Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Використання інформаційних технологій на уроках географії

Про матеріал
Географія виступає як природнича і суспільна наука. В останньому випадку вона розкриває суть взаємозв'язків суспільства і природи, їх взаємовпливу, що проявляється у розміщенні продуктивних сил.
Перегляд файлу

 

Використання інформаційних технологій на уроках географії

 

   Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів - це шлях    найблагородніший, шлях наслідування - це шлях найлегший, шлях досвіду - це шлях найгіркіший"

                                                                                                                                  Конфуцій

      Думаю, географія, як наука, пропонує четвертий шлях до знань: шлях мандрівника - це шлях найромантичніший і є синтезом трьох інших доріг до знань. Крім того, якщо "три шляхи" ведуть в основному до особистих знань, то четвертий шлях -  шлях збагачення знаннями людства.

 Географія виступає як природнича і суспільна наука. В останньому випадку вона розкриває суть взаємозв'язків суспільства і природи, їх взаємовпливу, що проявляється у розміщенні продуктивних сил.
   Сучасне виробництво не може обійтись без географічних знань. Бо матеріальне виробництво порушує природні системи, природну рівновагу. Географія повинна прогнозувати можливі зміни, спричинені виробництвом.
   Існує ряд соціальних проблем, що потребують свого вирішення. Одна з них – це велика хвиля урбанізації, що охопила всі країни. Ця хвиля рухається все швидше, виснажуючи віддалені райони. Інша проблема пов'язана з можливостями природних ресурсів задовольнити потреби населення, чисельність якого весь час зростає. Відчувається значний розрив між науковими знаннями та їх застосуванням у землеробстві та водному господарстві.

     Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі й світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

     Предмет «географія» посідає своє особливе інтерактивне місце у загальній системі знань. Географія сприяє формуванню в учнів поглядів на складну, але водночас цілісну соціоприродну картину світу. Вона є єдиним шкільним предметом, що вивчає природу і суспільство у їх взаємодії. Важко назвати інший шкільний предмет, який би мав настільки  широкий діапазон міжпредметних зв'язків.

        Загальна мета географічної освіти в сучасній школі полягає у  формуванні в учнів системи поглядів, принципів, норм поведінки по відношенню до географічного середовища. Результатом шкільної географічної освіти повинна стати внутрішня пізнавальна установка особистості на засвоєння цілісних географічних знань.

Головним завданням навчання географії в школі є:

- формування в учнів цілісного географічного образу планети Земля – від вивчення рідного краю і держави до пізнання глобальних законів і процесів;

- розуміння ролі географічних знань у вирішенні економічних і соціальних проблем;

- розкриття ролі географії в житті суспільства та у забезпеченні раціонального використання природного, трудового та матеріально-ресурсного потенціалу територій (країн, материків, окремих регіонів тощо);

- виховання національно свідомого громадянина, дбайливого господаря, грамотної людини, гуманіста і природолюба;

- вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання та користуватися джерелами географічної інформації;

- розвиток у школярів причинного, геопросторового мислення, розуміння доцільності науково обґрунтованого підходу до природокористування, системної єдності довкілля, людини та її діяльності у територіальному аспекті;

- розвиток творчого мислення в процесі вивчення географії.

       Навчальні програми з географії для середніх загальноосвітніх шкіл – це затверджений Міністерством освіти і науки України своєрідний стандарт шкільної географічної освіти, який визначає зміст географії в школі, її структуру, послідовність вивчення курсів, розділів і тем, систему необхідних знань, умінь і навичок , що мають бути сформовані у школярів.

        Саме з програми розпочинається створення навчально-методичних комплексів для всебічного забезпечення курсів географії у школі. До складу таких комплексів, окрім навчальних програм, входять варіативні підручники і навчальні посібники, атласи, контурні карти, робочі зошити, хрестоматії, різноманітні дидактичні матеріали, методична література та програми для комп’ютерного навчання. Школа повністю забезпечена підручниками, а вчителі географії подбали про те, щоб мати атласи, контурні карти, зошити для практичних робіт, робочі зошити.

Структура і зміст шкільної географії

Однією з важливих традицій шкільної географії є поділ її на фізичну, економічну і соціальну. Переваги цієї структури полягають, насамперед, у тому, що вона дозволяє найґрунтовніше відобразити основи сучасних фізико - і економіко-географічних наук.

       Послідовність вивчення окремих курсів географії на сьогоднішній день наступна:

6 клас – «Загальна географія»

7 клас ­­- “ Фізична географія материків і океанів ”

8 клас – «Україна у світі: природа, населення»

9 клас – « Україна і світове господарство»

10 клас – «Географія: регіони та країни»

       Весь зміст курсу географії  підпорядковується єдиній ідеї: природа – необхідна умова життя людини, вона впливає на її працю і відпочинок; разом із тим людина змінює природу, бережно відноситься до неї, створюючи нові ландшафти.

Метою перевірки стану викладання географії було :

 • вивчення питання забезпечення базового рівня знань учнів з географії;
 • матеріально-технічне та методичне забезпечення НВП;
 • відповідність викладання навчальним програмам;
 • об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • використання диференційованого підходу; формування знань, умінь і навичок у відповідності до вимог програм для загальноосвітніх шкіл;
 • науковість, планування навчального матеріалу;
 • підбір наочності, індивідуальних завдань з урахуванням індивідуальних здібностей учнів;
 • наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх якість;
 • використання наочних посібників;
 • раціональне використання робочого часу;
 • забезпеченість підручниками;
 • виконання практичних робіт відповідно до навчальних програм.

 

Методина проблема над якою працюють вчителі кафедри географії –

Формування конкурентноспроможної особистості через упровадження інноваційних навчально-виховних технологій на уроках суспільного напрямку та географії

Курс географії у школі викладають вчителі:

Хоменко О.О.    – на паралелі  6-х,  8-х та 10-х класів;

Лутченко Н.В. – на паралелі 7-хкласів;

Павленко Ю.С. – на паралелі  9-х. 

 

  Хоменко О.О. працює над методичною проблемою: :  «Самостійна робота учнів на уроках географії». Вивчаючи  географію у 6-х класах закладає основи формування в учнів понятійно-термінологічного апарату фізичної географії, через розгляд на доступному рівні знань про географічну оболонку, закономірності її будови і розвитку. Так, розглядаючи  тему: «Внутрішня будова Землі» в 6-А класі спрямовує вивчення матеріалу на формування планетарних уявлень про Землю, взаємодію і взаємопроникнення компонентів природи в межах географічної оболонки.   Учні закріплюють вивчене на попередніх уроках за допомогою географічних диктантів, вчаться складати таблиці,  самостійно опрацьовуючи матеріал підручника. Учитель широко використовує ігрові види діяльності, ілюстративний матеріал. Шестикласники виконують практичні роботи, під керівництвом учителя. Методично правильно учитель будує  уроки, пояснює послідовність дій, показує зразок виконання і формулює завдання для закріплення дій учнями.  Олена Олексіївна працює з учнями різних розумових здібностей диференціюючи та індивідуалізуючи для них завдання.

   Учні 8-х класах вивчають «Україна у світі: природа, населення». Цей навчальний курс забезпечує вивчення особливостей природи як умови життя та господарської діяльності людини. Географія 8 класу є завершальним предметом для шкільної природничо-географічної освіти, тому Олена Олексіївна значну увагу  приділяє  вивченню нових понять і закономірностей, поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної та соціальної географії. Так,  учні 8-А класу на уроці за темою «Рослинний покрив України» досліджують формування рослинного покриву України, знайомляться з його особливостями, вчаться систематизувати знання, складаючи під керівництвом вчителя схеми. Учитель виховує бажання та потребу охороняти рослинність України.

       На уроці у 8-Б класі під час вивчення теми: «Міське розселення і урбанізація в Україні» детально аналізується географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України.  Значна увага приділяється вивченню проблем сталого розвитку та їх прояв на території України, показано місце України в світі. Олена Олексіївна виконує основні завдання курсу: засвоєння учнями системи знань про різноманітний і динамічний світ, взаємозв’язки природи, населення і господарства України,  формує  уміння знаходити і застосовувати географічну інформацію для оцінки важливих соціально-економічних процесів сучасної України.

   Курсом " Географія: регіони та країни ”, як правило, завершується географічна освіта учнів. Географію у 10-х класах теж викладає  Олена Олексіївна. На уроках вона спрямовує роботу на формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, показує  взаємозв’язок природи, населення, господарства земної кулі. Пріоритетна увага приділяється проблемі взаємодії суспільства і природного середовища. Вивчаючи розділ: «Населення світу» у 10-х класах учитель розповідає про кількість населення та його відтворення. Учні готують  презентації про демографічні процеси і демографічну політику.  А вивчаючи міграційні процеси і міграційну політику держав, причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків, мовний і етнічний склад населення – учні опрацьовували в групах по підручнику, узагальнювали матеріал, робили висновки.

     Лутченко Н.В  працює над методичною проблемою: “Організація самостійної навчальної діяльності учнів на уроках історії та географії”, викладає географію на паралелі 7-х класів. Вивчаючи теми знайомить семикласників з  «Фізичною географією материків і океанів». Учитель дає знання про диференціацію і цілісність природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, прояв географічних закономірностей на глобальному і регіональному рівнях, особливості життя та діяльності людей у різних географічних умовах, закріплює навички роботи із загально-географічними та тематичними картами.

         На  уроках Наталії Віталіївни слід відзначити  активізацію навчально-пізнавальної  діяльності  учнів, різноманітні  форми  перевірки  знань, впровадження  індивідуалізації,  диференційований  підхід  до  перевірки  вивченого та  домашніх  завдань, інтерактивні  методи  навчання,   навчання учнів нетрадиційним  пошукам  розв'язання  елементарних  завдань. Велику увагу  приділяє  розвитку  умінь  і  навичок  учнів,  застосування  набутих теоретичних знань в  практичній  діяльності. На етапі актуалізації опорних знань учитель застосовує «Інтелектуальну розминку», «Вірю-не вірю», «Географічну розминку», конкурс запитань,  «Так-ні», «Знайди зайве».  Широко практикує на уроках метод «Прес», «Мікрофон», «Мозковий штурм». Учитель  широко використовує на своїх уроках міжпредметні зв’язки, вчить учнів працювати з додатковою літературою, застосовує диференційовані завдання, особливу увагу приділяє урокам з комп’ютерною підтримкою. Це все ми могли побачити на інтегрованому уроці з музикою у листопаді 2018 року у 7-Г класі з теми «Населення Африки».

                           Друковані роботи з географії:

 • виховний захід “Ми і Земля – одне ціле”;
 • урок “Міське розселення і урбанізація в Україні”. 

     Павленко Ю.С. працює над методичною проблемою: «Інтерактивне навчання з використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів як шлях розвитку особистіснихкомпетентностей учнів на уроках історії та географії»,  викладає географію на паралелі 9-х класів.   Перед учнями дев’ятих класів учитель розкриває питання населення і трудових ресурсів держави, розвитку і розміщення господарства, історико-географічне формування територій. Учитель впевнений, що однією з найголовніших умов підвищення ефективності уроку є впровадження різних форм та методів роботи: робота з атласом, контурними картами; порівняльний метод, ілюстративний, демонстраційний, «живе» слово, художнє слово, спостереження, досліди, екскурсії, захист творчих робіт, мультимедійні презентації, відео сюжети.

       У процесі формування географічних понять Юрій Степанович прагне повністю задіяти в навчанні інтелектуальний потенціал кожного учня. Головний акцент робить на глибокому розумінні та самостійному використанні знань у нестандартних ситуаціях, в успішному розв’язанні проблемних завдань. Вчитель звертає значну увагу на організацію самостійної роботи, учні справляються  із завданнями щодо відтворення інформації, працюють на конструктивному та творчому рівнях, із картами, схемами, таблицями, але слабше проявляють себе в тих завданнях, де вимагається більш глибоких знань, логічного мислення, аналізу вивченого матеріалу, розуміння взаємозв’язків.

                Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими дітьми, готує учнів  до участі у предметних олімпіадах та географічному конкурсі «Олімпус».

Вихованці вчителя постійні учасники  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії  (у 2018 році Шемендюк Ю. 8-Г  отримала Диплом ІІ степеня).

Обов’язковою умовою ефективної практичної діяльності всіх учителів географії виступає організація роботи з навчально-методичним комплектом курсу (підручники, атласи, робочі зошити з друкованою основою),  оскільки засвоєні прийоми роботи учні переносять на інші джерела знань. Сучасні навчально-методичні комплекти містять системи завдань (вправ), складність яких наростає поступово. Працюючи з практичними роботами, вчителі застосовують сучасні педагогічні технології (диференційоване навчання, проектну діяльність ), використовують ігрові елементи, творчі завдання з метою активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів.
            Хоч за програмою не обов’язково оцінювати всі практичні роботи, але вчителі проводять перевірку та оцінювання результатів практичних робіт усіх учнів, оскільки оцінка, як відомо, виконує мотиваційну, контролюючу і коригуючу функції. Багато досліджень не потребують письмової перевірки, оскільки проводяться у формі семінарських занять, конференцій, дискусій,    (25 %), захист проектів. Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається на уроці.
Усі програмні практичні роботи підсумкового характеру учителі оцінюють і виставляють у журнал (приблизно 5-6 робіт за семестр). Роботи навчального і тренувального характеру є моніторинговою формою атестації учнів.

       В цілому можна сказати, що вчителі для успішного вивчення географії  вважають необхідністю вивчення  картографічної  грамотності. Тому значну увагу вони приділяють  роботі з картою. Учні працюють біля дошки, крім того вони мають власні друковані зошити для практичних робіт та атласи. Усі відвідані  уроки вчителів географії були  емоційні, відрізнялися  доброзичливістю, точністю, доступністю. Вчителі широко використовують  міжпредметні зв’язки, вчать учнів працювати з додатковою літературою.

     Матеріал курсів географії ефективно використовується з метою виховання в учнів почуття господаря своєї долі та нетерпимості до проявів безгосподарності і безвідповідального ставлення до природи. Особливого значення надається розкриттю екологічних проблем, причин їх виникнення та ролі природничих наук у процесі виходу з екологічної кризи. Підтвердженням високої професійної майстерності вчителів географії  є результативність участі  учнів школи  у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад.

Виховують в учнів бережливе ставлення до природи, рідного краю, звичаїв свого народу. Формують позитивні риси характеру: справедливість, чесність, цілеспрямованість.

     Аналізуючи роботу вчителів, можна зробити висновки про те, що у системі роботи вчителів намітились такі пріоритетні напрями:

-         екологічна спрямованість знань, що їх здобувають учні на уроках географії;

-         гуманістична спрямованість викладання курсу;

-         всебічне використання краєзнавчого матеріалу;

-         пошуки нових, нетрадиційних форм та методів навчання;

-         диференційований підхід до учнів з урахуванням їх індивідуальних здібностей, виявлення та підтримка обдарованих учнів.

Різноманітні форми і методи проведення навчальних занять дають можливість виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмета, розвинути ідею співробітництва вчителя й учня, стати активним учасником навчального процесу, засвоїти матеріал безпосередньо на уроці. Учні школи люблять цей предмет, вчителів.

 

 

 

Роль кабінету географії в роботі вчителя (Лутченко Н.В.)

Диплом ІІІ ст. Управління освіти Чернігівської міської ради за кращий кабінет в номінації “Географія” у 2015 р.
 

     Наявність географічного кабінету в школі це є "справжнім штабом” усієї  роботи, резервом подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів з географії. Добре обладнаний кабінет географії стимулює  мотивацію та зацікавленість учнів до вивчення курсу географії в школі.

                                     Обладнання кабінету  географії

Географічний кабінет – це обладнане приміщення з раціонально-логічним розміщенням комплекту наочності та технічних засобів навчання, меблями, які стимулюють і забезпечують ефективність процесу вивчення географії. У кабінеті географії є: шафи для навчальних посібників і літератури,  експозиційні стенди, географічні карти світу та України, глобуси, телевізор, ДІВІДІ, електронні посібники, портрети видатних географів світу, комплекти корисних копалин, компаси, гарно, з естетичним смаком, оформлені робоче місце для вчителя та учнів.

Розміщуючи обладнання в кабінеті, Наталія Віталіївна врахувала науково – географічні, педагогічні, психолого-фізіологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні вимоги сьогодення, норми і правила безпеки.

Кабінет географії обладнаний тематичними стендами. На сучасному етапі розвитку освіти, оформлення кабінету вимагає комп’ютерного забезпечення. І, я думаю, що Наталія Віталіївна, до кінця цього навчального року попрацює у цьому відношенні.

 

В цілому 65%  учнів Олени Олексіївни на паралелі 6-х , 8-х та 10-х  класів засвоїли програмний матеріал на високому та достатньому рівнях.

Більше 70% учнів Наталії Віталіївни на паралелі 7-х класів засвоїли програмний матеріал на високому та достатньому рівнях.                                                                                                              В цілому 60% (65%)  учнів Юрія Степановича на паралелі  9-х класів засвоїли програмний матеріал на високому та достатньому рівнях. Вони  володіють теоретичним матеріалом, орієнтуються серед географічних закономірностей.           

Матеріал курсів географії ефективно використовується з метою виховання в учнів почуття господаря своєї долі та нетерпимості до проявів безгосподарності і без відповідального ставлення до природи. Особливого значення надається розкриттю екологічних проблем, причин їх виникнення та ролі природничих наук у процесі виходу з екологічної кризи. Підтвердженням високої професійної майстерності вчителів географії  є результативність участі  учнів школи  у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад.

Вчителі є членами жюрі   ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  географії. Учні є постійними призерами Всеукраїнських конкурсів  «Олімпус». Щорічно приносять бали школі.

Одним із вирішальних факторів стану шкільної освіти є рівень фахової та методичної підготовки вчителя, його кваліфікація та відношення до навчально-виховного процесу.

Аналіз стану вивчення рівня навчальних досягнень учнів та викладання географії показав, що вчителі Лутченко Н.В., Павленко Ю.С,  Хоменко О.О.

постійно працюють над підвищенням свого методичного та фахового рівня впроваджують в практику роботи інноваційні освітні технології на засадах особистісно-орієнтованого навчання, використовують інформаційно-комунікативні технології в навчальній та виховній роботі і досягають при цьому високих результатів: у середньому – це більше 60% учнів навчаються на високому та достатньому рівні.

 

Рішення педагогічної ради

 

 1. Визнати  належний рівень викладання географії учителями Лутченко Н.В., Павленком Ю.С,  Хоменко О.О.

 

 1. Учителям географії Лутченко Н.В., Павленку Ю.С,  Хоменко О.О.:
 2. Продовжувати впроваджувати в практику роботи інноваційні освітні технології на засадах особистісно-орієнтованого навчання, а також використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальній та виховній роботі.

                                                                                                                          Постійно

2.2. У своїй роботі дотримуватися вимог щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, врахувати при оцінюванні виконання учнями будь-яких навчальних завдань під час роботи над якими учні демонструють власне мислення, враховувати їх розуміння взаємозв’язків природи з соціальними явищами, вміння порівнювати, аналізувати.

                                                                                                                          Постійно                                                                                                                                         

2.3. Продовжувати навчати учнів використовувати різні джерела географічних  знань, з розумінням їх особливостей.

                                                                                                                          Постійно

2.4.Продовжувати працювати у напрямку використання особистісно-орієнтованих технологій навчання.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           Постійно

 

2.5. При викладанні предмету продовжувати  використовувати інтерактивні технології з метою диференціації навчальної діяльності учнів.

                                                                                                                          Постійно

2.6. Пропагувати власний педагогічний досвід у фахових періодичних виданнях.

                                                                                                                          Постійно

2.7. Продовжувати роботу щодо системної підготовки учнів до участі в олімпіадах та конкурсах.

                                                                                                                    До жовтня 2019 р.

 1.        Систематично проводити на уроках повторення навчального матеріалу з метою підвищення навчальних досягнень учнів з предмету, підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

                                                                                                                    Постійно

 1. Узагальнити  досвід роботи вчителя Хоменко О.О. з методичної проблеми:

«Самостійна робота учнів на уроках географії»

 

4. Завкабінетом  географії Лутченко Н.В. поповнювати базу кабінету сучасними дидактичними матеріалами, навчальними програмними засобами.

                                                                                                                    Постійно           

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
762
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку