Використання мультимедійних ігор для перевірки і корекції знань з хімії учнів 7 – 8 класів

Про матеріал

Дана методична розробка надається вчителям хімії для кращої підготовки до проведення узагальнюючих уроків з хімії у 7-8 класах, а також при підготовці до позакласних заходів (наприклад, вікторина "Своя гра").

Перегляд файлу

1

 

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації

Районний науково-методичний центр

Гімназія № 179 міста Києва

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІГОР

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

УЧНІВ 7 – 8 КЛАСІВ

 

 

 

 

Ленська Ніна Анатоліївна

учитель хімії та біології

гімназії № 179 міста Києва

вища кваліфікаційна категорія

старший вчитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2015

ЗМIСТ

 

 

 

 

ВСТУП………………………………………………………………….3

РОЗДIЛ 1 Використання мультимедійних ігор на уроках хімії

 в 8-их  класах………………………………………………………….8

РОЗДIЛ 2 Використання мультимедійних ігор на уроках хімії

 в 7-их  класах ……………..................................................................19

РОЗДІЛ 3 Розробка мультимедійної гри «Своя гра» ……………...22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

 

Мета: Дослідження сучасних технологій навчання, впровадження та удосконалення методів, засобів, організаційних форм, прийомів навчання та виховання.

 

Актуальність теми:

 • впровадження нових методів подачі інформації;
 • покращення наочності навчання;
 • забезпечення кожній дитині власної траєкторії саморозвитку;
 • спрямування самостійної роботи учнів;
 • підвищення мотивації та пізнавальної активності;
 • розвиток творчого потенціалу учня та вчителя, їхніх здібностей до комунікативних дій;

 

При використанні мультимедійних засобів на уроках хімії в учнів:

 •                стимулюється пізнавальний інтерес;
 •                підвищується мотивація навчання;
 •                зростає ефективність самостійної роботи, самопізнання;
 •                підвищується пізнавальний інтерес до предмета;
 •                зростає успішність з предмету;
 •                створюються ситуації успіху для кожного школяра.

 

 

 

Урок  - це дзеркало загальної і педагогічної                              

                                                                            культури вчителя, мірило його інтелектуального                                               

                                                                             багатства, показник світогляду, ерудиції

                                                                                                                        В.Сухомлинський

 

Школа ХХІ століття… Про неї багато говорять, пишуть, сперечаються. Не вщухають дискусії щодо термінів навчання, стандартів освіти, новітніх педагогічних технологій, ролі вчителя у освітньому процесі. Вже давно стало зрозумілим, що для реалізації навчального процесу вчителю не достатньо тільки добре знати свій предмет й освітню галузь, до якої він належить, але ще й треба бути творчою особистістю, мати високий рівень загальної ерудиції, йти в ногу з часом, орієнтуватися в інноваційних концепціях та напрямках розвитку освіти, збагачувати свій досвід новими технологіями та методиками, яких вимагає сучасність. Тому вчитель повинен активно використовувати інформаційні технології, володіти комп’ютерною грамотністю. Тому питання застосування мультимедійних технологій в освітньому середовищі загальноосвітніх навчальних закладах є актуальною.

Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю розробки механізмів пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти, які визначені Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законах України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти. У цих документах зосереджена увага на використання інтерактивних технологій в освітньому середовищі ЗНЗ з метою забезпечення переходу освіти на нову, особистісно компетентнісну парадигму [1].

Зрозуміло, що управління інформаційними потоками неможливе без використання сучасних мультимедійних засобів. Вони відкривають для учнів можливість краще усвідомити характер самого обєкта, активно включитися в процес його пізнання, самостійно змінюючи як його параметри, так і умови функціонування. У звязку з цим, дані засоби дають нові можливості для творчого розвитку дітей і вчителів, дозволяють звільнитися від нудного традиційного викладу, розробляють нові ідеї, вирішують цікавіші і складніші проблеми. Сучасний урок важко уявити без широкого використання ілюстративно-демонстраційного матеріалу, дослідницько-пошукової роботи, проектної діяльності. І в цьому вчителю на допомогу приходять компютерні технології.

Тому мене і зацікавила можливість застосування мультимедійних ігор на уроках хімії під час перевірки і корекції знань учнів. Вже протягом багатьох років я працюю над науково-методичною темою «Використання мультимедійних ігор для перевірки і корекції знань з хімії учнів 7-8 класів». Розглядаю даний метод як спеціальну форму пізнавальної діяльності, конкретна мета якого – створити комфортні умови навчання, де кожен учень відчуває свій успіх, має можливість виявити здібності.

На мою думку, використання тільки однієї технології не принесе достатньої користі, лише у поєднанні традиційних та новітніх технологій можна досягти більш високих результатів.

Нові інформаційні технології – це сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій. Основною метою інформаційної технології є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства [2].

Мультимедійні технології, на мою думку, означають таку організацію процесу навчання, що передбачає певну систему дій і взаємодій усіх, але, насамперед, активних елементів навчального процесу.

Використовуючи комп’ютер, вчитель має гарну змогу: унаочнити вивчення різноманітних явищ та категорій, здійснити оперативний зворотній зв’язок, формувати міжпредметні зв’язки, вміння, навички самооцінки та самоконтролю учнів, підвищити мотивацію навчальної діяльності. На своїх уроках намагаюся бути організатором процесу навчання. Організація саме такого процесу навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час проведення такого уроку учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховуються почуття толерантності.

 

Групові форми навчання спрямовані на створення атмосфери постійної взаємодії всіх учнів і вчителя, які є рівноправними суб’єктами навчання, об’єднаними спільною метою.

Під час підготовки до уроку з використанням мультимедійних ігор я не забуваю, що це урок, а тому складаю план заняття, виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу намагаюся дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості тощо. При цьому комп’ютер не замінює мене як вчителя, а лише доповнює. Урізноманітнюю основний матеріал цікавою додатковою інформацією, добираю творчі завдання на розвиток логічного мислення, враховуючи психолого-педагогічні аспекти класу. Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко його вивчити, планую роботу заздалегідь. Учням даю випереджаючі завдання з відповідних тем. На одне заняття підбираю одну або дві гри. Під час проведення мультимедійної гри даю учням час подумати над завданням важливим  є обговорення, яке і визначає кінцевий результат.

Мультимедійні ігри можуть застосовуватися на різних етапах уроку:

 1. Вивчення нового матеріалу (як джерело інформації)
 2. Відпрацювання умінь і навичок (як тренажер)
 3. Узагальнення або повторення знань (у вигляді схем, таблиць)
 4. Контроль знань (тестові, творчі завдання)

 Що ж дає педагогу впровадження мультимедійних технологій у навчально-виховний процес ?

 • економію часу на уроці;
 •  глибину занурення в матеріал;
 • підвищує емоційний настрій;
 • можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа - матеріалів;
 • акцентування уваги дітей;
 • є засобом діагностики та контролю;
 • підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи;
 • отримання задоволення від захопливого процесу пізнання;
 • індивідуалізацію навчання;
 • зростання обсягу виконаних за урок завдань;
 • можливість формування комунікативної компетентності учнів;
 • залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, які отримали достатній рівень знань з предмета;
 • викликає у дітей емоційний підйом, навіть, невстигаючі учні охоче працюють з комп'ютером[3].

 

Висновок

 

В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору мультимедійні технології стають невідємним атрибутом навчального процесу.

Мультимедійні технології відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно-орієнтованого навчання на вищому рівні.

Все це націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей завдяки використанню інтерактивних технологій в освітньому середовищі ЗНЗ з метою забезпечення переходу освіти на нову, особистісно компетентнісну парадигму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДIЛ 1

Використання мультимедійних ігор на уроках хімії

в 8-их  класах

 

 

 

Сучасне викладання в школі стикається з проблемою зниження інтересу учнів до вивчення предметів. Перед педагогом постає завдання – пробудити інтерес, не відлякувати дітей складністю. Одним із шляхів подолання є використання різноманітних інноваційних форм і методів організації роботи з учнями на уроках та в позаурочний час.

Інтелектуальні ігри - унікальний феномен людської культури. З ранніх початків цивілізації вони стали контрольним мірилом вияву найважливіших рис людини.

Основною метою інтелектуальних ігор є розвиток творчих та розумових здібностей, логічного мислення, підвищення рівня ерудиції, виховання почуття колективізму та відповідальності. Відомо багато різноманітних інтелектуальних ігор: морський бій, хрестики-нулики, шахи тощо. Великою популярністю користуються ігри - аналоги телевізійних передач: Брейн-ринг, Поле чудес, Щасливий випадок, Самий розумний. Зрозуміло, що жорсткі правила проведення ігор відсутні. Кожний учитель коригує правила і підбирає запитання для гри залежно від власного досвіду, рівня підготовленості учнів, наявності часу.

Дана розробка орієнтована на вчителя, який володіє навичками роботи в програмі Power Point на рівні користувача. По суті, може бути обрана й інша програма. В основу покладено ідеї інструментарію, який допоможе зробити мультимедійні розробки більш ефективними та результативними під час проведення сучасного уроку.

В офісний пакет програм Microsoft Office включено програму Microsoft Office PowerPoint – ця програма є однією з найкращих і найпростіших інструментів для створення презентацій. PowerPoint дає нам змогу розробити свою ефективну презентацію для супроводу нашого уроку.

Початком створення презентації  PowerPoint є запуск самої програми. Далі оберіть функцію «Створити слайд», яка розташована на панелі навігації у верхньому правому кутку, оберіть макет слайда (Рис.1.1.). Макет, який ви обрали можна застосовувати як до всієї презентації, так і до кожного слайда.

http://yak-zrobyty.pp.ua/wp-content/uploads/2013/10/glavnoe-okno-powerpoint1.png

Рис.1.1. Початок створення презентації 

В усіх нових презентаціях  PowerPoint за  замовчуванням  використовуйте шаблон презентації. Для створення нової презентації на основі шаблону PowerPoint, натисніть кнопку  Office. В меню, яке відкрилось оберіть команду «Створити». В цьому ж вікні у групі «Шаблони» виберіть «Порожні і останні» та двічі натисніть на кнопку «Нова презентація» (Рис.1.2.).

Як зробити презентацію

Рис.1.2. Створення нової презентації

Як зробити презентаціюДля надання презентації PowerPoint  бажаного зовнішнього вигляду – по вкладці «Дизайн» перейдіть у групу «Теми» та натисніть по потрібній вам темі   (Рис 1.3.). Для зміні зовнішнього вигляду слайдів, на вкладці «Слайди» оберіть бажані слайди, клацнувши правою кнопкою миші на тему, яку ви хочете застосувати до слайдів, і в контекстному меню виберіть команду «Застосувати до виділених слайдів».

 

 

 

 

Рис.1.3. Вибір дизайну слайду

Теми для PowerPoint знаходяться в самій програмі, вони є універсальними для кожної з презентацій. Натиснувши на кнопки: «Кольори», «Ефекти» та «Стилі тла» ви можете змінити кольори вибраної теми. Також ви можете самостійно створити тему для презентації Microsoft PowerPoint, використавши ваші малюнки та фотографії.

Корисна порада: для кращої читабельності текст має контрастувати з тлом;

слайди не потрібно робити надто різними за кольорами; використовуйте три-чотири кольори на одному слайді – це покращить концентрацію та сприятливо плине на сприйняття.

Презентація Microsoft Office PowerPoint дозволить вам обирати та змінювати типи, розміри і кольори шрифтів (Рис.1.4.). Робота з текстом презентації практично така ж як і на Microsoft Office Word.

Як зробити презентацію

Рис.1.4. Презентація PowerPoint – вибір шрифта

Для написання тексту – поставте курсор в поле «Тема слайда» або «Текст слайда», далі по вкладці «Головна» перейдіть в групу «Шрифт», де оберіть бажаний шрифт та його колір з розміром.

Для надання презентації PowerPoint зрозумілості, якщо необхідно, барвистості на окремому слайді можете розмістити схему, графік, фотографію, малюнок, колаж. Щоб це зробити – по вкладці «Вставка» перейдіть в групу «Ілюстрації», натиснувши на обрану групу ілюстрацій.

 

 

 

Фотографії або малюнки можете додати в презентацію, використавши вже відомі команди «Копіювати» та «Вставити» (Рис.1.5.).

Як зробити презентацію

Рис.1.5. Презентація PowerPoint – додавання зображення

Корисна порада: уникайте використання слайда «картинка, обтічна текстом»; ілюстрації краще розміщувати на окремих слайдах, підписавши під ними основну інформацію, текст в таких випадках буде краще сприйматися на слух; картинки чи фотографії вставляйте лише хорошої якості та великого розміру, бо при розтягуванні вони втратять різкість, чим зіпсують ефект від презентації.

Також ви можете урізноманітнити презентацію PowerPoint використовуючи ефект анімації, який можна додати до любого об’єкту на слайді. Щоб додати анімацію по вкладці «Анімація» перейдіть у групу «Анімація»  та відкрийте «Настройка анімації» (Рис.1.6). Далі натисніть на текст чи об’єкт, до якого хочете додати анімацію. В області «Настройка анімації» натисніть «Додати ефект», і зробіть одну чи декілька дій з додаванням ефектів. Ефекти з’являються у списку «Налаштування анімації» за порядком їхнього додавання. Також у полі «Зміна ефекту» ви можете встановити початок анімації, напрямок та її швидкість.

Як зробити презентацію  Описание: http://gadget-explorer.com/wp-content/uploads/2012/10/jak-zrobiti-prezentatsiju-v-power-point_4.png

Рис.1.6. Презентація PowerPoint – додавання анімації

Корисна порада: не перенасичуйте презентацію ефектами; надмірна кількість ефектів буде відволікати учнів і заважати їм концентруватися на основному змісті роботи; запам’ятайте, анімацію потрібно використовувати по мінімуму; анімацією виділяйте ключові слова, цифри, позначайте висновки.

З допомогою переходів між слайдами ви можете зробити презентацію PowerPoint більш ефектною. Для додавання однакових переходів між слайдами презентації, на вкладці «Анімація» клацніть за ескізом слайда і в групі «Перехід до наступного слайду» оберіть потрібний ефект зміни слайдів (Рис.1.7.).

Як зробити презентацію

Рис.1.7. Презентація PowerPoint – вибір ефекту переходу на новий слайд

Для встановлення швидкості зміни слайдів, у групі «Перехід до наступного слайду» натисніть кнопку «Швидкість переходу», і оберіть потрібну швидкість. У групі «Зміна слайда» вкажіть порядок змін: «по клацанню» чи «автоматично».

Ось ми вже завершили роботу над слайдом. Щоб переглянути вашу презентацію, в правому нижньому куті клацніть на кнопку «Показ слайдів». Якщо вам не подобається один зі слайдів можна повернутись до редагування, натиснувши «Esc». Після перегляду вашої презентації збережіть її.

Тепер ви знаєте як робити презентацію в PowerPoint. На цьому ваші уроки по  презентації PowerPoint не закінчаться. Кожного разу, коли ви будете створювати нові презентації, ви будете дізнаватись про нові можливості створення презентацій (http://yak-zrobyty.pp.ua/).

В своїй розробці я часто використовую гіперпосилання.

Гіперпосилання можна додати як  до тексту, так  і до малюнка чи  іншого об’єкта слайда.  Ви­конати  перехід  за  гіперпосиланням  можна  лише  в  режимі  демонстрації. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді:  крім  підкреслювання,  цей фрагмент  має  інший  колір  символів, що визначається  колірною  схемою  обраного  шаблону  оформлення.  В  режимі показу слайдів при наведенні вказівника мишки на гіперпосилання він на­буває вигляду руки.

Щоб  додати  гіперпосилання,  необхідно  виділити  на  слайді  потрібний об’єкт, наприклад фрагмент тексту, зображення тощо, та виконати вказівку меню «Вставка/Гіперпосилання» або відповідну вказівку контекстного меню. В своїх розробках я використовувала                 ,                               ,                 .

У  лівій  частині  діалогового  вікна  «Додавання  гіперпосилання»  потрібно вибрати тип об’єкта (Рис.1.8.), на який буде здійснюватися перехід за гіпер­посиланням: файл  або  веб-сторінка, місце  в  документі  (тобто  інший  слайд поточної презентації), новий документ чи електронна пошта

      Описание: http://elektrik-mos.ru/ids/imgs/5620c97473d4b.jpg Описание: http://uch.znate.ru/tw_files2/urls_6/12/d-11765/11765_html_m496916ba.png

Рис.1.8. Вставлення гіперпосилання

У разі використання гіперпосилань на інші слайди презентації викорис­товують  ефект  прихованих  слайдів.  Приховані  слайди  в  режимі  демонстрації  відображаються  лише  тоді,  коли  перехід  на  них  задано  гіперпосиланням, в  іншому випадку відтворюється слайд, наступний за прихованим. Щоб  зробити  слайд  прихованим,  треба  виділити  його  та  виконати вказівку «Приховати слайд» з меню «Показ слайдів» або з контекстного меню (http://school.xvatit.com).

Представлені мною розробки мультимедійних ігор – це підготовлені шаблони, які можна використовувати в різних класах, на різних етапах уроку. Учитель може тільки змінити запитання та відповіді. Усі анімації, гіперпосилання, переходи між слайдами вже налаштовані. Головне не змінювати дані параметри і тоді ці ігри будуть допомагати в проведенні цікавих уроків.

При вивченні нового матеріалу в 8-х класах мною були створені презентації для кращого засвоєння, узагальнення та повторення раніше вивченого. На уроці були використані такі моменти: гра «Хрестики - нулики», «Третій зайвий», «Знайти формули кислот», «Прочитати правило», «Заповнити порожні графи».

Гра «Хрестики-нулики» - знайти виграшний шлях. Це може бути або лінія з основ, або лінія з кислот, або лінія лише з безоксигенових кислот тощо.

Гра «Третій зайвий» - знайти в кожному рядочку зайву сполуку. Наприклад, серед трьох сполук дві – кислоти, а одна – основа.

«Заповнити порожні графи» - в таблиці є вільні клітинки, які треба заповнити. Підказка – назва кожної колонки.

 

Розробка до уроку «Хімічні властивості кислот».

 

Ігри застосовуються на етапі актуалізації опорних знань в 8-их класах при вивченні теми «Хімічні властивості кислот». Ігри «Хрестики-нулики», «Виграшний шлях», «Третій зайвий», «Прочитай правило», «Знайди кислоти» - застосовуються для перевірки знань учнів вже вивченого матеріалу. Діти повинні розрізняти формули Основ, Оксидів, Кислот, Солей; повинні давати назви даним сполукам; правильно складати формули; знати класифікацію кислот.

               

                                                             Виграшний шлях – діагональ з кислотами

                 

        Виграшний шлях -                                       Виграшний шлях –

       двохосновні кислоти                                    оксигеновмісні кислоти

 

 

 

                                                                 Зайві:

перший рядок – HCl - кислота, інші - оксиди

             другий рядок -  Al2O3 – оксид, інші - кислоти

              третій рядок - H2SO4 – кислота, інші - оксиди

          четвертий рядок – KOH – основа, інші - кислоти

 

       

 

 

Правило: розбавляючи кислоту, її слід лити тонкою цівкою у воду.

 

 

 

Наступний слайд використовуємо на етапі закріплення вивченого матеріалу.

         На даному слайді пропонуємо дописати рівняння хімічних реакцій за схемами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка до уроку «Хімічні властивості основ».

 

Після вивчення теми «Хімічні властивості кислот» переходимо до вивчення теми «Хімічні властивості основ». Дітям вже легше орієнтуватися в даних завданнях і вони навіть чекають їх проходження.

Ігри застосовуються на етапі актуалізації опорних знань.

На початку уроку згадуємо: що таке Основи, загальну формулу Основ, як дається назва, їх класифікацію.

             

Далі перевіряємо заздалегідь вивчений матеріал за допомогою ігор.

 

             

Виграшний шлях -                                      Виграшний шлях –

діагональ з основами                                  середня лінія з основами

            

     Зайві: перший рядок – KOH – основа, інші - оксиди

                другий рядок - Al2O3 – оксид, інші - кислоти

               третій рядок - H2SO4 – кислота, інші - оксиди

               четвертий рядок - Li2SO4 – сіль, інші - основи

На даному етапі можна задати додаткове завдання – назвати  і прочитати формули речовин.

Далі представлені слайди для вивчення нового матеріалу. Перший слайд у дітей записаний в зошиті. На ньому позначені можливі взаємодії між різними класами неорганічних сполук, де «+» позначені взаємозв’язки між сполуками, які були вивчені на попередніх уроках. На наступних слайдах показані хімічні властивості Основ. Перегляд даних слайдів можна супроводжувати показом лабораторних дослідів.

              

           

    

На останньому слайді, після вивчення нового матеріалу, ми можемо разом з дітьми додати «+» до нашої таблиці. Після заповнення таблиці бачимо, що залишається незаповненою остання клітинка «сіль-сіль» - це матеріал для вивчення на наступному уроці.

Для закріплення вивченого матеріалу переходимо до наступного слайду.

    

 

 

 

 

 

 

 

На екрані з’являється ланцюжок перетворень. Вчитель може разом з учнями розв’язати можливі рівняння хімічних реакцій, а може задати для самостійного виконання. Для перевірки – на екрані висвічуються правильні відповіді.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

Використання мультимедійних ігор на уроках хімії

в 7-их  класах

 

 

 

Розробка до уроку узагальнення знань з теми

«Початкові хімічні поняття» (7 клас).

        

Перше завдання – згадати основні фізичні властивості речовин, для цього використовуємо гру «Дешифрувальник». Мені сподобалась ця задумка в телевізійній грі «Самий розумний» і я вирішила розробити даний шаблон для використання на уроках хімії.  Я вважаю, що дана гра розвиває увагу та концентрацію учнів на уроці.

На екрані з’являється схема, де одна цифра може кодувати декілька літер. Вчитель дає завдання розшифрувати слово. Наприклад,

 • 7-7-4-9-4-6-6-4-8-8-0  - Розчинність.

 

колір

запах

смак

стан

густина

 

 

 

 

 

 

 

Для перевірки знань дітей на розпізнавання простих та складних речовин пропонується гра «Морський бій».

На екрані ігрове поле, на якому формули простих і складних речовин закодовано цифрами та літерами.

Першу координату задає вчитель. Учень, який відповідає, повинен прочитати формулу і сказати проста це речовина чи складна. Ця формула відмічається іншим кольором і учень називає нову координату іншому учню. Відповідні координати натискаються на самому полі. Щоб повернутися на ігрове поле для вибору новоі координати – треба скористатися гіперпосиланням

Правильна відповідь – 1 бал, неправильна – хід переходить до іншого учня, поки все поле не буде закреслено. За правильну відповідь учню дається зірочка. Підбиваємо підсумки.

 

Даний шаблон гри можна застосовувати в різних класах. Наприклад, в 8-му класі можна поставити іншу задачу: «Назвати клас сполуки, правильно прочитати формулу і дати назву речовини». Для цього потрібно лише на кожному слайді замінити формули простих речовин на формули складних речовин. Та головне не змінювати порядок анімації і використання гіперпосилання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДIЛ 3

Розробка мультимедійної гри «Своя гра»

 

 

 

В свій час мені дуже подобалась телевізійна гра «Своя гра». Чотири роки тому я вирішила створити шаблон для цієї гри, щоб його можна було використовувати в шкільних умовах за допомогою мультимедійних засобів. Я розробила дану гру для перевірки знань учнів 8-их класів з чотирьох природничих наук: біологія, хімія, географія, фізика. Для цього попросила колег підготувати запитання лише з географії та фізики. Провівши перший раз цю гру між паралельними класами, я зрозуміла, що гра сподобалась. Наступного року діти вже запитували: «Чи буде в цьому році проводитись гра?».  Тоді я розробила по вже готовому шаблону гру для 9-их класів. В своїй розробці я пропоную переглянути «Свою гру» для 8-их та 9-их класів.

Принцип гри.

Кожен клас представляє команда учнів з 5-ти чоловік. На екрані з’являється ігрове поле, на якому діти можуть обрати собі запитання. Кожне завдання має свою ціну: 100, 200, 300, 400. Ціна залежить від складності запитання. Якщо діти обрали запитання 400 і дали правильну відповідь, то вони отримують 4 бали. Якщо відповіді нема, на це запитання може відповісти інша команда, але за правильну відповідь вони отримують тільки половину балу – 2. Тому кожна команда має право вибору: взяти складне запитання і отримати максимальний бал, а якщо не відповіли – дати можливість іншій команді заробити якісь додаткові бали, або брати легкі запитання та набирати свої бали.

Вибір запитання починається з натискання на ігровому полі обраного командою завдання. Відбувається перехід на слайд з запитанням. Після того, як команди відповіли, натискаємо на гіперпосиланняі на екрані з’являється правильна відповідь. Потім натискаємо знову на гіперпосилання та повертаємось до ігрового поля з завданнями.

Гра відбувається у 2 тури. Запитання готуються з Фізики, Хімії, Біології та Географії. Можна в першому турі поставити запитання лише з біології та географії, а в другому турі – з фізики та хімії. Після першого туру, поки команди відпочивають, можна провести бліц - опитування серед вболівальників. За кожну правильну відповідь – даємо зірочку. В кінці гри визначаємо найкращого вболівальника. Після 2 – го туру є додатковий тур «Кіт у мішку» - наприклад, покласти в мішок якийсь прилад і прочитати про нього запитання. За правильну відповідь – 5 балів. Тим часом журі підводить підсумки.

 «Своя гра» для 8-их класів.

 

 

«Своя гра» для 9-их класів.

Переглянувши дані презентації, можна зробити висновок, що створити гру для інших паралелей класів, або для інших предметів буде дуже легко. Треба лише на одному слайді замінити запитання, а на наступному за ним – відповідь на це запитання. Головне не змінювати порядок слайдів, анімацію та використання гіперпосилання.

Бажаю творчих успіхів в розробці власних уроків та в підготовці позакласних заходів. 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 

 1.          Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабміну України від 23.11.2011 No1393 // Інформаційний збірник та коментарі МОН молодь спорт України. 2012.  No 45. С. 322.
 2.          Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / Ірина Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. 352 с.
 3.          Інноваційні технології навчання від А до Я/ упор. Валентина Волканова. – К. : Шк. світ, 2011. 96 с. Бібліотека «Шкільного світу»).

 

 

 

 

 

http://yak-zrobyty.pp.ua/yak-zrobyty-prezentatsiyu-powerpoint-video-ta-instruktsiya/

http://school.xvatit.com/index.php?title

doc
Додано
28 квітня 2018
Переглядів
1719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку