8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Викладання інформатики в початкових класах

Про матеріал
Мета цієї роботи полягає в тому, щоб довести необхідність застосування ІКТ, що дає змогу сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів та забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих.
Перегляд файлу

Управління освіти Виконавчого комітету Ковельської міської ради Міський методичний кабінет Комунальний заклад навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13-колегіум» міста Ковеля»

 

Технологія

Інформатика

 

 

 

 

 

(методичні рекомендації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015   рік

 

 

Відомості про автора:

1.       Оксюк Наталія Іванівна

2.       Вчитель інформатики початкових класів

3.       Педагогічний стаж: 15 років

4.       Вчитель другої кваліфікаційної категорії

 

Рецензенти:

1.       Щур І.Р.  - методист ММК

2.       Прилепа Н.П. - заступник директора школи з навчальновиховної роботи

 

Анотація: проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності           молодшого    школяра          є           однією з найактуальніших на сучасному етапі розвитку школи. 

Актуальність зумовлюється тим, що у сучасному суспільстві інформаційно-комунікаційні технології не тільки набувають усе більшого значення для професійної діяльності та спілкування, а й стають ефективним інструментом навчання та самоосвіти. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб довести необхідність застосування ІКТ, що дає змогу сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів та забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих.

 

 

            Матеріали      схвалено      на      засіданні      методичної     ради  

Комунального закладу «навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13-колегіум» міста

Ковеля»

Протокол № 7 від 20.03.2015р

Голова методичної ради                                              С.А.Філіпчук

 

 

Матеріали схвалено методичною радою міського методичного кабінету.

Протокол № від                 2015р

Голова

науково-методичної ради                                                С.В.Верчук

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………..5

РОЗДІЛ І Методичні рекомендації щодо викладання початкового курсу «Інформатика»……………………….6

1.1 Методичне забезпечення курсу «Інформатика» ...........6

1.1.1 Особливості роботи за новими підручниками для учнів 2-3 класів……………………………………...11

1.1.2 Методичні рекомендації щодо використання  наявного програмного забезпечення у процесі викладання предмета «Інформатика……………….14

1.1.3 Пакети програм…………………………………….14

1.1.4 Офісні пакети………………………………………18

1.1.5 Клавіатурні тренажери…………………………….19

1.1.6 Програми для підтримки вивчення інших навчальних предметів………………………………………..20

1.1.7 Алгоритмізіція та програмування………………..22

1.2 Форми використання ПК в початковій школі ……….23

1.3 Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя…………………..26

Висновки…………………………………………………….33

Список використаних джерел……………………………...35

Додатки………………………………………………………36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вступ

 

              У         сучасному         суспільстві          інформаційно-

комунікаційні технології не тільки набувають усе більшого значення для професійної діяльності та спілкування, а й стають ефективним інструментом навчання та самоосвіти.

Тож важливим завданням шкільного курсу інформатики поряд з формуванням предметної інформаційно-комунікаційної компетентності є формування ключових, зокрема, вміння вчитися.

Знання та практичні навички, які здобувають молодші школярі, мають допомогти в опануванні інших предметів, сприяти всебічному розвитку.

Вивчення інформатики та інформаційних технологій у початковій школі є невід'ємною частиною сучасної освіти. Метою вивчення інформатики в початковій школі є:

v отримання учнями знань, які формують уявлення про інформаційну картину світу й інформаційні процеси, а також сприяють засвоєнню основних теоретичних понять із базового курсу інформатики та формуванню алгоритмічного й логічного мислення;

v навчити учнів користуватися комп'ютерною технікою як практичним інструментом для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті.

Курс інформатики розрахований на молодших школярів, учнів 2-4 класів. Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також оволодіння практичними навичками роботи з комп'ютером. 

За своїм змістом ця програма є основою базового курсу з інформатики.

Зміст курсу побудовано за такими дидактичними принципами:

v відбір і адаптація матеріалу для формування

базових знань, які сприяють засвоєнню основних теоретичних понять із курсу інформатики й інформаційних технологій, відповідно до вікових особливостей школярів;

v формування алгоритмічного й логічного мислення в оптимальному віці, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

v індивідуально-особистістний          підхід до навчання;

v опанування пошукового, проблемного, дослідницького й репродук-тивного типів діяльності під час індивідуальної та колективної роботи на уроці; додаткова мотивація через гру;

v відповідність санітарно-гігієнічним нормам роботи за комп'ютером.

Державний стандарт початкової загальної середньої освіти, в освітній галузі "Технології" передбачає необхідність формування в учнів початкової школи навичок комп‘ютерної грамотності. З цього випливає, що навіть, якщо  урок інформатики не введений у початковій школі, вчитель все одно зобов‘язаний формувати передбачені навички на інших предметах, чи в позаурочній діяльності.

В початковій школі курс інформатики введений за рахунок шкільного компоненту навчального плану. Після чого слід вибрати навчальну програму, за якою будуть навчатися діти. Таких програм є дуже багато. Вчитель може вибрати існуючу, чи розробити власну. При цьому слід враховувати контингент дітей, профіль школи, профіль класу і т.п. 

Багато науковців і вчителів схильні думати, що такий курс повинен бути направлений на якісніше засвоєння матеріалу інших предметів з паралельним вивченням основ інформатики, - тих, які необхідні учню початкової школи для навчання.

Розділ І Методичні рекомендації щодо викладання початкового курсу «Інформатика 

 

1.1 Методичне забезпечення курсу «Інформатика».

 

Курс «Інформатика» у початковій школі є пропедевтичним, що передує більш широкому і глибокому вивченню інформатики в середній школі, є скороченим систематичним викладом основних питань науки інформатики й інформаційних технологій в елементарній формі, а також є світоглядним.

             Успішне        впровадження        навчального         курсу

«Інформатика» залежить від обов‘язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов‘язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки молодших школярів.

До складу навчально-методичного комплексу  курсу «Інформатика» входять: v програма;

v  підручник;

v  робочий зошит;

v  дидактичні матеріали (завдання для організації індивідуальної та диференційованої роботи з учнями);

v  наочні посібники;

v  посібники для вчителя;

v  навчально-розвивальні програми.

Курс «Інформатика» підкріплений цікавим програмним забезпеченням. Це комплекс комп‘ютерних програм, що призначені для формування навичок роботи за комп‘ютером, формування алгоритмічного мислення, підтримки навчальних предметів,розвитку просторової уяви, розвитку пам‘яті. Таким комплексом є програмне забезпечення «Сходинки до інформатики Плюс: Комплекс навчально-розвивальних ігрових програм». Програми комплексу побудовані на основі яскравих сюжетів, а анімація допомагає підтримати ігрову ситуацію і добре мотивує дітей до навчальної діяльності.

Крім цього ми можемо використовувати у якості комп‘ютерної підтримки найпростіші текстові і графічні редактори та програми навчального призначення: тренажери, ігрові середовища тощо. 

Під час вивчення курсу кожний урок проводиться з використанням комп‘ютерів. Тому класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менш ніж 8 учнів у підгрупі.

Згідно із санітарно-гігієнічними нормами час роботи школяра за комп‘ютером на одному уроці не повинен перевищувати 15 хв. Увесь інший час уроку учні працюють без комп‘ютера, ознайомлюються із загальними теоретичними положеннями курсу, повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо.

Види діяльності, які слід реалізовувати у процесі вивчення курсу:  ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.

Після роботи за комп‘ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яку учні виконують, сидячи на робочому місці. /Додаток А/

Особливістю навчальної програми вивчення курсу у 3 класі є наявність у ній розділу «Створення проектів» . Основним завданням вивчення цього розділу  є ознайомлення учнів з основними принципами проектної діяльності та навчання учнів реалізації етапів роботи над проектом: від етапу постановки завдання до етапу захисту проекту .

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод портфоліо.

Готуючись до викладання нового предмета «Інформатика» у початкових класах, ми ретельно маємо проаналізувати програму курсу, наявну навчальну літературу, дібрати додаткові посібники, програмне забезпечення, вибудувати оптимальну для свого навчального закладу траєкторію навчання, скласти календарний план.

Нашим завданням є грамотний розподіл навчального матеріалу протягом року, уникнення всіх «підводних каменів», підтримання інтересу дітей до предмета. Ми повинні навчити їх самостійно працювати з інформацією, зробити їх дослідниками, першовідкривачами.

Як і будь-який предмет в початковій школі, інформатика повинна бути забезпечена відповідними методичними посібниками і матеріалами.

До методичного забезпечення зазвичай відносять ті посібники, які необхідні вчителю для якісного проведення занять. Вчитель може користуватися готовими, або створювати свої методичні посібники.

Для проведення уроків інформатики повинні бути наявні:

v стенди - вивішуються на стінах: на стендах розміщується найбільш значима і загальна інформація, що стосується відповідної науки. Це можуть бути «Відомості» і «Портрети вчених», «Історія розвитку комп‘ютерної техніки», «Загальні схеми функціонування ПК», «Інтернет»,

«Алгоритми» і інші;

v схеми і плакати – наочні посібники великого розміру, вчитель працює з ними при підготовці і проведенні конкретних занять. Зазвичай такі посібники виготовляються в кольоровій гамі, яка не перевищує 3 кольорів. Головне виділяється;

v методичні посібники (методички) для вчителя інформатики, в яких наводяться зразки занять, підібраний цікавий матеріал: загадки, фізхвилинки, вправи для очей і т.д. Слід зауважити, що не потрібно зводити свій урок до зразка в такому посібнику, а адаптувати, доповнювати, брати до уваги; /Додаток В/

v плани-конспекти занять – вчитель готує їх для того, щоб якісніше проводити урок, випадково не пропустити щось важливе, продумує і фіксує інші аспекти;

v роздатковий дидактичний матеріал – створюється вчителем для урізноманітнення роботи на уроці, заохочення дітей, для підвищення інтересу до вивчення окремих тем, закріплення вивченого матеріалу; /Додаток Є/

v мультимедійні презентації – створюються вчителем. Використовуються для супроводу розповіді. Слід зауважити, що на слайдах необхідно розміщувати тільки тези, угагальнюючи те, про що ви будете говорити на уроці;

v інструкції використання технічних засобів – створює вчитель, користуючись паспортом відповідного засобу, для того, щоб у потрібний момент правильно скористатися ТЗН (наприклад інструкція користування цифровим фотоапаратом,

відеокамерою і т.д.);

v прикладні пристрої ПК (мікропроцесор, пам‘ять, материнська плата і ін.) використовуються для демонстрації при вивченні відповідної теми.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти  у 2013-2014 навчальному році  другокласники розпочали вивчати новий навчальний предмет  «Інформатика».  

Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями, з метою розв‘язування життєвих та навчальних завдань. 

При вивченні курсу передбачено декілька напрямків навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрямок – пізнавальний. У цьому напрямку учні засвоюють відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи.  

Другий напрямок – прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, створення малюнків у графічному редакторі та iн. 

Третій напрямок – алгоритмічний. Учні знайомляться з поняттям алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців.

Четвертий напрямок — розвиваючий. Учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення, шляхом виконання різноманітних творчих завдань.

П'ятий напрямок – підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з інших предметів. 

Кожний урок при вивченні «Інформатики» проводиться із використанням комп‘ютерів, тому клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі, відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та

Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517. 

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах". 

Час роботи молодших школярів за комп‘ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Весь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Після роботи за комп‘ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці.

Курс «Інформатика» розрахований на 35 годин у другому класі з розрахунку 1 година на тиждень.

 

1.1.1 Особливості роботи за новими підручниками для

учнів 2 – 3 класів

 

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти,  розроблені нові підручники для 2-го класу.

Навчальний предмет "Інформатика" визначений як пропедевтичний. Основна увага приділяється саме ознайомленню учнів з визначеним програмою набором понять і термінів, не формулюючи строгих означень, часто звертаючись до набутого життєвого досвіду учнів початкової  школи, але не відходячи в той самий  час від принципу науковості. 

«Сходинки до інформатики» (авт. Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Ф. М. Рівкінд , Й. Я. Ривкінд).

Розгортання дидактично-методичного змісту програми з предмету "Сходинки до інформатики", визначає вибір, акцентування і послідовність усього навчального матеріалу. Він є не лише засобом навчання для вчителя (орієнтований сценарій уроку), а й для учня (формування навичок роботи з літературою, різноманітним програмним забезпеченням) та засобом забезпечення для нього ситуації успіху. 

Формуванню системи знань сприяє використання авторами підручника визначених типів завдань, які зустрічаються не одноразово, а при вивченні різних розділів. Такими, наприклад, є завдання на встановлення відповідностей, на кодування і декодування повідомлень та інші.

Особливу увагу авторський колектив приділив підтримці, корекції i пропедевтиці знань з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, російської, англійської мови, математики та ін. 

«Сходинки до інформатики» (авт. О.В. Коршунова)

Матеріал підручника формує початкові уявлення про базові поняття інформатики та навички роботи з комп‗ютерними програмами, алгоритмічне, логічне та критичне мислення. 

Первинне сприйняття навчального матеріалу зумовлюється такими особливостями дітей молодшого шкільного віку, як образність, конкретність та емоційність сприймання. Успішна реалізація цього процесу передбачена у підручнику поданням більшої частини матеріалу у намальованих історіях–коміксах та значною кількістю ілюстрацій. «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» – такий принцип був закладений в ідею подання навчального матеріалу підручника. 

Реалізація особистісно орієнтованої моделі навчання здійснюється наявністю у підручнику завдань з позначкою «Поміркуй», «Працюємо удвох», «Розв‗яжи», «Виконай удома». Передбачається, що завдання з позначкою «Поміркуй» будуть запропоновані учням, що потребують на уроці додаткового навантаження. Більшість завдань цієї категорії мають кілька розв‗язків або потребують від учня креативного мислення, спонукають до творчого вирішення завдань. Також учитель може запропонувати таким учням додаткове домашнє завдання, позначене значком «Виконай удома».  

Завдання для роботи в парах позначені значком «Працюємо удвох».   Більшість завдань, що розміщенні в цій категорії, – це навчальні ігри.  

«Сходинки до інформатики» (авт. М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька)

Підручник складається з 6 розділів. Кожний розділ охоплює декілька тем, які розглядаються на окремих уроках. Кожний урок розміщений на 4 сторінках і містить: вступну частину, в якій зазначено тему й мету уроку, основні знання та навички, яких набудуть учні в ході уроку; теоретичну частину, поділену на кілька змістових блоків, що надає можливість дитині засвоювати певний обсяг систематизованих знань поступово; практичне завдання з описом порядку його виконання та очікуваними висновками; запитання і завдання, які містять запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну задачу. Подання нового матеріалу супроводжують пропедевтичні та контролюючі запитання і завдання. 

До кожного уроку також включено рубрики «Комп‘ютерний словничок», що містить нові слова, засвоєні на уроці, та «Цікавинки», у якій подано пізнавальну інформацію. 

 

1.1.2 Методичні        рекомендації            щодо   використання наявного програмного забезпечення у процесі викладання предмета «Інформатика». 

 

Програмних засобів, адаптованих для навчання дітей молодшого віку, існує дуже багато. Тому вчителям, які будуть викладати курс «Інформатика», слід вже зараз віднайти програмні засоби, які найбільше відповідали б умовам та ресурсам саме їхнього навчального закладу. Пропоную методичні рекомендації щодо використання наявного програмного забезпечення у процесі викладання предмета «Інформатика».

 

1.1.3 Пакети програм

 

Пакети   програм          містять            велику            кількість різноманітних програм - від тренажерів миші, програм для опанування різними навчальними предметами до ігор і головоломок. Тому ці пакети можуть бути використані під час вивчення багатьох тем предмета, під час роботи над навчальними проектами,     на        уроках            повторення, узагальнення і систематизації навчального матеріалу. GCompris

Це барвистий набір задач, зрозумілих дітям від 3 до 8 років, розв‘язування яких навчить поводитися з клавіатурою і мишею, читати, малювати, в захопливій формі пояснить основи природничих наук (математика, фізика, географія) і запропонує деякі популярні ігри. Силами українських учасників цього проекту виконаний переклад українською мовою. До складу комплекту GCompris належать програми для навчання дітей читання, математики, вивчення комп‘ютера та ін., а також просто декілька розважальних програм. Усі завдання є не просто підручниками, а справжніми іграми, тим більше що всі вони барвисто оформлені і мають музичний супровід.

Нижче наведено список категорій з деякими вправами, доступними в них: 

v вивчення комп‘ютера: клавіатура, миша, різні рухи мишею...;

v математика: лічба, злічити предмети, терези, табличка множення...;

v наука: робота шлюзу на каналі, підводний човен, симуляція електричного кола...;

v читання: падаючі букви, потяг із букв...; 

v географія: розмісти країни на мапі світу…;

v головоломки: танграм, Ханойська башта...; 

v ігри: шахи, пам‘ять, 4 в лінію, oware,

судоку...;

v інші: скажи, котра година, пазли, вектори, малювання, анімація, спілкування в мережі...

Наразі GCompris містить понад 100 вправ, і їх число постійно зростає. Але для операційних систем Windows доступні тільки трохи більше сорока. При цьому їх можливості дуже широкі.

Програми з розділів «Розваги», «Головоломки», «Стратегічні ігри» можна застосувати під час вивчення майже всіх розділів програми. У темах «Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. Файли та папки. Вікна та операції над вікнами» «Алгоритми ті виконавці» /Додаток Д/ є уроки з теми «Робота з розвивальними програмами». Але якщо на уроці не заплановано роботу з іншою навчальною програмою, ігри на розвиток логічного мислення, на розвиток пам‘яті будуть доречними.

Під час вивчення теми «Основні складові комп‘ютера. Початкові навички роботи з комп‘ютером» у 2-му класі незамінними можуть бути тренажери миші та клавіатурний тренажер. Роботу з клавіатурним тренажером рекомендовано проводити систематично, незалежно від теми, яка вивчається, бо важливо навчити дітей правильно та швидко вводити літери, цифри і розділові знаки з клавіатури, а на кінець курсу учні мають досягти певної швидкості у клавіатурному введенні даних.

Під час опанування теми «Алгоритми і виконавці» демонструванням виконання алгоритму може бути гра «Шлюз».

Вивчення теми «Об‘єкти. Графічний редактор» неможливо уявити без графічного редактора. Графічний редактор з пакету GCompris унікальний.

Крім великого набору різноманітних шаблонів готових зображень, структурованих тематично, він дає можливість дуже легко (одним клацанням) запам‘ятовувати велику кількість зображень, а потім створювати з них анімації. При цьому можна не тільки відредагувати окремий кадр, а й налаштувати весь ролик, змінюючи кількість кадрів та швидкість їх відтворення. Ці можливості стануть у пригоді під час створення проектної роботи (теми «Створення проектів» у 3-му та 4-му класах).

Під час вивчення теми «Пошук даних в Інтернеті» (урок «Поняття про комп‘ютерну мережу») доцільним є використання мережного чату пакету GCompris. Також у разі ускладнень з підключенням до мережі під час вивчення теми «Електронне листування» (урок «Правила і етикет електронного листування») можна використати цей мережний чат.

У 2-му класі є тема «Комп‘ютерна підтримка вивчення навчальних предметів». Під час її опанування можна ознайомити учнів з програмами з розділів «Математика» і «Читання». Але прості програми на прослуховування і вказування букв, на підрахунок предметів тощо можна використовувати і в першому класі на уроках читання та математики. А ігри з розділу «Досліди» можуть бути корисними на уроках природознавчої галузі.

До          складу             пакету             GCompris       належить модуль GCompris Admin. Якщо в кабінеті є локальна мережа, вчитель може налаштувати пакет GCompris під свої вимоги. Він може створювати і змінювати класи, групи, користувачів,        запрограмувати         виконання      та рівень складності ігор для кожного конкретного класу або групи. Автоматично        створюються звіти.   Вчитель          може переглянути ці звіти та відфільтрувати їх за користувачами, за вправами, датою. Ці звіти показують хід кожного учня. Omnitux Omnitux — це програмне забезпечення, дещо подібне до пакету програм GCompris, але графічний редактор та клавіатурний тренажер не належать до його складу і є окремими програмами. Крім того, в цьому пакеті відсутній модуль адміністративного налаштування та програми спілкування в локальній мережі. Але за допомогою Omnitux можна зробити яскравими та ефективними багато уроків з різних навчальних предметів: читання, писання, математики, природознавства тощо. Пазли, аналітичні завдання і лічилки можна застосувати не тільки на уроках «Робота з розвивальними програмами», а й під час опанування інших тем, проведення уроків повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Рекомендований        для      класів з           російською     мовою викладання, оскільки поки що з понад двадцяти мов інтерфейсу української немає.

Childsplay

14 ігор для раннього розвитку дітей. Ігри для навчання користування мишею і клавіатурою, тренування пам‘яті, основ лічби і читання. Пакман, пазли, пінг-понг, більярд. Вони можуть бути використані на уроках з теми «Робота з розвивальними програмами» та під час опанування теми «Основні складові комп‘ютера. Початкові навички роботи з комп‘ютером».

Скарбниця знань - І рівень (2-4 класи)

Комп‘ютерна програма «Скарбниця знань. Шукачі скарбів» є складовою частиною курсу «Шукачі скарбів». Можна набути навичок роботи з мишею і клавіатурою. Більшість ігор спрямовані на розвиток уваги, логічного мислення і навичок складання і виконання алгоритмів. Доцільно використовувати на уроках з теми «Робота з розвивальними програмами» та на інших уроках, де бажана робота учнів з розвивальними програмами і немає потреби в роботі зі спеціальними програмами. Стане в пригоді також на уроках з таких тем: «Алгоритми і виконавці» (2 і 3 класи), «Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням» (4 клас).

 

                             1.1.4      Офісні пакети

 

Офісні пакети застосовують не тільки під час вивчення відповідних тем програми, але й для створення навчальних проектів, під час виконання різноманітних завдань з інших предметів.

Офіс для дітей ООО4Kids

OOo4Kids — офісний пакет для освітніх цілей. Розроблений на основі OpenOffice.org і є його полегшеною версією. Призначений для аудиторії віком від 7 до 12 років. Адаптований до освітніх потреб. Працює на всіх поширених ОС (Windows, Linux, Mac OS X).

До складу пакету OOo4Kids належать такі додатки: v OOo4Kids Writer (текстовий процесор);

v OOo4Kids    Draw   (векторний     графічний

редактор);

v OOo4Kids Impress (майстер презентацій); v OOo4Kids Calc (табличний процесор); v OOo4Kids Math (редактор формул).

Рекомендовано працювати під час вивчення тем «Об‘єкти. Графічний редактор» (2 клас), «Робота з презентаціями» (3 клас), «Опрацювання тексту на комп‘ютері» (4 клас), а також «Створення проектів» (3 і 4 класи).

Графічний редактор

Графічні редактори пропонують використовувати не тільки під час вивчення теми «Об‘єкти. Графічний редактор», але й під час роботи над навчальними проектами. Можливе також їх використання для створення невеликих малюнків для вставки до текстового документа або до презентації під час опанування матеріалу відповідних тем.

TuxPaint

Вільна програма для малювання, орієнтована на маленьких дітей. Багатомовний інтерфейс (зокрема, російський, український).

Під час малювання можна використовувати пензлі, лінії, форми та ін. Підтримуються фільтри, типи освітлення і затемнення. У програмі є велика колекція зображеньшаблонів (усе під вільною ліцензією) для використання в малюванні. Вставка готових шаблонів здійснюється легко через меню Штампи, при цьому в правій інструментальній панелі на кнопках з‘являються мініатюри зображеньшаблонів (штампів). Для кожного штампу можна підібрати індивідуальний звук. У настройках можна вмикати різні функції програми (друк, звук, закриття програми), для обмеження використання цього графічного редактора дітьми. Рекомендовано використовувати під час опанування таких тем: «Об‘єкти. Графічний редактор» (2 клас), «Створення проектів» (3 та 4 клас).

 

                1.1.5      Клавіатурні тренажери

 

Працювати з клавіатурним тренажером учні почнуть у 2-му класі під час уроків «Клавіатура комп‘ютера. Призначення основних клавіш» /Додаток Е/ теми «Основні складові комп‘ютера. Початкові навички роботи з комп‘ютером». Але вправи на роботу з клавіатурним тренажером потрібно проводити систематично під час вивчення будь-якої теми в усіх класах з 2-го до 4-го. Тільки систематичні вправи дозволять учням на кінець курсу досягти певної швидкості у клавіатурному введенні даних. Тому бажано майже в кожній темі в практичній частині уроку планувати і проводити заняття з клавіатурним тренажером.

TuxTuping

TuxTyping — гра, що навчає машинопису, розрахована більше на дітей, хоча деякі уроки можуть бути використані і дорослими. Доступні декілька режимів. У міру проходження швидкість зростає і складність завдання підвищується. Є і звичайний режим навчання, коли користувач просто вводить слова, показані на екрані. Словники можнаредагувати, підтримується російська мова. Користувач отримує повну статистику за швидкістю, помилками та ін.

Клавіатурний тренажер «Аспект»

Клавіатурний тренажер «Аспект» призначений для набуття навичок володіння клавіатурою. Робота користувача полягає у повторному набиранні символів тексту, що з‘являється у вiкнi на екрані. За правильного набору курсор просувається до наступного символа, за неправильного — звучить сигнал i курсор залишається на мiсцi.Тренажер забезпечує роботу з будь-якою мовою, встановленою на вашому комп‘ютері. Перемикання мов стандартне. Є чотири рівні складності тексту для повторного набору.

 

1.1.6 Програми для підтримки вивчення інших навчальних 

 

У програмі предмета «Сходинки до інформатики» є тема «Комп‘ютерна підтримка вивчення навчальних предметів». На уроках учні мають ознайомитися з різноманітними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо. Ознайомлювати учнів потрібно з комп‘ютерними програмами, наявними в конкретному навчальному закладі. Це потрібно для того, щоб не витрачати часу на ознайомлення учнів з інтерфейсом програм на інших уроках. Вивчення цієї теми заплановано у кінці 2-го класу. Але вчителі початкових класів можуть використовувати деякі програмні засоби і в першому класі, і на початку другого. Наприклад, для відпрацювання навичок лічби, порівняння, ознайомлення з буквами та ін. Тому важливо на уроках предмета «Інформатика» у 2-му класі ознайомити учнів з незнайомими для них програмами, навички роботи з якими знадобляться пізніше. З огляду на це, програма є важливою для вчителя початкових класів та вчителя, який викладає предмет «Інформатика».

TuxMath TuxMath — це безкоштовна гра-аркада, мета якої навчити дітей   арифметики. Гра      TuxMath         приємно оформлена,             добре озвучена         і           має декілька          рівнів складності. Найлегший рівень — ознайомлення з цифрами і      арифметичними знаками.         Найскладніший         — розв‘язування       рівнянь,          включаючи    від‘ємні числа. Починаючи з азів математики, дитина поступово вчиться додавати і віднімати, множити і ділити числа. TuxMath дозволить дитині грати як одиночний тип гри, так і мережний, так само є варіант гри з друзями, що дозволить влаштувати змагання на локальному комп‘ютері між учасниками. Натиснувши в головному меню на кнопку допомоги, можна отримати прискорений курс навчання правил і тонкощів гри, знову ж таки в демонстраційній ігровій манері.

TuxMathScrabble

TuxMathScrabble — математична версія класичної словесної гри. Є чотири рівні кваліфікації для практики. У гру можна грати одному або удвох. Завдання виконуються перетяганням частин мозаїки. Неприпустимі приклади відкидаються назад у лоток користувача. Нещодавно було додано декілька нових опцій: можливість переставляти оперативні мозаїки програвача, створення безперервних мозаїк, прозорість мозаїки, що конфігурується, можливість використовувати фонове зображення.

 

                             1.1.7      Алгоритмізація та програмування

 

Програми цієї категорії — це середовища розробки і виконання алгоритмів. Тому їх використання потрібне в першу чергу під час вивчення тем «Алгоритми і виконавці» в 2–4 класах. Але якщо рівень компетентності учнів доволі високий, можна планувати роботу з цим програмним забезпеченням під час створення навчальних проектів. Scratch

Скретч — це візуальне об‘єктно орієнтоване середовище програмування для навчання школярів молодших і середніх класів. Скретч створене як продовження ідей мови Лого. Програми у Скретчі складаються з графічних блоків, підписи до яких залежать від вибраної для інтерфейсу мови. Може бути вибрана одна з 50 мов інтерфейсу, включаючи російську та українську. Програма має потужні можливості програмування та створення анімацій.

Kodu Kodu — це візуальне середовище для створення казуальних ігор без програмування, орієнтоване на дитячу і підліткову аудиторію. Це середовище розроблене так, щоб діти і будь-хто охочий могли без зусиль використовувати її для створення своїх іграшок. Kodu є інтерактивною грою, в якій можна створювати свої світи з пропонованої безлічі блоків.

Kodu простий та інтуїтивно зрозумілий. Він надає усі можливості для реалізації вашого творчого мислення в створенні ігрових світів. Вам доступні понад 200 стандартних ігрових сценаріїв і базових ігрових елементів. Є редактор ландшафту і світів довільної форми і розміру, редактор ігрової поведінки, 20 різних персонажів з різними здібностями. У Kodu є докладна інструкція і навчальна програма. Діти зможуть розважатися і розвиватися одночасно: вивчати математику, геометрію та інші важливі наукові аспекти.

Пропонуємо використати Kodu під час створення навчальних проектів у 4-му класі. У Kodu вже є готові ігри, тому його можна використовувати як і решту розвивальних програм. Але враховуючи оформлення та інтерфейс цієї програми і вікові особливості учнів початкових класів, рекомендуємо включати роботу з Kodu на уроках у 4 класі.

 

1.2 Форми використання ПК в початковій школі

 

У зв'язку з експериментом по удосконалюванню структури і змісту освіти в початковій школі з 2 класу введено предмет «Інформатика». 

Пропонується три підходи щодо комп'ютерної підтримки при навчанні інформатиці в 2 класі.

1. Для реалізації фронтальної форми навчання інформатиці можливо організувати вивчення даного предмета в рамках одного уроку в інтеграції з предметами на базі кабінету, обладнаного одним комп'ютером з CD ROM пристроєм. 

Це шкільний кабінет, оснащений 1 комп'ютером з CD ROM, аудіосистемою і додатково – медіапроектором з настінним екраном або телевізором з великим екраном, підключеним до комп'ютера. Додатково даний комп'ютер може бути підключений у локальну мережу школи і мати вихід в Інтернет.

Навчання інформатиці в цьому випадку проводиться вчителем початкової школи без розподілу класу на підгрупи. При цьому один комп'ютер у кабінеті може бути використаний як  «електронна» дошка, тобто використовуватися в режимі «виклику» до нього учнів для виконання команд, передбачених навчальною комп'ютерною програмою. Для цього бажано підключення комп'ютера до проектора або  телевізора з великим екраном для зручності фронтальної роботи з класом. Доцільно в розкладі ставити  урок інформатики вслід або перед уроками, які рекомендовані для інтеграції авторами навчальних посібників.. 

Учитель повинний володіти елементарними навичками роботи з комп'ютером: уміти скористатися компакт диском з комп'ютерними програмами навчального призначення, мати представлення про роботу на комп'ютері з текстом, графікою, бажане знання роботи з Інтернетом і електронною поштою.

При такому комп'ютерному супроводі уроків інформатики потрібно враховувати, що загальний час роботи учня з комп'ютером не повинен перевищувати 15 хвилин, тобто менш половини уроку. Можливо використовувати комп'ютер фрагментами по 2-3 хвилини, розподіляючи час взаємодії дітей з комп'ютерними програмами в режимі фронтальної діяльності протягом всього уроку. 

Для комп'ютерної підтримки уроків можна використовувати навчальні програми з української мови, літературного читання, математики, курсу «Я у світі», трудового навчання, енциклопедії з області мистецтва, музики, театру, правил дорожнього руху, подорожей і ін. (Наприклад, продукція фірм «Комп'ютер і дитинство», «Кирило і Мефодій».) 

2. Для групової форми навчання інформатиці можливо організувати комп'ютерну підтримку уроку інформатики в рамках одного уроку без розподілу на групи в інформаційному центрі школи.

Інформаційний центр школи являє собою кабінет, оснащений 3-7 комп'ютерами, підключеними в локальну мережу, можливо з виходом в Інтернет. Такий кабінет є сучасним аналогом читального залу комп'ютеризованої бібліотеки і може бути обладнаний саме в читальному залі школи. В інформаційному центрі необхідно передбачити і традиційні робочі місця учнів – столи, стелажі для роздавальних настільних посібників.

В інформаційному центрі школи можна організувати навчання інформатиці за допомогою методу проектів. Для цього клас поділяється на групи по 3-4 учні, для яких передбачається робоча зона: 2 парти, 1 комп'ютер, настільні посібники і роздавальні матеріали (конструктори, у тому числі ЛЕГО, кольоровий папір, альбоми, розвиваючі ігри й ін.)  Робота за комп'ютером у групі регулюється вчителем: один учень виконує свою роботу на комп'ютері протягом 5-7 хвилин, інші групи, що вчаться, у цей час працюють над настільною частиною проекту. Таким чином, група здійснює комп'ютерну діяльність протягом всього уроку в рамках 20-30 хвилин у залежності від проектного завдання.

Учителеві потрібне володіння комп'ютером у рамках завдань, запропонованих автором навчального посібника: наприклад, навички роботи в середовищі ПервоЛого, у клавіатурному тренажері, а також роботи з комплектом програм «Комп'ютер і дитинство», «Микита», «Маля» і ін.. 

Два рази на семестр необхідно проводити з учнями бесіду-інструктаж з правил поведінки в комп'ютерному класі.

3. Для реалізації індивідуальної форми організовано навчання інформатиці з розподілом класу на дві групи у кабінеті інформатики школи в рамках одного уроку.

Заняття інформатикою, з використанням комп'ютерного кабінету в молодших школярів можливо проводити за розкладом будь-яким уроком (1,2,3 або 4-им уроками). 

При використанні шкільного кабінету інформатики учні повинні пройти інструктаж із правил поведінки в кабінеті інформатики, затверджений директором школи. Інструктаж проводить відповідальний за кабінет інформатики. /Додаток Б/

Комп'ютерний шкільний кабінет звичайно обладнується за такою схемою: одне робоче місце вчителя і 10-12 учнівських робочих місць, а також може використовуватися 1 сервер для підтримки локальної шкільної мережі. Додаткове устаткування: один принтер, вихід в Інтернет, локальна мережа, сканер, медіапроектор.

Безсумнівно, що стомлення багато в чому залежить від характеру комп'ютерних занять. Найбільш стомлюючі для дітей комп'ютерні ігри, розраховані, головним чином, на швидкість реакції. Тому, не слід відводити для проведення такого роду ігор час усього заняття. Тривале сидіння за комп'ютером може привести до перенапруги нервової системи, порушення сну, погіршення самопочуття, стомлення очей. Тому для учнів цього віку допускається   проведення  комп'ютерних ігор тільки наприкінці заняття тривалістю не більше 10 хвилин.

 

1.3 Інформаційна компетентність як вагома складова

фахової компетентності вчителя

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмнопедагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв‘язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп‘ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп‘ютер в системі дидактичних засобів.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп‘ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.

Це – навіть, не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету доводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа. Вагомою проблемою введення інформатики у початкову школу є неготовність вчителів до використання інформаційних та комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.

На перешкоді стає те, що вчителі початкових класів не вміють працювати з новими інформаційними і комунікаційними технологіями та не розуміють, як їх можна використовувати на уроках різних предметів.

Ще однією проблемою, яка перешкоджає пропедевтиці інформаційної культури у початковій школі, є те, що більшість учнів не розуміють справжнього призначення комунікаційних та інформаційних технологій, оскільки сприймають їх як іграшки.

Однак, щоб ІКТ дійсно були корисними у початковій школі, необхідне виконання деяких умов. До цих умов, перш за все, ми відносимо:

v професійну готовність учителя початкових класів до використання комп'ютерних технологій,

v врахування впливу комп'ютера на здоров'я дітей, особливо молодшого шкільного віку,

v наявність якісного технічного й програмного забезпечення,

v розуміння проблем й підтримка керівництва школи.

Школа повинна підготувати людину мислячу, котра не тільки має знання, але й уміє використати їх у житті. Тому спрямованість на формування розумових здібностей дитини та передання навиків ефективного оперування засобами пізнання повинна виступити як головний пріоритет із самого початку навчання. Безумовно, значна частина таких засобів базується на основі ІКТ.

Перш за все, добираючи до уроку програмне забезпечення та електронні засоби навчання, слід враховувати, що вони повинні відповідати певним вимогам, а саме:

v бути цікавими і викликати позитивні емоції у школярів;

v активізувати пізнавальну    та         розумову

діяльність учнів;

v викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;

v відповідати психолого-педагогічним та валеологічним вимогам;

v розвивати творчі здібності дитини;

v носити навчально-контролюючий характер.

Крім того, окремої уваги заслуговує розгляд ІКТ як засобу організації навчального процесу, що дає змогу уникнути рутинної роботи вчителя.

Комп'ютер може бути потужним дидактичним засобом, використання якого залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність навчання. Мова іде не про вивчення окремого, ізольованого від інших предметів курсу інформатики, а в інтеграції різних уроків з елементами, які складають комп'ютерну грамотність учнів та їхню інформаційну культуру.

Оволодіння інформаційними технологіями може відбуватися як через проведення комп'ютерно-

інтегрованих уроків, так і впровадженням пропедевтичного курсу інформатики.

У сучасних соціально-економічних умовах зросли вимоги, щодо підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців. Нині одним із основних завдань педагогічної школи є підготовка компетентного, конкурентноздатного на ринку праці фахівця для роботи в умовах інформаційної системи освіти, здатного самостійно і творчо вирішувати професійні завдання.

Формування інформаційної компетентності (ІК) вчителя початкових класів розглядається, сьогодні, як невід‘ємна складова реформи системи педагогічної освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та формування компонентів інформаційної культури.

У зв'язку з цим гостро постає проблема підготовки інформаційно компетентних педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування яких йде впродовж усього навчально-виховного процесу у навчальних закладах.

Інформаційно-освічений вчитель здатний знайти відповідну інформацію з різних джерел. Така особа має бути також наділена необхідною здатністю якісної та кількісної оцінки і самооцінки інформації з тим, щоб виявити спірні питання закладені в інформації. Інформаційно-освічений вчитель може використати та застосувати інформацію відповідно в багатьох фахових ситуаціях. Такі ситуації, потенційно призводять до прийняття нешаблонних рішень, розв‘язку творчих завдань, тобто призводить до розвитку нових знань. Таким чином, відбувається процес навчання на основі приведення в дію інформаційної компетентності.

В епоху інформатизації суспільства, кожен педагог повинен чітко усвідомити, що комп‘ютер та периферійне обладнання є основними інструментами в його професійній діяльності, які здатні полегшити розв‘язок цілого ряду професійних завдань. Адже, сьогодні кваліфікований фахівець повинен вміти серед широкого кола програмних засобів відшукати такий програмний засіб, який досить швидко та ефективно допоможе отримати потрібний результат. Тому в процесі навчання вчитель повинен формувати у дітей вміння здійснювати правильно постановку задачі, прогнозувати і передбачати її результати; свідомо і творчо вибирати оптимальні способи її розв‘язання з урахуванням наслідків; оволодівати новітніми технологіями. Зазначимо, що компетентність є широковживаним і дослідженим поняттям в зарубіжних країнах, проте однозначності щодо визначення не існує. На думку експертів дослідної програми в галузі освіти "DECECO" (США та Канада), компетентність – це здатність людини успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби. Європейські міжнародні експерти поняття "компетентність" визначають, як спроможність кваліфіковано виконувати роботу.

Інформаційна компетентність вчителя початкових класів проявляється в умінні творчо мислити і передбачає наявність аналітичних, прогностичних умінь в засвоєнні та застосування інформації в педагогічній діяльності. Крім того, ІК є складовою частиною інформаційної культури вчителя, виконує інтеграційні функції, служить сполучною ланкою загально педагогічних і спеціальних знань і умінь. Слід зазначити, що в сучасному тлумаченні терміну "інформаційна компетентність" найчастіше мається на увазі використання комп'ютерних інформаційних технологій, а точніше визначення слід трактувати як "комп'ютерна інформаційна компетентність". Інформаційна компетентність вчителя формується на етапах вивчення комп'ютера, використання інформаційних технологій як засобів навчання в процесі професійної діяльності і розглядається як одна з граней професійної зрілості.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освiту пiднiмає навчання на якiсно новий рівень. Це зумовлює необхiдність подальшого розвитку розроблених теоретичних положень щодо використання ІКТ на уроках в початкових класах.

ІК технологiї навчання надають можливості учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремi види навчальної роботи, так i будь-який їхнiй набiр, тобто спроектувати навчальне середовище. Орiєнтованi на вчителя iнструментальні засоби дозволяють йому оперативно поновлювати змiст навчальних i контролюючих програм вiдповiдно до появи нових знань i технологiй. Вчитель одержує додатковi можливостi для пiдтримки i спрямовування розвитку.

У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню і застосуванню нею нових знань. Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Впровадження курсу «Інформатика» в початковій школі поєднує в собі багато компонентів, необхідних для успішного навчання школярів. Це і застосування ІКТ, і поєднання інформатики з іншими предметами,і глибокий зв‘язок з сучасним бурхливим життям.. Аналіз уроків інформатики показав, що пізнавальна  мотивація збільшується, полегшується оволодіння складним матеріалом.

Крім того, уроки курсу, на яких використовуються презентації, практичні роботи за комп‘ютером, велика кількість завдань з логічним навантаженням відображають один з головних принципів створення сучасного уроку - принцип фасціаціі (принцип привабливості). Завдяки впровадженню курсу, діти, які зазвичай не відрізнялися високою активністю на уроках, стали активно висловлювати свою думку, міркувати.

Уроки інформаційних технологій не тільки розширюють і закріплюють отримані знання, а й значною мірою підвищують творчий і інтелектуальний потенціал учнів. Оскільки фантазія і бажання проявити себе у молодшого школяра великі, варто вчити його якомога частіше висловлювати власні думки, в тому числі і за допомогою інформаційних технологій. Використання інформаційних технологій в початковій школі дає можливість проявити себе кожному з учнів, при цьому форми роботи вибирає для себе сам учень. В учнів сформовані стійкі пізнавальні інтереси, розвинене вміння самостійно застосовувати отримані знання на практиці.

Формування  інформаційно-комунікаційної компетентності у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп‘ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють  пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам‘ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп‘ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Відрадно, що багато вчителів початкових класів розуміють значення ІКТ і застосовують  комп‘ютерні програми, публікації, презентації тощо у своїй практиці. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі дозволяє отримати знання та навички ХХІ століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел.

 

1.      Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп‘ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп‘ютер у школі та сім‘ї.-2005.№5.Кравчук О. Застосування інформаційних технологій на уроках впочатковій школі / Рідн. шк. – 2004. 

2.      Веліхов Є.П. Нова інформаційна технологія в школі  / ІНФО, 2006

3.      Воронін Т.П. й ін.. Освіта в епоху нових інформаційних технологій. Методологічні аспекти.- К.: Вища школа , 1997.

4.      Кивлюк О. Використання інформаційнокомунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.№4.

5.      Маркус Н.В. Особливості застосування інформаційних технологій якзасобу гуманізації навчання молодших школярів / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3 б. наук. пр. /Рівнен. держ.гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип.23. 

6.      Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.К.:Магістр-S,1997.

7.      Селевко Г.К. Сучасні освітні технології. - М., Народна освіта, 1998.

8.      Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій//Комп‘ютер у школі та сім‘ї.-2005.-№5

9.      Угринович Н.Д. Інформатика та інформаційні технології.  / - М.: Біном, 2006.

10.  Хантер Б. Рекомендації з використання інформаційних технологій

 / Б. Хантер. - М: Освіта, 2006.

 

Додаток А

Корисні вправи. Гімнастика для очей

 

1.                  «Метелик». Часто-часто поплескайте віями, тобто моргніть. Виявляється, перед монітором очі лінуються і перестають моргати, а це шкодить нашому зору.

2.                  «Вгору-вниз». Голову тримайте прямо, не закидайте. Дивіться прямо перед собою. Повільно підніміть погляд на стелю, затримайте на пару секунд, потім також повільно опустіть його на підлогу і теж затримайте. Голова під час виконання вправи залишається нерухомою.

3.                  «Маятник». Голову тримайте прямо, дивіться перед собою. Подивіться вліво, потім повільно переведіть погляд вправо. Голова нерухома, працюйте тільки очима. Під час виконання вправи стежте за станом м'язів очних яблук, не перенапружуйте їх!

4.                  «Вісімка». Голову тримайте прямо, дивіться перед собою. Подумки уявіть собі горизонтальну вісімку (або знак нескінченності) максимального розміру в межах вашого обличчя і плавно опишіть її очима. Повторіть вправу кілька разів в одну сторону, потім в іншу. Після цього часто-часто поморгайте.

5.                  «Циферблат». Уявіть перед собою великий циферблат золотого кольору (вчені вважають, що саме цей колір сприяє відновленню зору). Виконуйте кругові рухи очними яблуками, залишаючи при цьому голову нерухомої.

6.                  «Олівець». Візьміть олівець в праву руку і витягніть її, піднявши олівець на рівні очей. Дивіться на кінчик олівця і повільно відводите руку вправо, потім вліво, проводжаючи пишучий предмет очима, але не рухаючи головою.

7.                  «Прекрасне далеке». Підійдіть до вікна і подивіться вдалину, потім на кінчик носа - це тренує очну м'яз.

Повторіть вправу кілька разів.

8.                  «З широко закритими очима». Закрийте очі і спробуйте описати ними уявний коло, потім горизонтальну вісімку, потім хрестик.

9.                  «Жмурки». Кілька разів сильно примружтеся, потім просто закрийте очі і посидьте 20-30 секунд.

 

Працювали ви, трудились, Оченята вже втомились. А щоб плідно працювати, Треба їм відпочивати. Погляд вмить направте вправо, Вліво, вверх, униз і прямо. Учні, дихайте довільно, Відчувайте себе вільно.

Раз, два, три, чотири, п‘ять.

Треба тричі повторять.

Молодці, чудово, браво! Починаєм другу вправу. Проведіть очима коло Швидко, швидше і поволі. Вправо, вліво повертіли, Очі ваші щоб спочили.

Всі зробіть діагональ.

Зверху – вниз, а потім вдаль. Двічі рухи поміняйте. Вниз і вверх – відпочивайте!

 

Міцно стиснути повіки.

Розімкніть повільно віки. Декілька разів моргніть Вправу ще раз повторіть. Поморгайте дві хвилини Швидко-швидко, час бо лине. Притуліться до долонь,

Проведіть ними до скронь.

Всі заплющіть міцно очі, Вверх та вниз ними ведіть. Зосередьтеся на точці І спокійно посидіть.

Очі швидко обертаєм, Головою не хитаєм.

Вліво раз, два, три, чотири.

Вправо стільки ж повторили. По колу очі обертаєм І все навколо розглядаєм.

Раз коло, два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили. На п‘ять і шість їх потримали І потім знову закружляли.

 

На повіки натискайте, Потім пальці відпускайте. Півхвилини посидіть, Вправу знову повторіть.

Подивись на кінчик носа, Потім глянь удалину, Зиркни на сусіда скоса.

Вправо, вліво! Ну ж бо! Ну! А тепер розправте спинку, Прямо гляньте – відпочиньте. Погляд в точці сфокусуйте І довільно релаксуйте. Міцно-міцно тріть долоні, До очей їх приложіть. Масажуйте очі легко

І заняття знов почніть!

 

Очі щільно ми закрили це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваєм, Вдалині щось роглядаєм

.І поки ми розглядали

До шести порахували

.Щоб очі наші відпочили, Робим це разів чотири.

Раз, два, три! Очі догори! На чотири та й на п‘ять Будем міцно їх стулять. Знову очі догори Ми рахуєм раз, два, три! Очі щоб відпочивали

Дивимось ми вліво – вправо.

Потім блимаєм очима. І знову ними вліво - вправо.

 

Раз, два - рівно голова! Три, чотири, п‘ять  Будем очі затулять. Шість, сім- знов відкрили І на вісім затулили.

Міцно, міцно потримали.

І все знову починали. П‘ять разів так повторили, За комп‘ютери знов сіли.

 

 

Додаток Б

ПРАВИЛА РОБОТИ УЧНІВ У КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИТХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

1.      Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимагають акуратної роботи та бережливого ставлення, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, на виконувати ніяких дій з обладнанням без дозволу вчителя.

2.      На робочих місцях розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм. Тому суворо заборонено: 

v вмикати та вимикати апаратуру без вказівки вчителя;

v торкатися роз‘ємів з‘єднувальних кабелів та самих кабелів;

v торкатися       екранів           та         тильної           частини

монітора;

v переміщувати увімкнені складові обчислювальної системи (системний блоків, монітор тощо);

v класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру;

v приносити та використовувати носії даних (дискети, компакт-диски) без дозволу вчителя.

3.      Не дозволяється знаходитись у кабінеті і виконувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відповідальної особи – завідувача кабінету, вчителя, лаборанта. 

4.      Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором ―миша‖ брудними або вологими руками.

5.      Запам‘ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. При появі запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

6.      До початку роботи і ввімкнення апаратури:

v переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання робочого місця;

v сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від очей до екрану повинна бути на менше 50 см; учні, які мають окуляри для постійного носіння повинні працювати за комп‘ютером у них, якщо лікарем не вказано іншого;

v розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях, поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів (―мишки‖, джойстика) таким чином, щоб було зручно

працювати;

v дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями.

7.      Робота на комп‘ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору, тому, не можна розпочинати роботу при недостатньому освітленні та поганому самопочутті. 

8.      Протягом роботи за комп‘ютером суворо дотримуйтесь викладених вище правил, слідкуйте за вказівками вчителя. Якщо під час роботи виникає:

v аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран повідомлення про несправність, слід це повідомлення запам‘ятати (або записати) і повідомити викладача (лаборанта),

v якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними звуками, світінням аварійних індикаторів тощо, слід припинити роботу і повідомити вчителя.

9.      При роботі учнів за комп‘ютеризованими робочими місцями вони не повинні вставати, коли до класу заходить будь-який відвідувач.

10.  Завершення роботи з апаратурою:

v -вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними      

інструкціями і за вказівкою вчителя;

v після вивантаження операційної системи і зупинки комп‘ютера, слід вимкнути живлення системного блоку, або переконатись у його автоматичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення.

11.  У кабінеті категорично заборонено приймати їжу, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо. Не слід користуватись мобільними телефонами.

12.  Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути шкоди здоров‘ю, зберегти обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Фізкультхвилинки на уроках інформатики

 

Учні початкових класів — особливі учні, їм дуже важко висидіти весь урок. Для підвищення загальної працездатності, поліпшення їхнього здоров'я дуже корисні фізкультхвилинки. Вони знімають втому, нормалізують увагу й активність, відновлюють сили, робочий настрій, почуття бадьорості й свіжості, підвищують дисциплінованість. Під час виконання вправ дуже важливо забезпечити приплив свіжого повітря у клас.

 

Що ж, мабуть, прийшла пора Всім нам відпочити. Хочу на фізкультхвилинку Усіх запросити.

Раз, два – всі присіли, Потім вгору підлетіли.

Три, чотири – нахилились, Із струмочка гарно вмились. П‘ять, шість – всі веселі – Летимо на каруселі! Сім, вісім — в поїзд сіли  Ніжками затупотіли. Дев'ять, десять — відпочили І за парти дружно сіли. 

 

В казковому лісі розминка  –Настала фізична хвилинка. Втому проженем руками

Вгору їх піднімем з вами. Потім присядемо дружно – Ноги згинаємо пружно. Руки, мов крила, розправим І до плечей їх поставим.

Коло вперед покрутили, Потім назад повторили.

Голову вниз опустили, Потім назад нахилили, Потім наліво поклали, Потім направо і стали Рівно і струнко.

Швидко скінчилась хвилинка. Нас збадьорила розминка.

 

Хлопчики й дівчатка! Колони підрівняйте

Й розминку-веселинку Зі мною починайте. Раз — підняти руки вгору, Два нагнутися додолу.

Три, чотири — прямо стати. Будем знову починати. Руки в боки, руки так, Руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть І голівки покрутіть.

Нахил вліво — раз, два. Три

Нахил вправо — раз, два, три.

Нахилились, розігнулись.

Навкруг себе повернулись.

Раз присядьте. Два присядьте. І за парти тихо сядьте. 

 

А тепер у нас розминка, А тепер фізкультхвилинка. Встали рівно біля парт, Починаємо наш старт.

Ось зігнули так ручата

Й полетіли, мов качата.

Ніжками затупотіли, Потім разом всі присіли. До сонечка потяглися І у боки так взялися.

Вправо разом нахилились, Вліво, щоб не помилились. Руки вниз ми опустили Й трохи ними потрусили. Шию трішки розім'яли І за парти посідали.

А тепер мерщій до справ,

Кожен вченим з нас щоб став. 

 

Встаньте, діти, посміхніться, Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте. І за парти тихо сядьте. 

 

Дзінь-дзелень, дзінь-дзелень, Працювали ми весь день. А тепер спочинем трішки, Розімнемо ручки й ніжки. Руки вгору, руки вниз, На всі боки повернись. У долоньки поплескали І руками помахали.

Ніжками затупотіли, Потім дружно всі присіли. Встали хутко, посміхнулись І до праці повернулись.

 

Щось не хочеться сидіти.

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз.

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки в боки.

Вище руки підніміть.

А тепер їх опустіть.

Плигніть, діти, кілька раз. За роботу, все гаразд.

 

Стали струнко, мов солдати, Не хотілося щоб спати. Руки вгору підняли, Опустили й потрясли.

Наші ніженьки замліли, Тож на раз, два, три – присіли. Потім всі швиденько встали І разом закрокували. Навкруг себе покрутились І за парти всі вмостились.

 

Ми старанно дуже вчились, Трошки вже і потомились. Разом всі тихенько встали, Пальчики порозминали. Ніжками потупали, Тишу скрізь послухали.

Помаленьку присідайте, Обережненько вставайте. Руки вгору, руки вниз, Подивились пильно скрізь. Головою покрутили

І за парти всі присіли. 

 

 

 

Додаток Д

Розробка уроку

 

ТЕМА.                ЯКІ    АЛГОРИТМИ     МИ ВИКОНУЄМО   В

НАШОМУ ЖИТТІ

Мета:

v  навчальна: повторити правила ТБ, закріпити навички створювати і виконувати алгоритми; ознайомити з прикладами алгоритмів у житті;

v  розвивальна: розвивати пам'ять, увагу; вміння аналізувати та робити висновки; формувати навички самостійної роботи на комп'ютері;

v  виховна:          виховувати    відповідальність, самостійність.

 Тип     уроку: узагальнення та         систематизація          знань, формування вмінь.

Обладнання:   комп‘ютери,   програмне      забезпечення «Gcompris», проектор, презентація-супровід до уроку, дидактичний матеріал, підручник, робочий зошит. ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

-Добрий день!

-Діти, візьміться за руки та заплющіть очі. -Повторюйте за мною.

-Люблю я свій розум,

-Працює мій мозок, -І мислю логічно,

-Здійсню все практично!

-Я бажаю однокласникам успіхів на уроці. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

На екрані малюнок .(На екрані проектора ілюстрація до

казки «Лисичка і журавель»)

-Діти, розгляньте малюнок. Кого ви бачите?

-Складіть речення за малюнком.

-Яке     воно    за         метою             висловлювання?        Перетворіть розповідне речення у спонукальне.

-Що в інформатиці звучить у вигляді спонукального речення?(команда) -Що таке команда?

-Що таке алгоритм?

-Хто такі виконавці алгоритмів?

III.ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ.

-Сьогодні пригадаємо, які алгоритми ми виконуємо в житті та вчитимемось працювати за комп‘ютером за алгоритмом. IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

-Які ж алгоритми ми виконуємо щодня ?

-А        який    з           цих      алгоритмів     є          найголовнішим         у повсякденному житті школяра ?

Давайте пригадаємо.

1.      Завдання на індивідуальних картках. Робота в парах.

-Відновіть послідовність команд алгоритму. Пронумеруйте малюнки.

Пари сигналізують про виконання. 

-Подивіться на дошку. Перевірте виконання. Пари , що виконали без помилок, підніміть руки. Молодці.

-Чи можна міняти команди алгоритму місцями ? Чому?

-Отже, алгоритм має бути послідовним.

2.      Виконайте послідовно алгоритм зображення. Рухайтеся за стрілками по клітинках. Яке ж зображення ви отримаєте?

Діти малюють по клітинках на індивідуальних картках.

Взаємоперевірка.

Поміняйтесь вашими картками з сусідом навпроти. 

 

 

Порівняйте з малюнком на дошці. Оцініть зображення смайликом.  Підніміть аркуші у кого смайлик посміхається. 

-Молодці. 

3.      А тепер задача

-До переправи через річку підійшли Цуценя, Курча та Теля. Як човняру переправити всіх тварин на інший берег річки в порядку зменшення зросту, якщо у човен можна посадити лише одну тваринку? Складіть алгоритм переправи тварин на інший берег річки.

-А тепер пора надійшла відпочити.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Встаньте, діти, посміхніться.

Землі нашій уклоніться.

За щасливий день вчорашній.

Всі до сонця потягніться.

Вліво, вправо нахиліться.

Веретенцем покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за стіл тихенько сядьте.

4. Робота з підручником, зошитом -Відкрийте підручник на сторінці 85.

-Прочитаємо алгоритм обчислення виразу.

-Зверніть увагу цей алгоритм можна подати у вигляді схеми.

-А що ще ви розв‘язуєте за допомогою схем? -Отже, розв‘язання задач – це теж … -Відкрийте зошит, сторінка 42.

-Виконаємо обчислення за алгоритмом.

-Що потрібно виконати найперше?

-Що зробити з результатом першої дії?

-Що робити з результатом другої дії?

-Молодці.

-Отже за алгоритмами ми працюємо і в школі.

-А в школі треба і відпочивати.

РЕЛАКСАЦІЯ

Вівальді «Скрипка Страдіварі»

Покладіть голову на руки і заплющте очі. Уявіть себе легенькою пухнатою сніжинкою, яка мерехтить на зимовому сонечку , пурхає, легенько літає. Ви поглянули навколо. Ви не одні Вас оточують такі ж красиві сніжинки.

Ви закружляли всі разом. Життя прекрасне.

Розплющіть очі.

5. Попрацюємо в групах.

-Пригадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики.

Розділіть картки на дві групи. 

Так можна поводитись і так не можна поводитись.

1група представте картки «Так можна»

2  група представте картки «Так не можна»

3  група

-Чи згідні ви з рішенням груп –перевірте їх роботу.

6. Працюємо за комп‘ютерами . Займіть робочі місця по двоє.

Запустіть на виконання програму «GCompris»

Виберіть розділ «Головоломки», завдання «Ханойська вежа»

Працюєте за алгоритмом на комп‘ютерних столах.

Розпочали роботу.

Практична робота.

Вам необхідно побудувати вежу з трьох дисків на третьому кілочку, перетягуючи диски по одному. І, увага, більший диск на менший покласти не можливо.

Алгоритм виконання.

Початок.

1.      Перемістіть жовтий диск на третій кілочок.

2.      Перемістіть червоний диск на другий кілочок.

3.      Перемістіть жовтий диск на другий кілочок.

4.      Перемістіть синій диск на третій кілочок.

5.      Перемістіть жовтий диск на перший кілочок.

6.      Перемістіть червоний диск на третій кілочок.

7.      Перемістіть жовтий диск на третій кілочок.

Кінець.

Завершіть роботу з програмою.

Займіть робочі місця за столом.

А зараз відгадайте загадки.(Загадки про очі на вибір вчителя)

Ви зрозуміли, що пора нашим оченятам відпочити після такої праці.

ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ

-Потрібні очі нам здорові, щоб споглядати світ чудовий!

Подивились вправо, вліво, вгору, вниз, а тоді собі на ніс!

Знову вправо, знову вліво і покліпали очима!

А зараз завдання для спостережливих.

Подивіться на дошку. Знайдіть хто ж тут заховався?

Назвіть їх.

 

 

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Ось і піднялися ми ще на одну сходинку інформатики – алгоритмічну.

Будь ласка, висловіть свою думку, продовжте речення, починайте зі слів: 

-Я знаю… -Я вмію…

-Діти, я хочу, щоб разом з вами залишилось все корисне, хороше, чого ви навчились і дізнались на уроці. Молодці.

Поплескайте собі .Дякую. До побачення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

Розробка уроку

 

ТЕМА. ЯК ВВОДИТИ ТЕКСТ З КЛАВІАТУРИ Мета:

v  навчальна: продовжити ознайомлення з клавіатурою; ознайомити з функціями клавіш Shift  і Пробіл; сформувати вміння вводити символи, знаки пунктуації та великі літери;

v  розвивальна: удосконалювати навички роботи з клавіатурою;

v  виховна:          виховувати    інтерес            до        вивчення інформатики. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

 

ХІД УРОКУ

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Щоб з комп‘ютером дружити Треба правила учити. Не шуміти , не ходити, Тільки тихо говорити. Руки чистими тримати, Сухо-сухо витирати. Незнайомі кнопки Не потрібно натискати.

Слухай вчителя уважно

І виконуй все, що скаже

Тільки так знання здобути Допоможе друг – комп‘ютер! Сьогодні в гості до вас завітав Смайлик, який допоможе вам працювати на уроці.

II.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Просигналізуй»

(На     слайдах     малюнки     з     правилами     поведінки      в

комп‘ютерному класі)

Діти розглядають слайди і сигналізують картками про правильність чи хибність рисунків.

 

Смайлик підтверджує відповіді.

III.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Чи змогли б ви правильно та виразно прочитати цей текст?

Чому?(Немає розділових знаків)

На дошці вірш без розділових знаків Є багато різних кнопок  і струнка статура. Відгадайте, діти, що це?

Це…       (Клавіатура)

IV.   ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ.

. Сьогодні ми продовжимо вивчати клавіатуру. Ознайомимося з новими клавішами, дізнаємося, як набирати великі літери і розділові знаки. Ці знання розширять наші можливості для роботи з комп'ютером.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота з підручником

Урок10, с 40. Діти читають . Розгляд алфавітноцифрової клавіатури.

 

 

-Діти, є ще особлива, спеціальна клавіша, що допомагає нам працювати з алфавітно-цифровою групою клавіш- це клавіша Shift. 

-Яке ще призначення має ця клавіша?

-Вона ж допоможе нам для друкування розділових знаків різних символів

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Анімована звукова фізкультхвилинка зі смайликами.

2. Читання  ланцюжком правил положення пальців на клавіатурі Підручник с.41

VI. ПРАКТИЧНА РОБОТА

1.      Знайдіть на робочому столі піктограму програми Блокнот. Відкрийте об‘єкт.

2.      Пригадайте, як називається рисочка, що блимає.

3.      Підніміть вказівний палець правої руки та натисніть клавішу О

4.      Підніміть вказівний палець лівої руки, натисни клавішу П

5.      Знову натисни клавішу О

6.      Натисни клавішу Р

7.      Натисни клавішу А

8.      Яке слово набрали? (ОПОРА)

9.      Натисніть клавішу для того щоб зробити пропуск між словами.

10.  Надрукуйте слово ПОРА. Правильно розташувавши пальці на клавіатурі

11.  Молодці.

ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ

А зараз пора прийшла відпочити оченятам.

Закрийте очі. Відкрийте. Тепер з силою зажмуртесь.Подивіться вгору, вниз.Зробіть коло поглядом. Погляньте на сусіда. Закрийте очі .Закінчили.

12.  Перейдіть за допомогою спеціальної клавіші в інший рядок.

13.  Надрукуйте ім‘я Роман. Надрукуйте крапку мізинцем правої руки.

14.  Заверште коректно роботу комп‘ютера.

                VII.       ЗАКРІПЛЕННЯ       І        УЗАГАЛЬНЕННЯ

ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

У кожного картка з завданням.

 

 

Смайлик підготував вам ще таке завдання

Необхідно визначити. Скільки разів треба натиснути клавішу пробіл в кожному рядку вірша.

Кошеня

1 Засмутилоськошеня  4    Требавшколуйтищодня. 2    Іприкинулосявмить, 

4    Щоуньогохвістболить.

2 Вийшовлікарбаранець 3    Іпромовивякмудрець: 3    - Цехворобанепроста,

2    Требарізатихвоста! 1    Кошенякричить: 0   - Ніколи,

4 Кращеяпідудошколи! VIII. ПІДСУМОК УРОКУ Продовжте речення. Рефлексія

v  Мені на уроці сподобалось…

v  Я дізнався…

v  Нові знання я застосую…

v  Мені було тяжко зрозуміти… Молодці.

Смайлик приготував вам подарунки за роботу.

(Медалі за активну роботу на уроці)

 

Додаток Є Дидактичні картки

 

Завдання 1 Тема «Комп’ютер в нашому житті»

Завдання 2

Тема «Пристрої комп‘ютера»

 

 На _______________ відображається інформація, з якою працює комп‘ютер. 

 У _____________________ знаходяться пристрої для оброблення і збереження інформації.

 За допомогою ________________ можна надрукувати текст і рисунки.

 За допомогою _________________ можна ввести в комп‘ютер те, що зображено на фотографії. 

За допомогою _______________ можна обмінюватися інформацією між комп‘ютерами, що знаходяться в різних місцях. 

Завдання 3 Тема «Як винайшли комп’ютер»

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Додано
4 березня 2019
Переглядів
4427
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку