24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

ВИСТУП на педагогічній раді ( з досвіду роботи) Методика формування та розвитку життєвих компетентностей школярів через стимулювання їх пізнавальної активності

Про матеріал

Виступ розкриває використання інтерактивних методів навчання у моїй педагогічній діяльності;методика ейдотехніки як ефективного засобу стимулювання пізнавальної активності учнів;шляхи формування основних життєвих компетентностей учнів на уроках літератури;прблемний підхід на уроках української мови як мотивація до навчання.

Перегляд файлу

1

 

ВИСТУП

на педагогічній раді ( з досвіду роботи)

Методика формування та розвитку життєвих компетентностей

школярів через стимулювання їх пізнавальної активності

 

1 Використання технологій інтерактивного навчання

 

Найбільш ефективним для формування комунікативної компетентності учнів є метод інтерактивного навчання.

          Інтерактивний (з англ. inter - взаємний, act - діяти) - здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання - спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

            Суть інтерактивного навчання полягає  в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів.Це взаємонавчання(гру- пове, колективне, навчання у співпраці), де вчитель й учні є рівноцінними суб'єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час такого навчання діти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати зважені рішення.

          Залежно від мети уроку та форми навчальної діяльності учнів розрізняють такі моделі інтерактивного навчання:

  • інтерактивні технології кооперативного навчання;(Рис.2.1)
  • інтерактивні технології колективно-групового навчання;(Рис.2.2)
  • інтерактивні технології ситуативного моделювання;(Рис.2.3)
  • технології опрацювання дискусійних питань.(Рис.2.4)

         Розглянемо детальніше, які види комунікативної компетентності учнів ми розвиваємо, застосовуючи інтерактивні методи навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 Інтерактивні технології кооперативного навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2  Інтерактивні  технології   колективно-групового навчання

 

 

 


                         

       

 

 

 

Рис.2.3 Інтерактивні  технології   ситуативного моделювання

 

           

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4 Технології опрацювання дискусійних питань

 

 


          Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й вчить школярів використовувати набуті знання й досвід, пов'язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. Це сприяє формуванню життєвої компетентності учнів, що і є одним з основних завдань сучасної освіти.

 

2  .  Методика  ейдотехніки як ефективний засіб стимулювання пізнавальної  активності  учнів .

 

У дитинстві завдяки образному мисленню ми засвоювали величезні об’єми інформації про навколишній світ (до 70% всієї інформації протягом життя). А чи замислювались ви коли-небудь над тим, як дитина сприймає рідну мову? За кож- ним новим словом у неї стоїть конкретний образ. Формула проста: «Почув, уявив, запам’ятав» та «Ми знаємо тільки те, що уявляємо».

Ейдетична пам’ять триваліша. Ви зможете відтворити те,що запам’ято- вували, і через місяць, і через рік. Тренування та покращення пам’яті є, звичайно, ведучою метою розвитку ейдетичних здібностей. Але до цього можна додати і розвиток уяви, фантазії, творчого мислення,покращення  концентрації уваги. Взагалі важко уявити успішну людини без добре розвинутої образної пам’яті.

Урок літератури повинен бути уроком радості, пізнання, відкриття, уроком розвитку уяви й  емоційної сфери. За допомогою ейдотехніки будь-яка інформація запам’ятовується легко, із задоволенням, у позитивному настрої.Емоційно забарв- лені заняття словесності, наповнені рівною мірою вербальною та образною інфор- мацією, – це уроки, на які потребує сучасна школа.

Уперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом

Е.Йєншем,  а поширення і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки:

1) мнемотехніка (методи, у основі яких лежить вербально-логічне мислення);

2) ейдетика (методи, засновані на конкретно-уявному мисленні).

 Методи навчання, які пропонує ейдетика, відповідають законам фізичного розвитку людини. Оптимальний вік для ейдетизму припадає на 11–16 років.

Зазначу також, що для ейдетичного розвитку важлива асоціативна пам’ять, пов’язана з активною мовленнєвою і творчою діяльністю.В ейдетиці використову- ються графічні, а також тактильні, смакові, звукові та нюхові асоціації. Образна пам’ять штучно викликає відчуття, яких не вистачає у «голих» фактах, утворю- ючи повноцінний образ. Миттєве запам’ятовування є адекватною реакцією. Від механічного запам’ятовування людина переходить до розуміння. Зрозумів —уявив, уявив — уже знаєш.

У своїй діяльності  використовую :

1.«Ефект присутності». Створення у свідомості учнів образних картин, пов’язаних із актуалізацією різноманітних рецепторів (зорового, слухового, тактильного тощо).

2. «Діалог з мистецтвом». Ознайомлення учнів з різноманітними тлумачення- ми,даними художниками, скульпторами, композиторами та ін. Таким чином, відбувається, з одного боку – здійснення міжпредметних зв’язків, з іншого – продовження розуміння художнього твору на наочно-чуттєвому рівні.

3. Все більшого поширення на уроках літератури набуває така цікава творча форма роботи, як складання ейдос-конспекту. Як відомо, у кожної людини працю- ють в різній мірі три механізми пам’яті: слухова, зорова,рухова. І якщо в процесі навчання всі вони цілеспрямовано використовуються, то рівень засвоєння  нового матеріалу підвищується.

Ейдос-конспект  – це роздуми, породжені образністю тексту,що супро- воджуються створенням власних образів на основі цитат твору.Поєднуючи в собі опорний конспект (теоретичні знання) та ілюстрації до твору,ейдос-конспект задіює логічне і образне мислення.

Ейдос-конспект являє собою складне ціле:

- образний малюнок (можливо, графік), що складається з фігур, кольорів, картин, які виявляються асоціативно у свідомості читача в процесі інтерпретації;

- чітке обґрунтування кожного елементу висловлюванням з тексту;

-формулювання назви конспекту як головної думки, сприйнятої та сформульованої читачем;

- формулювання висновку, повязаного з назвою; твір-інтерпретація тексту (роздум на  основі даного).

Структура ейдос-конспекту:

1 частина: тема, цитатний матеріал, що породжує образ (малюнок, схему,поєдна-ння кольорів, фотографію) – з лицевого боку.

2 частина: коментар з теми (розгорнуте судження, що дає тлумачення свого бачення теми і образів у творі) – зі зворотного боку.

Ейдос-конспект – це особисте тлумачення і власне бачення теми та образів художнього твору учнем. У середніх класах він допомагає робити зримими мета- фору, уособлення або порівняння. Поступово ейдос-конспект ускладнюється, обов’язковим стає формулювання ідеї твору.

Кольорове оформлення – важлива деталь ейдос-конспекту. Правильно оформлений конспект зачаровує, загострює увагу на головному, тобто впливає на учня своїми естетичними і психологічними якостями.

Необхідними етапами занять зі складання ейдос-конспектів є презентація ейдос-конспекту дітьми, а також захист ейдос-конспекту, обґрунтування форм фігур, обраного кольору з текстом художнього твору, власними виявленими асоціаціями.

Види ейдос-конспектів (за формою):

- художні: в основі – малюнок, фотографія або колаж Ліна Костенко «Чайка на крижині»,Тютюнник «Климко»,Богдан Лепкий «Мишка»,В.Винниченко «Федько- Халамидник»,І.Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка» і цей перелік можна продовжити;

- графічні: наближені до опорних схем-конспектів, але в основі схеми лежать образи(опорні таблиці для вивчення української мови);

- кольорові: в основі – символіка кольору. Малюнок може виконуватися у вигляді кольорограми з поступовою зміною кольорів, їхнім взаємопроникненням і навіть з виходом за межі обмеженого простору (кола, еліпса тощо).

-асоціативні: надання конкретних форм образного втілення символа або абстрактного поняття, скажімо, щастя, мудрості, натхнення, творчості,яке вимага- тиме від учня креативності мислення,уміння переносити властивості одного пред- мета (явища) на інші на основі тотожності або контрасту. Візуалізувати можна авторські образи і ті, що народжені в уяві читача,  тобто асоціативні («У зручний для вас спосіб презентуйте своє розуміння  художнього образу … за поезією …»).

-комбіновані: поєднують у собі різні види: малюнок і колір, схему і образи, авторські та  читацькі образи;

- цифрові: створені на комп’ютері.(Додаток )

Переваги  роботи з ейдос-конспектом:

- допомагає побачити образ, створений автором, очима учня (зазвичай діалог письменника і учня скритий від учителя);

- дозволяє перевірити рівень сприйняття твору, а інколи і творчості, адже коментар до ейдос-конспекту розкриває глибину розуміння тексту;

- потребує від учня самостійної роботи у виборі тем, образів, навчає його пошу- ковій діяльності;

- розвиває творчі спосібності учня, інтегрує різні види мистецтва.

Переваги використання методики ейдотехніки:

- Пам’ять – розширення можливостей, об’єму  пам’яті.

- Уява, фантазія – збагачення словесної й  образної уяви, багатогранність сприйняття світу.

- Творче мислення – вміння рішати будь-яке завдання легко, оригінально, із

задоволенням.

 

- Структурність – один блок містить декілька тем.

 

- Лаконічність – максимум закодованої інформації при мінімумі візуальних або графічних знаків.

 

- Швидкість – здатність швидко знаходити рішення та генерувати ідеї.

 

- Увага – розвиток об’єму та тривалості уваги, вміння помічати деталі, без напруження їх пригадувати.

 

- Гнучкість – застосування різноманітних підходів для рішення завдання;

 

- Відчуття – розвиток не тільки зорової пам’яті, але й слухових, тактильних відчуттів.

 

- Інтерес – ейдотехніка пробуджує пізнавальну активність, бажання розвиватися, бачити свої успіхи.

 

- Емоційна сфера – використання уяви та яскравих образів розвиває позитивні емоції та відношення до життя. Радість навчання, так само, як і радість праці, робить дитину здоровішою: коли людина перебуває в стані радості, позитивної напруги, в її організмі виробляється природний стимулятор, який сприяє підвищенню імунітету і працездатності.

 

- Самооцінка – ефективність ейдотехніки надає можливість кожному побачити свої здібності, таланти і результати, розвиває впевненість у собі. Учень стає більш працездатним, краще вчиться.

Ефективність ейдотехніки побудована на ФОРМУЛІ:

уява + позитивні емоції = засвоєна інформація.

 

3. Шляхи формування основних життєвих  компетентностей учнів на уроках літератури

 

Шляхи

формування

Методичний прийом , метод

Соціальна компетентність

1

Пропозиція учням

переліку тем творчих

робіт та доповідей

До теми « П. Мирний. „Хіба ревуть воли, як ясла повні?"»

1.Пошук ідеалів та вибір героїв роману.

2.Типове й екстремальне в долі героя.

3.Чіпка - борець за справедливість чи злочинець?

4.Чи може людина в сучасному світі стати „пропащою силою"?

5.Моє бачення діалектики взаємин суспільства й особистості.

6. „Якби люди по правді жили..."

7. Грицькі серед нас.

8.Мої поради Чіпці.

9.Через що людина не має права переступати у своєму житті?

10.Правильність життєвого вибору - запорука самореалізації (Додаток)

2

Організація

групової роботи,

створення груп

змінного складу

1.І. Багряний „Тигролови"

Створення груп за завданням. Прорекламувати,

проаналізувати твір з точки зору:

№1. Природознавців.

№2. Істориків.

№3. Літературознавців.

№4. Психологів.

2. «Аукціон знань»(робота в групах)

3

„Займи позицію"

Микола Хвильовий

Займіть позицію щодо оцінки самогубства

М. Хвильового

 

смерть – останній

доказ

відданості справі  революції

 

вчинок і записка-

застереження

друзів

безвихідь

морально- зламаної

людини

прагнення заставити

громад-

ськість замисли-тися, тому смерть

привселюд-на

 

Полікультурна та інформаційна  компетентність

1

Виховання толерантності

1. Завдяки чому у творі М. Коцюбинського "Тіні забутих

предків" між дітьми двох ворогуючих родів - Гутенюків і

Палійчуків - виникає приязнь?

2. Заслухавши повідомлення - про порівняльну характе

ристику Леся Курбаса і Миколи Куліша (на основі статті

"Геніальний тріумвірат")9 зробити висновок, що об'єднало

у творчій співдружності таких несхожих (у освіті, характері,

життєвих долях) людей?

3. Чому у творі М. Куліша "Мина Мазайло" відсутній

позитивний персонаж? Як письменник висміює зарозумілість, погорду,  прагнення вивищитись у спілкуванні?

2

Повага до людей інших національностей, культур

Доведіть, що світ гуцульської цивілізації, змальований

М. Коцюбинським у повісті "Тіні забутих предків", не

звичний, таємничий, загадковий, але разом з тим -

опоетизований.

3

Залучення

порівняльної

характеристики,

взаємооцінки,

самооцінки

В. Підмогильний „Місто". Втрати й здобутки С. Радченка на життєвому шляху. Зробіть висновок: що важливіше : хто ти чи який ти ?Як це співвідноситься з вашою життєвою метою?

4

Проведення

аналогій

1. Чому Василя Стуса називали „сучасним Шевченком"?

2. Що об'єднує Марусю Чурай і Мавку?

3. Знайдіть аналогію образів матері з вірша П. Тичини

Скорбна мати" і новели М. Хвильового „Я (Романтика)".

 

Компетентність саморозвитку й самоосвіти

1

Формування

завдань,що допомагають

само-заглибитися,

зрозуміти себе

Які риси притаманні сформованій особистості? А які фактории формують особистість? Покажіть це на прикладі формування  Лесі Українки.

 

 

 

 

 

 

  сімя

                               Леся Українка                    освіта

   захоплення                                                                                                                 

                                                                                подорожі

                характер                               оточення                                                    

 

 

 

2

Залучення знань, з психології , що допомагають зрозуміти

процесс саморозвитку

Назвіть шляхи самоствердження Степана Радченка з твору

В. Підмогильного „Місто". Які шляхи самоствердження є у   молодої людини?

Мета Друзі

 

 Степан Радченко

 

Кохання                                                Карєра                                                                                  

 

 

3

Озброєння.учнями алгоритмами для моніторингу вмінь,навичок

0знайомившись з певною інформацією, підсумуйте:

це я знаю +

нова інформація !

суперечить тому, що я знаю -

інформація дивує мене ?

інформація суголосна іншому джерелу ~

Компетентність продуктивної творчої діяльності

1

Проведення

нестандартних

уроків

Урок-спогад              Урок-дослідження

Урок-конкурс            Урок-дискусія

Урок-подорож           Урок-інсценізація

Урок-відеозал            Урок-екскурсія

 

4. Проблемний підхід на уроках української мови- мотивація до навчання

 

Працючи довгий час з учнями середньої ланки, я зробила висновок, що одним з найбільш дієвих прийомів, які сприяють мотивації на уроках української мови є вправи з ключами та розподільчі диктанти. Прийом цей не новий, але вдало підібраний матеріал таких вправ значно розширює ефективність його використання. Зокрема ключі до вправ водночас можуть бути своєрідними епіграфами до тієї чи іншої мовної теми або самою темою уроку. Такі вправи досить часто складаю сама, іноді користуюсь підручниками з української мови

І. П. Ющука, де вміщено багато цікавих і різноманітних такого виду вправ.

              1.Вправи з ключами. Їх використання на різних етапах уроку.

     1.1 Іменник як частина мови 6 клас.

У першу колонку записати самостійні частини мови, що не є іменниками, у другу – лише іменники.

Очікувати, летів, краса, осяяв, морозець, збирання, листячко, зненацька, шепотів, осика, одягнуло, лісовий, сміх, слизько, лісовик, сльозинка, шовкова, волосинка.

В усіх словах підкресліть другу від початку букву, запишіть прислів я, що утворилося.(Чесне діло роби сміло).

1.2 Повторення вивченого про розряди прикметників 6,10 клас

Розподілити прикметники за розрядами якісні, відносні, присвійні.

Ольжине пальто, ефірне масло, небесне світило, вишнева сорочка, оксамитва тканина, ведмежий барліг, ведмежа послуга, нічна пора, алюмінієвий дріт, Іринин зошит, чиста совість, сливове варення, сорочине гніздо, тітчина книга, ь.

Підкресливши у кожному слові перші літери, у першому слові першої колонки – дві перших літери, учні прочитають вислів: вивчено на совість.

2.Досить ефективними щодо мотивації навчання є вправи з пропуском (або як їх ще називають «письмо з дірками»).Позитивним у завданні такого типу є те, що вони дозволяють охопити великий обсяг вивчених орфограм та пунктограм.

2.1 Зі вставлених букв скласти продовження до вислову Тараса   Шевченка: «В своїй хаті своя…»

Медаль..он, Філіп...іни, і..раціоналізм, г..речка, пі..версти, пі..дашшя, к..чан, вибр..хувати, про..ьба, завм..рати, прова..ля, б..гатир (багач), ч..пляти, пі..віку, сх...пити, гі..ля, межирі..чя.

(Відповідь: й правда, і сила, і воля).

Мотивують навчальну діяльність учнів лексико-семантичні диктанти,

кросворди, переклади текстів з української … українською. (замінивши жаргонну лексику), лінгвістичні казки.

 

3. Випереджувальні завдання

Під час вивчення ділової документацій на уроках розвитку зв’ язного мовлення можна учням дати завдання: здійснити екскурсію торгівельними точками, офісами, рекламними фірмами, звертаючи увагу на оголошення, рекламні проекти в різних закладах, знайти в них приклади безграмотного вживання мовленнєвих конструкцій.

 

4.Крім того використовую нетрадиційні методи навчання, послуговуючись найцікавішими та найрозумнішими для учнів «Мікрофон», «Мозковий штурм», «робота в групах», «робота в парах», «Знайди позицію», «Згоден – не згоден – обґрунтуй», «Незакінчене речення».

 

5.Також використовую формулу ПАДН:

 

П(позиція)- «Я вважаю,що…»;

А(аргумент)-«Тому що…»;

Д(докази)- «Я можу це доказати на прикладі…»;

Н(наслідок)- «Тому я роблю висновок,що…».

 

docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
1025
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку