадувати про

Будьге чуйним, веселим i добрим.

пробачення у BCix, кого образив„ Пробачте MeHi, будь-ласка !

3i ского серцн н вћћ)ат саме прощати.

Учень 9 А MeHi так хочеться щось зробити, допомогти комусь! [ MeHi не шкода часу, який витрачу на це Я хочу бути причетною до тиастя i ycnixy iHi11f4x„

Я дарую серце пппри.ики

         Вццовшпе,љ Я вдячна вам за Ti частинки,           ви вјд ваших сердеиь i

нйъда-ли щля створення серцд доброти.

Яке ж серце ми отримали;

                      лтобляче;  чуйне•,  нгжне;  здатне вибачати;  златне c1I03(iBaT'tcb; ДЛЯ BCix;

                      13iPHe;  златне творити добро;

Знайтез що доброга с чистою криницею, черпайте з Hei!

[ не була б доброта добротою, якби не себе iHII.IV1M,

(розг)ають серОечка гостњи)

IV Шдсумок зан.яттз.

*          Про що ми говорили на нашому

*          З якою метото вели розмову про добро доброту i милосердя?

               Ви збагатилися знаннями про Добро.                                                уроку

ко;кен з вас осмислив своео життеву

Робота з квјткою милосерДя

*          Погляньте на цю kBiTkY Що ви (В Hei немас пелюсток).Ця квЈтка зачарована i оживе вона коли ви зробите хоча б одну добру, милосердну справу. kBiTkY ми в Куточок Добрих справ, Якщо ви  що хтось з зробив добрий вчинок, Bi3bMeTe

пелюстку, коротко запишете, що саме було зроблено i прикрјпите пелюстку до kBiTkli„ А навчального року ми побачимо чи стали ви добрпмими i милосерднЈшими-

Вихователь. Час невпинно вперед„ хвилини, години пливуть роки. Хочегься що у вас все буде гараздд хочсться, щоб слова доброти, ви пронесли kPi3b усе життя„ Пам'ятайте, людина на не в(чна, життя коротке грђх тратити його на [101HHi справи,

Будьте добрими, людяними, милосердними, терпеливими. нехай не qepcTBik0Tb у щоденних клопотах, свое серце усього злого„ BciM нам не легко у скрутний час, але ћам'ятаймо, що поруч люди, яким набагато ripwe, Бо ми можемо хоч на крихту покращити Тхне життя своТм ставленням,

            заняття MeHi б               словами видатного педагога Шалви

Олександровича

«Незалежно того, чекають тсбс добра, чи не чекаоть — 'гвори добро.

Нсзалежно того пам'ЯТАIОТЬ твое добро, чи не пам'ятають - твори добро,

Незалежно того, приймають твое добро чи — твори добро

Незалежно '1010, чим будуть платити •06i за добро, добром чи злом - твори добро.

Твори добро i Hi у кото не глитай дозволу. бо HixT0 не може бути волоцарем добра,»

Запам'ятайте слова, та нехай вони стануть вашим життевим правилом.

ви прогоптали стежку доброти, бажаю вам, щоб ця сте;кка перетвррилась на широкий шлях, яким ви будете йти впевнено, даруючи yciM i любов.

Презегтття «TBopiTb добро, щоб кращим став цей CBir»

Н. Май «Стежипа добра»

pdf
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
282
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку